Hvilket avfall finnes under sekkene?

I en rapport fra 2013 finnes det opplysninger om ukjent avfall under sekkene i deponi 2. Dette har frem til nå vært ukjent informasjon.


Hvilket avfall er deponert under sekkene?

I en rapport fra Multiconsult i 2013 opplyses det at deponi 2 inneholder annet avfall i tillegg til de såkalte møllestøvsekkene. Rapporten er bestilt av Bergmesteren Raudsand ved Harald Storvik og har navnet «Plan for lukning og etterdrift – Deponi 2».

Overskrift på rapport fra 22. april 2013

I rapporten står det at prøvene inneholder «fluorid, ammonium og fosfor». Videre står det: «Dette skulle ikke vært til stede dersom prøven bare er påvirket av møllestøv».

I en oppsummering står det «en indikasjon på at det er deponert andre typer avfall – produksjonsavfall tilsvarende det som er lagt i deponi 1 – under møllestøvet».

Utdrag fra rapport som beskriver annet avfall enn møllestøv i deponi 2

Senere tok Norconsult over arbeidet og utarbeidet i 2016 en driftssøknad med tilhørende miljørisikovurdering som ble sendt på høring. Norconsult utelater opplysningene fra Multiconsult om annet avfall under møllestøvsekkene.

Disse opplysningene må føre til en nøye gjennomgang av hvilket avfall som finnes i deponiet før videre behandling av reguleringsplan og driftssøknad i kommune og direktorat.

Kilde:

https://neitilgiftdeponi.files.wordpress.com/2019/02/20130422-multiconsultrapport-2013-avslutningsplan.pdf