Ufarlig å spise fisk

Folk som bor i Raudsand-området, trenger ikke være redd for verken å bade i fjorden eller spise fiskekjøtt.

Faksimile Romsdals Budstikke 15. november 2003

Det understreker forsker Frode Uriansrud ved Norsk Institutt for vannforskning overfor Romsdals Budstikke.

– Jeg er ingen kostholdsekspert, men ut fra verdiene på forurensingene fra miljøgiften PCB, ville jeg ha unngått å spise fiskelever eller skjell fra dette fjorområdet. Vanlig fiskekjøtt har vi ikke kunnet påvise noen unormalt høye verdier i, sier forskeren.

– Er det noen risiko for den som vil bade i sjøen utafor Raudsand?

– Så lenge Sunndalsfjorden har så god utskifting av vannmassene, skulle det ikke være noen fare å bade i fjorden. Konsentrasjonen av PCB er påvist svært høy i et område på en kilometer ut fra industriområdet på Raudsand. Men det er avsetningene på sjøbunnen som er risikoen, vannmassene skulle ikke by på noen problemer, forklarer forsker Frode Uriansrud.

Forurensingsmyndighetene har tidligere gitt kostholdsråd der folk er blitt frarådet å spise skjell og lever fra fisk som er fanget i Sunndalsfjorden på strekninga Sunndalsøra og ut til Tingvoll.

Gruva skal sjekkes

Det vil bli foretatt nye undersøkelser på Raudsand for å finne ut om utslipp av tungmetaller og PCB kommer fra den nedlagte gruva eller ikke.

Faksimile Romsdals Budstikke 15. november 2003

Det opplyser leder for gjeldsnemnda for Aluvest, advokat Per Øverbø, til Romsdals Budstikke.

– Som kjent har vi inne en ny konsesjonssøknad hos Statens forurensingstilsyn for å få lov til blant annet å deponere restavfall i deponi på Raudsand. Fra gjeldsnemnda er vi opptatt av å gjøre alt som skal til for at konsesjonssøknaden skal kunne godkjennes av SFT. I den forbindelse vil Norges Geotekniske Undersøkelser (NGU) bli engasjert for å foreta ytterligere undersøkelser av den nedlagte gruva og eventuelle utslipp derfra, opplyser Øverbø.

Per Øverbø mener det er viktig å få klarlagt hvorvidt det er lekkasjer fra gruva eller ikke, og at det vil bli satt inn ressurser.

Fra Romsdals Budstikkes papiravis

Jakter på giftkilden

Hvor kommer miljøgiften PCB fra?

Analyser av havbunnen utenfor Raudsand viser høye konsentrasjoner av PCB og kobber. Nå vil forskerne vite hvem som er kilden til forurensingen.

Faksimile Romsdals Budstikke 15. november 2003

Havbunnen utenfor industriområdet på Raudsand er kraftig forurenset. Det kommer fram i en rapport som Norsk Institutt for vannforskning (NIVA) har laget. Det er særlig mengden av miljøgiften PCB og kobber som har gitt store utslag. Prøvene av havbunnen utenfor Raudsand ble tatt i sommer etter at Statens forurensingstilsyn (SFT) hadde gitt pålegg om det. Nå foreligger rapporten fra NIVA.

PCB og kobber

Forsker Frode Uriansrud forteller hva analysene av havbunnen utenfor Raudsand viser:

  • Mengden av miljøgiften PCB er i et område på en kvadratkilometer utenfor fabrikkområdet så stor at den klassifiseres som «sterkt forurenset». Konsentrasjonen av PCB plasserer forurensingen i nest høyeste fareklasse (klasse 4).
  • Det er også påvist konsentrasjon av kobber i så store mengder at den havner i høyeste fareklasse, klasse 5 «Meget sterkt forurenset».
  • Mengden kobber i avsetningene på fjordbunnen er høyere nå enn den var ved forrige prøvetaking i 1988.

Forskeren forklarer funnene:

— Det har ikke vært foretatt målinger av PCB tidligere. Vi kan derfor ikke si noe om forurensingen av PCB har økt i årene etter 1988, sier Frode Uriansrud til Romsdals Budstikke.

Leiraktig bunn

Fagfolkene fra NIVA foretok målingene utenfor Raudsand i sommer. Fjordbunnen er stupbratt utenfor industriområdet. Dykkere ble sendt ned på rundt 150 meters djup. Prøver som ble tatt av fjordbunnen viser at konsentrasjonen av miljøgifter er størst nærmest land utafor industriområdet.

— Dykkerne som var nede, rapporterte om klart vann. Vi har ikke å gjøre med muddervann eller grumset vann som i et havnebasseng. Forurensingene finnes mer i form av leiraktige avsetninger på bunnen, forklarer forsker Uriansrud. 

— Vet dere hva som er kilden til forurensingene? 

— Nei, det vet vi ikke. Vi kan slå fast at konsentrasjonene av PCB og kobber er høyest rett utenfor industriområdet der Raudsand Gruber, Aluscan og Kolo Veidekke har hatt drift. Prøvene viser at PCB er bundet til partikler, mest i djupet på 100 til 150 meter. Hva forurensingen skyldes, blir foreløpig bare spekulasjoner. Er det gruva som lekker? Er det andre utslipp? Dette vet vi ikke foreløpig, sier Uriansrud. 

— Vil dere gjøre noe for å finne ut hvor forurensingen stammer fra? 

— Vi har fått henvendelser om at det kan bli aktuelt å foreta ytterligere undersøkelser for å finne kilden til forurensingene. Det er en kurant sak å undersøke vannet som siger ut fra gruva, sier forsker Frode Uriansrud.

NIVA har laget en oppsummering om hva som har blitt gjort av fjordundersøkelser i Sunndalsfjorden, og sendt en rapport om dette til Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Når gjeldsnemnda for konkursrammede Aluvest betaler regninga for fjordundersøkelsene, vil både gjeldsnemnda og SFT få en mer detaljert rapport der resultatene fra årets fjordundersøkelse blir beskrevet.

https://www.rbnett.no/nyheter/i/aWyBGE/jakter-pa-giftkilden