Naturvernforbundet Molde klager på økt utslippstillatelse

Naturvernforbundet Molde klager på vedtaket på økt utslipp fra Real Alloy Raudsand. Naturvernforbundet peker på at det må legges frem en plan for å nå vedtatte miljømål før nye utslippstillatelser gis. Naturvernforbundet mener behandlingen ikke er i samsvar med naturmangfoldloven $$ 8 – 12.

Forsidefoto: Sunndalsfjorden

Nedgang i tilstand – økning av miljøgifter

«Sammenliknet med forrige miljøundersøkelse i 2013, viser resultatene fra 2019 en nedgang i tilstanden for bløtbunnsfauna i antall registrerte arter og individer på stasjonene. For miljøgifter i sedimentene, viser tre av fire stasjoner en økning i konsentrasjonen av miljøgifter for de fleste stoffene».

Bøter for å få strammet opp bedriften

Naturvernforbundet: «Det kan ikke fortsette på den måten at når brudd på gitte tillatelser blir avdekket, så blir det en kurant sak å få en ny tillatelse. Det er ikke nok å understreke at situasjonen med gjentagende utslipp over grensen er uakseptabelt. En myndighetsreaksjon burde heller ha vært bøter i millionklassen for å få strammet opp bedriften«.

Tingvoll- Sunndalsfjorden i retning nord

Hvor blir det av restene

Naturvernforundet savner et regnskap som viser mengden saltslagg som kommer inn til bedriften og hvor det blir av den delen av saltslagget som gjennom prosessene ikke blir til aluminium.
Naturvernforbundet påpeker også utfordringen ved at utslipp fra Real Alloy blir vurdert isolert uten at det i undersøkelsene blir tatt hensyn til at Bergmesteren Raudsand bruker det samme avløpsrøret som Real Alloy.

Konsekvenser for dyrelivet og næringskjedene i fjorden

Naturvernforbundet: «det kan ikke utelukkes at den økte pH verdien av utslippet kan få vesentlige konsekvenser for dyrelivet og næringskjedene i fjorden selv om
fortynningen skjer under sonen for primærproduksjonen
«.

Fra enkeltsaksbehandling til økosystembehandling

Naturvernforbundet: «for å oppnå en bedre miljøtilstand i fjorden, er det viktig at blant annet Nærings- og fiskeridepartementet, Statsforvalteren og Miljødirektoratet samarbeider om miljømålene og legger fram en felles miljøstrategi for hele fjordsystemet. Det er ikke minst nødvendig at forurensning fra det som ligger i de gamle gruvegangene og renner ut i fjorden blir avklart og ryddet opp i. Det er et stort behov for å gå fra enkeltsaksbehandling til økosystembehandling av fjordsystemet«.

Industriområdet på Raudsand med fjorden innover til Sunndalsøra

Den største miljøbomben i Molde kommune

Rødt Molde med interpellasjon i kommunestyret om opprydding i de gamle forurensede gruvene på Raudsand. Rødt Molde etterlyser fremdriftsplan for opprydding i området, og vil at kommunen gir tvangsmulkt om tiltak ikke iverksettes innen rimelig tid.

Forsidebilde: Oversikt over gruveganger på Raudsand som er delvis oppfylt med forurenset avfall. Forurenset vann siger ut i fjorden fra gruvene.

Rødt Molde kommer med interpellasjonen på kommunestyremøtet torsdag 20. april 2023. Staten tok på seg ansvaret for det forurensede avfallet som befinner seg i gruvegangene på Raudsand. Dette ansvaret overtok staten da de solgte området til Bergmesteren/Veidekke.

Fra Molde kommunestyre

Rødt mener det er viktig å få klarhet i hvorfor den største miljøbomben i Molde kommune ikke er håndtert i tråd med regelverk og avtaler.

  1. Hva har tiltakshaver foretatt seg for å følge opp statens ansvar?
  2. Hva har Molde kommune foretatt seg som miljøvernmyndighet?
  3. Hva har miljødirektoratet forberedt i denne saken.
  4. Hva vil ordføreren foreta seg for å stille staten til ansvar?
Gasser stiger opp fra gruvene etter reaksjoner med avfallet som er tilført gruvene

Forslag Rødt

«På bakgrunn av Statens kontraktfestede ansvar for å rydde opp i avfallet som ligger i gruvegangene på Rausand vil kommunen etter forurensingsloven og rundskriv T-5/98 etterlyse framdriftsplanen for å iverksette opprydding i dette området. Kommunen gjør oppmerksom på at tvangsmulkt kan kreves dersom tiltak ikke iverksettes innen rimelig tid».

Rødt påpeker at «det vil selvsagt vekke oppsikt at en kommune trekker staten til ansvar for ikke å følge sitt eget lovverk men det er nødvendig for å opprettholde respekten for det lovverket vi alle er forpliktet på«.

Forsøk med CO2 for å øke utslippet på Raudsand

Real Alloy starter opp med CO2-innsprøyting i utslippet av prosessvannet. Prosessvannet består av saltrester og miljøgifter som slippes ut i fjorden. For å kunne øke utslippet starter Real Alloy opp med å sprøyte CO2 inn i utslippsvannet.

Forsidefoto: Real Alloy Raudsand 22. april 2022

Mange overskridelser av tillatelsen

Utslippsmålinger for 2022 for Real Alloy Raudsand

For høyt utslipp av krom

I 2022 hadde Real Alloy Raudsand tillatelse til å slippe ut 14 kg av miljøgiften krom. Bedriften gjennomførte 10 målinger som viste et utslipp på 16,3 kg i 2022 noe som er 16 % høyere en maksimalt tillatt utslipp.

Over dobbelt så mye utslipp av suspendert stoff som tillatt

Bedriften hadde tillatelse til å slippe ut inntil 100 mg/l med suspendert stoff i timen. Middelverdien i utslippet var målt til 111,1 mg/l. Høyeste målte verdi var på 210 mg/l noe som er over dobbelt så mye som tillatt.

For høy pH i utlsippet

Real Alloy hadde i 2022 en tillatelse til en pH på maksimalt 10,0 i utslippet. Snittverdien bedriften målte i sine 10 målinger viser en verdi på 10,6 med en toppverdi på 10,9. Siden måleskalaen for pH er en logaritmisk skala er det en vesentlig forhøyd verdi. Snittverdien er også høyere enn den nye tillatelsen.

Maksimerer utslippet

Produksjonen ved Real Alloy gir en kontinuerlig avløpsstrøm til sjø på 130 m3 per time (ca. 36 liter per sekund). Totalt er det produksjon ved Real Alloy ca. 280 døgn i året. Utslipp av prosessvann fra Real Alloy er ferskvannbasert og vannet hentes fra Raudsandvatnet.

Labaratorieforsøk på Raudsand høsten 2022 er gjennomført for å forbedre
bruken av flokkulant. Flokkulant er et kjemisk middel som brukes for å fortykke avløpsvannet. Flokkulant har vært i bruk i lang tid på Raudsand, men bedriften prøver ut nye teknikker for å maksimere utslippet.

Tilsetter CO2 i avløpsvannet

Real Alloy oppgir at de starter med å tilsette CO2 i mars 2023. Ved å tilsette CO2 til avløpsvannet håper Real Alloy på å senke pH i utslippet. pH i utslippet nøytraliseres når det blandes med store mengder sjøvann. Sjøvannets evne til å nøytralisere skyldes i all hovedsak innholdet av oppløst karbondioksyd (CO2). Ved å kunstig tilføre CO2 til prosessvannet ønsker bedriften å senke pH, samtidig vil de kunne slippe ut mer av andre miljøgifter.

Kilde:

Egenkontrollrapport 2022 Real Alloy Raudsand:

https://neitilgiftdeponi.files.wordpress.com/2023/04/20230301-egenkontrollrapport-2022-real-alloy-raudsand.pdf

Speira har fullført oppkjøpet av Real Alloy

Speira har fullført oppkjøpet av den europeiske virksomheten til Real Alloy. Real Alloy i Norge smelter om og vasker ut aluminium fra saltslagg. Saltrester og miljøgifter deponeres i fjorden.

Forsidebilde: Real Alloy Raudsand er oppkjøpt av Speira. Miljødirektoratet påviste mange avvik våren 2022 på Raudsand.

Oppkjøpet inkluderer tre resirkuleringsanlegg for aluminium og magnesium i Tyskland, samt et anlegg for aluminium på Rød og et anlegg for resirkulering av saltslagg på Raudsand. 

Anleggene som nå kjøpes opp vil bli integrert i Speiras virksomhet i Tyskland og Norg. Speira vil fortsette å tilby resirkuleringstjenester til eksterne parter.

Aurea SAs tidligere annonserte oppkjøp av Speiras anlegg i Sainte-Menehould i Frankrike og Swansea, Storbritannia, forventes sluttført tidlig i andre kvartal 2023. Speira er pålagt av Europakommisjonen å gjennomføre dette salget for å få gjennomført oppkjøpet av Real Alloy Europe.

https://www.speira.com/nb/media/speira-fullfoerer-oppkjoepet-av-real-alloy-europe/

Økende gassutslipp i deponi

Målinger av gassutslipp fra Deponi 1 på Raudsand viser en økning. Deponiet er tettet for fire år siden. Deponeringen var avsluttet for over 20 år siden. Fortsatt utvikler deponiet varme og gass. Det er mange teorier som ikke tåler dagens lys om årsaken til varmeutviklingen.

Forsidebilde: Gassmålinger fra Deponi 1 på Raudsand

Veidekke er pålagt å gjennomføre måling av gassutslipp fra deponiet etter at Nei til Giftdeponi avdekket varmeutvikling i deponiet i 2021.

18. april 2021 vises det varmeutvikling ved at snøen smelter i deponiet.

Kjemisk reaksjon?

Den kjemiske reaksjonen som fører til gass- og varmeutvikling i deponiet har ingen naturlig forklaring. Fire år etter at deponiet er tettet øker utslippet av gasser. Deponiet har ingen bunntetting og restene av miljøgiftene siger gjennom gruvene og ut i fjorden. Det er mange teorier som ikke tåler dagens lys om årsaken til varmeutviklingen.

Har søkt om mer konsentrerte utslipp i fjorden. Dette svarer Miljødirektoratet

Real Alloy Norway på Raudsand har søkt om å økt pH-grense i avløpsvann. Saken har vært på høring, og nå er tillatelsen klar.

(pluss-artikkel)

https://www.driva.no/nyheter/i/2BbMB4/har-soekt-om-mer-konsentrerte-utslipp-i-fjorden-dette-svarer-miljoedirektoratet

https://www.rbnett.no/nyheter/i/ve8A1V/har-soekt-om-mer-konsentrerte-utslipp-i-fjorden-dette-svarer-miljoedirektoratet

Nei til Giftdeponi med 6-årsdag

1. april 2017 startet Nei til Giftdeponi og feirer nå 6-årsdag. I løpet av av disse årene er det samlet mengder med informasjon om arbeidet med giftdeponi og annet utslipp.

Siden er uavhengig og har ingen inntekter og minimale utgifter. Hensynet til miljø og natur er drivkraften.

En stadig større bekymring er ønsket om å hemmeligholde miljøinformasjon. Hvorfor myndigheter og bedrifter ikke ønsker å publisere miljøinformasjon er forunderlig. Hva er det som ikke tåler dagens lys?