Høring av regional vassforvaltningsplan

Regional vassforvaltningsplan med tiltaksprogram og handlingsprogram er lagt ut til høring i perioden 1. mars til 31. mai 2021. Høringsfristen er 31. mai 2021. Nei til Giftdeponi oppfordrer alle med interesse for vannforvaltning til å svare på høringen.

Tingvollfjorden med deponiområdet

Fjorden utenfor Raudsand er forurenset. Veidekke har etablert et stort nytt deponi som vil gi utslipp til fjorden. Det er planer for deponi for farlig avfall sammen med nye enorme deponi på fjellet. Samtidig lekker det fra eksisterende deponi. Utslipp fra deponerte masser i underjordsgruvene og utslipp av forurenset vann fra gruvene er ikke undersøkt. Fjordbunnen er sterkt forurenset og det foreligger ingen plan om opprydding. Real Alloy på Raudsand ønsker å øke sin produksjon med tilhørende økning av utslipp.

Det ser ut til at myndighetene ikke gjennomfører tiltak som kan forbedre fjordens tilstand. Det er viktig å svare på høringen til Regional vassforvaltningsplan for å øke kunnskapsgrunnlaget med tiltak og miljømål for å friskmelde fjorden utenfor Raudsand.

Mangler i utkast

Utkastet til planen inneholder svært lite om problemstillingene rundt miljøgiftene i fjorden. Det er viktig å svare på høringen for å legge til rette for å bedre tilstanden til Tingvollfjorden.

Miljøgifter i fjorden

Nei til Giftdeponi har en samleside med undersøkelser og innlegg om fjordens tilstand. Materialet kan brukes for å svare på høringen:

https://neitilgiftdeponi.com/miljogifter-i-fjorden/

Tilstanden til fjorden utenfor Raudsand er forverret

En undersøkelse fra NIVA (Norsk institutt for vannforskning) datert 7. oktober 2020 om miljøgifter og metaller i sedimentene i Tingvollfjorden utenfor Raudsand viser at tilstanden er forverret i forhold til tidligere undersøkelser.

https://neitilgiftdeponi.com/2020/10/20/tilstanden-til-fjorden-utenfor-raudsand-er-forverret/

Fylkeskommunen ønsker spesielt innspill på:

 • Kunnskapsgrunnlaget
 • Tiltak og miljømål
 • Prioriteringer i plan

Høringsinnspill sendes til: dokpost@mrfylke.no

Høringsfrist: 31.mai 2021

https://www.vannportalen.no/vannregioner/more-og-romsdal/aktuelt-fra-more-og-romsdal/regional-vassforvaltningsplan-for-more-og-romsdal-er-no-lagt-ut-pa-hoyring/

Neppe naturlig snøsmelting

Facebookgruppa Nei til giftdeponi publiserte for noen dager siden et dronebilde som de mener kan tyde på at det er varmgang i det avslutta deponi 1 i Bergmesteren.

Det er neppe naturlig snøsmelting som er årsak til at et mindre område i deponiet er snøfritt. -Her tyder det meste på at det er varmeutvikling i deponiet som er årsaka.

(pluss-artikkel)

https://www.driva.no/nyheter/2021/04/29/%E2%80%93-Neppe-naturlig-sn%C3%B8smelting-23884362.ece

https://www.rbnett.no/nyheter/naeringsliv/2021/04/29/%E2%80%93-Neppe-naturlig-sn%C3%B8smelting-23887620.ece

Gass- og varmeutvikling i avsluttet deponi

Snøen smelter på en del av deponiet. Det er målt gassutvikling og det er registrert ammoniakklukt fra det samme området på Deponi 1 på Raudsand. Deponiet var tettet i 2018. Hva er årsaken til den kjemiske reaksjonen?

Deponiet er ikke tett?

Bedriften Aluscan deponerte betydelige mengder aluminiumholdig avfall (saltslagg) i deponiet over en tiårs periode fram til 2002. Saltslagg vil i kontakt med vann reagere og utvikle hydrogen, metan og ammoniakk. En mulig forklaring på gassdannelsen og snøsmeltingen er at det fortsatt lekker vann inn i deponiet og at tettelaget av bentonitt ikke er tett. En annen forklaring er at det er annet uregistrert avfall som reagerer.

Deponi 1 på Raudsand ble avsluttet i 2018. Siste deponering av saltslagg var i 2002. Snart 20 år etter siste deponering og 3 år etter tetting av deponiet viser et foto tatt 18. april 2021 at det er varmeutvikling i deponiet. På en del av området smelter snøen. Det er på samme området det er målt utslipp av Hydrogen, Nitrogendioksid og Karbonmonoksid høsten 2020.

Oversikt over målepunkt i Deponi 1. Hentet fra overvåkningsrapport for 2020 utarbeidet av Bergmesteren Raudsand

Fortsatt gassutvikling og ammoniakklukt

Det har ikke vært drift i deponiet på over ti år, men målinger utført av Bergmesteren Raudsand viser at det fortsatt er gassutvikling i et målepunkt. I dette målepunktet opplyses det i egenkontrollrapporten for 2020 at det registreres ammoniakklukt. Dette er på samme sted som snøen er smeltet og som vises på et foto fra 18. april 2021.

Miljødirektoratet mener løsningen er uheldig

Miljødirektoratet skrev den 4. april 2019 at slik deponiet er utformet vil det kunne medføre at vann blir liggende på toppen av deponiet. Særlig når det er snakk om mye snø som smelter når våren kommer. Miljødirektoratet fant dette uheldig men Nei til Giftdeponi finner ingen videre oppfølging av denne problemstillingen.

Miljødirektoratets tilbakemelding 4. mars 2019

Kilder:

Miljødirektoratet 4. mars 2019 – Tilbakemelding på deponi 1 og varsel om
tvangsmulkt:

https://neitilgiftdeponi.files.wordpress.com/2021/04/20190304-tilbakemelding-og-varsel-om-tvangsmulkt.pdf

Veidekke 11. juni 2019- Sluttrapport deponi 1:

https://neitilgiftdeponi.files.wordpress.com/2021/04/20190612-sluttrapport-deponi-1.pdf

Bergmesteren Raudsand 23. februar 2021 – Overvåkningsrapport 2020:

https://neitilgiftdeponi.files.wordpress.com/2021/04/20210223-overvakingsrapport-2020-gass.pdf

Venstre er for deponi og Venstre er mot deponi

Molde Venstre hjelper Veidekke med å unngå ansvaret for forurensningen i gruven på Raudsand. Molde Venstre hjelper Veidekke med kjøp av forurenset eiendom på Raudsand uten å stille krav om opprydding. Eiendommen er nødvendig for å legge til rette for deponi for farlig avfall. Stikk i strid med vedtaket i  Møre og Romsdal Venstre. Fylkespartiet er tydelig på at Raudsand ikke skal ha deponi for farlig avfall.

Gruppelederen i Molde Venstre har kontaktet sine partifeller i regjeringsapparatet for å hjelpe Veidekke med å kjøpe Statens eiendom på Raudsand. Han opplyser at han denne uka har kontaktet statssekretæren Lucie Katrine Sunde-Eidem (V) i Nærings- og fiskeridepartementet, og stortingsrepresentantene Ola Elvestuen (V) og Ketil Kjenseth (V)  for å hjelpe Veidekke med kjøpet. Dette kommer frem i et intervju med Romsdals Budstikke den 17. april 2021.

Avisartikkel i Romsdals Budstikke 17. april 2021

Molde Venstre jobber for at Veidekke skal slippe å rydde opp

Gruppelederen fra Venstre i Molde uttaler til Romsdals Budstikke at salget på Raudsand ikke er gjennomført på grunn av at Veidekke ikke vil  ha ansvar for forurensningen under havnivå. Veidekke ønsker ikke å ha ansvar for ting som kan ligge skjult i gruveganger flere hundre meter under overflaten..

Hva er deponert i gruvene ?

Veidekke er tydelig på at de ikke vil ha ansvaret for innholdet i gruvene. Veidekke sitter med den beste kompetansen på hva som finnes i gruvene. Hva er deponert i gruvene som er så farlig at Veidekke ikke vil kjøpe eiendommen?

Møre og Romsdal Venstre klart imot deponi

Styret i Møre og Romsdal Venstre vedtok 1. april 2020 :

Raudsand må ikke bli deponi for farlig avfall

https://www.venstre.no/artikkel/2020/04/04/uttalelse-raudsand-ma-ikke-bli-deponi-for-farlig-avfall/

https://neitilgiftdeponi.com/2021/04/17/kan-bli-full-stopp-pa-raudsand/

Kan bli full stopp på Raudsand

Veidekke ASA kan komme til å trekke seg fra videre engasjement i Bergmesteren på Raudsand dersom de ikke får en snarlig avklaring på salgsprosessen av statens eiendommer i området.

……………..

Romsdals Budstikke er kjent med at det har vært kommunikasjon på e-post mellom Veidekke og lokale aktører som gjerne ser at det videre arbeidet med opprydning i Bergmesteren kan fortsette. Styreleder i Bergmesteren Raudsand, John Strand, skriver blant annet at han «dessverre er redd for at ting er i ferd med å renne ut i sanden.»

Strand poengterer i e-posten at Veidekke trenger avklaring på eiendomsforholdene så snart som overhodet mulig, og seinest 1. mai dersom bedriften skal ha mulighet for å ivareta også statens andel av møllestøvsekkene innenfor fristen som gjelder.

………………

https://www.rbnett.no/nyheter/2021/04/17/Kan-bli-full-stopp-p%C3%A5-Raudsand-23817854.ece

https://www.driva.no/nyheter/2021/04/17/%E2%80%93-Kan-bli-full-stopp-p%C3%A5-Raudsand-23821269.ece

Når skal Reguleringsplanen Raudsand endres?

Leserbrev i Romsdals Budstikke 13. april 2021. Skrevet av Morten Walløe Tvedt – Lagleder Rødt Molde

Morten Walløe Tvedt (R) – kommunestyremøte 17. september 2020

Rødt Molde ønsker svar fra Hovedutvalg for Teknisk, plan, næring og miljø angående når Molde kommune vil starte omregulering av den delen av reguleringsplanen for Raudsand som gjelder deponi for uorganisk avfall. Dette gjelder området som er regulert til industriområdet på fjordsiden av riksvei 666 ned til fjorden og hensynssonene som strekker seg ut i fjorden. Dette gjelder også reguleringene under bakken, det vil si fjellhallene for nasjonalt deponi.

I mai 2019 vedtok kommunestyret i Nesset reguleringsplanen Raudsand. Ettersom det kom inn en serie med innsigelser mot planen var den ikke endelig før Kommunal- og moderniseringsdepartementet stadfestet planen den 6. mars 2020. Kommunestyret i Molde burde hatt saken til behandling for å kunne be departementet om å få planen tilbake til Molde kommune i møtet den 6. februar 2020. Ordførerens opptreden i forkant av møtet ble kritisert av kontrollutvalget og av fylkesmannen (nå statsforvalter).

Den rettslige situasjonen i dag er at reguleringsplanen gir Bergmesteren en rettighet til å søke om bygging av nasjonalt deponi på Raudsand. Hvis Bergmesteren søker Molde kommune om å sette i gang tiltak som følger av planen, er kommunen pr i dag rettslig forpliktet til å innvilge tiltak som er hjemlet i planen.

Den 17. september vedtok Molde kommunestyret blant annet følgende:

«Kommunestyrets flertall er mot et Nasjonalt deponi for uorganisk farlig avfall på Raudsand og ber derfor kommunedirektøren – i en god dialog med tiltakshaver – forberede en egen sak om reguleringsendring for arealbruk og reguleringsbestemmelser som er knyttet til det nasjonale deponiet for uorganisk farlig avfall, jf. også presiseringer i brev av 17.08.2020 fra Direktoratet for Mineralforvaltning (DMF).»

Det er flere problemer knyttet til dette vedtaket. Det første spørsmålet er når en slik reguleringsplanendring skal settes i gang?

Det store problemet er at vedtaket ikke har noen bindende betydning frem til en omregulering er satt i gang eller gjennomført. Frem til ny reguleringsplan er vedtatt av kommunestyret, har dette vedtaket liten rettslig betydning. Det at Molde kommune ikke har påbegynt en omregulering, gir et politisk signal til regjeringen om at Raudsand ennå er en aktuell lokasjon for nasjonalt deponi.

Rødt Molde ønsker derfor svar fra Hovedutvalget om når slik omregulering skal settes i gang.


MORTEN WALLØE TVEDT
Lagleder Rødt Molde

Veidekke vil ha avklaring om farlig avfall før møte med Molde kommune

Bildet er fra gass som utvikles av avfallet som er dumpet i gruvene

Ordføreren i Molde kommune unngår å opplyse om årsak til at Veidekke ikke vil møte kommunen nå. Veidekke vil først avklare om fremtiden til farlig avfall på Raudsand. Kommunestyret i Molde vedtok den 17. september 2020 en reguleringsendring for giftdeponiet på Raudsand. Ordføreren jobber aktivt for å unngå å starte arbeidet med en reguleringsendring.

Bergmesteren Raudsand / Veidekke er tydelig på at det er uaktuelt med et møte om reguleringsendring på Raudsand nå. Opplysningene kommer frem i en e-post sendt til Molde kommune 3. februar 2021. Først må en avklaring om fremtiden til farlig avfall på Raudsand foreligge. Salget av statens eiendom på Raudsand må også avklares før et møte gjennomføres. Eiendommen Veidekke vil kjøpe av staten inneholder store miljøutfordringer som Veidekke ikke vil rydde opp i.

Utdrag fra epost sendt fra juridisk direktør i Veidekke til Molde kommune 3. februar 2021

Ordføreren ufarliggjør informasjon fra Veidekke

Ordføreren i Molde kommune unngår å opplyse til kommunestyret om at Veidekke ikke vil ha et møte før det er avklart om farlig avfall til Raudsand, og overdragelse av statens eiendom på Raudsand. Hvorfor ordføreren holder tilbake disse opplysningene er ukjent. Opplysningene fra kommunestyret kommer frem i innlegget: Kommunestyrevedtak treneres av Ordføreren i Molde.

Ordfører hjelper Veidekke med å unngå krav om opprydding

E-posten fra Veidekke er sendt til kommunen på samme tid som ordføreren er i kontakt med departementet for å hjelpe Veidekke med å kjøpe eiendommen på Raudsand fra staten. En eiendom hvor Veidekke ikke vil ha ansvar for oppryddingskrav. Mer informasjon finnes i artikkelen «Staten selger miljøbombe – Veidekke slipper ansvar«.

Staten vil selge gruvene hvor det er dumpet enorme mengder farlig avfall

Staten vil selge gruvene hvor det er dumpet farlig avfall. Det er ingen som vet hva som er dumpet i gruvene. Et tidligere innlegg beskriver om Enorme mengder deponert i gruvene. Ordføreren burde påse at noen rydder opp i det giftige avfallet i gruvene.

Kommunen unngår å journalføre dokumenter

Nei til Giftdeponi ba om innsyn i e-posten fra Veidekke som ordføreren siterte fra i et kommunestyremøte. Nei til Giftdeponi fikk innsyn etter 8 dager. Kommunen journalførte e-posten først etter innsynsforespørselen. Hvor mange dokumenter er det kommunen ikke journalfører?

Inhabil Statsforvalter

Statsforvalteren behandlet en lovlighetskontroll av en behandling i Molde kommune samtidig som hun er søker til den øverste stillingen i kommunen. Statsforvalteren er sannsynligvis inhabil i avgjørelsen og vedtaket er dermed fattet av en inhabil statsforvalter.

Fra organisasjonskartet til Statsforvalteren i Møre og Romsdal

Statsforvalteren i Møre og Romsdal behandlet en lovlighetskontroll om igangsettelse på Raudsand. Lovlighetskontrollen gjaldt om igangsettingstillatelsen på Raudsand skulle behandles av kommunestyret. Vedtaket som flere kommunestyrerepresentanter ønsket lovlighetskontroll av, var fremlagt av kommunedirektøren med ordføreren som aktiv støttespiller.

Statsforvalteren har søkt stillingen som Kommunedirektør i Molde. Når Statsforvalteren har søkt stillingen som kommunedirektør er hun inhabil til å fatte avgjørelser i saker som omhandler Molde kommune frem til ny kommunedirektør er ansatt.

Tidslinje

Romsdals Budstikke 27. februar 2021

Forvaltningsloven

I følge forvaltningsloven er nåværende statsforvalter sannsynligvis inhabil (ugild) i alle saker om Molde kommune når hun søker stillingen som kommunedirektør. Alle ansatte hos Statsforvalteren er inhabil når øverste leder er inhabil.

Forvaltningsloven: Når det foreligger forhold «som er egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet» skal det «legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for ham selv«.

«Er den overordnede tjenestemann ugild, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av en direkte underordnet tjenestemann i samme forvaltningsorgan«.

https://lovdata.no/lov/1967-02-10/§6

Oppsummering

 • Nåværende kommunedirektør er ansvarlig for saksframlegget og vil også være med i prosessen for å ansette ny kommunedirektør.
 • Ordføreren er i kontakt med statsforvalteren om saker som omhandler lovlighetskontrollen.
 • Ordføreren er satt opp som kontaktperson i utlysningen som kommunedirektør.
 • Er avgjørelsen til Statsforvalteren påvirket av hennes søknad som ny kommunedirektør i Molde?
 • I henhold til forvaltningsloven er Statsforvalteren i Møre og Romsdal sannsynligvis inhabil i lovlighetskontrollen.

Kommunestyrevedtak treneres av Ordføreren i Molde

Molde kommunestyret vedtok en reguleringsendring på Raudsand. Politisk ledelse i kommunen trenerer endring av reguleringsplanen og ønsker en reguleringsendring tidligst i 2025. Bergmesteren Raudsand kan søke om deponi for farlig uorganisk farlig avfall og kommunen har ikke mulighet til å hindre etableringen før en ny reguleringsplan er vedtatt.

Ordfører i Molde kommune ved kommunestyremøtet den 17. september 2020

Molde kommunestyre vedtok den 17.september 2020 å be kommunedirektøren forberede en egen sakom reguleringsendring knyttet til deponiet for uorganisk farlig avfall på Raudsand. På kommunestyremøtet den 18. mars 2021 etterlyste Bjørn Jacobsen status for den nye reguleringsplanen på Raudsand.

Reguleringsendring tidligst i 2025

Administrasjonen vil i løpet av 2021 legge fram forslag til prioritering av alle reguleringsplanoppgavene i kommunen for planutvalget. I følge en kilde i Molde kommune vil oppstart av en reguleringsendring for deponiet for uorganisk farlig avfall tidligst starte i 2023. Tidligst i 2025 vil det være mulig med en politisk behandling av reguleringsendringen. Prioriteringen/treneringen er styrt av politisk ledelse med ordføreren i spissen.

Alternativer for behandling og håndtering av uorganisk farlig avfall

Bergmesteren Raudsand opplyser til kommunen at virksomheten på Raudsand vil bli delt i to. Bergmesteren Raudsand / Veidekke vil jobbe med ordinært avfall, og Bergmesteren Recycling (Storvik) vil jobbe med uorganisk farlig avfall. Bergmesteren Recycling vil jobbe med alternativer for behandling og håndtering av uorganisk farlig avfall.

Kommunen med møteforespørsel

Kommunen har sendt en forespørsel om et møte med styrelederen i Bergmesteren Raudsand. Bergmesteren Raudsand er generelt positive til et møte med kommunen, men vil gjennom våren ha fokus på å tildekke Møllestøvsekkene. Tiltakshaver ser for seg et møte med kommunen etter sommerferien.

Manglende journalføring

Nei til Giftdeponi har bedt om innsyn i dokumentene i kommunikasjonen med Bergmesteren Raudsand / Veidekke som er omtalt i kommunestyremøtet den 18. mars 2021. Kommunen har ikke svart på innsynsforespørselen og dokumentene er heller ikke journalført.

Saksprotokoll ifm med interpellasjon fra Bjørn Jacobsen (SV):

https://neitilgiftdeponi.files.wordpress.com/2021/04/2021031-interpellasjon.pdf

Nei til Giftdeponi med 4-årsdag

1. april 2017 startet Nei til Giftdeponi og feirer nå 4-årsdag. I løpet av av disse fire årene er det samlet mengder med informasjon om arbeidet med giftdeponi på Raudsand. Med egen nettside, facebook-side og youtube-kanal når informasjon ut til mange.

Dette bildet har et tomt alt-attributt, og filnavnet er logo.png

Det siste året har som vanlig medført utfordringer. Ett år med:

 • Trusler om anmeldelse.
 • Trusler om søksmål.
 • Diskreditering fra den konservative lokalavisa.
 • Utsagn om en brent død djevel.
 • Inspeksjon av ulovlig bygging av deponi.
 • Inspeksjon av ulovlig bygde veier.
 • Frustrasjon over myndighetenes hemmelighold.
 • Stor bekymring over økning i utslipp til fjorden.

Siden er uavhengig og har ingen inntekter og minimale utgifter. I løpet av året donerte mange for å støtte driften av nettsiden. Drivkraften er hensyn til miljø og natur. En stor takk til alle som bidrar med informasjon og hjelp.