Kampen om søppelmilliardene fortsetter

Nå skaper tekstrot enda mer forvirring rundt hvor regjeringen har planlagt å plassere giftig avfall i framtida.

Deponimotstandere i Brevik og tilhengere i Nesset jublet denne uken over en setning i pressemeldingen fra Klima- og miljødepartementet:

Dersom det viser seg at Nesset er egnet, og at planene her dekker de nasjonale behov, vil ikke staten involvere seg videre i Brevik.

KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET / SITAT FRA PRESSEMELDING

Innholdet førte til jubeloppslag i lokalmedia.

Så forsvant den.

– Her har noen snakket sammen

– Det er nesten for galt til å være sant. Her har noen snakket sammen og sånn kan vi ikke ha det, sier Jan Erik Parr i aksjonen Vern om Grenland, som jobber for å stanse planene om deponi av farlig avfall i Brevik.

……………………………………………….

https://www.nrk.no/telemark/kampen-om-soppelmilliardene-fortsetter-1.13276955

Nesset finalist i kampen om farlig avfall

– Og innbyggerne er positive.

Det sier ordfører Rolf Jonas Hurlen i Nesset. Mandag møtte han miljøminister Vidar Helgesen (H), som del av en prosess der staten skal velge plassering for et nasjonalt deponi for farlig, uorganisk avfall, f eks gruveslagg.

http://www.rbnett.no/nyheter/2016/12/13/Nesset-finalist-i-kampen-om-farlig-avfall-13928422.ece

På møtet, der konkurrent Porsgrunn også var til stede, holdt Harald Storvik i Bergmesteren Raudsand AS en presentasjon av anlegget der.

– Går vår veg

Hurlen er svært optimistisk etter møtet: – Vi kom inn i prosessen som outsider, som en av 12, og nå er vi to som staten går videre med. Greier vi å oppfylle kravene, tror jeg dette vil lykkes. Jeg føler at det går vår veg.

Han oppsummerer møtet som «godt og avklarende».

– Hva vil avgjøre om Nesset eller Porsgrunn får deponiet?

– Hvis det viser seg at Nesset kan fylle kravene, trenger ikke staten fortsette involvering i Brevik. Der har det vært stor motstand mot et slikt anlegg.

– Og innbyggerne på Raudsand – er et nasjonalt anlegg for farlig avfall forankret hos dem?

– Vi har en lokalitet som ligger til rette for slik aktivitet. Det står òg i kommuneplanen at vi ønsker slikt formål der. Et slikt deponi er også forankret i vedtatt strategisk næringsplan.  Kommunen har også hatt folkemøte på Raudsand om saka.

– Der ble planene lagt fram. Det kom noen kritiske røster, men generelt er innbyggerne i Nesset og Raudsand positive.

Arbeidet er i gang

Hurlen opplyser at Bergmesteren Raudsand arbeider med reguleringsplan for området, der flere forhold skal konsekvensutredes.

– Det vil avklare om anlegget fyller krava. Vi ser for oss å bruke et år, og er helt klart interessert i å holde trykket oppe.

– Hvor mange arbeidsplasser kan et nasjonalt deponi bety?

– Det vet vi ikke, men det blir stor aktivitet. Det skal tas ut til fjellhaller, masser skal skipes ut i verden, det kommer avfall inn som skal behandles, stabiliserer og deponeres.

Høye ambisjoner

Hvis Nesset blir valgt til nasjonalt deponi, ser Rolf Jonas Hurlen det grønne skiftet som en ekstra mulighet:

– Vi vet ikke helt hva som ligger der av muligheter for framtida. Men på sikt har vi ambisjon om å få til et norsk eller nordisk senter for miljøteknologi, der avfall kan gjenvinnes eller gjenbrukes. Det er ambisjonen.

Dropper Brevik om Nesset er egnet

Dersom det viser seg at Nesset er egnet som sted for framtidig deponi for farlig avfall, vil ikke staten involvere seg videre i Brevik.

Dette sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen i en pressemelding lagt ut på regjeringens nettsider mandag 12. desember. Pressemeldingen ble publisert etter at delegasjonene fra Porsgrunn og Nesset kommuner hadde hatt møte med statsråden i Oslo. Porsgrunnsordfører Robin Kåss var overrasket og skuffet over å få vite at Vidar Helgesen har besluttet at alternativet med et deponi i Brevik skal ha en statlig konsekvensutredning.

«Klima- og miljødepartementet vil at et deponi for farlig avfall i Dalen gruver i Brevik skal konsekvensutredes. Departementet vil samtidig følge det pågående arbeidet med en konsekvensutredning av deponi i Nesset kommune», heter det i pressemeldingen.

Vidar Helgesen ga i møtet signaler om videre prosess. Han sa at samtidig som han vil følge planarbeidet i Nesset tett, ønsker han parallelt å få fram mer kunnskap om et eventuelt deponi i Brevik i Porsgrunn.

«Dersom det viser seg at Nesset er egnet og at planene her vil kunne dekke de nasjonale behovene, vil det ikke være behov for videre statlig involvering i Brevik», poengterer Vidar Helgesen i pressemeldingen.

https://www.pd.no/brevik/breviksposten/deponi/dropper-brevik-om-nesset-er-egnet/s/5-40-135006