Statsforvalteren uenig om reguleringsendring

Statsforvalteren i Møre og Romsdal varsler innsigelse (motsegn) mot reguleringsendringen som er foreslått på Raudsand. Reguleringsendringen for å hindre deponering av farlig avfall som kommunen foreslår blir stoppet av Statsforvalteren. Statsforvalteren representerer Staten og er overordnet kommunen.

Planen kan ikke bare endres, ny plan må utarbeides

Statsforvalteren varsler den 19. desember 2022 innsigelse mot en endring av reguleringsplanen

I reguleringsplanen er det samfunnsnytten av et nasjonalt deponi for farlig avfall som åpnet opp for uttak av store mengder stein og utfylling i sjø.
Når muligheten til deponering av farlig avfall blir tatt ut av planen faller viktige deler av samfunnsnytten bort. Endringene er så store at de ikke kan bli gjort som en endring av planen. Eneste løsningen er at det må utarbeides en helt ny plan.

Industri under bakken ikke tilstrekkelig opplyst

Statsforvalteren varsler innsyn mot et planforslag som ikke er tilstrekkelig opplyst. Kommunestyret ønsker å legge inn formålet industri i reguleringsplanen. Dette vil åpne for en ukjent næring på et stort areal under bakken. Statsforvalteren påpeker at kommunen må sørge for en grundig vurdering med offentlig medvirkning og en tilhørende politisk prosess.

Statsforvalteren varsler den 19. desember 2022 en mulig innsigelse mot et planforslag som ikke er tilstrekkelig utarbeidet.

Innsigelse mot manglende ROS-analyse

Statsforvalteren varsler den 19. desember 2022 innsigelse på grunn av manglende ROS-analyse.

På grunn av at eksisterende ROS-analyse ikke er oppdatert eller gjennomført på nytt varsler Statsforvalteren innsigelse (motsegn).

Konklusjon: Innsigelse mot planendringen

Statsforvalteren varsler den 19. desember 2022 innsigelse mot en endring av reguleringsplanen

Endringen som kommunen forslår er så stor at planen ikke kan endres. Kommunens mulighet til endring består i å utarbeide en ny plan.

Kilde:

https://neitilgiftdeponi.files.wordpress.com/2022/12/20221219-endring-av-reguleringplan.pdf

En ny reguleringsplan ikke klar før om flere år

Kommunestyret i Molde kommune vedtok allerede den 17. september 2020 en omregulering av industriområdet på Raudsand. Kommunestyret purret den 16. desember 2021 om å sette fortgang i arbeidet. Vedtakene kom etter flere obstruksjoner av ordfører og administrasjon. Administrasjonen i kommunen mener at en endring av planen var tilstrekkelig. Etter over 2 år og 3 måneder er ikke kommunen nærmere å nå målet. Utarbeidelse av ny plan vil sannsynligvis ta flere år.

Statsforvalteren påpekte allerede den 1. april 2022 at kommunen må følge saksbehandlingsreglene for en ny reguleringsplan. Selv om Statsforvalteren var tydelig, fortsatte kommunens administrasjon å jobbe for en endring av planen. Administrasjonens feil har ført til mange unødvendige politiske behandlinger. Hvis kommunen hadde gjennomført en endring gjennom å lage en ny reguleringsplan ville planen sannsynligvis sluttbehandles nå.

Gjelsten med deponiløsning for farlig avfall

Bjørn Rune Gjelstens selskap NOAH AS starter byggingen av et anlegg på Langøya i Oslofjorden som vil dekke deponibehovet for farlig avfall i Norge i en tiårshorisont framover.

Forsidefoto: Ingen reelle alternativ til Langøya, sier kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp)

NOAHs investeringsbeslutning ble tatt etter at Kommunal- og distriktsdepartementet ga NOAH og Statsforvalteren i Vestfold og Telemark medhold i en klage over et vedtak i Holmestrand kommune om saken. Flertallet i kommunen vedtok et midlertidig bygge og deleforbud, som ville stanset NOAHs planer. Nå er vedtaket til kommunen satt til side.

Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) er klar i sin uttalelse om saken.

– I dag fins ingen reelle alternativ til Langøya for avfallsdeponi for håndtering av farlig avfall i Norge. Samtidig er vi forpliktet etter internasjonalt regelverk å sikre nasjonal behandlingskapasitet for farlig avfall. En avvikling av drifta av deponiet allerede i 2024 ville derfor fått betydelig negative konsekvenser for nasjonale interesser og internasjonale miljøforpliktelser, sier Sigbjørn Gjelsvik i en pressemelding fra departementet.

(pluss-artikkel)

https://www.rbnett.no/naeringsliv/i/Mo63y5/gjelsten-med-deponiloesning-for-farlig-avfall

Fremskrittspartiet med viktig vedtak i Fylkestinget

Gunnhild Meringdal i Fremskrittspartiet la frem en interpellasjon om forurensningen i Sunndals-/Tingvollfjorden på møtet i fylkestinget 13. desember 2022. Interpellasjonen fra FrP- representanten førte til et enstemmig vedtak i fylkestinget om å samle ledere og fagfolk i de berørte kommuner til et møte hvor fokuset er på hvordan man kan bidra til å løse miljøforurensningen i Sunndal-Tingvollfjorden.

Forsidefoto: Gunnhild Meringdal (FrP) på fylkestinget med interpellasjon om forurensning i Sunndals- Tingvollfjorden.

Fremskrittspartiet tar ansvar for å løse miljøforurensningen i fjorden

Utdrag fra interpellasjonen til Gunnhild Meringdal (FrP)

Fremskrittspartiet har engasjert seg sterkt i Raudsand-saken og forurensningen i Sunndal-Tingvollfjorden. Partiet mener man må kunne greie å samle ledere og fagfolk i de berørte kommuner til et møte hvor fokuset er på hvordan man kan bidra til å løse miljøforurensningen i Sunndal-Tingvollfjorden.

Positiv fylkesordfører

Fylkesordfører Tove-Lise Torve (Ap)

Fylkesordfører Tove-Lise Torve (Ap) er positiv til forslaget. Fylkesordføreren vil ta initiativ til et møte med aktuelle kommuner og sektorer der miljøtilstand og miljømål i Sunndals- og Tingvollfjorden settes på dagsorden. Vedtaket var et av de siste til Tove-Lise Torve som fylkesordfører. Det blir opp til ny fylkesordfører Line Hatmosø Hoem (Ap) å følge opp vedtaket.

Enstemmig vedtak

Utdrag av protokollen til Fylkestinget 13. desember 2022

Forslaget fra Gunnhild Meringdal (FrP) om å kalle inn til møte med de berørte parter/nabokommuner ble fremmet som en oppfølging til interpellasjonen.

Moldeordføreren stemte for et møte med nabokommunene

Forslaget om å kalle inn til møte med de impliserte parter/kommuner ble enstemmig vedtatt. Moldeordføreren stemte for møte. I sitt eget kommunestyre gikk høyreordføreren sterkt imot at kommunen skulle bidra til et møte med nabokommunene i forbindelse med en reguleringsendring på industriområdet på Raudsand. Her stemte moldeordføreren (H) sammen med 46 andre i fylkestinget for et møte med hensikt å nå miljømåla i fjorden.

Avvik på Real Alloy

Arbeidstilsynet gjennomførte tilsyn hos Real Alloy på Rød 29. september 2022. Tilsynet medførte 6 avvik og 3 anmerkninger. Avvik er manglende etterlevelse av krav gitt i lov.

Forsidefoto: Røykutslipp fra Real Alloy Rød 2. august 2022. Bildet har ikke «direkte» sammenheng med tilsynet.

Tilsynsrapport fra Arbeidstilsynet datert 28. november 2022

6 Avvik og 3 anmerkninger

Tilsynet avdekket 6 avvik. Avvik er lovbrudd, Anmerkninger er forhold som Arbeidstilsynet mener det er nødvendig å påpeke, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Utvider med ny ovn

Real Alloy opplyser til Arbeidstilsynet at det jobber 21 personer på Rød. Det jobbes i en fem-skiftsordning. Det er tre ovner i dag. Produksjonen vil utvides med en ny ovn sommeren 2023. Den nye ovnen vil også bruke propan.

Miljødirektoratet med 3 avvik og 2 anmerkninger i 2019

Miljødirektoratet gjennomførte storulykketilsyn i 2019. Her påpekte direktoratet 3 avvik, 2 anmerkninger, 2 andre forhold og 2 pålegg. Miljødirektoratet har i følge bedriften ikke fulgt opp tilsynet fra 2019.

Mangler rutiner, system og risikovurderinger

Arbeidstilsynet avdekket avvik med manglende rutiner og system for å melde hendelser om storulykke. Risikovurderingene er ikke tilfredsstillende. Risiko tilknyttet eksplosjonsvern er mangelfull.

Brudd på Arbeidsmiljøloven

Arbeidstilsynet påpeker brudd på arbeidsmiljøloven om tiltak for å forebygge og begrense storulykker der farlige kjemikalier forekommer.

Farlig avfall i fjellhaller

Molde kommunestyre har vedtatt å tillate industri i fjellhaller på Raudsand. Industri i fjellhaller er ikke omhandlet i konsekvensutredning eller utredet av administrasjonen. En aktuell industri i fjellhallene er behandling og lagring av farlig avfall.

Forsidebilde: I filmen Flåklypa Grand Prix var Mysil Bergsprekken (fritenker) andrefører i Rudolf Blodstrupmoens racerbil Boomerang Rapido. For å tåkelegge for Il Tempo Gigante brukte Mysil Bergsprekken Dirty Tricks.

Forslaget om industri i fjellhaller ble fremmet av Høyre direkte i møtet i planutvalget (Hovedutvalg for teknisk, plan, næring og miljø) den 4. oktober 2022. Industri i fjellhaller ble videre enstemmig vedtatt formannskapet den 11. oktober og kommunestyret den 20. oktober 2022. Politikerne var ikke orientert om at det gjaldt industri i fjellhaller (under bakken). Administrasjonen orienterte ikke politikerne om hva vedtaket innebærer.

Administrasjonen vil ikke legge industri i fjellhaller på høring

Endring av reguleringsplanen er nå på høring. Høringsdokumentet er utarbeidet av administrasjonen i Molde kommune. Endringen sendes på høring uten at industri under bakken (i fjellhaller) er med i planbestemmelsene. Kommunestyret vedtok at industri under bakken skulle innarbeides. Kommunedirektøren opplyser ikke hvorfor industri i fjellhaller (under bakken) ikke er en del av høringen.

Utdrag fra høringsdokumentet, et dokument som ikke er lagt ut offentlig

Industri i fjellhaller skal innarbeides

Kommunedirektøren gjør oppmerksom på at industri skal innarbeides i planbestemmelsene for tiltak under bakken. Hvorfor en så stor forandring ikke er en del av høringen er ukjent. Industri i fjellhaller er ikke omtalt i konsekvensutredning eller ROS-analyse.

Skjuler informasjon

Molde kommunestyres vedtak 20. oktober 2022

I Høyres forslag til endring av planbestemmelsene vises det kun til noen paragrafer ($4.1, 4.1.1 og 4.1.2). Det orienteres ikke at dette legger til rette for industri i fjellhaller og at denne industrien kan være behandlingsanlegg og lager for farlig avfall.

Stort område omreguleres

Skravert felt viser området hvor kommunestyret har vedtatt å tillate industri i fjellhaller

Området hvor kommunestyret ønsker industri i fjellhaller er enormt. Området er på 917,9 dekar og strekker seg fra kaiområdet og over 2,2 kilometer vestover helt opp til 420 meter over havet. Fjellhallene vil ligge under de store deponiområdene på fjellet. Området følger kommunegrensa mot Gjemnes kommune helt opp på snaufjellet. Hvor store og hva fjellhallene skal brukes til er det ikke informert om. Men innsyn i hemmelig kommunikasjon mellom kommuneadministrasjonen og Veidekke viser et felles ønske om å legge til rette for industri og deponihaller for uorganisk farlig avfall.

Statsråden godkjente ikke industri i fjellhaller

Fra gjeldende reguleringsplan endret den 06. mars 2020 av Kommunal- og
moderniseringsdepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet ved daværende statsråd Nikolai Astrup vedtok gjeldende reguleringsplan den 6. mars 2020. I reguleringsplanen godkjent av departementet finnes ikke industri i tiltak under bakken (fjellhaller). Reguleringsplanen måtte til departementet etter innsigelser fra nabokommuner.

Deponihaller for uorganisk farlig avfall

Kommunedirektøren la frem sak om reguleringsendring på slutten av sommeren. Formannskapet sendte den 6. september 2o22 forslaget tilbake til administrasjonen hvor de ba om et forslag i tråd med tidligere kommunestyrevedtak uten deponi for farlig avfall.

Fra kommunedirektørens forslag til formannskapsmøte 6. september 2022

Her presiserte kommunedirektøren at tiltak i området (fjellhaller) innen industribegrepet- kan kreve egen saksbehandlingsprosess og medføre behov for tilleggsutredninger.

Fra kommunedirektørens forslag til formannskapsmøte 6. september 2022

I saksframlegget i om reguleringsendring til formannskapsmøtet den 6. september 2022 prøvde kommunedirektøren å tillate «stabilisert uorganisk farlig avfall». Kommunedirektøren ville ikke utelukke å ha deponihaller for «stabilisert uorganisk farlig avfall» inne i fjellet. Kommunedirektøren leter etter en mulighet for å tilfredsstille forurensningsindustrien og overprøve flertallet i kommunestyret.

Fra kommunedirektørens forslag til formannskapsmøte 6. september 2022

Desperat hemmelighold om farlig avfall og industri i fjellhaller

Statsforvalteren opphever Molde kommunes avslag på innsyn i dokument om forslag til endring av reguleringsbestemmelse.

Molde kommune ville hemmeligholde et innspill fra Veidekke til reguleringsendring. Nei til Giftdeponi klagde på hemmeligholdet til kommunen og purret på resultatet. Nei til Giftdeponi klagde videre til Statsforvalteren. Statsforvalteren ga Nei til Giftdeponi fullt medhold i innsyn. I dokumentet legger Veidekke frem at de vil ha industri sammen med deponi i fjellhallene.

Statsforvalteren minner samtidig kommunen på at at en endring av reguleringsplan som hovedregel må følge saksbehandlingsreglene for utarbeiding av ny reguleringsplan. Å tillate industri for farlig avfall i fjellhaller skal medføre en konsekvensutredning. Men det kan se ut som kommunen ikke vil gjennomføre en konsekvensutredning, men tillater et «benkeforslag» om industri i fjellhaller.

Kilder:

Vedtak i kommunestyret 20. oktober 2022:

https://neitilgiftdeponi.files.wordpress.com/2022/11/20221020-vedtak.pdf

Høringsdokument om reguleringsendring 18. november 2022:

https://neitilgiftdeponi.files.wordpress.com/2022/11/20221118-horing-av-endring-bmr.pdf

Forslag til planbestemmelser fra Veidekke 2. februar 2022 (hemmeligholdt av Molde kommune):

https://neitilgiftdeponi.files.wordpress.com/2022/04/20220202-plan-22_00154-2-planbestemmelser_bmr.pdf

Tåkelegging

Mysil Bergsprekken brukte Dirty Tricks for å tåkelegge Il Tempo Gigante for å hindre Reodor Felgen å vinne Flåklypa Grand Prix