Jeg kan for lite kjemi til å uttale meg, og har savnet en redegjørelse om hva dette egentlig innebærer

Kommunestyrepolitikerne var delte i synet på om Real Alloy skulle få tillatelse til utslipp av avløpsvann med høyere pH enn tidligere. Andreas Gjerde (KrF) syntes det var vanskelig å uttale seg om økningen av pH kontra reduksjon i utslippsmengde. Flertallet gikk til slutt imot en slik økning.

(Pluss-artikkel)

https://www.auraavis.no/jeg-kan-for-lite-kjemi-til-a-uttale-meg-og-har-savnet-en-redegjorelse-om-hva-dette-egentlig-innebarer/s/5-5-408753

Å be er for svakt, i Tingvoll tar man ordet kreve i bruk mot økt utslipp i fjorden

Miljødirektoratet hadde ute på høring om Real Alloy på Raudsand kunne øke pH på utslipp i fjorden. I Tingvoll sier de folkevalgte nei med to streker under.

…………………..

Tingvoll kommunestyre krever at Miljødirektoratet gir avslag på søknad om økt pH på utslippet fra Real Alloy til Tingvollfjorden, uten ytterligere utredning. Kommunestyret mener at informasjonen i saka ikke er dekkende for å kunne gjøre et faglig begrunna vedtak.

(pluss-artikkel)

https://www.auraavis.no/a-be-er-for-svakt-i-tingvoll-tar-man-ordet-kreve-i-bruk-mot-okt-utslipp-i-fjorden/s/5-5-410927

Vil slippe ut avløpsvann med høyere pH-verdi, men møter sterk motstand: – Har ikke tillit til bedriften

Bedriften Real Alloy på Raudsand vil slippe ut avløpsvann med høyere pH-verdi enn de har tillatelse til. Kommunesdirektøren i Sunndal stiller seg negativ til søknaden.

Miljødirektoratet hadde uanmeldt tilsyn ved bedriften tidligere i år.

(pluss-artikkel)

https://www.driva.no/nyheter/i/kER30L/vil-slippe-ut-avloepsvann-med-hoeyere-ph-verdi-har-ikke-tillit

Alt henger sammen med alt – også på Raudsand

Raudsand var Nesset kommune sin industribygd med Rødsand Gruber som hadde rundt 180 arbeidsplasser. Industrien på Raudsand var en av de viktigste bærebjelkene i lokalsamfunnet, og produksjonen var avhengig av store mengder ferskvatn, som de fikk fra Rausandvatnet via Kleivdammen.

https://www.rbnett.no/meninger/i/RGR3aA/alt-henger-sammen-med-alt-ogsaa-paa-raudsand

Real Alloy sier de er tilbydd Raudsand-dammen for en krone

Demningen på Raudsand i Molde kommune har røft beregnet, vann nok til å produsere kraft tilsvarende 70 prosent av Gyl kraftverk.

(pluss-artikkel)

– Det må spørres om denne demningen og mulige vannkraften her ikke skulle bli verdsatt til mer enn 1 krone. Røft beregnet ville dette vannet ha kunnet produsert kraft tilsvarende ca. 70 % av Gyl kraftverk, som ifølge Proff.no hadde en driftsinntekt i 2021 på 2,1 millioner.

https://www.auraavis.no/real-alloy-sier-de-er-tilbydd-raudsand-dammen-for-en-krone/s/5-5-405036

Tingvoll: Mildt sagt lunken til søknad om utslipp med endret pH-verdi i fjorden

Real Alloy på Raudsand ønsker å endre utslippstillatelsen i Tingvollfjorden med endret pH-verdi. Det er Tingvoll skeptisk til, og torsdag skal kommunestyret gi sin høringsuttalelse.

(pluss-artikkel)

Kommunedirektøren er i sin innstilling negativ til at direktoratet skal tillate økt pH på utslippet fra Real Alloy til Tingvollfjorden, uten ytterligere utredning.

………………………………….

https://www.auraavis.no/tingvoll-mildt-sagt-lunken-til-soknad-om-utslipp-med-endret-ph-verdi-i-fjorden/s/5-5-404916

Ekstrarunde etter Raudsand-vedtak: – Nå ble jeg satt ut

Ordfører Dahl «satt ut»: Raudsand-plan avvist og sendt i retur av formannskapet.

……………………………..

Enhetsleder byggesak og geodata og konstituert enhetsleder for samfunn og plan i Molde kommune, sier dette om hva vedtaket betyr i praksis:

– Administrasjonen får nå saka tilbake. Så må vi ta en runde med juridiske og planmessige avklaringer, og bearbeiding slik at saka blir i tråd med bestillinga fra politikerne. I formannskapet var det særlig formuleringene om at farlig uorganisk avfall også i stabilisert form er uønsket, som flertallet av politikerne mente ikke var godt nok ivaretatt.

…………………………………..

https://www.rbnett.no/nyheter/i/O8nW73/ekstrarunde-etter-raudsand-vedtak-naa-ble-jeg-satt-ut

https://www.driva.no/nyheter/i/XbgL2E/ekstrarunde-etter-raudsand-vedtak-naa-ble-jeg-satt-ut

Åpent brev til ordføreren i Molde kommune

Vi venter alle på at ny Reguleringsplan for indre deler av Molde skal bli lagt fram slik det ble opplyst av ordfører i kommunestyremøtet i vår. I stedet ser vi at kommunedirektøren gang på gang kommer med forslag og endringer som går på tvers av innbyggerne på Raudsand sine ønsker og ikke tar nødvendige hensyn til en fjord som allerede er overbelasta av miljøgifter.

Forsidefoto: Industriområdet på Raudsand under opparbeiding april 2022.

Eller er det slik at den lovte nye Reguleringsplanen er kokt ned til en endring?

Endring – Reguleringsplan Bergmesteren Raudsand, sak PS-54/22

Våre Merknader/innsigelser til kommunedirektørens saksframlegg og innstilling til saken som vil bli fulgt opp i teknisk styre fk tirsdag:

I saksutredningen til ovenfornevnte sak, henviser kommunedirektøren og til følgende saker/vedtak i kommunestyret :

  • Sak 90/20 i møte den 17.09.2020, hvor flertallet stemte imot etablering av et nasjonalt deponi for uorganisk farlig avfall på Raudsand, og kommunedirektøren ble pålagt å fremme forslag til reguleringsendring som følge av nevnte vedtak.
  • Sak 107/21 i møte den 16.12.2021, hvor flertallet vedtok følgende, sitat: «Kommunestyret viser til føringer i kommunestyrets vedtak 17.09.2020 i sak PS- 90/20 punkt 5. og ber kommunedirektøren om å sette fortgang i arbeidet med reguleringsendring uten deponi for farlig uorganisk avfall», sitat slutt(uthevingen er foretatt av undertegnede)

I sin saksutredning og tilrådning velger allikevel kommunedirektøren å fremme forslag til vedtak, som er klart i strid med, kommunestyret sine vedtak i ovenfornevnte saker, når det gjelder deponi for farlig uorganisk avfall. Dette begrunnes med følgende:

På side 2, første av avsnitt, siste punktum i saksutredningen skriver kommunedirektøren, sitat: « Som det fremgår av forslaget i reviderte planbestemmelser § 2 og § 4.3.2 presisert at det ikke kan legges til rette for Nasjonalt deponi for uorganisk farlig avfall. «, sitat slutt.  Dette er i samsvar med kommunestyrets vedtak i møte den 17.09.2020 sak 90/20.

Kommunedirektøren forslag er derimot i motstrid til kommunestyrets vedtak, i møte den 16.12.2021, sak 107/21, og det vises til kommunedirektørens saksframlegg under tema: Tiltak under bakken  § 4.1.2 , sitat: « Innenfor dette arealet er det tillat med masseuttak i fjell, industri og deponihaller for stabilisert uorganisk farlig avfall inne i fjellet……», sitat slutt.   Kommunedirektøren fremmer et forslag, som er i strid med kommunestyrets vedtak i sak 107/21, i møte  den 16.12.2021 Det er selvsagt at, kommunedirektøren fremmer forslag, som er i samsvar med kommunestyret sine vedtak.

Kommunestyret har gitt et pålegg,  ved sitt vedtak at, pålagte reguleringsendringer skal være: « Uten deponi for farlig uorganisk avfall «, og vi forventer selvsagt at, kommunedirektøren forholder seg til kommunestyret sine vedtak og gjennomfører disse uten unødig opphold, jf. lov om kommuner.

Formuleringen fra kommunedirektøren, med følgende tekst» deponihaller for stabilisert uorganisk farlig avfall inne i fjellet,  er  ikke i samsvar med, nevnte vedtak av kommunestyret. Det er svært beklagelig at kommunedirektøren, forsøker å fremme endring av kommunestyrets vedtak, i sak om deponi for farlig uorganisk avfall, som selvsagt skal omtales/behandles.

Vi registrer og at, referat fra møte mellom Veidekke ASA og Molde kommune ved saksbehandler Hogne Frydenlund, den 03.02.2022, ikke er vedlagt sakspapirene i saken fra kommunedirektøren. Dokumentet er offentlig etter beslutning av Statsforvalteren i Møre og Romsdal, og som kjent var dokumentet tidligere unntatt offentlighet av kommunens administrasjon. Dokumentet er, etter vår oppfatning av betydning for kommunestyret, da det fremgår av dette, Veidekke ASA ønsker å deponere farlig uorganisk avfall, selv om de er kjent med kommunestyrets vedtak: «Nei til deponi for farlig uorganisk avfall.»

Kommunedirektøren viser til begrenset høring, uten å henvise til hjemmel i Plan og bygningsloven for slik begrensing.

Vi viser til Plan og bygningslovens § 12 – 14, som tilsier at planen skal kunngjøres, med kommunestyrets forslag til endringer, og at, det gis en alminnelig høringsfrist etter gjeldende bestemmelser.

Det er selvsagt og av stor betydning for kommunestyret som beslutningsmyndighet i reguleringsendringer, å ivareta   kommunens omdømme som offentlig myndighet, ved at saken underlegges vanlig kunngjøring og høringsfrist.

 Vi viser og i denne sammenheng til Statsforvalteren i Møre og Romsdal sin merknad /vedtak av 01.04.2022 med ref. 2022/1189 til Molde kommune sak: Molde kommune- vedtak i klagesak- innsyn i dokument. ( se side 2 tredje siste avsnitt), sitat: «Statsforvalteren vil her bemerke at en endring av reguleringsplan som hovedregel må følge saksbehandlingsreglene for utarbeiding av ny reguleringsplan. Av plan- og bygningslovens formålsbestemmelse er det fremhevet at planlegging etter loven skal sikre åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning for alle berørte interesser og myndigheter. Hensynet til offentlighet har derfor stor betydning i denne saken.», sitat slutt.

Med hilsen kommunestyrerepresentantene:

Anders Torvik – Molde AP David Heggem  – Molde FRP 

Lars Dahle – Molde Rødt  Bjørn Jacobsen – Molde SV

https://www.rbnett.no/meninger/i/y4eVr2/aapent-brev-til-ordfoerer-torgeir-dahl-molde-kommune

                         

Søker om å få slippe ut avløpsvann med høyere pH

Bedriften Real Alloy i Raudsand har søkt om å få slippe ut avløpsvann med høyere pH-verdi enn de har tillatelse til i dag. – Vi forventer en del innspill på dette, sier saksbehandler i Miljødirektoratet.

Hvert døgn slipper Real Alloy i Raudsand ut rundt 3.500 kubikkmeter avløpsvann ut i Tingvollfjorden.

Det vil si: Det er den mengden vann de selv oppgir at de slipper ut. Miljødirektoratet tar utgangspunkt i at de slipper ut inntil 5.000 kubikkmeter avløpsvann i sin tillatelse. I dag har dette vannet en pH på 10 eller lavere.

(pluss-artikkel)

https://www.tk.no/soker-om-a-fa-slippe-ut-avlopsvann-med-hoyere-ph/s/5-51-1194296

https://www.auraavis.no/soker-om-a-fa-slippe-ut-avlopsvann-med-hoyere-ph/s/5-5-397294

Viktig at vi får behandlet saken politisk

Aktiviteten til Real Alloy er noe som har hatt mye politisk fokus, og som engasjerer mange. Derfor var det viktig å gi politikere og kommunen en mulighet til å se grundig på saken, sier assisterende kommunedirektør Bjørn Flemmen Steinland.

Midt i fellesferien kom altså høringen, med frist lenge før neste kommunestyremøte. Neste møte er ikke før 21. september.

Innvilget

Flemmen søkte derfor på vegne av ordfører og kommunepolitikerne, om å få utsatt fristen til 22. september.

Jeg fikk nettopp svar om at den ble innvilget. Det er bra. Det er mange høringer som skal behandles, og dette er en slik sak som blir prioritert. Politikerne og Sunndal kommune er opptatt av hvordan denne aktiviteten påvirker Sunndalsfjorden, og ønsker å bli hørt. Det er slik demokratiet skal være, avslutter Steinland.

https://www.driva.no/nyheter/i/9Kyzj9/vi-trengte-mer-tid-for-aa-faa-behandlet-saken-politisk

Anlegget søker nå om mer konsentrerte utslipp i fjorden

Miljødirektoratet har nå mottatt søknad fra gjenvinningsselskapet Real Alloy om å få slippe ut avløpsvann med høyere pH-verdi enn det bedriften i dag har tillatelse til.

Real Alloy har et anlegg for gjenvinning av aluminiumoksid fra avfallsproduktet saltslagg på Raudsand i Molde kommune. Bedriften har tillatelse fra Miljødirektoratet til å slippe ut avløpsvann til Tingvollfjorden med pH på 10 eller lavere. Bedriften oppgir at de genererer om lag 3500 kubikkmeter med avløpsvann i døgnet, skriver Miljødirektoratet om søknaden som de nå har lagt ut på høring.

(pluss-artikkel)

https://www.rbnett.no/nyheter/i/0G5bo6/anlegget-soeker-naa-om-mer-konsentrerte-utslipp-i-fjorden-dette-sier-miljoeforsker

Raudsand – who cares?

Debatten om avfallsdeponi på Raudsand er blitt en årelang føljetong. Følelser har i enkelte tilfeller vunnet over saklighet. Slikt fører ofte til at kampen hardner til, skriver Asbjørn Næverlid i dette leserinnlegget.

Men det er ett element som ikke må glemmes. Denne debatten er på en måte fremtid mot fortid. Det finnes ingen sikre fakta om fremtiden, Men desto flere fra fortiden. Det er liten tvil om at dersom motstandere av deponi ser bakover, så har de masse argumenter i arkivet sitt.

Tingvollfjorden/Sunndalsfjorden har lenge vært en av våre mest forurensede fjorder, og advarsler om å hente mat fra fjorden har vært gitt. Luktproblemer og forurensing både til lands, i luften og til vanns har også oppstått i nyere tid. Hydro Aluminium innerst i fjorden har investert mye i rensing av utslipp. All ære til dem!

Løfter om opprydding ved Raudsand har også vært gitt, men fortsatt finnes giftig uorganisk avfall nedgravd i deponiene opp mot fjellet, liggende i gruvesjaktene og liggende åpent på fjordbunnen.

Nylig krevde fylkesutvalget at opprydning settes i gang i gruvene på Raudsand. Det blir spennende å se om dette følges opp. Området på Raudsand kan i dag utvilsomt kalles en «dumpingplass» uten at en kan beskyldes for å fare med løgn.

Ovenstående er noen kalde fakta fra fortiden og kan ikke benektes av noen, heller ikke av tilhengerne av deponi. Mot disse fakta fra fortiden, står tilhengernes argumenter om fremtiden på Raudsand.

Argumenter inkluderer bla. løfter om mange, godt betalte arbeidsplasser. Som det er manko på i utkantene. Ja, det er planer om både en nasjonal og internasjonal dumpingplass. Det siste halve året har det vært hyppige anløp av skip fra Wales med aluminiumsavfall til bedriften Reall Aloy som holder til på det tidligere gruveområdet på Raudsand. De utvinner aluminium av dette som så skipes ut igjen. Avfallet av dette igjen graves ned i deponiene opp mot fjellet. Når bedriften i Wales kan velge mellom å skipe lasten til en gjenvinningsbedrift i for eksempel i Spania eller å skipe det til Raudsand for utvinning og deponering med dertil avsig ut i fjorden. Hva velger de da? Det mest bærekraftige? Nei, det billigste.

https://www.driva.no/meninger/i/Jxz8am/raudsand-who-cares