Rydd opp i gruva på Raudsand!

Av Bjørn Jacobsen, kommunestyrerepresentant SV

Stortingsrepresentant Lars Haltbrekken (SV) har fremma et forslag på Stortinget om å sikre at nedstengte forurensende gruver rundt om i landet blir ryddet opp i.

Vi ber regjeringen om ta tak i dette for miljøet i Molde kommune og Sunndal/Tingvollfjorden.

Det er utrolig viktig og på overtid å rydde opp etter de gamle gruvene. Nedlagte gruver forurenser vassdrag flere steder i landet, og truer liv for fisk og andre arter som lever i og av vannet som forurenses.

15 gruveeiendommer som ikke lenger er i drift er hjemfalt og staten sitt ansvar. Regjeringa må ta ansvar og sørge for opprydding i eget rot, men vi må også sikre at forurensningen fra gruvene som staten i dag ikke har ansvaret for blir rydda opp i.

Raudsand gruve i Molde kommune er blant de mest forurensende gruvene i Norge. Den er ikke lenger i drift, og det er dermed ingenting som hindrer staten i å ta ansvar og rydde opp her.

Nærings- og fiskeridepartementet er eier av 15 gruveeiendommer som hjemfalt til staten etter avslutning av drift i henhold til industrikonsesjonsloven som trådte i kraft i 1917.

Spesielt viktig blir det å følge opp arbeidet på Stortinget lokalt når Statsforvalteren i Møre og Romsdal er så tydelig på at det må lages ny reguleringsplan for Raudsand, fordi det er mange interesser involvert og endringer kommunen prøver å få til er så store at det må lages ny plan.

Alle Moldes 32 tusen innbyggere skal få mene noe om hvordan vi vil ha miljøet i kommunen vår.

https://www.driva.no/meninger/i/0Qo1rM/rydd-opp-i-gruva-paa-raudsand

https://www.rbnett.no/meninger/i/zE8v55/rydd-opp-i-gruva-paa-raudsand

https://www.auraavis.no/rydd-opp-i-gruva-pa-raudsand/o/5-5-449991

https://www.tk.no/rydd-opp-i-gruva-pa-raudsand/o/5-51-1298382

Gjelsten med deponiløsning for farlig avfall

Bjørn Rune Gjelstens selskap NOAH AS starter byggingen av et anlegg på Langøya i Oslofjorden som vil dekke deponibehovet for farlig avfall i Norge i en tiårshorisont framover.

Forsidefoto: Ingen reelle alternativ til Langøya, sier kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp)

NOAHs investeringsbeslutning ble tatt etter at Kommunal- og distriktsdepartementet ga NOAH og Statsforvalteren i Vestfold og Telemark medhold i en klage over et vedtak i Holmestrand kommune om saken. Flertallet i kommunen vedtok et midlertidig bygge og deleforbud, som ville stanset NOAHs planer. Nå er vedtaket til kommunen satt til side.

Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) er klar i sin uttalelse om saken.

– I dag fins ingen reelle alternativ til Langøya for avfallsdeponi for håndtering av farlig avfall i Norge. Samtidig er vi forpliktet etter internasjonalt regelverk å sikre nasjonal behandlingskapasitet for farlig avfall. En avvikling av drifta av deponiet allerede i 2024 ville derfor fått betydelig negative konsekvenser for nasjonale interesser og internasjonale miljøforpliktelser, sier Sigbjørn Gjelsvik i en pressemelding fra departementet.

(pluss-artikkel)

https://www.rbnett.no/naeringsliv/i/Mo63y5/gjelsten-med-deponiloesning-for-farlig-avfall

Jeg kan for lite kjemi til å uttale meg, og har savnet en redegjørelse om hva dette egentlig innebærer

Kommunestyrepolitikerne var delte i synet på om Real Alloy skulle få tillatelse til utslipp av avløpsvann med høyere pH enn tidligere. Andreas Gjerde (KrF) syntes det var vanskelig å uttale seg om økningen av pH kontra reduksjon i utslippsmengde. Flertallet gikk til slutt imot en slik økning.

(Pluss-artikkel)

https://www.auraavis.no/jeg-kan-for-lite-kjemi-til-a-uttale-meg-og-har-savnet-en-redegjorelse-om-hva-dette-egentlig-innebarer/s/5-5-408753

Å be er for svakt, i Tingvoll tar man ordet kreve i bruk mot økt utslipp i fjorden

Miljødirektoratet hadde ute på høring om Real Alloy på Raudsand kunne øke pH på utslipp i fjorden. I Tingvoll sier de folkevalgte nei med to streker under.

…………………..

Tingvoll kommunestyre krever at Miljødirektoratet gir avslag på søknad om økt pH på utslippet fra Real Alloy til Tingvollfjorden, uten ytterligere utredning. Kommunestyret mener at informasjonen i saka ikke er dekkende for å kunne gjøre et faglig begrunna vedtak.

(pluss-artikkel)

https://www.auraavis.no/a-be-er-for-svakt-i-tingvoll-tar-man-ordet-kreve-i-bruk-mot-okt-utslipp-i-fjorden/s/5-5-410927

Vil slippe ut avløpsvann med høyere pH-verdi, men møter sterk motstand: – Har ikke tillit til bedriften

Bedriften Real Alloy på Raudsand vil slippe ut avløpsvann med høyere pH-verdi enn de har tillatelse til. Kommunesdirektøren i Sunndal stiller seg negativ til søknaden.

Miljødirektoratet hadde uanmeldt tilsyn ved bedriften tidligere i år.

(pluss-artikkel)

https://www.driva.no/nyheter/i/kER30L/vil-slippe-ut-avloepsvann-med-hoeyere-ph-verdi-har-ikke-tillit

Alt henger sammen med alt – også på Raudsand

Raudsand var Nesset kommune sin industribygd med Rødsand Gruber som hadde rundt 180 arbeidsplasser. Industrien på Raudsand var en av de viktigste bærebjelkene i lokalsamfunnet, og produksjonen var avhengig av store mengder ferskvatn, som de fikk fra Rausandvatnet via Kleivdammen.

https://www.rbnett.no/meninger/i/RGR3aA/alt-henger-sammen-med-alt-ogsaa-paa-raudsand

Real Alloy sier de er tilbydd Raudsand-dammen for en krone

Demningen på Raudsand i Molde kommune har røft beregnet, vann nok til å produsere kraft tilsvarende 70 prosent av Gyl kraftverk.

(pluss-artikkel)

– Det må spørres om denne demningen og mulige vannkraften her ikke skulle bli verdsatt til mer enn 1 krone. Røft beregnet ville dette vannet ha kunnet produsert kraft tilsvarende ca. 70 % av Gyl kraftverk, som ifølge Proff.no hadde en driftsinntekt i 2021 på 2,1 millioner.

https://www.auraavis.no/real-alloy-sier-de-er-tilbydd-raudsand-dammen-for-en-krone/s/5-5-405036

Tingvoll: Mildt sagt lunken til søknad om utslipp med endret pH-verdi i fjorden

Real Alloy på Raudsand ønsker å endre utslippstillatelsen i Tingvollfjorden med endret pH-verdi. Det er Tingvoll skeptisk til, og torsdag skal kommunestyret gi sin høringsuttalelse.

(pluss-artikkel)

Kommunedirektøren er i sin innstilling negativ til at direktoratet skal tillate økt pH på utslippet fra Real Alloy til Tingvollfjorden, uten ytterligere utredning.

………………………………….

https://www.auraavis.no/tingvoll-mildt-sagt-lunken-til-soknad-om-utslipp-med-endret-ph-verdi-i-fjorden/s/5-5-404916

Ekstrarunde etter Raudsand-vedtak: – Nå ble jeg satt ut

Ordfører Dahl «satt ut»: Raudsand-plan avvist og sendt i retur av formannskapet.

……………………………..

Enhetsleder byggesak og geodata og konstituert enhetsleder for samfunn og plan i Molde kommune, sier dette om hva vedtaket betyr i praksis:

– Administrasjonen får nå saka tilbake. Så må vi ta en runde med juridiske og planmessige avklaringer, og bearbeiding slik at saka blir i tråd med bestillinga fra politikerne. I formannskapet var det særlig formuleringene om at farlig uorganisk avfall også i stabilisert form er uønsket, som flertallet av politikerne mente ikke var godt nok ivaretatt.

…………………………………..

https://www.rbnett.no/nyheter/i/O8nW73/ekstrarunde-etter-raudsand-vedtak-naa-ble-jeg-satt-ut

https://www.driva.no/nyheter/i/XbgL2E/ekstrarunde-etter-raudsand-vedtak-naa-ble-jeg-satt-ut