Anlegget søker nå om mer konsentrerte utslipp i fjorden

Miljødirektoratet har nå mottatt søknad fra gjenvinningsselskapet Real Alloy om å få slippe ut avløpsvann med høyere pH-verdi enn det bedriften i dag har tillatelse til.

Real Alloy har et anlegg for gjenvinning av aluminiumoksid fra avfallsproduktet saltslagg på Raudsand i Molde kommune. Bedriften har tillatelse fra Miljødirektoratet til å slippe ut avløpsvann til Tingvollfjorden med pH på 10 eller lavere. Bedriften oppgir at de genererer om lag 3500 kubikkmeter med avløpsvann i døgnet, skriver Miljødirektoratet om søknaden som de nå har lagt ut på høring.

(pluss-artikkel)

https://www.rbnett.no/nyheter/i/0G5bo6/anlegget-soeker-naa-om-mer-konsentrerte-utslipp-i-fjorden-dette-sier-miljoeforsker

Raudsand – who cares?

Debatten om avfallsdeponi på Raudsand er blitt en årelang føljetong. Følelser har i enkelte tilfeller vunnet over saklighet. Slikt fører ofte til at kampen hardner til, skriver Asbjørn Næverlid i dette leserinnlegget.

Men det er ett element som ikke må glemmes. Denne debatten er på en måte fremtid mot fortid. Det finnes ingen sikre fakta om fremtiden, Men desto flere fra fortiden. Det er liten tvil om at dersom motstandere av deponi ser bakover, så har de masse argumenter i arkivet sitt.

Tingvollfjorden/Sunndalsfjorden har lenge vært en av våre mest forurensede fjorder, og advarsler om å hente mat fra fjorden har vært gitt. Luktproblemer og forurensing både til lands, i luften og til vanns har også oppstått i nyere tid. Hydro Aluminium innerst i fjorden har investert mye i rensing av utslipp. All ære til dem!

Løfter om opprydding ved Raudsand har også vært gitt, men fortsatt finnes giftig uorganisk avfall nedgravd i deponiene opp mot fjellet, liggende i gruvesjaktene og liggende åpent på fjordbunnen.

Nylig krevde fylkesutvalget at opprydning settes i gang i gruvene på Raudsand. Det blir spennende å se om dette følges opp. Området på Raudsand kan i dag utvilsomt kalles en «dumpingplass» uten at en kan beskyldes for å fare med løgn.

Ovenstående er noen kalde fakta fra fortiden og kan ikke benektes av noen, heller ikke av tilhengerne av deponi. Mot disse fakta fra fortiden, står tilhengernes argumenter om fremtiden på Raudsand.

Argumenter inkluderer bla. løfter om mange, godt betalte arbeidsplasser. Som det er manko på i utkantene. Ja, det er planer om både en nasjonal og internasjonal dumpingplass. Det siste halve året har det vært hyppige anløp av skip fra Wales med aluminiumsavfall til bedriften Reall Aloy som holder til på det tidligere gruveområdet på Raudsand. De utvinner aluminium av dette som så skipes ut igjen. Avfallet av dette igjen graves ned i deponiene opp mot fjellet. Når bedriften i Wales kan velge mellom å skipe lasten til en gjenvinningsbedrift i for eksempel i Spania eller å skipe det til Raudsand for utvinning og deponering med dertil avsig ut i fjorden. Hva velger de da? Det mest bærekraftige? Nei, det billigste.

https://www.driva.no/meninger/i/Jxz8am/raudsand-who-cares

Tilkallar ekspertise for å svare om Raudsand

Molde kommune inviterer Miljødirektoratet til kommunestyret for å informere om Raudsand.

………………………………

Ordførar Torgeir Dahl (H) opplyste at kommunen har invitert Miljødirektoratet til å komme til Molde. Dette for at kommunestyret skal få god og riktig informasjon om oppfølging av anlegga og verksemd på Rausand; om kva løyve som er gitt, og korleis anlegga på Rausand blir følgde opp. Direktoratet vil også gå gjennom roller og ansvar i denne typen saker.

……………………………….

(pluss-artikkel)

https://www.rbnett.no/nyheter/i/L5EELP/tilkallar-ekspertise-for-aa-svare-om-raudsand

https://www.driva.no/nyheter/i/z7Jd99/tilkallar-ekspertise-for-aa-svare-om-raudsand

Ny kulvert på Raudsand ferdig

(pluss-artikkel)

Gammal gruvegang

Under arbeidet med å sprenge løp til stålkulverten kom entreprenøren i kontakt med ein av dei gamle gruvetunnelane i området. Taket av den gamle tunnelen blei sprengt ned og den gamle tunnelen fylt opp med sprengt stein før stålrørskulverten blei sett oppå den gamle tunnelgangen.

https://www.rbnett.no/nyheter/i/G3LQ7x/ny-kulvert-paa-raudsand-ferdig-til-paaske

Veidekke: – Viktig å kunne ta imot uorganisk farleg avfall

Veidekke har lagt vekk planen om nasjonalt deponi for uorganisk farleg avfall på Raudsand, men vil likevel ta imot uorganisk farleg avfall.

Konsernadvokat i Veidekke og styremedlem i Bergmesteren Raudsand, vektlegg i e-posten til Molde kommune at muligheit for å motta, behandle og ved behov deponere uorganisk farleg avfall er viktig for verksemdene.

(Pluss-artikkel)

«Muligheten for å motta uorganisk farlig avfall er likevel viktig for virksomhetene på Raudsand».

https://www.rbnett.no/naeringsliv/i/ALVnx3/veidekke-viktig-aa-kunne-ta-imot-uorganisk-farleg-avfall

Uanmeldt tilsyn ved Real Alloy Raudsand – kan få stans i avfallsmottak

Etter å ha mottatt flere bekymringsmeldinger foretok Miljødirektoratet nylig uanmeldt tilsyn hos Real Alloy på Raudsand.

– Under tilsynet avdekket vi at Real Alloy Raudsand har så store mangler i renholdet av anleggsområdet at det fører til forurensning av Tingvollfjorden. Derfor har vi varslet bedriften at de mister retten til å ta imot avfall hvis de ikke rydder opp. Det sier Ragnhild Orvik, seksjonsleder i Miljødirektoratet i en pressemelding.

………………….

Etter en totalvurdering av situasjonen har vi besluttet å trekke samtykket til import med umiddelbar virkning. Det betyr at bedriften må søke på nytt før de eventuelt kan få samtykke til å ta imot avfall fra utlandet, heter det i pressemeldingen.

https://www.rbnett.no/naeringsliv/i/5GqKp6/uanmeldt-tilsyn-ved-real-alloy-raudsand-kan-faa-stans-i-avfallsmottak

https://www.driva.no/nyheter/i/pWj2aW/uanmeldt-tilsyn-ved-real-alloy-raudsand-kan-faa-stans-i-avfallsmottak

Svar til Bjørn Jacobsen SV – som sier man «koker» aluminium på vår kraft

Norge slapp ut nesten to millioner tonn CO2 som følge av sin aluminiumproduksjon i 2020. Dette utgjør rundt fire prosent av landets totale CO2-utslipp.  Strømforbruket som går med til aluminiumsproduksjon bruker over 13 prosent av Norges totale vannkraftproduksjon i et normalår. Dette betyr faktisk at det daglige energiforbruket som brukes til aluminiumproduksjon tilsvarer det årlige forbruket til to-tre tusen husholdninger.

https://www.rbnett.no/meninger/i/WjKBGk/svar-til-bjoern-jacobsen-sv-som-sier-man-koker-aluminium-paa-vaar-kraft

Koke aluminium på vår kraft og sende avfallet tilbake?

Leserbrev av Bjørn Jacobsen – kommunestyrerepresentant SV

Forsidefoto: Bjørn Jacobsen på talerstolen i kommunestyremøtet 17. mars 2022. Kilde Molde kommune TV

I Storbritannia kokar dei aluminium på energi dei får delvis frå Noreg, og sender avfallet til Sunndalsfjorden. Kraftkablane gjer dette mogleg, og våre industriarbeidsplassar fer med på lasset.

Korfor skal vi true den lange tradisjonen vi har med å gje langsiktig billeg kraft til industrien vår langs heile den lange kysten? Vasskrafta har ein verknadsgrad på drygt 90 prosent og er noko av det mest verdifulle vi har.

Avfall skal handsamast der det oppstår. No kjem det fleire båtar hit kvar månad, med om lag 3000 tonn med saltslagg, avfall frå aluminiumsindustrien i Storbritannia. Fem døgn tek det med båt over Nordsjøen og inn Sunndalsfjorden til Raudsand der det skal gjenvinnast. Det er betre at britane handsamar sitt eige avfall. Så i naud er vi ikkje på arbeidsplassar i Møre og Romsdal at vi vil risikere fjordane våre og samtidig eksportere grunnlaget for dei mest lønsame industriarbeidsplassane våre; vasskrafta.

Det blir arbeidd i Stortinget for eit nasjonalt forbod mot sjødeponering i fjordane og det er ofte stor konflikt rundt denne type saker, så også i nordmørsfjorden.

Molde kommunestyre har sagt nei til nasjonalt anlegg for farleg uorganisk avfall og vedtatt at alt som omhandlar Raudsand skal til kommunestyret.

Sist kommunestyremøte blei det opplyst at ny reguleringsplan kan leggast fram før sommaren. Då vil vi få ein heilskapleg plan og eit faktagrunnlag som vil gjere det lettare å få desse debattane til å gå føre seg utan for mykje konflikt. Ein stor seier for oss som har krevd at alle i Molde skulle få sei si meining om giftdeponi.

Ei skipslast kan innehalde om lag 3000 tonn saltslagg. Dette skal gjenvinnast, noko som i visse fall kan kallast sirkulær økonomi, men antakeleg ikkje med fem døgn over Nordsjøen og det energiforbruket det medfører. Usikkerheit rundt konsekvensane for fjorden må og telje med.

I deponiet som skal dekkast til har SV heile tida foreslått opprydding, ikkje tildekking. Her er forslaget vårt, som blei nedstemt.

«Miljødirektoratet / Statens Forureiningstilsyn SFT var sjølv med og tilskynda importen og deponeringa av dette farlege avfallet ved å utstede importlisensar utan å syte for at avfallet vart resirkulert.

Grunna opplysningar om mottak av bilbatteri, bunnaske frå forbrenningsanlegg og anna farleg avfall/spesialavfall utsettes saken til ny reguleringsplan er ferdig og kommunestyret ber kommunedirektøren straks sette i gang dette reguleringsarbeidet.»

Sunndalsfjorden si tolegrense for mottak av avfall frå utlandet er nådd. Noreg kan ikkje halde fram med å eksportere kraft gjennom kraftkablar som svekker våre eigne industriarbeidsplassar og skitnar til fjordane våre.

https://www.driva.no/meninger/i/oWaeRa/koke-aluminium-paa-vaar-kraft-og-sende-avfallet-tilbake

https://www.rbnett.no/meninger/i/bGrdld/koke-aluminium-paa-vaar-kraft-og-sende-avfallet-tilbake

https://www.tk.no/koke-aluminium-pa-var-kraft-og-sende-avfallet-tilbake/o/5-51-1127037

Store ord fra store menn

……..

På grunn av denne sakens historikk og temperatur var noen av oss innstilt på å ikke gi tillatelse, nettopp for at Veidekke skulle fullføre all tildekning og få et godkjent-stempel på arbeidet fra Miljødirektoratet.

……….

I løpet av saken ble dessverre innleggene så polariserende og så langt utenfor saken at det ble umulig å ende opp med samme konklusjon som Jacobsen og Dahle.

…………………………

https://www.rbnett.no/meninger/i/5GqjWm/store-ord-fra-store-menn

Svar til Lars Dahle, fra Rødt

Gjennom at lang liv har jeg lært at mine uttalelser bør basere seg på fakta og offisiell informasjon. Ikke fra propaganda som er fabrikkert med en helt annen hensikt enn å opplyse befolkningen om realitetene. 

……………………….

 Og med min kjennskap om både gruvedriften, malmen og resirkulering av aluminium hører jeg raskt når noen har fått feilinformasjon og «fabrikkerte» fakta.

Og så kort om saltslagg. Det eneste som er tilsatt dette etter at primæraluminumsindustrien har tilvirket sitt aluminium er natriumklorid, altså salt, som sekundæraluminiumsindustrien tilsetter i sin gjenvinningsprosess. Verk som det som er på Raudsand, de som gjenvinner fra de som allerede har gjenvunnet, tilsetter kun rent vann for å skille ut de ulike bestanddelene i saltslagget.

Leserinnlegg:

https://www.rbnett.no/meninger/i/RrdGEr/svar-til-lars-dahle-fra-roedt

Hr. Dahl og ytringsfriheten

Leserbrev av – Lars Dahle – Rødt

Det kan muligens være grunn til å tro at Hr Dahl har misforstått visse sider ved sin rolle som ordfører når han klubber ned en representant for det styret han leder.

Det er ikke hans oppgave å kontrollere representantene i styret, med mindre disse kommer med rasistiske, sjikanerende eller krenkende utsagn. Det er kommunestyret som skal kontrollere Dahl og kommuneadministrasjonen, ikke omvendt.

Ordføreren skal sørge for at alle kommer til orde, at vi får opplyst sakene på best mulig måte og kan kjenner seg trygge i situasjonen. Bærebjelken i demokratiet er ytringsfriheten og den som mener at den bør klubbes ned er litt i utakt her, for å si det forsiktig. Begrensningen av ytringsfrihet gjelder selvsagt også taletid som her var satt til 3min. Det var helt uholdbart på en så viktig sak og vi burde ha sett det i forkant av debatten.

Når ordfører Dahl er bekymret for et hardere debattklima, bør han tenke gjennom om han selv er en del av problemet? Jeg tåler å bli klubbet ned, jeg blir ikke forbannet, snarere ganske oppgitt fordi jeg forventer at ordføreren hadde forstått sin rolle bedre.

Når man skal behandle en vanskelig og komplisert sak som Rausand, også i følge ordføreren, med en historikk som ikke vekker tillit må en selvsagt ta inn over seg at saken krever høyest mulig grad av åpenhet.

Det var en dårlig start på åpenheten da et brev fra Veidekke, som er søker til omregulering, blir unntatt fra offentlighet. Her får vi får se hva statsforvalteren lander på.

Ikke se, ikke høre, ikke snakke?

Dette gamle ordspråket er ikke noe godt utgangspunkt for å komme til bunns i sakene. Jeg tar som gitt at alle ønsker å lande denne saken på en forsvarlig måte, da kan vi ikke drive med hemmelighold og unndra ting for offentligheten.

Det er i denne saken betimelig å minne om riksrevisor Per Kr. Foss, en solid høyremann, som uttalte at manglende åpenhet i forvaltningen var sterkt kritikkverdig og svekket tilliten til staten. Det er nedslående sier han og det må ryddes i rutiner, praksis og kultur. Det er et demokratiproblem, det fører til mindre offentlig debatt, medbestemmelse, innsyn og kontroll i disse sakene.

Vi som politikere har et samfunnsoppdrag som kanskje er mer krevende enn for folk flest. Dette samfunnsoppdraget er avhengig av åpen kommunikasjon og informasjon og vi må kunne stille spørsmål uten å bli klubbet ned.

Mitt forsøk på å snakke om Bedriften Real Alloy Norway AS og resirkulering av saltslagg fra England/ Wales ble jo klubbet ned, men spørsmålet til Dahl var jo hvorfor dette kunne skje all den tid Miljødirektoratet for et drøyt år siden sendte følgende varsel til importører av farlig uorganisk avfall til sluttbehandling i Norge: Det vil ikke lenger være tillatt etter Baselkonvensjonen og EUs rammedirektiv om farlig avfall å frakte dette over landegrensene. Innen Norden kan det gis unntak.

Miljødirektoratet har gitt tillatelse tilmport 

Dette måtte jeg finne ut av selv og det er fordi dette er en resirkuleringsbedrift og ikke en bedrift som skal lagre farlig avfall. Vi må selvsagt opprettholde nasjonal behandlings-kapasitet for farlig avfall, det er det krav om. Ingen jeg kjenner er motstander av resirkulering for å spare både energi og råstoff, men: Avfallskode 10 03 29 klassifiseres som farlig avfall og omfatter bl.a. saltslagg.

Forurensningsloven

Denne loven har som formål å sikre at farlig avfall tas hånd om på en slik måte at det ikke skaper forurensning eller volder skade på mennesker eller dyr, eller at det utgjør en fare for dette, samt å bidra til et hensiktsmessig og forsvarlig system for håndtering av farlig avfall. Den som håndterer dette, skal selvsagt ha tillatelse etter forurensingsloven § 11. og en utslippstillatelse.

Bystyrerepresentant for Høyre og HR-leder i Molde kommune, Anne-Karin Sjøli, skriver i RB tirsdag at Resirkulering av saltslagg er lønnsomt. Det tviler jeg ikke på, men hun etterlater et inntrykk av at dette er harmløse greier uten utslipp. Dette er nok ikke er i overenstemmelse med virkeligheten.

Bedriften Real Alloy Norway AS driver resirkulering av saltslagg og den har tillatelse til å importere 50 000 tonn årlig fra England/Wales til Rausand. Recykling høres jo fint ut, men dette skjer selvsagt ikke uten utslipp både til luft og vann. Det må selvsagt Real Alloy ha tillatelser til både til sjø og luft av stoffer som: kadmium, kvikksølv, nikkel, bly, sink, krom, kobber og Natrium. Hvor mye vet vi ikke men dette er opplysninger som selvsagt ikke kan hemmeligholdes og vil bli offentliggjort. Det går også en en del opp i lufta av amoniakk t.eks. De som påstår at ingenting slippes ut har nok et urealistiske forhold til hvordan dette fungere i praksis. Alle disse stoffene som saltslagget inneholder blir jo ikke borte av seg om aluminiumen og alminiumoxiden er hentet ut. Når det derimot har blitt påstått at det er sluppet flere titusen kilo rett i sjøen, tror jeg ikke det medfører riktighet, dersom Miljødirektoratets kontroll av egne utslippstillatelser er å stole på. Det må vi ha tillit til.

Rødsand Gruber, som det tidligere het, ble i sin tid lagt ned og ødelagt fordi prisene på verdensmarkedet sank under lønnsomhetsnivå. Her utvant man Jernmalm og Vanadium. Apropos det grønne skiftet så er behovet for Vanadium sterkt økende innen ny batteriteknologi og et viktig legeringselement i Carbonstål Prisene har gått rett til værs og det er en kjensgjerning at dette er det mye av i disse områdene.Om noen har mutings- eller utvinningsrettigheter kjenner jeg ikke til. Det er det vel Direktoratet for Mineralforvaltning som har. Slike forhold vil nok også komme inn i bildet når vi nå skal ta fatt på en ny reguleringsplan for området.

https://www.rbnett.no/meninger/i/BjXjje/hr-dahl-og-ytringsfriheten

Naturvernforbundet har ikkje reagert?!

Fra papirutgava av Romsdals Budstikke

Kva er oppgåva til kommunestyrerepresentantane og kva er rolla til Naturvernforbundet? I kommunestyret i Molde 17.3. verkar det som representant Trygve Grydeland er litt i uvisse. Han uttrykker i alle fall frå talarstolen at når Naturvernforbundet ikkje har reagert på ei sak som gjeld deponiet på Raudsand, så har heller ikkje kommunestyret grunn til å reagere.

Viss dette er uttrykk for grenselaus tillit til Naturvernforbundet, så takkar vi for det. Men det er vel helst ei mistyding.

Alle dei 26 kommunane i fylket har fleire sakshandsamarar kvar som greier ut saker som dette. Naturvernforbundet som friviljug organisasjon dekker dette feltet og ulike andre felt og har ganske nyleg fått auka fylkessekretærstillinga opp til 40%. Kan Naturvernforbundet seie noko til alle saker?

Naturvernforbundet er ein friviljug organisasjon. Ingen kan pålegge oss å uttale oss til noko som helst. Det er opp til oss sjølve om vi vil ta tak i ei sak. Det kan vere mange grunnar til at Naturvernforbundet seier noko eller ikkje gjer det. Med ei førtiprosentstilling for heile fylket og mange andre saksfelt, seier det seg sjølv at ein må velje sine kampar.

Grydeland og andre kommunestyrerepresentantar er del av ein folkevald organisasjon som har kjempa for å få lov til å bestemme saker og ting og har fått ansvar for å gjere nettopp det. Dei har tilsette til å hjelpe seg å finne ut av saker og ting, og dei får godtgjersle for å bestemme. Dei kan ikkje velje om dei skal meine noko eller ikkje om saker som dette. Kommunestyret må gjere rett vedtak, og dei kan ikkje forlange at Naturvernforbundet stiller opp og hjelper dei.

Det skal seiast at Naturvernforbundet har følgd saka på Raudsand meir og mindre sidan 2005. Vi har bruka månadsverk på denne saka. Vi har sagt noko om mange av sakene på Raudsand, og vi kjem til å følgje saka framover. Men vi seier ikkje noko om alt. Når vi veit at andre seier noko, prioriterer vi ofte å arbeide med andre delar av saka, rett og slett for å strekke avgrensa ressursar så langt som mogleg.

Øystein Folden

Fylkessekretær, Naturvernforbundet i Møre og Romsdal

Ny Raudsand-debatt: Knapt fleirtal for oppstart på Deponi 2

Deponi 2 på Raudsand er delvis klart, og Bergmesteren ønsker bruksløyve. I formannskapet var 7 for og 6 mot.

– I denne saka er tillit veldig viktig, og den er tynnslitt allereie. Eg vil derfor stemme mot tilrådinga.

Det sa Randi Gunnerød (Sp) da formannskapet tysdag behandla sak om midlertidig bruksløyve for deler av Deponi 2 i Bergmesteren på Raudsand.

– Eg meiner derfor at området må dekkast til først, så kan ein deponere etterpå, sa Gunnerød.

(pluss-artikkel)

https://www.rbnett.no/nyheter/i/28kamr/ny-raudsand-debatt-knapt-fleirtal-for-oppstart-paa-deponi-2

https://www.driva.no/nyheter/i/v5PqKL/ny-raudsand-debatt-knapt-fleirtal-for-oppstart-paa-deponi-2

Ny internasjonal eier av lokalt firma

Speira har signert en avtale om å kjøpe den Europeiske resirkuleringsvirksomheten («Real Alloy Europe») til Real Alloy, som har sine norske anlegg på Rød og Raudsand i tidligere Nesset.

Gjennomføringen av transaksjonen avventer endelige avtalebetingelser og myndighetsgodkjenning.

(pluss-artikkel)

https://www.rbnett.no/naeringsliv/i/8Q1W21/ny-internasjonal-eier-av-lokalt-firma

https://www.driva.no/nyheter/i/7dMLVw/ny-internasjonal-eier-av-lokalt-firma

Vil satse på gjenvinning av farleg avfall

Harald Storvik vil inn i «Det grøne skiftet» – satsar på gjenvinning av mellom anna bilbatteri i ny Raudsand-bedrift.

……….

Vi ser på ulike alternativ, mellom anna gjenvinning av bilbatteri.

……….

Men det er klart at fleire typar næring har avfall som kan gjenvinnast. Dette gjeld til dømes innan oppdrett, og også avfallsfraksjonar frå biogassanlegg, seier Storvik.

……….

Bergmesteren Recycling AS har avtale med Veidekke om å disponere eit areal på 20 mål på Raudsand, og eventuelt også tilgang til bruk av areal i fjellhall.

……….

https://www.rbnett.no/nyheter/naeringsliv/2022/01/06/Vil-satse-p%C3%A5-gjenvinning-av-farleg-avfall-24972412.ece

https://www.driva.no/nyheter/2022/01/06/Vil-satse-p%C3%A5-gjenvinning-av-farleg-avfall-25010543.ece