Forurensning fra Real Alloy Rød

Den idylliske bygda Rød i Molde kommune røyklegges. Videoopptak om forurensning til luft fra Real Alloy Rød. Bilder og video fra juli 2022.

Forsidebilde: Røykutslipp fra Real Alloy Rød 25. juli 2022.

Video:

Real Alloy Rød slipper ut store mengder forurensning til luft.

  • Den idylliske bygda røyklegges.
  • Problemet med utslippene har pågått i mange år.
  • Den tyske bedriften har mange avvik, senest etter uanmeldt besøk våren 2022.
  • Miljødirektoratet påpekte 6 avvik og varslet en tvangsmulkt på kr 400 000.
  • Real Alloy lover bedring men ingenting skjer.
  • Miljødirektoratet og Molde kommune foretar seg ingenting.
  • Real Alloy Raudsand var stengt på grunn av utslipp til luft og store luktproblem i 2014 og 2016.
  • Miljødirektoratet truet med å stenge bedriften på Raudsand i 2022.
  • Utslippene til luft fortsetter uten kontroll.
  • Video og bilder er fra flere forskjellige dager i juli 2022.

Molde kommune gir bort Raudsand-dammen

Molde kommune gir bort dammen ved Raudsandvatnet for en symbolsk sum på kroner en til Real Alloy. Real Alloy på Raudsand er avhengig av store mengder ferskvann for å vaske ut avfallsstoffer. Dette vannet får de fra Raudsandvatnet. Avfallsstoffene slippes ut i fjorden. Molde kommune er nåværende eier av dammen ved Raudsandvatnet.

Forsidefoto: Dammen ved Raudsandvatnet juli 2022.

Vil senke Raudsandvatnet

Real Alloy opplyser Miljødirektoratet om at de er tilbudt dammen for den symbolske prisen på kroner en. Real Alloy opplyser også til Miljødirektoratet at de vil senke vannivået i Raudsandvatnet. Dammen har behov for renovasjon og Real Alloy vil ikke vedlikeholde nåværende dam. Bedriften vil i stedet bygge en liten inntaksdam.

Rettighetene til vannet selges til Tyskland

Det har tidligere vært planer om å bygge kraftverk for å produsere strøm fra Raudsandvatnet. Raudsandvatnet ligger 394 meter over havet noe som er ideelt for kraftproduksjon. Men det kan virke som om Molde kommune mener det er viktigere å vaske ut avfallsrester til fjorden fra utenlands farlig avfall enn ren produksjon av strøm.

Dammen ved Raudsandvatnet juli 2022

Juridisk tvilsomt

Å gi bort fallrettigheter for den symbolske summen kr 1 er spesielt. En gave som ikke offentliggjøres men selges direkte til et firma er juridisk tvilsomt. Spesielt siden salget også omfatter uttak av store mengder vann og tilhørende fall.

Klimamål

Molde kommunes har et klimamål om å redusere klimagassutslipp. Kommunens overordnede klimamål er «Moldesamfunnet er klimanøytralt innen 2050». Det virker ikke å gjelde på Raudsand da de ser bort fra muligheten om å produsere ren energi fra vannkraft.

Raudsandvatnet juli 2022

Kollaps av Kleiv-dammen

Real Alloy er også avhengig av Kleiv-dammen som ligger like ovenfor bedriften. Vannet fra Raudsandvatnet føres via Kleivdammen til bedriften. Vannet brukes til å vaske oksid og restene slippes ut i fjorden. Det er Veidekke som er eier av Kleivdammen, en dam som kan kollapse. Daglig leder i Molde Vann og Avløp var høsten 2020 på en inspeksjon av Kleivdammen. Inspeksjonen viste at «Hovedkonstruksjonen i dammen er en aldrende råtten tre-kledning som i realiteten allerede som i partier har kollapset«.

Hemmelighold

Molde kommune nekter å utlevere et dokument fra Norconsult om «Dam Raudsandvatn». Nei til Giftdeponi klagde på avslaget om dokumentinnsyn men Molde kommune svarer ikke. Nei til Giftdeponi purrer på manglende klagebehandling. Ved manglende klagebehandling eller fortsatt hemmelighold sendes klagen til Statsforvalteren.

Veidekke bygger ny kai på Raudsand for mottak av avfall

Veidekke skal i løpet av høsten 2022 bygge ny kai utenfor industriområdet på Raudsand. Kaia skal bygges på samme sted som den gamle kaia. Kaia vil brukes for mottak av avfall for deponering i store deponi på fjellet. Opplysningene kommer frem i en søknad til Statsforvalteren datert 8. juli 2022 om peling av 10 stk peler.

Forsidebilde: Skisse av ny kai fra søknad datert 8. juli 2022

Deponering av avfall

Veidekke skal i første omgang deponere forurenset masse i Deponi 2. Veidekke skal også bygge fjellhaller for lagring av farlig avfall. Firmaet vil også bygge opp mottak for deponering av bunnaske. Bunnaske karakteriseres som farlig avfall før behandling. For mottak av forurenset masse og farlig avfall er bedriften avhengig av ny kai.

Bilde av den gamle kaia fra november 2021. Ny kai skal bygges på samme plass.

Forurenset sjøbunn

Bilde av forurenset sjøbunn i området hvor ny kai skal bygges. Bilde fra 2017.

Analyseresultatene av sedimentene er viser i følge søknaden «høy konsentrasjon av kobber (tilstandsklasse V) og forhøyet konsentrasjoner av nikkel, sink og PCB (tilstandsklasse III)«.

Kaia planlegges ferdig høsten 2022. Søknaden vil bli kunngjort på Statsforvaltarens nettside og søknaden sendes til relevante høringsparter

Utslipp fra Real Alloy ?

Et område utenfor kaien til Real Alloy på Raudsand viser det som sannsynligvis er utslipp fra bedriften. Ett rør ender i området hvor det sannsynligvis hoper seg opp etter utslipp.

Forsidebilde: Dronebilde fra april 2022 som viser en uforklarlig forhøyning på bunnen utenfor kaia.

Utenfor kaia på industriområdet på Raudsand vises en tydelig forhøyning på fjordbunnen. Årsaken til forhøyningen er ukjent. Kaia brukes av Real Alloy og Veidekke. Et utslippsrør fra Real Alloy ender i samme området.

Inspeksjonsrapport fra Abyss Subsea

Abyss Subsea gjennomførte en inspeksjon av havbunnen utenfor industriområdet på Raudsand den 7. februar 2017. Kartleggingen viste ikke noe som kan forklare hva det er som vises på dronebildene. ROV tok mange bilder og et av bildene viser et utslippsrør som ender på samme plass som vises som ett hvitt felt på dronebilder fra 2022.

Abyss Subsea gjennomførte kartlegging av sjøbunnen 7. februar 2017. Bildet er tatt utenfor kaia og viser et utslippsrør. Inspeksjonsrapporten omtaler ikke området som vises på dronebildene. Er det utslipp fra røret som vises på dronebildene?
Dronebilde fra våren 2022 som viser en uforklarlig forhøyning på bunnen utenfor kaia.

Utslipp av forurenset avfall vises på ekkolodd

Ekkoloddbilde fra oktober 2021 som viser en topp nede på bunnen utenfor Real Alloy. Bildet er tatt i oktober 2021. Viser bildet dumpet avfall?

Et ekkoloddbilde utenfor Real Alloy viser noe ukjent på bunnen på omlag 30 meters dyp. Er det forurenset avfall som vises?

Utslipp ved lossing og lasting

Bedriften hadde i mange lossinger og lastinger våren 2021 feil på krana som medførte utslipp av farlig avfall til sjø. Utslippene er dokumentert i en video:

Anlegget søker nå om mer konsentrerte utslipp i fjorden

Miljødirektoratet har nå mottatt søknad fra gjenvinningsselskapet Real Alloy om å få slippe ut avløpsvann med høyere pH-verdi enn det bedriften i dag har tillatelse til.

Real Alloy har et anlegg for gjenvinning av aluminiumoksid fra avfallsproduktet saltslagg på Raudsand i Molde kommune. Bedriften har tillatelse fra Miljødirektoratet til å slippe ut avløpsvann til Tingvollfjorden med pH på 10 eller lavere. Bedriften oppgir at de genererer om lag 3500 kubikkmeter med avløpsvann i døgnet, skriver Miljødirektoratet om søknaden som de nå har lagt ut på høring.

(pluss-artikkel)

https://www.rbnett.no/nyheter/i/0G5bo6/anlegget-soeker-naa-om-mer-konsentrerte-utslipp-i-fjorden-dette-sier-miljoeforsker

Raudsand – who cares?

Debatten om avfallsdeponi på Raudsand er blitt en årelang føljetong. Følelser har i enkelte tilfeller vunnet over saklighet. Slikt fører ofte til at kampen hardner til, skriver Asbjørn Næverlid i dette leserinnlegget.

Men det er ett element som ikke må glemmes. Denne debatten er på en måte fremtid mot fortid. Det finnes ingen sikre fakta om fremtiden, Men desto flere fra fortiden. Det er liten tvil om at dersom motstandere av deponi ser bakover, så har de masse argumenter i arkivet sitt.

Tingvollfjorden/Sunndalsfjorden har lenge vært en av våre mest forurensede fjorder, og advarsler om å hente mat fra fjorden har vært gitt. Luktproblemer og forurensing både til lands, i luften og til vanns har også oppstått i nyere tid. Hydro Aluminium innerst i fjorden har investert mye i rensing av utslipp. All ære til dem!

Løfter om opprydding ved Raudsand har også vært gitt, men fortsatt finnes giftig uorganisk avfall nedgravd i deponiene opp mot fjellet, liggende i gruvesjaktene og liggende åpent på fjordbunnen.

Nylig krevde fylkesutvalget at opprydning settes i gang i gruvene på Raudsand. Det blir spennende å se om dette følges opp. Området på Raudsand kan i dag utvilsomt kalles en «dumpingplass» uten at en kan beskyldes for å fare med løgn.

Ovenstående er noen kalde fakta fra fortiden og kan ikke benektes av noen, heller ikke av tilhengerne av deponi. Mot disse fakta fra fortiden, står tilhengernes argumenter om fremtiden på Raudsand.

Argumenter inkluderer bla. løfter om mange, godt betalte arbeidsplasser. Som det er manko på i utkantene. Ja, det er planer om både en nasjonal og internasjonal dumpingplass. Det siste halve året har det vært hyppige anløp av skip fra Wales med aluminiumsavfall til bedriften Reall Aloy som holder til på det tidligere gruveområdet på Raudsand. De utvinner aluminium av dette som så skipes ut igjen. Avfallet av dette igjen graves ned i deponiene opp mot fjellet. Når bedriften i Wales kan velge mellom å skipe lasten til en gjenvinningsbedrift i for eksempel i Spania eller å skipe det til Raudsand for utvinning og deponering med dertil avsig ut i fjorden. Hva velger de da? Det mest bærekraftige? Nei, det billigste.

https://www.driva.no/meninger/i/Jxz8am/raudsand-who-cares