Molde godkjenner ulovlig bygd vei

Veidekke bygde en lang vei ulovlig i 2016. Deler av veien lå i et LNF område. Kommunen måtte følge opp den ulovlige byggingen etter tips. Den 31. januar 2023 vedtok planutvalget å godkjenne den ulovlige bygde veien.

Forsidefoto: Deler av vei bygd i LNF-område – nå godkjent.

Sirkelargumentasjon

Kommunen gjennomfører en reguleringsendring på området. Kommunen «vurderer» at det ikke er mulig å vente på reguleringsendringen, men gjennomfører en dispensasjon fra nåværende reguleringsplan. Kommunen bruker en sirkelargumentasjon for å argumentere for å godkjenne veien.

Bildet viser veien Veidekke bygde uten tillatelse i 2016. Denne delen var anlagt i et LNF-område. Nå har Veidekke søkt om tillatelse og kommunen gir tillatelse. Veibyggingen var medvirkende til å godkjenne reguleringsplanen for området.

Godkjenning av veibyggingen uten tillatelse er vedtatt i planutvalget mot stemmene fra SV og MDG. De som stemte for å godkjenne veibyggingen er AP, FrP, H, SP og V. Saken skal videre til formannskapet og kommunestyret. Kommunen har ingen innvendinger mot manglende byggetillatelse når byggingen ble gjennomført i 2016.

Video av veien

Ny last fra Wales til Raudsand – utslippene av miljøgifter fortsetter

Torsdag 26. januar 2023 ankommer skipet Wilson Ghent Raudsand med 3 000 tonn farlig avfall. En stor del av avfallet deponeres i fjorden. Miljøgifter sendes til fjorden som prosessvann. Firmaet Real Alloy har i lang tid overskredet tillatelsen til utslipp. Ingen andre land i Europa tillater de samme utslippene av miljøgifter til en fjord eller til havet.

Forsidefoto: Skipet Wilson Heron ankommer Raudsand i september 2022 med Saltslagg fra Wales

Skipet Wilson Ghent på 3608 DWT forlot Briton Ferry utenfor Swansea i Wales kl 17:20 lørdag den 21. januar 2023. Skipet er lastet med Saltslagg som fraktes til Raudsand. På Raudsand vaskes salter og miljøgifter ut av det farlige avfallet og restene deponeres i fjorden. Forsiktige anslag angir at 40 % av avfallet deponeres i fjorden.

Skipet Wilson Ghent har startet frakten av farlig avfall til Raudsand. Posisjonen til skipet er kl 08:20 søndag 22. januar 2023.

Miljødirektoratet godtar overskridelser på tillatelsen

Miljlødirektoratet sendte ut et forslag den 7. juli 2022 om å gi tillatelse til en økning av pH i utslippet til fjorden. Et halvt år etterpå har Miljødirektoratet ennå ikke innfridd bedriftens ønske om en økning i utslippet. Bedriften fortsetter uansett å bryte utslippsgrensene på samme måte som de har gjort i alle år. Og Miljødirektoratet vil snart gi tillatelse til en økt pH i utslippet.

Miljødirektoratet setter ikke ny utslippsgrense for kobber

Innhold av kobber i sedimentene i fjorden er en av årsakene til at fjorden ikke oppnår god tilstand. Fram til 10. september 2020 var utslippstillatelsen på 600 kg pr år. Det tyske firmaet sendte inn en klage på utslippsgrensen, og Miljødirektoratet ga den 22. januar 2021 bedriften en ny tillatelse uten begrensning i utslippet av kobber, kun et ønske om en utredning.

Ingen ny utslippsgrense etter to år med saksbehandling

Bedriften Real Alloy skulle utrede utslippet av kobber og vise at utslippet av miljøgiftene ikke ville være skadelig for fjorden før en ny utslippsgrense ble fastsatt. To år etter har ikke Miljødirektoratet satt en utslippsgrense for kobber. Og bedriften fortsetter å slippe ut miljøgifter. Miljøgiftene som slippes ut til fjorden er årsaken til at avfallet defineres som farlig avfall.

Dokumenter om miljøgifter i fjorden

Stor utvidelse på Real Alloy Rød

Real Alloy skal bygge et nytt stort tilbygg på Rød. Bygget skal inneholde en ny smelteovn for å øke produksjonen. Bygget har en høyde på 15 meter og en grunnflate på over 1 500 m2. Utvidelsen forutsetter økte utslippstillatelser på Raudsand.

Forsidebilde: Illustrasjon viser fabrikkhallen som skal bygges på Rød i tilknytning til dagens bygg.

Det er firmaet J. Tufteland AS fra Stord som er ansvarlig søker. Bygget er 53,3 x 29.6 meter som tilsvarer 1500 m2. Høyden på bygget er på 15 meter. Bygget er over 5 meter høyere enn tilstøtende fabrikkhall.

Bildet som viser Real Alloy Rød før utvidelse. Metallskrap lagres åpent på plassen.

Det er påvist inntil 17 meter leire og bygget må peles ned til fast fjell. Byggingen krever flere dispensasjoner og Molde kommune er positiv til byggingen.

Umiddelbar produksjonsstopp hvis ikke Miljødirektoratet øker utslippstillatelsen på Raudsand

Real Alloy viser til at en begrensning av utslippstillatelsen på Raudsand vil føre til store økonomiske problemer. Siden produksjonen på Rød er avhengig av å sende det farlige avfallet saltslagg til anlegget på Raudsand vil anlegget på Rød rammes umiddelbart. Det vil føre til produksjonsstopp på begge plassene hvis utslippstillatelsen ikke økes.

Situasjonsplan over nybygg i blått på Rød

Miljødirektoratet med 6 avvik på Real Alloy Rød

Miljødirektoratet gjennomførte tilsyn på Real Alloy Rød den 30. mars 2022. Direktoratet rapporterte om 6 avvik på bedriften og avvikene må rettes snarest. Miljødirektoratet varslet en tvangsmulkt på kr 400 000 om avvikene ikke ble rettet.

Arbeidstilsynet: 6 Avvik på Real Alloy

Arbeidstilsynet gjennomførte tilsyn hos Real Alloy på Rød 29. september 2022. Tilsynet medførte 6 avvik og 3 anmerkninger. Avvik er manglende etterlevelse av krav gitt i lov.

Hemmelige tegninger av tiltaket

Tegningene av tiltaket er hemmeligholdt. Miljødirektoratet nekter å gi ut informasjon. Bildet er fra konfidensielle plantegninger som Nei til Giftdeponi har fått tilsendt.

Tegningene av tiltaket er hemmeligholdt. Miljødirektoratet nekter å gi ut informasjon. Bildet er fra plantegninger som Nei til Giftdeponi har fått tilsendt.

NIVA: Ammoniakk i utslippet kan føre til økt giftighet

Real Alloy har «kjøpt og betalt» et notat fra NIVA for å få godkjent en økning av pH i utslippet. NIVA er usikker på giftigheten av tungmetaller i utslippet på grunn av ammoniakk. NIVA uttaler at selve økningen av pH raskt nøytraliseres i fjorden, men kan ikke si noe om giftigheten i tungmetallene.

Forsidebilde: Deler av industriområdet til Real Alloy.

Notatet fra NIVA legges fram for Miljødirektoratet nesten to måneder etter høringsfristen på søknaden om å øke pH i utslippet . Miljødirektoratet venter lenge med å svare på et innsynskrav i dokumentet.

Kan føre til at utslippet blir mer biotilgjengelig

I følge NIVA er det ikke mulig å konkludere om en utslippsendring vil føre til økt giftighet av tungmetaller i utslippet uten tilgang til nye kjemiske analyser. Avløpsvannets pH reguleres av ammoniakk. Økt innhold av ammoniakk øker muligheten for at utfelte metallhydroksider omdannes til vannløselige metall-amin-ioner og blir dermed biotilgjengelig og giftigheten kan øke.

NIVA: Vil ikke gi pH-forstyrrelser

Utslippet fra Real Alloy vil ikke kunne gi pH-forstyrrelser i fjorden, selv for en kontinuerlig avløpsstrøm med pH 10,7 gjennom hele året uttaler NIVA.

NIVA kjenner ikke til utførte målinger i fjorden

NIVA uttaler i notatet at «NIVA er ikke kjent med tilsvarende undersøkelser i resipienten utenfor Raudsand» om vannstrømmer i fjorden. Det er overraskende at NIVA ikke kjenner til en undersøkelse gjennomført av Multiconsult i 2017 om strømforholdene utenfor Raudsand. Målingene ble gjennomført over 47 dager høsten 2017. Antagelsene som NIVA bruker i notatet stemmer riktignok med resultatene fra målingene til Multiconsult.

Unøyaktig lokalisering av utslipp

Utslippet som NIVA viser til i notatet er unøyaktig. Utslippet er ca 500 meter lenger inn i fjorden enn hva NIVA viser på sitt kart.

Fra NIVA-notat som viser feilaktig plassering av utslippet.

Utslippet fra Real Alloy er også i et annen figur ført feilaktig med en avstand på ca 500 meter fra hvor utslippet er, og ca 900 meter fra industribygget til Real Alloy. Er notatet like unøyaktig som kartene?

Fra en figur i notatet som viser feil plassering

Tar ikke høyde for utslipp i samme rør fra deponiene

NIVA presiserer: «Det understrekes, at vurderingen gjelder utslipp fra Real Alloy isolert. Vurderingen tar ikke høyde for bidrag fra Bergmesteren i Raudsand, som slipper ut avløpsvann gjennom samme rør som Real Alloy«. Nei til Giftdeponi har i høringsuttalen påpekt at utslippene i samme rør må sees i sammenheng.

Tregt svar på innsynskrav

Miljødirektoratet publiserte informasjon om dokumentet etter 14 dager. Nei til Giftdeponi sendte innsynskrav og fikk tilbakemelding om at direktoratet behøvde mer tid. Over tre uker etter sendt innsynskrav klagde Nei til Giftdeponi på sent svar. Etter klagen sendte Miljødirektoratet noen dokumenter hvorav dokumentet fra NIVA. Nei til Giftdeponi venter ennå på flere dokument fra innsynskravet. Det er vanskelig å forstå behovet for Miljødirektoratets vurdering av hemmelighold av notatet fra NIVA.

Kilde:

https://neitilgiftdeponi.files.wordpress.com/2023/01/20221116-niva-notat-ph-effekter.pdf