Real Alloy på Raudsand krever økte utslipp

Bedriften Real Alloy på Raudsand fikk en utslippstillatelse høsten 2020 av Miljødirektoratet. Bedriften klagde på tillatelsen i januar 2021 og fire dager etter ga Miljødirektoratet tillatelse til mye større utslipp. Utslippene av kobber er nå 500 % større enn den første tillatelsen.

Real Alloy Raudsand

Utslippet av kobber er fem ganger større enn den første tillatelsen

Real Alloy Germany GMBH opplyser om et årlig utslipp av opptil 3 000 kg kobber til fjorden. Tillatelsen som Miljødirektoratet ga 10. september 2020 var på 600 kg årlig. Bedriften skal utrede utslippene før direktoratet gir nye utslippsgrenser. Den tyske bedriften ber nå om en midlertidig tillatelse på 2 000 kg kobber årlig. Miljødirektorater ga en utslippstillatelse på 600 kg kobber basert på BAT (Beste tilgjengelige teknikker).

Umiddelbar produksjonsstopp på Raudsand og Rød hvis ikke Miljødirektoratet øker tillatelsen til utslipp

I klagen innsendt av Real Alloy Germany GMBH viser bedriften til at utslippstillatelsen fra Miljødirektoratet vil føre til store økonomiske problemer på Raudsand. Siden produksjonen på Rød er avhengig av å sende saltslagget til anlegget på Raudsand vil også anlegget på Rød rammes umiddelbart og vil føre til produksjonsstopp på begge plassene.

Miljødirektoratet har tatt initiativ til å endre og oppdatere Real Alloy Raudsands tillatelse for å sikre at bedriftens utslipp er i tråd med hva som er mulig å oppnå ved bruk av beste tilgjengelige teknikker, BAT (Best Available Techniques).

Kobberkonsentrasjonene kan medføre omfattende toksiske effekter på sedimentlevende organismer

NIVA (Norsk Institutt for Vannforskning) skriver i en rapport fra 7. oktober 2020 utført for Bergmesteren Raudsand om sedimentene i fjorden utenfor Raudsand: «De påviste kobberkonsentrasjonene tilsvarte klasse V (svært dårlig tilstand) og kan medføre omfattende toksiske effekter på sedimentlevende organismer«.

Innholdet av Kobber på alle målestasjonene i fjordbunnen utenfor Real Alloy er i følge Miljødirektoratets klassifiseringsveileder «Svært dårlig» og gir «Omfattende toksiske effekter«.

Innholdet av Kobber viser en økning på 58 % på den nærmeste målestasjonen. To av de andre målestasjonene har de samme verdiene i 2019 som i 2013 og en målestasjon viser en økning på 33 %.

NIVA (2020): «Det kan tenkes at høye konsentrasjoner av noen av miljøgiftene (især kobber) kan være en medvirkende årsak til de lave arts- og individtallene som har blitt observert hos bunnfaunaen i området

https://neitilgiftdeponi.com/2020/11/01/omfattende-toksiske-effekter/

Utslippene av suspendert stoff er 600 % større enn tillatelsen

Bedriften har fått en tillatelse til å slippe ut 27 000 kg suspendert stoff årlig, men ber om å få slippe ut 140 000 kg årlig. Dette er fem ganger så mye som Miljødirektoratet angir.

Bedriften har målt utslipp som tilsvarer hele 160 000 kg suspendert stoff årlig. Tillatelsen fra Miljødirektoratet er på 27 000 kg. Etter produksjonsøkningen er utslippene nå 600 % større enn tillatelsen. Opplysningene om de store utslippene kommer frem i dokument innsendt av Real Alloy.

Fjorden vil ikke bli bra

Den tyske bedriften Real Alloy Germany GMBH opplyser at det er forventet at utslippene av kobber vil føre til en økning av kobber i sedimentene i fjorden. Dette vil føre til vansker med å nå målet om god kjemisk tilstand i fjorden. Bedriften opplyser at det er utfordrende å redusere kobberutslippet til fjorden.

Umulig å nå miljømål

Reduseres ikke utslippene vil fjorden fortsatt klassifiseres som dårlig. Miljømålet for vannforekomsten «Tingvollfjorden ved Raudsand» er å oppnå god økologisk og kjemisk tilstand i perioden 2022-2027. Med fortsatt store utslipp fra Real Alloy er det umulig å nå dette miljømålet.

Kilder:

Klage (18.januar 2021):

https://neitilgiftdeponi.files.wordpress.com/2021/02/20210118_letter_operating-permit-appeal.pdf

Omgjøring av tillatelse (22. januar 2021):

https://neitilgiftdeponi.files.wordpress.com/2021/02/20210122-vedtak-om-omgjoring-av-tillatelse-som-folge-av-klage-real-alloy-norway-as.pdf

Tillatelse (22. januar 2021):

https://neitilgiftdeponi.files.wordpress.com/2021/02/20210122-tillatelse-til-virksomhet-etter-forurensningsloven-for-real-alloy-raudsand.pdf

Tillatelse (10. september 2020):

https://neitilgiftdeponi.files.wordpress.com/2021/02/20200910-tillatelse-til-virksomhet.pdf

Storvik forlater styret i Bergmesteren Raudsand

Storvik forlater styret i Bergmesteren Raudsand AS. I følge en kunngjøring fra Brønnøysundregistrene er styret endret. Storvik har sittet i styret i Bergmesteren Raudsand AS siden 26. mars 2012 da han kjøpte selskapet og forpliktelsene. Helt frem til 19. februar 2021 har Storvik og en fra den nærmeste familien sittet i styret.

Veidekke med alle posisjoner i styret

Alle i det nye styret i Bergmesteren Raudsand AS er fra Østlandet og jobber i Veidekke.

 • John Strand fortsetter som styreleder i Veidekke og gikk inn som styreleder 23. oktober 2013. Han er Juridisk direktør i Veidekke.
 • Nytt styremedlem er Kari Helland Berntsen. Hun er Direktør Pukk og grus i Veidekke.
 • Lars Merakerås fortsetter som styremedlem. Han er Distriktsleder Pukk og grus Deponi i Veidekke.
 • Øystein Aardalsbakke fortsetter som varamedlem i styret. Han er Økonomisjef i Veidekke.

Ingen i det nye styret har erfaring med avfall eller gjenvinning. Styremedlemmene er ledere innen deponi og pukk i Veidekke.

Også ute av eierselskapet

Storvik kom inn i eierselskapet «Envoilution Norge AS» 30. oktober 2013 samtidig med at John Strand i Veidekke gikk inn som styreleder i forbindelse med at Veidekke gikk inn i Bergmesteren Raudsand AS.

Også i eierselskapet er det nye personer i styret og Storvik har forlatt styret også her. Det nye styret er det samme som i Bergmesteren Raudsand AS.

Miljødirektoratet endrer praksis for avfallshåndtering

Søknad om import av uorganisk farlig avfall fra land utenfor Norden vil som hovedregel få avslag.

…………………..

Daglig leder Harald Storvik i Bergmesteren Raudsand AS, sier den endra praksisen ikke får noen betydning for planene de har for området på Raudsand.

– Motkreftene klarte å stoppe planene vi hadde for et stort gjenvinningsanlegg der. Vi jobber nå med å få opp en plan for videre alternativ aktivitet på Raudsand, sier Storvik.

https://www.driva.no/nyheter/2021/02/23/Milj%C3%B8direktoratet-endrer-praksis-for-avfallsh%C3%A5ndtering-23539961.ece

Hemmelighold av kommune, direktorat og departement

Staten planlegger å selge eiendommer på Raudsand til Veidekke. Veidekke planlegger å bygge fjellhaller for å deponere giftig avfall på eiendommene. Molde kommune, Direktorat og Departement hemmeligholder dokumenter i forbindelse med salget.

31 miljøavvik på eiendommen som staten selger til Veidekke

I januar 2021 er det journalført fem dokumenter om salget av statens grunn på Raudsand. Salget gjelder fem eiendommer på hele 700 000 m2. I salgsprospektet ble det opplyst om 31 miljøavvik. Det er kun Veidekke som meldte sin interesse for å kjøpe eiendommene.

https://neitilgiftdeponi.com/2019/06/15/kjoper-ma-ta-miljoavvikene/

Molde kommune og departement hemmeligholder informasjon om salg

Nærings- og fiskeridepartementet sendte en henvendelse til Molde kommune om salget 26 januar 2021 og Molde kommune svarte departementet samme dag. Begge dokumentene er oppført med samme dokumentdato.

 • Nei til Giftdeponi sendte en innsynsforespørsel til departementet den 3. februar 2021.
 • Nei til Giftdeponi sendte klage på manglende dokumentinnsyn den 15. februar 2021.
 • Molde kommune har ikke journalført henvendelse og svar til og fra departementet.
 • Kommunen er pliktig til å føre journalføre dokumenter i henhold til offentlighetsloven $10.
 • Departementet svarte Nei til Giftdeponi den 16. februar 2021 med at de er forsinket med saksbehandlingen pga pandemisituasjonen!
 • Nei til Giftdeponi har ikke mottatt svar pr 20. februar 2021.

Direktoratet for mineralforvaltning hemmeligholder

Den 14. februar 2021 sendte Nei til Giftdeponi innsynsforespørsel på tre andre dokumenter fra Direktoratet for mineralforvaltning til Nærings- og fiskeridepartementet om salg av statens grunn på Raudsand. Alle dokumentene er datert i januar 2021. Nei til Giftdeponi har ikke mottatt svar. Manglende svar vil påklages.

Veidekke vil kjøpe eiendommen for giftdeponi

Veidekke la inn bud på fire av eiendommene på Raudsand. Alle eiendommene er på om lag 700.000 kvadratmeter.

https://neitilgiftdeponi.com/2019/09/03/det-har-kommet-inn-ett-bud-pa-raudsand-gruver-veidekke-vil-kjope/

Nei til Giftdeponi har flere artikler om hemmelighold og bruker unødvendig tid på ulovlig hemmelighold. Hvorfor er det viktig for myndighetene å hemmeligholde informasjon?

https://neitilgiftdeponi.com/2020/04/12/myndighetenes-hemmelighold/

SV og MDG i Raudsand-krangel

Det gikk ei kule varmt mellom SV og MDG da behandlinga av Raudsand-sak var tema i kommunestyremøtet torsdag.

Ut mot SV: Ingvild Espelid Wold (MDG) i kommunestyremøtet på Teams. 
    
      (Foto: Kommne-TV)
Ingvild Espelid Wold (MDG) i kommunestyremøtet på Teams.

– Eg er sjokkert over MDG. SV representerer miljøet og folk langs fjorden. Det er sjokkerande at MDG no er i mot at desse skal få testa saka si, fyrte Bjørn Jacobsen (SV) i debatten.

Dette etter at Ingvild Espelid Wold (MDG) hadde klargjort at ho ville stemme for å fasthalde vedtak om igangsetting på Raudsand, som inneber klarsignal for tiltakshavar Bergmesteren Raudsand.

(pluss-artikkel)

https://www.rbnett.no/nyheter/2021/02/12/SV-og-MDG-i-Raudsand-krangel-23480311.ece

Med ulov skal giftavfallet deponeres

Å true med anmeldelse er ikke ulovlig. Å bygge uten tillatelse er ulovlig.

Ulovlig bygging av deponi

Opparbeidingen av deponiet startet opp lenge før godkjent reguleringsplan og før kommune har gitt byggetillatelse.

https://neitilgiftdeponi.com/2020/07/14/ulovlig-bygging-av-deponi/

Deponering av masse uten tillatelse

De forurensede massene vart tilført området uten tillatelse fra Miljødirektoratet eller kommunen. Avfallsmassene er idag lagt ut på et område uten overdekking og med fri avrenning til Sunndalsfjorden. Det er målt utslipp av flere miljøfarlige stoff i avløpsvann fra massene når de var lagret på kaiområdet. De miljøfarlige stoffene er: Bly, Krom, Arsen, Kadmium og Kopper. Over 2 år etter at massen er tilført området ligger den fortsatt utsatt for vær og vind.

https://neitilgiftdeponi.com/2020/07/17/deponering-av-masse-uten-tillatelse/

Manglende oppfølging av ulovlige handlinger fra kommunen

Kommunen er kjent med ulovligheter men følger ikke opp ulovlighetene. Etter Plan- og bygningsloven $32.1 har kommunen PLIKT til å forfølge ulovligheter.

https://lovdata.no/lov/2008-06-27-71/§32-1

Ulovlig bygging av vei

Veidekke har anlagt 1200 meter med ny vei. Nesten 600 meter av veien er anlagt i et urørt område som er beskrevet som «jomfruelig terreng». Deler av veien er anlagt i et område som i kommuneplanens arealdel er et LNF-område. Byggingen var utført i et uregulert område søknad om tiltaket kan ikke fremlegges av Molde kommune.

https://neitilgiftdeponi.com/2020/09/25/veibygging-i-jomfruelig-terreng/

Trusler om anmeldelse

Bergmesteren Raudsand varsler via Romsdals Budstikke at de vil vurdere anmeldelse mot Nei til Giftdeponi. Å true med anmeldelse er ikke ulovlig. Igangsettelse av tiltak er derimot lovlig.

https://neitilgiftdeponi.com/2020/07/20/reagerer-pa-deponikritikk-vil-ha-nettside-stengd/