NIVA: Fjorden er dårligere

Etter utarbeiding av reguleringsplan på Raudsand med tilhørende konsekvensanalyse har NIVA publisert to store undersøkelser av fjorden utenfor Raudsand. De to undersøkelsen viser at tilstanden til fjorden er dårligere enn tidligere.

Forsidebilde: Industriområdet på Raudsand november 2021

Utdrag av konklusjonen i rapport fra NIVA (Norsk institutt for vannforskning) – Undersøkelser i bløtbunnsfauna, miljøgifter og metaller i sedimentene i Tingvollfjorden ved Raudsand publisert 7. oktober 2020:

Oppnår ikke vannforskriftens mål

NIVA 2020: «Undersøkelsen av miljøtilstanden i Tingvollfjorden ved Raudsand i 2019 viser at vannforekomsten ikke oppnår vannforskriftens mål om minst «god» tilstand. Både økologisk og kjemisk tilstand ble klassifisert som «moderat» på samtlige undersøkte stasjoner«.

Økologisk tilstanden nedgradert

NIVA 2020: «den samlede økologiske tilstanden nedgradert til «moderat» på grunn av høyt innhold av miljøgiftene kobber, sink og PCB7 i sedimentene«.

Klassifisert som «ikke god»

NIVA 2020: «Kjemisk tilstand ble vurdert på bakgrunn av bly, kadmium og nikkel i sedimentene, hvorav nikkel hadde konsentrasjonsmålinger over grenseverdien og tilstanden ble dermed klassifisert som «ikke god»».

Omfattende toksiske effekter og kronisk negative effekter på organismer

NIVA 2020: «De påviste konsentrasjonene av kobber i sedimentene kan medføre omfattende toksiske effekter på sedimentlevende organismer. Nivåene av nikkel, sink og PCB i sedimentene kan også ha kronisk negative effekter på sedimentlevende organismer. Det kan dermed tenkes at de høye konsentrasjonene av disse miljøgiftene kan være en medvirkende årsak til de lave arts- og individtallene som har blitt observert hos bunnfaunaen».

NIVA 2020: «Det ble påvist høye konsentrasjoner av metallene aluminium, litium, vanadium og jern».

Nedgang i antall registrerte arter- og individer

NIVA 2020: «en nedgang i antall registrerte arter- og individer på stasjonene. For miljøgifter i sedimentene viser tre av fire stasjoner en økning i konsentrasjonen for de fleste stoffene».

Kart over målestasjoner

Utdrag av oppsummering i rapport fra NIVA (Norsk institutt for vannforskning) for 2021- Undersøkelse av blåskjell publisert 28. februar 2022:

Overskridelser av PROREF-verdier

NIVA 2021: «I blåskjellene fra overvåkingen i 2021 ble PROREF-verdiene overskredet for arsen (ved alle stasjoner), krom (ved tre stasjoner), nikkel (ved fire stasjoner) og sink (ved én stasjon). På blåskjellstasjonene SU1 og SU3 som er mest representative for vannforekomsten, var det overskridelser av PROREF-verdiene for arsen og nikkel, samt for krom ved SU3».

Overskridelser av arsen og kvikksølv

NIVA 2021: «Blåskjell på alle de fem stasjonene har konsentrasjoner av arsen og kvikksølv som overskrider de foreslåtte EQS-verdiene». «Konsentrasjonen av krom overskrider den foreslåtte EQS-verdien på stasjon SU4».

NIVA 2021: «Nivåene av krom, nikkel og sink var noe høyere i 2021 ved blåskjellstasjon SU1 enn i 1987″.

Kart over målestasjoner

Kilder:

https://neitilgiftdeponi.files.wordpress.com/2022/03/20201009-niva-tingvollfjorden-blotbunnsfauna-sediment.pdf

https://neitilgiftdeponi.files.wordpress.com/2022/03/20220228-niva-tiltaksorientert-vannovervaking-etter-vannforskriften-for-real-alloy-as.-1.pdf