Hva kan Regjeringens gjøre for at den forurensede grunnen blir ryddet

Skriftlig spørsmål på Stortinget 28. november 2002 fra Bjørn Jacobsen (SV) til miljøvernminister Børge Brende (H)

Spørsmål

Bjørn Jacobsen (SV): Hvem er forurenser/e etter Regjeringens mening, hva kan Regjeringens gjøre for at den forurensede grunnen blir ryddet opp av forurenser dersom bedriften blir nedlagt, og kan krav om dette rettes til ARN-konsernet, som Aluscan er en del av, eller vil staten som eier av deler av eiendommen bevilge penger til oppryddingen?

Begrunnelse

Aluscan på Raudsand i Nesset kommune deponerer store mengder saltslagg m.m. på området. Dette har ført til avdamping av ammoniakk og andre gasser som bl.a. har medført skogsdød. Store deler av grunnen på eiendommen er trolig sterkt forurenset. Dersom det ikke blir ryddet opp etter en eventuell nedlegging av bedriften vil miljøskadene kunne fortsette å øke.
I Miljøverndepartementets Miljøhandlingsplan (2003-2006) blir det fremhevet at «Miljømyndighetene skal sørge for at de som har ansvar for forurenset grunn sikrer at forurenset grunn som skriver seg fra tidligere virksomhet ikke medfører fare for spredning av alvorlig forurensning eller helseskade».
Miljøvernministeren påpeker i pressemelding 3/10 2002 at prinsippet om at forurenser skal betale og pålegg etter forurensningsloven er det sentrale virkemiddelet samt at Regjeringen vil bidra med midler til opprydding i områder hvor det ikke er mulig å identifisere de ansvarlige forurenserne.
I dette tilfelle er det spesielt viktig at det raskest mulig blir ryddet opp siden forurensningen allerede har ført til skogskader på land, forurensningskader i sjøen og helseproblem for naboer.
Statsråden er tidligere gjort kjent med at bedriften Aluscan AS på Raudsand i Nesset kommune er ansvarlig for store mengder lovlige og ulovlige forurensninger på bedriftens eiendom og i Sunndalsfjorden.
For å kunne rydde opp og sikre arbeidsplassene ved Aluscan ser det nå ut til å være viktig å finne fram til forurenser ut fra prinsippet om at forurenser skal betale.
Fra før vet en at driften har vært med å skape store overskudd for aksjonærene. Veidekke A/S, og dermed delvis også staten, er inne som grunneier og har dermed som grunneier muligens betalingsansvar i henhold til forurensningsloven.
De ansatte ved Aluscan er sagt opp og bedriftens framtid er usikker samtidig som store forurensningsproblemer venter på å få sin løsning.
De ansatte betaler nå en høy pris ved å ha mistet sitt arbeide, mens forurenseren/e ennå ikke er sikkert identifisert verken som betalingsdyktig eller ved navn.

Svar

Børge Brende: Aluscan AS ble slått konkurs den 28. november i år. Aluscan var en del av ARN-konsernet som for øvrig bestod av Aluvest og Alox Nor. Også Alox Nor er slått konkurs. Dette er beklagelig, både i forhold til gjenstående miljøproblemer som det må ryddes opp i og når det gjelder de tapte arbeidsplassene.

Prinsippet for opprydding i miljøproblemer er at det er forurenser som skal betale. Det er Aluscan AS som gjennom sin drift har forårsaket forurensningen på bedriftsområdet, i fjorden utenfor bedriften og på deponiet i gruveområdet. Når bedriften er slått konkurs, reiser det kompliserte juridiske problemstillinger om ansvarsforholdet. Etter det jeg kjenner til er det liten sannsynlighet for at det er tilstrekkelige midler i konkursboet til å finansiere opprydding i forurensningen. Statens forurensningstilsyn (SFT) vurderer nå om det er mulig å gi pålegg om opprydding til eventuelle andre ansvarssubjekter. Dette har høy prioritert i SFT, men det er ennå for tidlig å gi et endelig svar på disse spørsmålene – i og med at det er bare noen dager siden konkursen.

Staten v/Nærings- og handelsdepartementet er grunneier av det tidligere gruveområdet. Staten har imidlertid inngått leieavtale for områdene med Veidekke ASA. Videre har både staten og Veidekke ASA inngått leie- og festeavtaler med Aluscan AS. Det må arbeides videre med en detaljert oversikt over eier- og leieforholdene og hvilken betydning disse har i saken. Dette vil inngå i SFTs vurdering, og det vil om nødvendig bli trukket inn ytterligere juridisk kompetanse.

Tillatelser etter forurensningsloven er basert på at kravene som stilles blir overholdt. Saker som denne viser at det er behov for å utrede ordninger som kan sikre et økonomisk grunnlag for opprydding dersom den ansvarlige for forurensningen opphører å eksistere. Aktuelle tiltak kan være innføring av ansvarsforsikring/garantier eller oppbygging av fond. Jeg har nylig tatt initiativ til at det igangsettes et arbeid for å vurdere dette nærmere.

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=25797