Miljøbedrift var en miljøsynder

Miljøbedriften var en miljøsynder. Høyesterett sender nå Gerhard Eide og Kjell Olav Sjøli i fengsel for å ha forurenset Tingvollfjorden med vitende og vilje.

-De to (tidligere) bedriftseierne gjorde seg skyldige i omfattende miljøkriminalitet i løpet av årene de satt ved roret i Aluscan i Nesset.

I tingretten ble de to dømt til fengsel i 120 dager. 90 av dem ble gjort betinget.

Eide og Sjøli anket.

I lagmannsretten slapp de billigere unna. 60 dager betinget fengsel, 100.000 kroner i bot og 150.000 kroner i inndragning, mente lagmannsretten var passende straff.

Da var det Økokrim sin tur til å anke: Straffen er satt for lavt.

Nå har Høyesterett felt en knusende dom over virksomheten i det som utad framsto som en miljøbedrift.

Med åpne øyne

– Det veier tyngst i skjerpende retning at det betydelige utslippet i sjøen skjedde forsettlig over tre år. Med åpne øyne handlet bedriftens ledelse over lang tid i strid med den tillatelse som Statens forurensingstilsyn hadde gitt, uten å varsle tilsynet om de problemene som oppsto da gruva gikk tett. Bedriften sparte betydelige beløp ved ikke å sette i verk tilstrekkelige tiltak for å begrense forurensingen, sa dommer Toril Marie Øie, som var førstevoterende i Høyesterett.

Straffen ble skjerpet til ubetinget fengsel for de tidligere bedriftslederne.

Begge må nå sone 45 dager.

Sjøli og Eide er i alle tre rettsinstanser vurdert likt. Begge er funnet skyldige i alvorlig miljøkriminalitet.

Direkte i fjorden

Store mengder prosessvann med oksid og aluminiumshydroksid gikk direkte i Tingvollfjorden. Det ble også sluppet ammoniakk og støv ut i lufta.

– Utslippet av tungmetaller i fjorden er trolig langt større enn det lagmannsretten la til grunn, sa førstestatsadvokat Tore Høviskeland i Økokrim da han aktorerte saken i Høyesterett.

I dommen viste Høyesterett til at det i flere år har vært en skjerpet holdning til miljøkriminalitet, og at avfallshåndtering er en økende virksomhet med stort potensial for å tjene penger, men også muligheter for mindre ansvarlige aktører til å nedprioritere miljøtiltak.

– Allmennpreventive hensyn tilsier derfor at det i denne saken må idømmes en følbar reaksjon, sa høyesterettsdommer Øie.

Forsøkte å skjule

Høyesterett mente det var skjerpende at bedriften aktivt gikk inn for å skjule ulovlige utslipp til vann og luft. Det ble satt i verk tiltak i forkant av myndighetenes inspeksjoner. Blant annet ble er rør under vann saget av slik at det ikke skulle oppdages av dykkere.

Det ble også lagt vekt på at Aluscan – uten å sette i verk tilstrekkelige miljøtiltak – gikk over til en femskiftsordning for å øke produksjonen.

https://www.tk.no/nyheter/miljobedrift-var-en-miljosynder/s/1-113-1320843

Sjefer må i fengsel for miljøkrim

Høyesterett har dømt to bedriftsledere i Romsdal til 45 dagers ubetinget fengsel etter at flere tusen tonn med giftholdig vann ble sluppet rett ut i fjorden.

Skjerpet straff. Dette er første gang Høyesterett dømmer bedriftsledere til ubetinget fengselsstraff for miljøkriminalitet. Førstvoterende dommer legger vekt på at Norges høyeste domstol vil skjerpe reaksjonene overfor miljøsyndere. Hensikten med den enstemmige dommen er at den skal virke almenpreventivt.I tillegg til fengsel i 45 dager er det idømt inndragning av 150 000 kroner hver fra tidligere styreleder Gerhard Eide og daværende administrerende direktør Kjell Olav Sjøli. De to dømte eide hver halvparten av aksjene i Aluscan, som lå i Nesset kommune i Romsdal. Bedriften Aluscan AS har tidligere fått krav om inndragning og bøter på tilsammen fire millioner kroner fra Økokrim, men selskapet gikk konkurs.

Store utslipp

Selskapet drev med gjenvinning av avfall fra aluminiumsindustrien og hadde renseanlegg for kjemislagg som ble skyllet ut med ferskvann. Men etter to hendelser i 1994 og 1997 fungerte ikke renseanlegget tilfredsstillende. Avløpsvannet gikk urenset direkte ut i fjorden. Da Frostating lagmannsrett behandlet straffesaken ble det vist til at «undersøkelser av sjøbunnen utenfor bedriften viser at utslippene har avleiret seg i sedimentene, som har klart forhøyet metallinnhold, særlig kobber».To sakkyndige i lagmannsretten mener funn av aluminium, kobber, sink, krom og bly i området skyldes utslippene fra Aluscan. De anslår de ulovlige totalutslippene til å være 40 000 tonn med forurenset vann. Økokrim mener utslippene har vært enda større.I tillegg har det vært skader på miljøet rundt fabrikkanlegget på land. I et 100 meter langt belte ble det sviskader på vegetasjonen, og skogen døde i nærheten. Forskere fra Norsk institutt for skogforskning sjekket området og mente dette skyldtes ammoniakkutslipp fra Aluscan. Høyesterett mener omfanget av disse utslippene er usikkert, og anfører det kun som skjerpende omstendigheter i forhold til utslippet i sjøen.

Håndterte avfall

Førstvoterende dommer Toril Marie Øie mener det er straffskjerpende at «bedriften aktivt gikk inn for å skjule utslipp i vann og i luft for forurensningsmyndighetene ved å sette i verk spesielle tiltak forut for myndighetenes inspeksjon».Øie påpeker også at «Avfallshåndtering er en økende virksomhet, til dels med mulighet for stor fortjeneste. Samtidig kan det være kostnadskrevende å håndtere avfallet på en forsvarlig måte. Et ønske om å tjene mest mulig og om å bevare arbeidsplasser kan friste mindre ansvarlige aktører til å nedprioritere miljøtiltak. Samtidig kan oppdagelsesrisikoen være liten. Allmennpreventive hensyn tilsier derfor etter mitt syn at det i vår sak idømmes en følbar reaksjon.»Hun legger til at det ikke er opp til den enkelte å fravike grensene for utslipp etter egne vurderinger.Aktor i saken har vært leder for Økokrims miljøteam, konstituert førstestatsadvokat Hans Tore Høviskeland. Økokrim har prioritert etterforskning av slike miljøsaker.— Det er viktig at straffene blir skjerpet når det gjelder farlig avfall, siden ikke alle aktører følger regelverket. Prinsipielt sett er denne saken svært viktig. Tidligere har de fleste straffereaksjoner vært rettet kun mot bedriftene som har overtrådt forurensningsloven, sier Høviskeland.

https://www.aftenposten.no/norge/i/O8vgO/Sjefer-ma-i-fengsel-for-miljokrim

Høgsterett skjerpar forureiningsdom

Høgsterett er samd med Økokrim, og meiner at to tidlegare leiarar i gjenvinningsbedrifta Aluscan i Møre og Romsdal må sone 45 dagar i fengsel.

Høgsterett har skjerpa domen mot to tidlegare leiarar av attvinningsbedrifta Aluscan i Nesset. I Frostating lagmannsrett fekk dei ein dom som innebar at dei slapp å sone i fengsel. No er straffa redusert når det gjeld talet på dagar, men Høgsterett slår fast at dei to må sone fengselsstraffa.

Fleire rettsinstansar

I tingretten blei Gerhard Eide og Kjell Olav Sjøli dømt til 120 dagar fengsel, av dei 90 dagar på vilkår. Men dei anka til lagmannsretten, og fekk ei betydeleg mildare straff, med 60 dagar fengsel på vilkår.

Begge blei av ein samrøystes lagmannsrett funnen skuldige i alvorleg miljøkriminalitet, og begge fekk lik dom, fordi dei stod saman om både å stifte og drive Aluscan.

Økokrim anka

Men no var det Økokrim som anka, og Høgsterett meiner det er rett at dei to må sone 45 dagar kvar i fengsel.

Slepp bot

Lagmannsretten meinte dessutan at dei to måtte betale 150 000 kroner, men bota fell no vekk, etter at Høgsterett har sett sluttstrek i saka.

Strenge mot miljøkrim

Det blir vist til at Høgsterett i fleire år har vist ei skjerpa haldning til miljøkriminalitet. I domspremissane blir det vidare vist til at avfallshandtering er ei aukande verksemd, men at det kan vere kostnadskrevande å handtere avfallet på ein forsvarleg måte.

Eit ønske om å tene mest mogleg og å bevare arbeidsplassar kan og virke inn.

Her er omfanget av utsleppa både til luft og sjø usikre, men det er skjerpande at betydelege utslepp i sjøen skjedde medvite over tre år – og utan at SFT blei varsla.

Skjulte utslepp

Skjerpande er de og at bedrifta aktivt gjekk inn for å skjule utslepp i vatn og luft, og at produksjonen blei auka utan at det blei sett i verk tilstrekkelege miljøtiltak.

I formildande retning legg Høgsterett vekt på at det har gått nesten tre og eit halvt år sidan saka blei meldt.

Høgsterett er samrøystes i at domen bør vere 45 dagar fengsel, men at dei to slepp å betale bøter.

https://www.nrk.no/mr/hogsterett-skjerpar-forureiningsdom-1.250334