– Ingen eksplosjonsfare

……………………

Romsdals Budstikke har bedt Direktoratet for mineralforvaltning om å gi en beskrivelse av risikoen for at en gasseksplosjon kan inntreffe. Slik vurderer direktoratet situasjonen:

– Vi er ikke kjent med at de geologiske forholdene skal medføre at det dannes eksplosive gasser i gruva. Nedlagte gruver vil normalt ha liten oksygentilførsel. Direktoratet for mineralforvaltning har ikke kjennskap til at det er lagret avfall i gruva som utgjør eksplosjonsfare utover at Miljødirektoratet har tatt stikkprøver som vi avventer resultater fra, skriver rådgiver Gunn Kristin Haukdal i en epost.

………………………………..

(Pluss-artikkel)

http://www.rbnett.no/pluss/2017/11/02/%E2%80%93-Ingen-eksplosjonsfare-15546545.ece

Avfall fra aluminiumverk

Karbondelen av katodeavfallet anses som farlig avfall på grunn av innholdet av fluorforbindelser, cyanid, PAH og reaktive metaller.

For å produsere minst mulig av dette avfallet jobber Hydro for å få cellene til å vare lenger. Andre bransjer kan også benytte noe av katodeavfallet i sin produksjon.

Hydro har som mål å fjerne deponering av SPL innen 2020.

Aluminiumavfall resirkuleres til råvare

https://www.hydro.com/no/hydro-i-norge/Om-aluminium/Aluminiumens-livssyklus/Primarproduksjon

Internasjonale forpliktelser

«Norge har et nasjonalt mål og internasjonale forpliktelser om å ta hånd om eget avfall, enten ved å bruke gjenvinning eller ved at avfallet er sikret en god nasjonal behandling.»

Kilde: NGU 2015 – Vurdering av geologiske forhold

Den internasjonale forpliktelsen er «å ta hånd om eget avfall», det er ikke en internasjonal forpliktelse om å importere eller eksportere avfall.

«Under en felles erklæring av miljøministrene fra de fem nordiske land (1994) kan behandlingskapasitet for farlig avfall i Norden utnyttes under ett. Dermed eksporterer Norge i dag mye organisk farlig avfall til Sverige, Finland og Danmark for destruksjon, mens Norge importerer betydelige mengder uorganisk farlig avfall fra de samme landene.»

Kilde: NGU 2015 – Vurdering av geologiske forhold

Det er en 23 år gammel erklæring om å se behandlingskapasitet for Norden under ett. Daværende miljøvernminister var Torbjørn Berntsen. Berntsen uttalte følgene til VG 6.9.2017:

«– Brevik er ut i fra alle faglige bedømminger et ideelt sted. Jeg vet ikke andre steder med bedre muligheter. Hvis det nå skal komme ytterligere utredninger, risikerer vi at et nytt anlegg ikke står klar når Langøya er full. Da kan vi få tilstander hvor gift blir liggende rundt omkring i påvente av lagring. Det har vi ingen gode erfaringer med, sier Berntsen.»

Med andre ord er Raudsand i følge tidligere miljøvernminister Thorbjørn Berntsen dårlig egnet.