Ja til nasjonalt deponi i Nesset

Konklusjonen i konsekvensutgreiinga for eit nasjonalt deponi for uorganisk farleg avfall i nye fjellhallar på Rausand i Nesset, er ja til planane. Det seier dagleg leiar i Bergmesteren Rausand, Harald Storvik. Utgreiingane og risiko- og sårbarheitsanalyse er basert på 50 rapportar og 150 kjelder og blir presentert på folkemøte i Nesset i kveld.

https://www.nrk.no/mr/ja-til-nasjonalt-deponi-i-nesset-1.13802239

Liv eller død for bygda vår

Konsekvensanalysen er klar og torsdag kveld er det folkemøte om deponiet i Nessethallen ved Eidsvåg barne- og ungdomsskole.

Ingenting er viktigere denne kvelden enn at alle som kan krype og gå kommer seg til Nessethallen denne kvelden. Skriv plakater, gjør kreative stunt. Nå må det gjøres i handling! Vi skal ikke ha Nasjonalt giftdeponi på Nesset, heller ikke mer giftig avfall skal deponeres over tonnevis av ulovlig livsfarlig avfall som allerede er deponert i gruvene.

Våkn opp alle som sover. Våg å stå opp mot fienden som vil ødelegge vårt livsgrunnlag, stjele ifra oss vår kulturarv. Disse som vil tjene penger på å drepe liv, de som ikke respekterer natur og sine medmennesker. Vi er her for å stå sammen, gjøre det vi kan for at ikke bygda vår skal bli forvandlet til en nasjonal søppel plass for all verdens giftig avfall. Staten Norge tror at det ikke bor noen her de, for det er jo nesten ingen som protesterer. Reis dere opp! Fortell resten av Norge at dere lever og vil leve! Vi behøver ingen konsekvensutredning for å forstå at svaret er NEI. Vi stoler heller ikke på en konsekvensutredning som er kjøpt og betalt av de samme menneskene som vil tjene penger på å drepe. For det er akkurat det disse menneskene har planer om, de er fullstendig formørket og blinde. De forstår ikke konsekvensene av å fokusere på hvor mange millioner de kan tjene i stedet for å fokusere på en bærekraftig framtid i kjærlighet og respekt for livet. Hva har vi igjen om disse får igjennom sine destruktive planer? Det blir INGENTING igjen dere!

Så riv dere løs fra passiviteten, beveg dere, rop det ut, reager. Skriv plakater, ta med lommelykter, la oss lyse opp i mørket og møte opp så mange som mulig. Torsdag kveld 30 November, Sted Nessethallen ved Eidsvåg Barne og Ungdomskole.

Vi sier nei! Hva sier du, og hva gjør du for at bygda vår skal overleve?

https://www.auraavis.no/meninger/leserbrev/deponiet/liv-eller-dod-for-bygda-var/o/5-5-97121

Dårlig dømmekraft i Nesset

Det må være en total mangel på dømmekraft som gjorde at bare ordfører, rådmann og miljøvernleder var til stede på møtet med delegater fra miljødirektoratet og  fiskeridirektoratet som fant sted i den nedlagte gruva på Raudsand forrige mandag. På toppen av det hele var ingen andre politikere informert om at møtet skulle finne sted. På grunnlag av den store interessen det er for giftdeponisaken ville jeg trodd det var naturlig å involvere flere enn en liten utvalgt gruppe til å få være med på orienteringen. Er det noen som følte behov for å kontrollere hva allmennheten skulle få rapportert fra møtet?

Aina Trælvik Remmen

Romsdals Budstikke «på tråden» lørdag 18.11.2017

 

Advarer mot Raudsand

Tidligere rådmann i Nesset kommune i Møre og Romsdal, Ernst Kristiansen, advarer Miljødirektoratet mot å gå inn for at det anlegges deponi for farlig avfall i Raudsand i Nesset.

………………………………

Tidligere rådmann Ernst Kristiansen finner det riktig på eget initiativ til å utarbeide en uttalelse til Miljødirektoratet om planene for avfallsdeponi på Raudsand i Nesset kommune. «Jeg støtter protestene mot lagring av farlig avfall på Raudsand. Jeg tillater meg å mene at staten som overordnet miljømyndighet har sviktet sin oppgave, å sikre, og om mulig, fjerne de faremomenter som allerede er etablert i den gamle gruven, frem til konkursen ved Aluscan i 2002. Hensynet til befolkningen og miljøet er ikke, etter min oppfatning, ivaretatt», skriver Kristiansen.

…………………………..

Breviksposten 2017-11-18

 

Folkemøte om deponi i Nessethallen

Den lenge etterspurte konsekvensanalysen for deponiløsninger på Raudsand (KU) skal presenteres i Nessethallen, torsdag 30. november. Også Risiko og Sårbarhetsanalysen (ROS) skal presenteres.

Daglig leder Harald Storvik i Bergmesteren AS sier det er fagfolkene som har utarbeidet analysen som også skal presentere den. Storvik skal være til stede på møtet, men sier han ikke skal ha annen aktiv rolle enn å besvare spørsmål.

…………………………………..

http://www.driva.no/nyheter/2017/11/13/Folkem%C3%B8te-om-deponi-i-Nessethallen-15596800.ece

«Giftfritt Nesset» får 5000 kroner

Økonomi- og planutvalget i Sunndal har bevilget 5000 kroner i tilskudd til organisasjonen «Jeg velger meg et giftfritt Nesset.»

Det var representanten Lusie Gjersvoll, (Ap) som fremmet følgende forslag:

«Økonomi- og planutvalget innvilger et tilskudd på kr. 5 000,- i støtte til organisasjonen «Jeg velger meg et giftfritt Nesset». Beløpet belastes budsjettpost 14701.1000.1000 – tilskudd til lag og foreninger, og finansieres over post 14902.1000.1000 – utgifter etter ØP-utvalgets bestemmelser.»

Forslaget ble vedtatt med 7 mot 4 stemmer.

http://www.driva.no/nyheter/2017/11/13/Giftfritt-Nesset-f%C3%A5r-5000-kroner-15596453.ece

Lusie Gjersvoll.

– Forventer en grundig rapport

– Vi forventer en grundig rapport fra myndighetene, sier styreleder Kristin Sørheim i organisasjonen Giftfritt Nesset.

Organisasjonen jobber for å unngå at et deponi for farlig avfall blir lokalisert til Raudsand.

Sørheim er ikke fornøyd med en muntlig rapportering fra ordføreren i Nesset i etterkant av mandagens besøk på gruveområdet der representanter fra både Miljødirektoratet og Fiskeridepartementet deltok. Hun viser til at organisasjonen Giftfritt
Nesset ønsker at statlige myndigheter skal gå over hele gruveområdet. De må blant annet
dokumentere at det eventuelt ikke er hold i påstandene om at det kan være lagret radioaktivt avfall der.

– Dersom det er slik at direktoratet har vært på Raudsand regner jeg med at det kommer en utfyllende skriftlig rapport i etterkant av besøket. Da må de ha sikret seg nødvendige prøver og ha analysert disse.

Sørheim viste tidligere i høst til at nye planer med en delt løsning for farlig avfall gjør Brevik i Telemark til en langt bedre miljømessig løsning enn Raudsand.

Artikkel i papirutgaven av Driva

Nesset kommune har ennå ikke fått konsekvensutredning

Konsekvensutredningen for planene om deponi for farlig avfall ved bedriften Bergmesteren Raudsand i Nesset kommune på Nordmøre er forsinket.

Konsekvensutredningen for Bergmesteren skulle ha vært ferdig og overlevert til Nesset kommune i oktober. Nesset kommune er ansvarlig myndighet for deponiplanene i Raudsand, etter at Nesset kommunestyre har sagt ja til konsekvensutredning.

PD fikk torsdag 2. november bekreftet fra Nesset kommune at konsekvensutredningen ennå ikke har kommet til kommunen.

I et dokument fra Bergmesteren Raudsand til Klima- og miljødepartementet 12. oktober som PD har fått tilgang til, informerer daglig leder Harald Storvik i Bergmesteren at konsekvensutredningen er forsinket:

«Vi er i dag blitt oppdatert fra Norconsult at KU ikke vil være ferdig 20. oktober som avtalt, og de har bedt om ny frist til 31 oktober. Med bakgrunn i Norconsults forespørsel og ønske om en best mulig kvalitet på arbeidet som utføres. Den vil ved ferdigstillelse bli oversendt planansvarlig i Angvik prosjektering AS for ferdigstillelse av reguleringsplanforslaget. Dette vil så bli oversendt Nesset kommune som er planmyndighet, med kopi til Miljødirektoratet og dere i Klima- og miljødeparteentet som avtalt. Den vil da være offentlig, og planmyndigheten vil da saksbehandle denne og legge den ut til lovmessig høringsrunde», skriver daglig leder Harald Storvik i Bergmesteren Raudsand til Klima- og miljødepartementet.

Nesset kommunestyre vedtok planprogram for konsekvensutredning av Bergmesteren Raudsand 23. juni 2016.

https://www.pd.no/breviksposten/brevik/deponi/nesset-kommune-har-enna-ikke-fatt-konsekvensutredning/s/5-40-194801

– Ingen eksplosjonsfare

……………………

Romsdals Budstikke har bedt Direktoratet for mineralforvaltning om å gi en beskrivelse av risikoen for at en gasseksplosjon kan inntreffe. Slik vurderer direktoratet situasjonen:

– Vi er ikke kjent med at de geologiske forholdene skal medføre at det dannes eksplosive gasser i gruva. Nedlagte gruver vil normalt ha liten oksygentilførsel. Direktoratet for mineralforvaltning har ikke kjennskap til at det er lagret avfall i gruva som utgjør eksplosjonsfare utover at Miljødirektoratet har tatt stikkprøver som vi avventer resultater fra, skriver rådgiver Gunn Kristin Haukdal i en epost.

………………………………..

(Pluss-artikkel)

http://www.rbnett.no/pluss/2017/11/02/%E2%80%93-Ingen-eksplosjonsfare-15546545.ece

Avfall fra aluminiumverk

Karbondelen av katodeavfallet anses som farlig avfall på grunn av innholdet av fluorforbindelser, cyanid, PAH og reaktive metaller.

For å produsere minst mulig av dette avfallet jobber Hydro for å få cellene til å vare lenger. Andre bransjer kan også benytte noe av katodeavfallet i sin produksjon.

Hydro har som mål å fjerne deponering av SPL innen 2020.

Aluminiumavfall resirkuleres til råvare

https://www.hydro.com/no/hydro-i-norge/Om-aluminium/Aluminiumens-livssyklus/Primarproduksjon

Internasjonale forpliktelser

«Norge har et nasjonalt mål og internasjonale forpliktelser om å ta hånd om eget avfall, enten ved å bruke gjenvinning eller ved at avfallet er sikret en god nasjonal behandling.»

Kilde: NGU 2015 – Vurdering av geologiske forhold

Den internasjonale forpliktelsen er «å ta hånd om eget avfall», det er ikke en internasjonal forpliktelse om å importere eller eksportere avfall.

«Under en felles erklæring av miljøministrene fra de fem nordiske land (1994) kan behandlingskapasitet for farlig avfall i Norden utnyttes under ett. Dermed eksporterer Norge i dag mye organisk farlig avfall til Sverige, Finland og Danmark for destruksjon, mens Norge importerer betydelige mengder uorganisk farlig avfall fra de samme landene.»

Kilde: NGU 2015 – Vurdering av geologiske forhold

Det er en 23 år gammel erklæring om å se behandlingskapasitet for Norden under ett. Daværende miljøvernminister var Torbjørn Berntsen. Berntsen uttalte følgene til VG 6.9.2017:

«– Brevik er ut i fra alle faglige bedømminger et ideelt sted. Jeg vet ikke andre steder med bedre muligheter. Hvis det nå skal komme ytterligere utredninger, risikerer vi at et nytt anlegg ikke står klar når Langøya er full. Da kan vi få tilstander hvor gift blir liggende rundt omkring i påvente av lagring. Det har vi ingen gode erfaringer med, sier Berntsen.»

Med andre ord er Raudsand i følge tidligere miljøvernminister Thorbjørn Berntsen dårlig egnet.