Import av flygeaske

Bakgrunn

«Det er viktig å ha forståelse for at dagens import av flygeaske fra Danmark er godkjent av danske myndigheter som gjenvinning, med basis i at asken erstatter kalk i første trinn av behandlingen. For Sverige er dette ikke et krav, men Naturvårdsverket uttrykker et ønske om at asken erstatter andre materialer.»

s 4 Mepex – Framtidige mengder uorganisk farlig avfall

Tillatelse til eksport av flygeaske fra Danmark.

«For å akseptere eksport av farlig avfall er et av temaene i vurderingene klassifisering av behandlingsprosessen som gjenvinning/recovery. Miljøstyrelsen i Danmark tok beslutningen sommeren 2015 at NOAHs håndtering klassifiseres som gjenvinning (notat fra Miljøstyrelsen «Røggasrensningsaffald (RGA) – Klassificering af neutraliserings processen på Langøya» 7.juli 2015). Dette vil også være en betingelse for eksport til eventuell framtidig behandlingsløsning i Norge. For Sverige er dette også ønskelig men vi kan ikke se at det er et absolutt krav.»

side 26 Mepex – Framtidige mengder uorganisk farlig avfall

I forbindelese med at syren fra Kronos Titan ikke er aktuell for Raudsand er det sannsynlig at Miljøstyrelsen i Danmark ikke vil tillate eksport av flygeaske når den ikke erstatter et annet produkt (kalk). Fra Sverige er det uttalt at det ikke er ønskelig med slik eksport.

Fjellhaller vil  ikke kunne brukes da disse er bygd for formålet og avfallet brukes ikke til å fylle igjen og sikre gruver. Deponi for uorganisk avfall på Raudsand vil dermed ikke være en løsning for flygeaske fra Danmark og Sverige.

(Oppfølging etter fremlagt KU)

Kilder:

Mepex Consult AS for Miljødirektoratet 2016 – Framtidige mengder uorganisk farlig avfall

Miljøstyrelsen i Danmark 7. juli 2015 – Røggasrensningsaffald (RGA) – Klassificering af neutraliseringsprocessen på Langøya

Mepex

Deponi 2 Raudsand

Leserbrev fra Synnøve Almås Harstad

Det er nå ute på høring en søknad fra Bergmesteren A/S om å slippe dobbel membran som bunndekning i deponiet. De ønsker kun enkel membran. Norsk lov derimot krever dobbel membran. I kommunestyre møtet 18. mai i år ble det vedtatt, til det beste for miljø og beboere, at loven skulle følges. Ved en befaring i Bergmesteren der Formannskapet og Bergmesteren var representert, bemerket Bergmesterens representant at hvis det kreves dobbel membran blir det ikke noe deponi. Formannskapet går så i møte og vedtar mot en stemme at de går inn for enkel membran.
Kommunestyret er kommunens øverste organ, så formannskapet kan ikke «overprøve» vedtaket.
Men iflg et formannskapsmedlem, så ble dette vedtaket fattet fordi Norconsult rapporten sier at det er tilstrekkelig med et lag med membran. Det er en tilrådning som er i strid med norsk lov. Andre firma har fått bøter på oppunder 20 mill for å unnlate å bruke dobbel membran. Norconsult gjør etter mitt skjønn her en tilrådning som ikke er til det beste for miljø og beboere, men en tilrådning som er best for utbygger. Skal det være tillitvekkende at et konsulentfirma gir en tilrådning som går imot norsk lov?