Rotevatn i politisk deponikoma

Leder i Porsgrunns Dagblad

Det er rett og slett skremmende at nyutnevnt klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn ikke har fått med seg konklusjonene i det regjeringsnedsatte ekspertutvalget, som la fram sin rapport 4. november i fjor. Der konkluderte de med at samdrift mellom Norcems virksomhet og deponering av farlig avfall ikke er tilrådelig.

Vi følte oss relativt trygge på at Rotevatns forgjenger Ola Elvestuen hadde skjønt poenget, men når Rotevatn nå vil ha vurdert Norcems og ekspertutvalgets konklusjoner på nytt, er det grunn til bekymring.

Sist fredag gjentok fabrikksjef Per Ole Morken på et allmøte på Norcem at gruvene er fullstendig uegnet for samdrift med et giftdeponi.

Så kjære Sveinung Rotevatn. Nå som du går med en partileder i magen, bør du snarest lese deg opp på den desidert viktigste saken for oss som bor i Telemark. Hvis ikke, er vi redd for at du får en hel region på nakken. I tillegg vil du svikte dine egne, for lokale Venstre-politikere har hele tida vært krystallklare på hva de mener om NOAHs deponiplaner i Brevik.

Selv om du er ny i regjeringa, trenger du ikke å rykke tilbake til start. Ekspertutvalget har talt og konklusjonene er klare. Nå er det stort sett bare enkelte kapitalkrefter, med NOAH-eier Bjørn Rune Gjelsten og hans løpegutt Frederic Hauge i Bellona i spissen, som fortsatt vil legge giftdeponiet under kjøkkenbordet vårt.

Legg saken dø nå, herr statsråd!

https://www.pd.no/rotevatn-i-politisk-deponikoma/s/5-40-421135

Mottar millionstøtte for å utvinne salgbare produkter fra avfall

Herøya-baserte OiW er i startfasen av et toårig pilotprosjekt, hvor farlige metaller fra husholdningsavfall skal omgjøres til gull.
Med seg på veien har de blant annet Oslofjordfondet, som med sin bevilgning på fire millioner kroner til OiWs videre forskning, går ut offentlig og gir sin støtte til prosjektet. Målet med satsingen er å produsere attraktive, kommersielle produkter fra flyveasken forbrenningsanleggene sitter igjen med, ved hjelp av et eget renseanlegg porsgrunnsfirmaet utvikler.

– Vi får levert flyveaske fra forbrenning av husholdningsavfall fra Energigjenvinningsetaten i Oslo, som vi har som partner her. Flyveaske inneholder en mengde giftstoffer, og vi jobber for å finne løsninger hvor flyveasken kan bli omgjort til salgbare produkter, opplyser Forsknings- og utviklingssjef (F&U) Per Bakke.

– Ved hjelp av egne reaktorer og filtre kan vi skille ut materialer fra flyveasken, som ellers ville blitt merket farlig avfall og levert til deponiet på Langøya, og utvikle produkter til markedet. Her er det igjen tre mulige produkter å jobbe mot, legger han til.

2021
Pilotanlegget OiW har satt sammen har kostet rundt seks millioner kroner, medregnet arbeidskraft og byggeprosessen. Prosjektet er nettopp satt i gang, og har en varighet fram til 2021. Innen den tid håper Bakke og kollegene at de skal ha kunnet utvikle et fullskalaanlegg på Haraldsrud i Oslo, basert på modellen og erfaringen gruppa på Herøya opparbeider seg innen den tid.

Kortreist
De tre produktene Bakke nevner kan hver for seg resultere i produkter markedet kan ha god bruk for.

– Salt er det ene, til bruk i veisalting. De andre en ufarliggjort flyveaskerest til bruk i betong og sement, der den eventuelt kan erstatte flyveaske fra kullkraftanlegg.

Sink-konsentrat nevnes også som et viktig produkt.

– I gruvedriften vurderes nå forekomster med fire til ti prosents innhold av sink som drivverdige. I konsentratet vi framstiller, er sinkinnholdet over 30 prosent. Potensialet er stort, det vil bli kortreist og langt billigere å utvinne. Altså konkurransedyktig.

Glade for støtten
Susan Heldal, OiWs daglige leder, beretter at de fire millionene Oslofjordfondet bidrar til å øke framdriften i prosjektet betydelig.

– Uten ekstra midler hadde vi vært avhengig av oppdrag og bestillinger for å få testet dette, så vi er helt klart glade for støtten vi får, sier hun, og tilføyer avslutningsvis:

– Pilotanlegget er til for å kvalitetssikre prosessen, og så langt fungerer det etter ønske. Vi kan vel si at prosjektet, til nå, har gått over all forventning.

https://www.pd.no/lokale-nyheter/porsgrunn/heroya/mottar-millionstotte-for-a-utvinne-salgbare-produkter-fra-avfall/s/5-40-350510

Nessets ja til deponi betyr lite

Torsdag i forrige uke sa kommunestyret i Nesset kommune, med 13 mot 8 stemmer, ja til et giftdeponi i Raudsand. Enkelte, både medier og andre, har konkludert med at deponiet da ikke blir lagt til Brevik.

Vedtaket i Nesset kommunestyre kommer neppe til å påvirke regjeringens beslutning i vesentlig grad. Nå har miljøvernminister Ola Elvestuen (V) vunnet tid til over valget i september ved å nedsette et såkalt ekspertutvalg. Vi tror ordfører Robin Kåss har helt rett når han frykter at Frps Sylvi Listhaugs gjeninntreden i regjeringen kan få fatale følger for Brevik.

Listhaug ble kastet ut av regjeringen for ett år siden, men er så populær blant Frps kjernevelgere at Erna Solberg nylig valgte å gi henne en ministerpost uten departement.

Listhaug har ved gjentatte anledninger, senest da hun besøkte Bamble i forrige uke, sagt at hun ikke ønsker et giftdeponi til sitt eget hjemfylke.

Derfor er det all grunn til å fortsette kampen og ikke innkassere noen seier etter vedtaket i Nesset kommunestyre. Dette blir dessverre en intern dragkamp i regjeringen, og vedtaket kommer garantert ikke før etter valgdagen 9. september.

Vi frykter også at miljøvernminister Ola Elvestuen blir for «tuslete» når Listhaug og hennes allierte setter politisk kraft bak sitt synspunkt i denne viktige saken.

Så Robin Kåss og alle dere andre, kampen er ikke over!

https://www.pd.no/pd-mener/lokale-nyheter/porsgrunn/nessets-ja-til-deponi-betyr-lite/s/5-40-342786

Tror på avgjørelse om deponiet før valget

Statssekretær Atle Hamar i Klima- og miljødepartementet tror at det vil komme en avgjørelse i deponisaken fra klima- og miljøminister Ola Elvestuen før valget til høsten.

– Ja, det vil jeg nesten tru, svarer statssekretær Atle Hamar på direkte spørsmål fra PD om det vil foreligge en avgjørelse i saken om deponi før kommunevalget.

– Jeg som statssekretær kan ikke kommentere prosessen som pågår i departementet eller regjeringen i deponisaken. Men helt siden Ola Elvestuen (V) tiltrådte som klima og miljøminister i januar i fjor, har departementet jobbet med ulike utredninger om hvordan vi skal kunne få ned behovet for et deponi, sier Atle Hamar.

Hamar sier videre at det ligger enormt med utredninger om tiltak og muligheter for å få ned behovet for deponi.

– Klima- og miljøminister Ola Elvestuen ga i juli 2018 et oppdrag til Miljødirektoratet om nettopp dette.

Direktoratet bes om å beskrive hvordan, og på hvilke områder det er mulig å oppnå en reduksjon i mengdene farlig avfall som genereres. Direktoratet bes om å beskrive hvordan, og på hvilke områder det er mulig å oppnå økt materialgjenvinning av farlig avfall.

Miljødirektoratet har frist innen 1. mars med rapporten.

https://www.pd.no/breviksposten/brevik/deponi/tror-pa-avgjorelse-om-deponiet-for-valget/s/5-40-315387

Elvestuen har fortsatt ikke tatt noen beslutning

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen har ennå ikke tatt noen beslutning i saken om et mulig deponi for farlig behandlet avfall i Dalen gruve i Brevik, og han kan ikke si når en beslutning kan bli tatt.

Det sier statssekretær Atle Hamar i Klima- og miljødepartementet på vegne av sin statsråd og klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V).

PD sendte torsdag 31. januar fem spørsmål på epost til klima- og miljøminister Ola Elvestuen og bad om svar og en kommentar til spørsmålene.

Spørsmål og svar

Dette er spørsmålene PD stilte og svarene fra statssekretær Atle Hamar:

1. Hva er status for saken om mulig deponi i Dalen gruve i Brevik?

– Status er at konsekvensutredningen av et mulig deponi i Brevik forelå i september 2018. Den var på høring høsten 2018. Det er ikke tatt noen beslutning om videre prosess i saken.

2. Når er det ventet en avgjørelse i saken? Blir det tatt avgjørelse før kommunevalget i høst?

– Vi kan ikke nå si noe om når en beslutning blir tatt.

3. Undertegnede er blitt fortalt at statsråd Elvestuen har bedt om en tilleggsrapport til saken, om tiltak for gjenvinning av farlig uorganisk avfall. Stemmer dette?

– Miljødirektoratet fikk i juli 2018 i oppdrag å utarbeide en plan for å begrense mengden farlig avfall. Frist for oppdraget er 1. mars i år.

4. Flere av aktørene i Vern om Grenland har, ifølge postlistene, bedt om møte med Klima- og miljødepartementet om deponisaken. Skal dere ha noen slike møter?

– Det er ikke avtalt noen møter.

5. – Har klima og miljøministeren andre informasjoner og/eller kommentarer til deponisaken nå?

– Nei.

Så langt statssekretær Atle Hamars svar på vegne av klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

…………………………………………………..

https://www.pd.no/breviksposten/brevik/deponi/elvestuen-har-fortsatt-ikke-tatt-noen-beslutning/s/5-40-310841

Elvestuen: – Jeg har ingen rolle i Raudsand

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen sier at staten ikke har noen rolle i arbeidet med planprosessen om et deponi for farlig avfall på Raudsand i Nesset i Møre og Romsdal.

Det svarer Elvestuen på et skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Sylvi Listhaug (Frp) fra Møre og Romsdal.

…………………………………………………………….

https://www.pd.no/breviksposten/brevik/deponi/elvestuen-jeg-har-ingen-rolle-i-raudsand/s/5-40-296128

Elvestuen besøker Kronos Titan tirsdag

Tirsdag 20. november skal klima- og miljøminister Ola Elvestuen besøke bedriften Kronos Titan i Fredrikstad. Besøket ved bedriften er et ledd i å innhente fakta og grunnlag for en avgjørelse av saken om plasseringen av avfallsdeponi i Brevik eller Raudsand.

………………………………………..

https://www.pd.no/breviksposten/brevik/deponi/elvestuen-besoker-kronos-titan-tirsdag/s/5-40-293374

Nesset-ordfører svarer

Innspillene fra Miljødirektoratet som reguleringsplan og konsekvensutredning for Bergmesteren Raudsand viser at dette er en sak direktoratet tar på alvor, sier ordfører Rolf Jonas Hurlen (H) i Nesset kommune.

Ordføreren ser på høringsinnspillet at det blir arbeidet godt med saken i forhold til miljøkonsekvensene ved en eventuell etablering på Raudsand.

Ordfører Hurlen tror at noen av innspillene fra Miljødirektoratet sikkert greit vil kunne bli svart på av Bergmesteren, mens andre vil man kanskje måtte bruke lengre tid på.

– For oss som kommune er det ekstra betryggende at Miljødirektoratet har så stort fokus på miljøkonsekvensene. Dette for at vi skal kunne ha et best mulig beslutningsgrunnlag når vi skal behandle reguleringsplanen i kommunestyret, sier ordfører Rolf Jonas Hurlen.

Nå er den videre prosessen for Nesset kommune slik at Bergmesteren med det første vil få anledning til å kommentere de mange innspillene som er kommet i denne høringen. Det er Bergmesteren som har «ballen» og må kvittere ut de ulike innspillene og innsigelsene med eventuelt nye utredninger, sier ordføreren.

– Så er det kommunestyret som en gang ut på høsten vil få saken til behandling. Kommunestyret må da vurdere behovet for en ny høring og om saken skal sendes videre til mekling. Om en mekling vil føre frem, står igjen å se. Om den ikke gjør det er det Kommunaldepartementet som vil måtte ta den endelige beslutningen om reguleringsplanen, sier ordfører Hurlen i Nesset kommune til PD.

https://www.pd.no/breviksposten/brevik/industri/nesset-ordforer-svarer/s/5-40-247015

Dette er spikeren i kista for Raudsand-deponi

Miljødirektoratets høringsuttalelse av reguleringsplanen i Raudsand er offentlig slakt av en konsekvensutredning, sier faglig leder Frederic Hauge i miljøstiftelsen Bellona.

Frederic Hauge viser til at Nesset kommunes reguleringsplan med konsekvensutredninger for mottaksanlegg og deponier for farlig uorganisk avfall i Raudsand også har fått kritiske merknader fra andre faglige instanser slik som SINTEF, Norsk Energi, DSB og organisasjonen «Jeg velger meg et giftfritt Nesset».

Spikeren i kista

– Jeg tror synspunktene fra Miljødirektoratet er spikeren i kista for Raudsand-alternativet i deponisaken, sier Hauge.

Hauge har tidligere fått kritikk for at han og Bellona var kritiske til Raudsand-alternativet i sitt høringsinnspill til Klima- og miljødepartementet i høringen om planprogram for NOAHs forslag om fortsatt behandlingsanlegg for farlig uorganisk avfall på Langøya, og mulig fremtidig deponi i Dalen gruve i Brevik.

– Norge har nå havnet i en situasjon at departementet må ta en snarlig avgjørelse om nytt deponi, for deponiet på Langøya er fullt i 2022. Det er ekstremt kritisk med å finne en ny deponikapasitet. Myndighetene har holdt på for lenge med å ta en avgjørelse, sier Frederic Hauge i Bellona.

https://www.pd.no/breviksposten/brevik/deponi/dette-er-spikeren-i-kista-for-raudsand-deponi/s/5-40-247009

Thor Kamfjords budskap er feil

På det åpne deponimøtet i Heistad Arbeiderlag torsdag kveld, kom Thor Kamfjord med det han kalte en gladmelding om Kronos Titan. Men ifølge Kronos Titan er budskapet i denne gladmeldingen ikke riktig å bruke i saken.

Thor Kamfjord er medlem i Porsgrunn Arbeiderparti og er styreleder i Brevik vel. Han var en av innlederne på det åpne møtet, sammen med ordfører Robin Kåss (Ap) og Arbeiderpartiets stortingsrepresentant Terje Lien Aasland.

Temaet på det åpne møtet i aulaen til barneskolen på Heistad, var informasjon om hvordan deponisaken står akkurat nå. Heistad Arbeiderlag har lenge vært klare på at de er imot at et eventuelt deponi for farlig uorganisk avfall legges til Dalen gruver i Brevik.

– Jeg har en gladmelding å komme med, sa Thor Kamfjord i sitt innlegg:

– Kronos Titan i Fredrikstad har fått tilbud om samme kostnadsnivå på å levere syre til anlegget i Raudsand som de har i dag på levering av syre til NOAH på Langøya, sa Thor Kamfjord og fikk stor applaus fra de fremmøtte i salen.

Med denne gladmeldingen fra Kamfjord ble det oppfattet som at Kronos Titan nå kan se mer positivt på økonomien i alternativet i Raudsand som fremtidig behandlingsanlegg og deponi, framfor Brevik.

– Kronos Titan`s standpunkt i høringsinnspillet om deponi står fortsatt, svarer direktør Per Thoen i Kronos Titan i Fredrikstad i en epost til PD fredag.

https://www.pd.no/fredrikstad/gruvedrift/noah/thor-kamfjords-budskap-er-feil/s/5-40-219966

Kronos Titan-nei til Raudsand

Kronos Titan AS i Fredrikstad mener alternativet Raudsand i Nesset på Nordmøre er uaktuelt som sted for nytt behandlingsanlegg og deponi for farlig uorganisk avfall. Bare transportkostnadene alene vil bli for høye.

– Alternativet Raudsand der avfallssyren skal transporteres 1100 kilometer med tankbåt, faller ut allerede på transportkostnadene. Høye drifts- og investeringskostnader i dette alternative prosjektet gir etter vår oppfatning ytterligere usikkerhet, uttalte administrerende direktør Per Thoen i Kronos Titan AS i høringsinnspillet til departementet.

PD omtalte høringsinnspillet fra Kronos Titan 15. mars.

Når Thor Kamfjord på møtet i Heistad Arbeiderlag torsdag fortalte at Kronos Titan har fått tilbud om samme kostnadsnivå på levering av syre på Raudsand som de i dag har til NOAH i Langøya, ble det brukt som et argument for at Raudsand-alternativet dermed nå er mer aktuelt for Kronos Titan.

PD tok fredag kontakt med Thor Kamfjord og spurte hvem i Kronos Titan han har fått sine informasjoner fra.

– Jeg har ikke snakket med Kronos Titan, men med Stena, sier Thor Kamfjord.

Det er Veidekke og Stena Recycling som har planer om å bygge et anlegg for prosessering og gjenvinning av uorganisk farlig avfall i Raudsand.

https://www.pd.no/bygg-og-anlegg/fredrikstad/nesset/kronostitan-nei-til-raudsand/s/5-40-219970

Oddekalv ber staten overta deponi-ansvaret

Kurt Oddekalv i Norges Miljøvernforbund (NMF) ber om at staten via Kommunaldepartementet tar over ansvaret for å ferdigstille et deponi for farlig avfall.

I et brev til Kommunaldepartementet og Statsbygg datert 27. mars 2018, kommer han med dette forslaget. Staten bør overtar deponiet for NOAH Langøya og at Statsbygg står som byggherre.

Da kan staten være ansvarlig for driften gjennom et Statlig foretak (SF).

– Dette innebærer at det private profittselskapet NOAH AS ved eier Bjørn Rune Gjelsten kobles av i deponiprosessen, sier Kurt Oddekalv.

Norges Miljøvernforbund er av den oppfatning at det å prosjektere, bygge og drifte et nasjonalt anlegg for farlig avfall må være i statlig regi for å sikre ansvarlighet, åpenhet og ansvarliggjøring.

– Staten er i mye større grad i stand til å kjøre en prosess som er grundig, uavhengig og uttømmende i forhold til valg av den løsning staten selv skal stå ansvarlig for driften av via et statlig selskap, sier Kurt Oddekalv i Norges Miljøvernforbund.

https://www.pd.no/breviksposten/brevik/deponi/oddekalv-ber-staten-overta-deponi-ansvaret/s/5-40-219430

Tankbil revnet på Langøya

HOLMESTRAND: Fredag morgen skjedde det en ulykke ved NOAH behandlingsanlegg på Langøya, da en tankbil med flyveaske revnet. To personer fikk flyveaske på seg og ble rutinemessig brakt til legevakt.

Flerret hull i tanken

– Hva er årsaken til lekkasjen på tanken?

– Det som skjedde var koblet til en teknisk feil på lastebilen. Det var et stag som hadde en mekanisk svikt da tanken ble løftet opp i tømmestilling. Dette staget laget en flerre i tanken som gjorde at aske lekket ut forklarer driftssjef John Ragnar Tveit ved NOAHs anlegg på Langøya.

…………………………….

Arbeidstilsynet og politiet er rutinemessig varslet.

– Hvordan er helsetilstanden til de to som fikk asken på seg?

– De ble rutinemessig sendt til en helsesjekk og begge har det bra, sier Tveit.

Tar det alvorlig

NOAH skriver på sin nettside at de ser alvorlig på hendelsen, og at de i samarbeid med arbeidstilsynet, politiet og transportselskapet som eier bilen, vil medvirke til at årsaken til hendelsen blir klarlagt.

https://www.pd.no/trafikk/deponi/holmestrand/kan-aldri-skje-under-transport/s/5-40-217260

https://www.jarlsbergavis.no/langoya/miljo/nyheter/tankbil-revnet-pa-langoya/s/5-26-117689

https://www.noah.no/uhell-med-tankbil-pa-langoya/

Kronos Titan nei til Raudsand

Kronos Titan AS i Fredrikstad, mener alternativet Raudsand i Nesset er uaktuelt som sted for nytt behandlingsanlegg og deponi for farlig uorganisk avfall. Bare transportkostnadene alene vil bli for høye.

– Alternativet Raudsand der avfallssyren skal transporteres 1100 kilometer med tankbåt, faller ut allerede på transportkostnadene. Høye drifts- og investeringskostnader i dette alternative prosjektet gir etter vår oppfatning ytterligere usikkerhet, sier administrerende direktør Per Thoen i Kronos Titan AS.

Industribedriften Kronos Titan AS i Fredrikstad har sendt høringsinnspill til Klima- og miljødepartementet om forslaget til planprogram for mulig deponi i Brevik. Dette alternativet inneholder intensjonen om beholde dagens behadlingsanlegg for farlig uorganisk avfall på Langøya i Vestfold.

Kronos Titan har over flere år fulgt prosessen med å etablere et nytt anlegg for farlig uorganisk avfall i Norge. Bedriften har behov for å levere cirka 250.000 tonn svovelsyre som uorganisk avfall til behandling, slik den leverer til NOAHs anlegg på Langøya i dag.

– Vi ser med bekymring at forutsigbarheten til en ny langsiktig behandlingsløsning blir mindre etter hvert som tiden går, heter det fra Kronos Titan.

https://www.pd.no/fredrikstad/nesset/breviksposten/kronos-titan-nei-til-raudsand/s/5-40-216717

Raudsand useriøst konsept

Bellona mener at alternativet med behandlingsanlegg og deponi på Raudsand i Nesset kommune er et useriøst konsept.

– Slik Raudsand til nå er presentert fremstår det som direkte useriøst med hensyn til konsept, verifisering av teknologi og kostnader, sier Bellona i sin høringsuttalelse om planprogrammet til NOAH som omhandler Langøya-Brevik.

Bellona mener at løsningen i Raudsand innebærer betydelig mer miljørisiko for ulykker og klimagassutslipp på grunn av transportdistansen til Møre-kysten.

Det begrunnes med at Raudsand-alternativet vil medføre at alt ubehandlet avfall skal transporteres et langt stykke langs kysten.

– Driver av Raudsand fremstår for Bellona som uprofesjonell, med en lite troverdig fortid og profil med hensyn til å tilfredsstille offentlige miljøkrav, skriver Bellona i sin høringsuttalelse til Klima- og miljødepartementet.

I intervjuet med PD bekrefter Frederic Hauge at beskrivelsen av Raudsand-alternativet er Bellonas klare oppfatning.

– Bellona er helt tydelige i vår konklusjon på Raudsand og på Brevik-alternativet.

Bellona ber departementet legge til grunn at kun alternativet i Brevik representerer en troverdig og akseptabel løsning.

(pluss-artikkel)

https://www.pd.no/bellona/miljo/nesset/raudsand-useriost-konsept/s/5-40-212633

KLD har ikke tatt stilling til deponi

– Klima- og miljødepartementet har ikke tatt stilling til om det er behov for deponi i Brevik. Vi skal se til at det blir en riktig prosess fram til at det blir tatt en avgjørelse

Det sier statssekretær Lars Andreas Lunde i Klima- og miljødepartementet, som har registrert at det pågår en aktiv deponidebatt i lokal presse i Grenland, der deponimotstandere dominerer debatten.

– Hvorfor kan ikke Klima- og miljødepartementet og klima- og miljøminister Vidar Helgesen innta en mer aktiv rolle i samfunnsdebatten omkring planene om et deponi i Brevik?

– Vi registrerer at deponimotstandere har kommet med noen påstander og informasjon i debatten i Grenland som vi opplever ikke er helt i tråd med fakta. Klima- og miljødepartementet avholder et offentlig informasjonsmøte i Brevik kulturhus 10. januar om planprogrammet. På dette informasjonsmøtet vil det bli lagt fram fakta og informasjon om forslag til planprogram for en eventuell konsekvensutredning av deponi, sier Lars Andreas Lunde.

Lunde poengterer igjen at Klima- og miljødepartementet og norske myndigheter ikke har tatt noen avgjørelse for eller mot deponi i Dalen gruve i Brevik. Departementet oppfordrer alle som ønsker det, om å komme med innspill til forslaget til planprogram.

På informasjonsmøtet som skal holdes i Brevik, vil det være representanter for fagavdelingene i Klima- og miljødepartementet som deltar.

(pluss-artikkel)

https://www.pd.no/breviksposten/brevik/deponi/kld-har-ikke-tatt-stilling-til-deponi/s/5-40-203269

Avviser rykter om NOAH og Norcem

Administrerende direktør i NOAH, Carl Hartmann, tilbakeviser at NOAH og Norcem skal ha avsluttet sitt samarbeid.

Påstanden om dette fremsettes i et innlegg i den åpne  Facebook-gruppen  «Vi som kjemper for industriarbeidsplasser innen resirkulering i Nesset kommune», med administrator Per Olav Eidsæter, som skrev 21.desember følgende:

  «Vi har helt nylig fått tak i noen opplysninger som i høyeste grad angår Raudsand: «I dag ble det avslørt at NOAH ikke har endret sine planer i Brevik for at de skulle ta hensyn til befolkningen. Norcem har avsluttet samarbeidet med NOAH, de trenger arealet selv.» Utrolig utvikling hvis dette bekreftes! Vi er nødt til å ta forbehold!» står det å lese på Facebook-gruppen i Nesset.

PD har forelagt innlegget fra Facebook for administrerende direktør Carl Hartmann i NOAH, som svarer:

– NOAH har gjennom det siste året endret sitt prosjekt i Brevik. Dette er beskrevet i vår nyhetssak på http://www.noah.no om saken og begrunnelsen for endring av konseptet.

………………………………

(pluss-artikkel)

https://www.pd.no/brevik/breviksposten/deponi/avviser-rykter-om-noah-og-norcem/s/5-40-202777

Norcem-ansatte venter spent på konsekvens-utredningen

– Nå har vi fått deponisaken dit vi ansatte har villet hele tiden. Nå går vi i retning av et planprogram for en konsekvensutredning, sier hovedtillitsvalgt Tom Jacobsen ved Norcem Brevik.

– Dette er det LO og NHO har jobbet for hele tiden. Vi er veldig fornøyde med at saken nå er kommet dit den har, sier Jacobsen.

Da PD for første gang omtalte Norcem og NOAHs samarbeidsavtale om deponi for farlig uorganisk avfall i Dalen gruver i Brevik i juni 2014, var Tom Jacobsen en av de første som ble intervjuet.

Jacobsens synspunkt var at planene om behandlingsanlegg og deponi ved Norcem i Brevik måtte konsekvensutredes. Norcem-ansatte var ikke for eller mot et deponi i gruvene, men de var for en konsekvensutredning, uttalte han som hovedtillitsvalgt.

Tom havnet umiddelbart i stormen av kritiske argumenter fra motstandere av deponi.

I dag, to og et halvt år etter at deponisaken har dominert det lokale nyhetsbildet, mener Tom Jacobsen fortsatt det samme. Og han står i den samme stormen.

Begge syn blant ansatte

– Det er selvfølgelig begge syn, for og mot konsekvensutredning av deponi, her blant de ansatte ved Norcem i Brevik. Men motstanderne er ikke i flertall, sier Tom Jacobsen.

– Vi sier ja til konsekvensutredning. Vi vil ha fakta på bordet før det blir tatt en avgjørelse på om vi ønsker et deponi hit til Brevik eller ikke.

– Hvordan oppleves deponidebatten i det offentlige rom?

– Der har det vært veldig mye feilinformasjon fra deponimotstanderne. Vi ansatte har holdt oss rolige i hele år og ventet på planprogrammet for en konsekvensutredning. Vi er glade for at det nå foreslås en delt løsning.

Forslaget fra NOAH om delt løsning går ut på at behandlingsanlegget for farlig avfall foreslås bli værende på Langøya, mens det er planer om et nytt havneanlegg i Kongkleiv i Frierfjorden og deponi i Dalen gruve i Brevik.

– Det fagforeningen har jobbet for, er å ta vare på jobbene til medlemmene. Dersom det blir deponi i gruvene, er medlemmene våre i gruva sikret jobb videre. Og NOAH har pekt på at gruvekompetansen ved Norcem er viktig.

Jobber i gruva

– Men en delt løsning vil gi færre arbeidsplasser ved Norcem Brevik enn om det også skulle bli behandlingsanlegg ?

– Det blir det. Men for de ansatte i gruva vil det med et deponi likevel bli en jobb å gå til etter at steinuttaket fra gruva blir minimalisert. Steinuttaket blir ikke helt borte, men i årene framover skal det bli hentet mer og mer stein fra Værdal.

Jacobsen er fornøyd med at Norcem nå har sendt byggesøknad til Porsgrunn kommune om å bygge steinlager i lagerhall på kaia til Norcem i Brevik. Dette ble vedtatt i områdereguleringsplanen for over et år siden.

– Det er satt av penger på budsjettet for 2018 til at vi skal starte byggingen av lagerhallen på brygga. Dette er veldig positivt sett med de ansattes øyne.

Noe av det som er positivt med å få et steinlager på brygga, mener Jacobsen er at et lukket steinlager vil redusere støyen for nærmiljøet.

Jacobsen viser til at støv og støy fra sementfabrikken er blitt redusert betraktelig de siste årene, og den utviklingen skal fortsette.

Utsatt for flytte-rykter

– Når vi leser skremselpropagandaen til aksjonsgruppa Vern om Grenland, så vil det ikke lenger flytte nye folk til Brevik på grunn av deponiplanene. Det er helt feil. Det er solgt en del hus over takst i Brevik den siste tiden.

Tom Jacobsen ble selv utsatt for kritikk da han og kona la huset i Håkonsgate ut for salg for to år siden. Da ble det pekt på at «nå rømmer Jacobsen Brevik, for han skal selge huset», ble det skrevet om i Varden og på Facebook.

Men sannheten var den at Tom Jacobsen og kona kjøpte nytt hus i Brevikåsen og flyttet inn der for et år siden. Brevik-åsen ligger et steinkast fra Norcem, ved siden av Furulund Idrettspark.

– Vi solgte huset i Håkonsgate over forventet pris. Og det var altså ikke hold i ryktene om at jeg skulle rømme fra deponiet.

Platearbeider

Tom Jacobsen (60) er født og oppvokst i Brevik og er fornøyd med at alle barna med familier har bosatt seg i Brevik. Han er opprinnelig plateareider og har vært ansatt ved Norcem i 38 år. De siste 13 årene har Jacobsen vært hovedtillitsvalgt for fagforeningen som har 145 medlemmer.

Han er stolt over bedriften han er ansatt i. Driften ved Norcem Brevik har særdeles gode resultater i inneværende år.

PD får så hatten passer

Tom Jacobsen legger ikke skjul på at han syns det er slitsomt med all den negative medieomtalen som deponiplanene får så og si daglig.

PDs medarbeider får da også som hatten passer innledningsvis i intervjuet, hun får høre at det ikke har vært maken til desinformasjon som er blitt skrevet i lokalavisa PD. Det er for øvrig en kritikk undertegnede journalist får høre hver eneste dag fra flere kanter, så deponisaken preger dagliglivet til flere enn de Norcem-ansatte.

– Hva er din julehilsen til lokalbefolkningen i Brevik?

– Jeg ønsker at breviksfolk kommer på informasjonsmøtet om planprogrammet i Brevik kulturhus 10. januar. Jeg håper at alle oppfører seg ordentlig og lytter til alt det blir informert om. Fakta om planprogrammet for hva det skal konsekvensutredes om, vil bli lagt fram på møtet. Jeg håper de som har innspill til saken, vil sende det inn i høringen. Og jeg ønsker alle i Brevik en riktig God Jul.

https://www.pd.no/jobb/naringsliv/bolig/norcem-ansatte-venter-spent-pa-konsekvens-utredningen/f/5-40-202747

Et deponi i Brevik skal ha en levetid på minimum 25 år

NOAHs deponi for farlig avfall på Langøya vil være fullt i 2022. NOAH arbeider for at et fremtidig deponi i Brevik skal ha en levetid på minimum 25 år.

NOAH har et strategisk mål omå gjenvinne 25 prosent av avfallet som selskapet mottar innen 2025. Produkter skal gjenvinnes enten som kommersielle produkter eller som råstoff til annen prosessindustri.

I Dalen gruver i Brevik foreslås det et underjordisk deponi for behandlet farlig uorganisk avfall.

I planprogrammet som nå er publisert og ligger ute til offentlig høring, beskrives det at det er en omfattende prosessindustri i Grenland. Dette medfører tilgang til kompetente arbeidstakere og kunnskap lokalt.

NOAH har siden 2013 jobbet med et utviklingsarbeid som skal kunne produsere en avfallsgips som er egnet for underjordisk deponering, beskeives det i planprogrammet som er utarbeidet av Hjellnes Consult AS for NOAH,

Det skisseres i planprogrammet at all ferdig behandlet avfallsgips vil bli transportert til Kongkleiv i Frierfjorden med skip. Her skal det etableres ei ny kai med mottaksanlegg for lossing av avfallsgipsen.

Antall skipsanløp til Kongkleiv vil være inntil 230 anløp i året, derav opp til 6 skip hver uke.

(pluss-artikkel)

https://www.pd.no/gruvedrift/naringsliv/breviksposten/et-deponi-i-brevik-skal-ha-en-levetid-pa-minimum-25-ar/s/5-40-200828