Rotevatn i politisk deponikoma

Leder i Porsgrunns Dagblad

Det er rett og slett skremmende at nyutnevnt klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn ikke har fått med seg konklusjonene i det regjeringsnedsatte ekspertutvalget, som la fram sin rapport 4. november i fjor. Der konkluderte de med at samdrift mellom Norcems virksomhet og deponering av farlig avfall ikke er tilrådelig.

Vi følte oss relativt trygge på at Rotevatns forgjenger Ola Elvestuen hadde skjønt poenget, men når Rotevatn nå vil ha vurdert Norcems og ekspertutvalgets konklusjoner på nytt, er det grunn til bekymring.

Sist fredag gjentok fabrikksjef Per Ole Morken på et allmøte på Norcem at gruvene er fullstendig uegnet for samdrift med et giftdeponi.

Så kjære Sveinung Rotevatn. Nå som du går med en partileder i magen, bør du snarest lese deg opp på den desidert viktigste saken for oss som bor i Telemark. Hvis ikke, er vi redd for at du får en hel region på nakken. I tillegg vil du svikte dine egne, for lokale Venstre-politikere har hele tida vært krystallklare på hva de mener om NOAHs deponiplaner i Brevik.

Selv om du er ny i regjeringa, trenger du ikke å rykke tilbake til start. Ekspertutvalget har talt og konklusjonene er klare. Nå er det stort sett bare enkelte kapitalkrefter, med NOAH-eier Bjørn Rune Gjelsten og hans løpegutt Frederic Hauge i Bellona i spissen, som fortsatt vil legge giftdeponiet under kjøkkenbordet vårt.

Legg saken dø nå, herr statsråd!

https://www.pd.no/rotevatn-i-politisk-deponikoma/s/5-40-421135

Mottar millionstøtte for å utvinne salgbare produkter fra avfall

Herøya-baserte OiW er i startfasen av et toårig pilotprosjekt, hvor farlige metaller fra husholdningsavfall skal omgjøres til gull.
Med seg på veien har de blant annet Oslofjordfondet, som med sin bevilgning på fire millioner kroner til OiWs videre forskning, går ut offentlig og gir sin støtte til prosjektet. Målet med satsingen er å produsere attraktive, kommersielle produkter fra flyveasken forbrenningsanleggene sitter igjen med, ved hjelp av et eget renseanlegg porsgrunnsfirmaet utvikler.

– Vi får levert flyveaske fra forbrenning av husholdningsavfall fra Energigjenvinningsetaten i Oslo, som vi har som partner her. Flyveaske inneholder en mengde giftstoffer, og vi jobber for å finne løsninger hvor flyveasken kan bli omgjort til salgbare produkter, opplyser Forsknings- og utviklingssjef (F&U) Per Bakke.

– Ved hjelp av egne reaktorer og filtre kan vi skille ut materialer fra flyveasken, som ellers ville blitt merket farlig avfall og levert til deponiet på Langøya, og utvikle produkter til markedet. Her er det igjen tre mulige produkter å jobbe mot, legger han til.

2021
Pilotanlegget OiW har satt sammen har kostet rundt seks millioner kroner, medregnet arbeidskraft og byggeprosessen. Prosjektet er nettopp satt i gang, og har en varighet fram til 2021. Innen den tid håper Bakke og kollegene at de skal ha kunnet utvikle et fullskalaanlegg på Haraldsrud i Oslo, basert på modellen og erfaringen gruppa på Herøya opparbeider seg innen den tid.

Kortreist
De tre produktene Bakke nevner kan hver for seg resultere i produkter markedet kan ha god bruk for.

– Salt er det ene, til bruk i veisalting. De andre en ufarliggjort flyveaskerest til bruk i betong og sement, der den eventuelt kan erstatte flyveaske fra kullkraftanlegg.

Sink-konsentrat nevnes også som et viktig produkt.

– I gruvedriften vurderes nå forekomster med fire til ti prosents innhold av sink som drivverdige. I konsentratet vi framstiller, er sinkinnholdet over 30 prosent. Potensialet er stort, det vil bli kortreist og langt billigere å utvinne. Altså konkurransedyktig.

Glade for støtten
Susan Heldal, OiWs daglige leder, beretter at de fire millionene Oslofjordfondet bidrar til å øke framdriften i prosjektet betydelig.

– Uten ekstra midler hadde vi vært avhengig av oppdrag og bestillinger for å få testet dette, så vi er helt klart glade for støtten vi får, sier hun, og tilføyer avslutningsvis:

– Pilotanlegget er til for å kvalitetssikre prosessen, og så langt fungerer det etter ønske. Vi kan vel si at prosjektet, til nå, har gått over all forventning.

https://www.pd.no/lokale-nyheter/porsgrunn/heroya/mottar-millionstotte-for-a-utvinne-salgbare-produkter-fra-avfall/s/5-40-350510

Nessets ja til deponi betyr lite

Torsdag i forrige uke sa kommunestyret i Nesset kommune, med 13 mot 8 stemmer, ja til et giftdeponi i Raudsand. Enkelte, både medier og andre, har konkludert med at deponiet da ikke blir lagt til Brevik.

Vedtaket i Nesset kommunestyre kommer neppe til å påvirke regjeringens beslutning i vesentlig grad. Nå har miljøvernminister Ola Elvestuen (V) vunnet tid til over valget i september ved å nedsette et såkalt ekspertutvalg. Vi tror ordfører Robin Kåss har helt rett når han frykter at Frps Sylvi Listhaugs gjeninntreden i regjeringen kan få fatale følger for Brevik.

Listhaug ble kastet ut av regjeringen for ett år siden, men er så populær blant Frps kjernevelgere at Erna Solberg nylig valgte å gi henne en ministerpost uten departement.

Listhaug har ved gjentatte anledninger, senest da hun besøkte Bamble i forrige uke, sagt at hun ikke ønsker et giftdeponi til sitt eget hjemfylke.

Derfor er det all grunn til å fortsette kampen og ikke innkassere noen seier etter vedtaket i Nesset kommunestyre. Dette blir dessverre en intern dragkamp i regjeringen, og vedtaket kommer garantert ikke før etter valgdagen 9. september.

Vi frykter også at miljøvernminister Ola Elvestuen blir for «tuslete» når Listhaug og hennes allierte setter politisk kraft bak sitt synspunkt i denne viktige saken.

Så Robin Kåss og alle dere andre, kampen er ikke over!

https://www.pd.no/pd-mener/lokale-nyheter/porsgrunn/nessets-ja-til-deponi-betyr-lite/s/5-40-342786

Tror på avgjørelse om deponiet før valget

Statssekretær Atle Hamar i Klima- og miljødepartementet tror at det vil komme en avgjørelse i deponisaken fra klima- og miljøminister Ola Elvestuen før valget til høsten.

– Ja, det vil jeg nesten tru, svarer statssekretær Atle Hamar på direkte spørsmål fra PD om det vil foreligge en avgjørelse i saken om deponi før kommunevalget.

– Jeg som statssekretær kan ikke kommentere prosessen som pågår i departementet eller regjeringen i deponisaken. Men helt siden Ola Elvestuen (V) tiltrådte som klima og miljøminister i januar i fjor, har departementet jobbet med ulike utredninger om hvordan vi skal kunne få ned behovet for et deponi, sier Atle Hamar.

Hamar sier videre at det ligger enormt med utredninger om tiltak og muligheter for å få ned behovet for deponi.

– Klima- og miljøminister Ola Elvestuen ga i juli 2018 et oppdrag til Miljødirektoratet om nettopp dette.

Direktoratet bes om å beskrive hvordan, og på hvilke områder det er mulig å oppnå en reduksjon i mengdene farlig avfall som genereres. Direktoratet bes om å beskrive hvordan, og på hvilke områder det er mulig å oppnå økt materialgjenvinning av farlig avfall.

Miljødirektoratet har frist innen 1. mars med rapporten.

https://www.pd.no/breviksposten/brevik/deponi/tror-pa-avgjorelse-om-deponiet-for-valget/s/5-40-315387

Elvestuen har fortsatt ikke tatt noen beslutning

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen har ennå ikke tatt noen beslutning i saken om et mulig deponi for farlig behandlet avfall i Dalen gruve i Brevik, og han kan ikke si når en beslutning kan bli tatt.

Det sier statssekretær Atle Hamar i Klima- og miljødepartementet på vegne av sin statsråd og klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V).

PD sendte torsdag 31. januar fem spørsmål på epost til klima- og miljøminister Ola Elvestuen og bad om svar og en kommentar til spørsmålene.

Spørsmål og svar

Dette er spørsmålene PD stilte og svarene fra statssekretær Atle Hamar:

1. Hva er status for saken om mulig deponi i Dalen gruve i Brevik?

– Status er at konsekvensutredningen av et mulig deponi i Brevik forelå i september 2018. Den var på høring høsten 2018. Det er ikke tatt noen beslutning om videre prosess i saken.

2. Når er det ventet en avgjørelse i saken? Blir det tatt avgjørelse før kommunevalget i høst?

– Vi kan ikke nå si noe om når en beslutning blir tatt.

3. Undertegnede er blitt fortalt at statsråd Elvestuen har bedt om en tilleggsrapport til saken, om tiltak for gjenvinning av farlig uorganisk avfall. Stemmer dette?

– Miljødirektoratet fikk i juli 2018 i oppdrag å utarbeide en plan for å begrense mengden farlig avfall. Frist for oppdraget er 1. mars i år.

4. Flere av aktørene i Vern om Grenland har, ifølge postlistene, bedt om møte med Klima- og miljødepartementet om deponisaken. Skal dere ha noen slike møter?

– Det er ikke avtalt noen møter.

5. – Har klima og miljøministeren andre informasjoner og/eller kommentarer til deponisaken nå?

– Nei.

Så langt statssekretær Atle Hamars svar på vegne av klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

…………………………………………………..

https://www.pd.no/breviksposten/brevik/deponi/elvestuen-har-fortsatt-ikke-tatt-noen-beslutning/s/5-40-310841

Elvestuen: – Jeg har ingen rolle i Raudsand

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen sier at staten ikke har noen rolle i arbeidet med planprosessen om et deponi for farlig avfall på Raudsand i Nesset i Møre og Romsdal.

Det svarer Elvestuen på et skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Sylvi Listhaug (Frp) fra Møre og Romsdal.

…………………………………………………………….

https://www.pd.no/breviksposten/brevik/deponi/elvestuen-jeg-har-ingen-rolle-i-raudsand/s/5-40-296128

Elvestuen besøker Kronos Titan tirsdag

Tirsdag 20. november skal klima- og miljøminister Ola Elvestuen besøke bedriften Kronos Titan i Fredrikstad. Besøket ved bedriften er et ledd i å innhente fakta og grunnlag for en avgjørelse av saken om plasseringen av avfallsdeponi i Brevik eller Raudsand.

………………………………………..

https://www.pd.no/breviksposten/brevik/deponi/elvestuen-besoker-kronos-titan-tirsdag/s/5-40-293374

Nesset-ordfører svarer

Innspillene fra Miljødirektoratet som reguleringsplan og konsekvensutredning for Bergmesteren Raudsand viser at dette er en sak direktoratet tar på alvor, sier ordfører Rolf Jonas Hurlen (H) i Nesset kommune.

Ordføreren ser på høringsinnspillet at det blir arbeidet godt med saken i forhold til miljøkonsekvensene ved en eventuell etablering på Raudsand.

Ordfører Hurlen tror at noen av innspillene fra Miljødirektoratet sikkert greit vil kunne bli svart på av Bergmesteren, mens andre vil man kanskje måtte bruke lengre tid på.

– For oss som kommune er det ekstra betryggende at Miljødirektoratet har så stort fokus på miljøkonsekvensene. Dette for at vi skal kunne ha et best mulig beslutningsgrunnlag når vi skal behandle reguleringsplanen i kommunestyret, sier ordfører Rolf Jonas Hurlen.

Nå er den videre prosessen for Nesset kommune slik at Bergmesteren med det første vil få anledning til å kommentere de mange innspillene som er kommet i denne høringen. Det er Bergmesteren som har «ballen» og må kvittere ut de ulike innspillene og innsigelsene med eventuelt nye utredninger, sier ordføreren.

– Så er det kommunestyret som en gang ut på høsten vil få saken til behandling. Kommunestyret må da vurdere behovet for en ny høring og om saken skal sendes videre til mekling. Om en mekling vil føre frem, står igjen å se. Om den ikke gjør det er det Kommunaldepartementet som vil måtte ta den endelige beslutningen om reguleringsplanen, sier ordfører Hurlen i Nesset kommune til PD.

https://www.pd.no/breviksposten/brevik/industri/nesset-ordforer-svarer/s/5-40-247015

Oddekalv ber staten overta deponi-ansvaret

Kurt Oddekalv i Norges Miljøvernforbund (NMF) ber om at staten via Kommunaldepartementet tar over ansvaret for å ferdigstille et deponi for farlig avfall.

I et brev til Kommunaldepartementet og Statsbygg datert 27. mars 2018, kommer han med dette forslaget. Staten bør overtar deponiet for NOAH Langøya og at Statsbygg står som byggherre.

Da kan staten være ansvarlig for driften gjennom et Statlig foretak (SF).

– Dette innebærer at det private profittselskapet NOAH AS ved eier Bjørn Rune Gjelsten kobles av i deponiprosessen, sier Kurt Oddekalv.

Norges Miljøvernforbund er av den oppfatning at det å prosjektere, bygge og drifte et nasjonalt anlegg for farlig avfall må være i statlig regi for å sikre ansvarlighet, åpenhet og ansvarliggjøring.

– Staten er i mye større grad i stand til å kjøre en prosess som er grundig, uavhengig og uttømmende i forhold til valg av den løsning staten selv skal stå ansvarlig for driften av via et statlig selskap, sier Kurt Oddekalv i Norges Miljøvernforbund.

https://www.pd.no/breviksposten/brevik/deponi/oddekalv-ber-staten-overta-deponi-ansvaret/s/5-40-219430

Dropper Brevik om Nesset er egnet

Dersom det viser seg at Nesset er egnet som sted for framtidig deponi for farlig avfall, vil ikke staten involvere seg videre i Brevik.

Dette sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen i en pressemelding lagt ut på regjeringens nettsider mandag 12. desember. Pressemeldingen ble publisert etter at delegasjonene fra Porsgrunn og Nesset kommuner hadde hatt møte med statsråden i Oslo. Porsgrunnsordfører Robin Kåss var overrasket og skuffet over å få vite at Vidar Helgesen har besluttet at alternativet med et deponi i Brevik skal ha en statlig konsekvensutredning.

«Klima- og miljødepartementet vil at et deponi for farlig avfall i Dalen gruver i Brevik skal konsekvensutredes. Departementet vil samtidig følge det pågående arbeidet med en konsekvensutredning av deponi i Nesset kommune», heter det i pressemeldingen.

Vidar Helgesen ga i møtet signaler om videre prosess. Han sa at samtidig som han vil følge planarbeidet i Nesset tett, ønsker han parallelt å få fram mer kunnskap om et eventuelt deponi i Brevik i Porsgrunn.

«Dersom det viser seg at Nesset er egnet og at planene her vil kunne dekke de nasjonale behovene, vil det ikke være behov for videre statlig involvering i Brevik», poengterer Vidar Helgesen i pressemeldingen.

https://www.pd.no/brevik/breviksposten/deponi/dropper-brevik-om-nesset-er-egnet/s/5-40-135006

Vurderer fire steder til deponi

Når Miljødirektoratet mandag 2. mai legger fram sin rapport om framtidig deponi for farlig uorganisk avfall, er det vurdert fire mulige lokaliteter til formålet.

Konstituert avdelingsdirektør i miljøgiftavdelingen i Miljødirektoratet, Pål Spillum, sier at rapporten om fremtidig deponi for farlig, uorganisk avfall skal leveres til Klima- og miljødepartementet mandag 2. mai. Rapporten inneholder vurdering av fire mulige lokaliteter i Norge.

Konstituert avdelingsdirektør i miljøgiftavdelingen i Miljødirektoratet, Pål Spillum, sier at rapporten om fremtidig deponi for farlig, uorganisk avfall skal leveres til Klima- og miljødepartementet mandag 2. mai. Rapporten inneholder vurdering av fire mulige lokaliteter i Norge. Foto: Miljødirektoratet

Det forteller Pål Spillum som er konstituert avdelingsdirektør i miljøgiftavdelingen i Miljødirektoratet, som har ansvaret for denne utredningen.

De fire stedene som er med i rapporten til Klima- og miljødepartementet er Dalen gruver i Brevik, Rekefjord i Sokndal i Rogaland, Lervika i Kvinesdal i Vest-Agder og Raudsand i Nesset i Møre og Romsdal.

Det er Direktoratet for mineralforvaltning som har laget en liste over utredet mulige egnede steder, og NGU har vurdert alternativene og funnet de mest aktuelle. Mange av de stedene som stod på den opprinnelige listen falt ut fordi de var for små, fordi gruvedriften ikke ville være avsluttet tidsnok eller fordi av andre grunner ble vurdert som uegnet.

– Vi har deretter fått laget konsulentutredninger som har vurdert ulike sider ved disse stedene for oss.  I rapporten fra oss vil vi gi en tilråding om den eller de mest egnede lokalitetene som svar på oppdraget fra Klima- og miljødepartementet, sier Pål Spillum.

Ingen konsekvensutredning

Rapporten som kommer nå er ikke noen konsekvensutredning av de vurderte stedene. Det vil de enkelte virksomhetene måtte lage i neste runde.

– Vår rapport vil inneholde anbefalinger, men vil ikke være noe vedtak om valg av sted. Etter plan- og bygningsloven må det utarbeides en konsekvensutredning etter eget regelverk  for konsekvensutredninger. For alle avfallsanlegg av en viss størrelse, må det lages en slik konsekvensutredning, sier Spillum.

Spillum forklarer at plan- og bygningsloven også stiller krav til at området er regulert til dette formålet. Dette er et regelverk som hører inn under Kommunal og moderniseringsdepartementet og hvor kommunene er myndighet.

Deretter må det gis tillatelse etter forurensningsloven, og det kreves en søknad til Miljødirektoratet om tillatelse.

Det er ikke naturlig at staten er inne på eiersiden i et fremtidig deponi for farlig uorganisk avfall. Vi vil foreslå ett eller flere egnede stedet for nytt deponi, så vil det være opp til private virksomheter å faktisk etablere virksomhet, men det ligger ikke noe monopol i dette.

Nytt deponi i 2022

Miljødirektoratet vurderer det dithen at oppstart for et nytt deponi for farlig uorganisk avfall etter Langøya vil bli i 2022.

– Planprosesser tar tid. Hvis det er en gruve som vurderes som egnet sted som avsluttes i 2022, så vil den ikke være aktuell. Miljødirektoratet har også bedt konsulentene våre om å se på hvilke avfallstyper som kan deponeres, hvilken kapasitet og forventet livstid det foreslåtte stedet har. Vi må ha et sted av en viss størrelse, sier fungerende avdelingsdirektør Pål Spillum.

Det er også en rekke andre faktorer som konsulentene har vurdert, slik som geologisk egnethet, investeringskostnader, sikkerhet, transport, lagringsmuligheter, nærmiljøulemper og trafikk, for å nevne noen.

Til Porsgrunn bystyres vedtak 5. mars i fjor, der kommunen etterlyser en nasjonal avfallsplan, sier Pål Spillum at Norge har en avfallsstrategi som regjeringen vedtok i august 2013. Enkelte formelle krav til nasjonal avfallsplan fra rammedirektivet om avfall var ikke gjennomført der, og Miljødirektoratet vil derfor lage to vedlegg til strategien som skal omhandle blant annet en omtale av infrastruktur for avfallsanlegg og et nasjonalt program for avfallsforebygging.

Disse to vedleggene vil bli ferdig utarbeidet innen 1. oktober. Rapporten fra Miljødirektoratet vil bli offentliggjort på deres nettsider samtidig med at den sendes til Klima- og miljødepartementet mandag 2. mai.

https://www.pd.no/breviksposten/brevik/deponi/vurderer-fire-steder-til-deponi/s/5-40-89812

Kommentar fra Dag Ove Karsten ( Spesialist for allmennmedisin og spesialist for fysikalsk medisin og rehabilitering) :
Telemarkspolitikerne må nå våkne.
Å legge Nord-Europas største giftdeponi til i et så tett befolket område som Grenland bør være en politisk umulighet.
Vi vet at dette dreier seg om industriell gift bestående av kreftfremkallende og teratogen (skadelig for for arvestoffet) og i en mengde som de færreste klarer å ta inn over seg: 1 000 000 000 kg per år inn våre fjorder og ned i grunnen under Grenland.
Grenlands renommè vil bli ødelagt for all fremtid. Innflytting av ressurssterke og innovative mennesker som skal stå for det grønne skiftet i industrien vil bli en utopi.

Bjørn Rune Gjelsten smiler hele veien til banken ettersom denne giftlagringen vil legge på ytterligere milliarder på sin egen konto på Grenlands bekostning. Bolig- og hyttepriser i hele regionen vil synke drastisk – elevtallet på sikt likeså.

Våre politikere må nå ta inn over seg at motstanden til denne giftlagringen er massiv i hele nedre Telemark og i Larvik.
Motstanden er berretiget, og den er klok. Vi er ikke i mot industri i Grenland. Det var ingen motstand mot etableringen av REC, ny magnesiumfabrikkeller ny pelletsfabrikk. Vi applauderte for arbeidsplassene alle mann. Initiativet til Bjørn Rune Gjelsten (NOAH) om å dumpe gift i Grenland er ingen gla’-sak for Grenland. Snarere tvert i mot. Det er en svært trist sak. Det å bivåne NOAHs fremferd for å tvinge giftlagringen igjennom med trusler om at deponimotstandere skal miste sin jobb er intet mindre enn skremmende. Det beviser at NOAH akter å gjøre akkurat som de vil med Brevik og Grenland i fremtiden.