Farlig avfall til Raudsand

Skipet Wilson Leer ankom Raudsand lørdag den 29. oktober 2022 kl 0800. Det Barbados registrerte skipet på 3 680 DWT forlot Briton Ferry utenfor Swansea med Saltslagg fra et omsmelteverk i Waunarlwydd. Skipet brukte nesten 5 døgn eller 112 timer på havet for å frakte avfallet til Raudsand.

Forsidefoto: Wilson Hero legger til kai på Raudsand i september 2022 med saltslagg fra Wales.

Utslipp til fjord

Anlegget på Raudsand slipper ut store mengder restavfall til fjorden. Anlegget på Raudsand er det eneste i Europa som slipper ut store mengder avfall til fjord. De store mengdene med forurenset salter i saltslagget slippes ut i fjorden. Andre tilsvarende anlegg i Europa gjenvinner saltene.

Skipet Wilson Leer ankom Raudsand lørdag 29. oktober kl 0800 etter 112 timer over havet fra Wales

Økning i utslippene

Miljødirektoratet vil i løpet av kort tid godkjenne en økning i utslippstillatelsen. Bedriften jobber også med en søknad om produksjonsøkning og omlegging av produksjonen.

Skipet Wilson Leer forlot Swansea mandag 24. oktober 2022 kl 1630.

På grunn av storm i Nordsjøen gikk skipet sør for Shetland. Sporet viser hvor langt skipet går i løpet av ett døgn.

Utslipp til luft

Anlegget på Raudsand har også utslipp til luft. Noen ganger observeres det store røykskyer over bygda.

Ny skipslast med farlig avfall til Raudsand

Skipet Wilson Leer ankommer Raudsand natt til lørdag med det farlige avfallet saltslagg. På Raudsand vaskes saltslagget. Restene av avfallet med miljøgifter deponeres i fjorden. Fjorden utenfor Raudsand er allerede sterkt forurenset. Ingen andre land i Europa deponerer avfallsrester etter saltslagg i fjord eller hav.

Forsidebilde: Kart som viser skipets ferd til Raudsand.

Skipet Wilson Leer er på 3 680 DWT og registrert i Barbados. Skipet befinner seg tirsdag den 25. oktober 2022 kl 1730 mellom Isle of Man og Nord-Irland. Skipet forlot Swansea mandag 24. oktober 2022 kl 1630 og beregnet ankomst til Raudsand er lørdag morgen kl 0600.

Wilson Leer

Fjorden er dårligere

NIVA har nylig publisert to store undersøkelser av fjorden utenfor Raudsand. De to undersøkelsen viser at tilstanden til fjorden er dårligere enn tidligere

Saltslagg fra Wales til Raudsand

Real Alloy på Raudsand i Molde kommune tar imot store mengder saltslagg fra Wales. Saltslagget er rester etter smelting av aluminiumsavfall. På Raudsand behandles saltslagget videre. 40 % av avfallsrestene deponeres i fjorden.

Enorme mengder med salter vaskes ut i fjorden

Real Alloy slipper ut store mengder med salter til Tingvollfjorden. Alle andre lignende fabrikker i Europa gjenvinner saltene. På Raudsand vaskes saltene ut fra spesialavfallet saltslagg ved hjelp av store mengder vann fra Raudsandvatnet. Saltene sammen med miljøgiftene deponeres i fjorden.

Nei til deponi for farlig avfall

Molde kommunestyre vedtok den 20. oktober 2022 å sende ut en reguleringsendring for industriområdet på Raudsand på høring. I forslaget er det viktigste punktet: «Det tillates ikke deponering av farlig avfall».

Forsidebildet: Molde kommunestyre 20. oktober 2022

Kommunestyret var enstemmig i forslaget om så si nei til deponering av farlig avfall eller «Nei til Giftdeponi«. Etter en høring vil administrasjonen legge frem reguleringsendringen for endelig vedtak i kommunestyret. Nei til Giftdeponi anbefaler å sende inn høringsuttale når den blir lagt ut. Høringen vil publiseres på denne siden.

Molde kommune vil ikke samhandle med nabokommunene

Bjørn Jacobsen (SV) la fram ett oversendingsforslag om at kommunedirektøren bør samhandle forvaltningsarbeidet for Sunndal/Tingvollfjorden med Tingvoll, Gjemnes, Sunndal kommuner samt Møre og Romsdal fylkeskommune.

Forslag fra Bjørn Jacobsen (SV)

Ordføreren hindrer debatt

Ordføreren tok ordet rett før avstemming med å oppfordre kommunestyret til å ikke stemme for forslaget. Når ordføreren gjennomfører ett innlegg før avstemming er det ikke mulig for kommunestyret å svare på innlegget. Ordføreren overkjører kommunestyret og hindrer en debatt på sitt eget innlegg.

Representanter som stemte mot å samhandle med nabokommunene

Forslaget falt mot 31 stemmer. Oversendelsesforslaget manglet 4 representanter på å bli vedtatt.

Enstemmig vedtak om å si Nei til deponi for farlig avfall.

Alle bestemmelser som tillot deponering av farlig avfall er fjernet, og det ier lagt til bestemmelser som fjerner muligheten for deponering av farlig avfall. Teksten som hindrer deponering av farlig avfall er lagt inn i planbestemmelsene med: «Det tillates ikke deponering av farlig avfall.».

Enstemmig vedtak i kommunestyret.

Det gjenstår en behandling av reguleringsendringen etter høringen hvor kommunestyret skal vedta endelig reguleringsendring.

Amerikansk eierfond tar over Real Alloy

Det tyske selskapet Speira tar over Real Alloy Europe. Speira er kontrollert av det amerikanske eierfondet KPS. Real Alloy på Raudsand og Rød får dermed nye eiere.

Europakommisjonen har godkjent kjøpet under forutsetning at anlegget i Swansea i Wales og RVA i Frankrike selges til en selges til en annen kjøper. En stor del av det farlige avfallet saltslagg som behandles på Raudsand importeres fra anlegget i Wales. Hvor det farlige avfallet vil importeres fra i fortsettelsen er ukjent.

Real Alloy Raudsand

Kilde:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_6274

Real Alloy slipper ut miljøgifter til fjorden

Real Alloy har tillatelse til å slippe ut miljøgifter og salter. Utslippene er økende og Miljødirektoratet vil øke pH i utslippet etter en nylig høring.

Utslipp på Raudsand

Søndag 9. oktober 2022 var det store støvskyer på Raudsand. Utslippet oppstår sannsynligvis som følge av driften ved Real Alloy eller lossing av båten Vitin.

Forsidebildet: Diffust utslipp på industriområdet på Raudsand.

Det diffuse utslippet vises på bilder fra Tingvoll-siden av fjorden. Selv på lang avstand vises utslippet tydelig. Bildet er sendt Nei til Giftdeponi av en tipser.

Diffust utslipp på industriområdet på Raudsand.

Nei til Giftdeponi er ikke kjent med om utslippet er som følge av driften ved Real Alloy eller lossing av båt. Både Real Alloy eller Veidekke bruker kaia på industriområdet. Begge selskapene skal minimere diffuse utslipp.

Miljødirektoratet med fem avvik

Miljødirektoratet var på uanmeldt tilsyn på Real Alloy Raudsand i slutten av mars 2022. Direktoratet påpekte fem avvik og varslet tvangsmulkt på til sammen en million kroner. Miljødirektoratet varslet stans hvis ikke renholdet var tilfredsstillende.

Omfanget av støv på anlegget er så omfattende at Miljødirektoratet anser forsøplingseffekten som betydelig.

Støvsky av aluminiumoksid og store mengder støv på bedriftsområde. Foto: Miljødirektoratet

Nedbygging av myr og torvmark fører til store klimagassutslipp

Miljødirektoratet anbefaler et forbud mot nedbygging av myr og torvmark. På fjellet på Raudsand har Molde kommune nylig godkjent en reguleringsplan som beslaglegger 3 900 dekar med myr og torvmark bare på Deponi 4. Kommunen gjennomfører nå en reguleringsendring og kan legge til rette for å hindre klimagassutslipp ved å hindre nedbygging av myr og torvmark.

Forsidebilde: Området hvor Deponi 4 anlegges. Myr og torvmark på store områder fjernes for å deponere forurenset masse.

På fjellet på Raudsand planlegger Veidekke i samarbeid med Molde kommune et enormt deponi for forurenset avfall. Opprinnelsen til avfallet vil være fra hele Norge og Europa. Det må fjernes store områder med myr og torvmark for å deponere forurenset avfall fra Europa og Norge.

Miljødirektoratet utarbeidet den 29. juli 2022 et faglig grunnlag for å hindre nedbygging av myr

Myr er et svært viktig karbonlager

Miljødirektoratet juni 2022: «Myr er et svært viktig karbonlager. Selv om myrer kun dekker tre prosent av verdens areal, lagrer de to til tre ganger mer karbon enn alle verdens regnskoger. I tillegg er myrer viktige for naturmangfold og andre økosystemtjenester som klimatilpasning». (Miljødirektoratet)

Bildet viser deler av det store området hvor Deponi 4 planlegges

Nedbygging av myr og torvmark har ført til et totalt utslipp på over ti millioner tonn CO2

Miljødirektoratet juni 2022: «Nedbygging av myr og torvmark i Norge har i perioden 1990-2020 ført til et totalt utslipp på over ti millioner tonn CO2. I tillegg til utslipp vil nedbygging gi redusert mulighet til karbonbinding på arealet i fremtiden«. (Miljødirektoratet)

Veidekke har fjernet torvmark i et LNFR-område

Redusere klimagassutslipp fra nedbygging

Miljødirektoratet juni 2022: «Å redusere klimagassutslipp fra nedbygging av karbonrike arealer, inkludert myr og torvmark, er viktige tiltak for å oppfylle forpliktelsene Norge har mot 2030. I henhold til EU sitt klimarammeverk mot 2030, skal utslippene fra arealbrukssektoren ikke overstige opptaket i sektoren (den såkalte «netto-null-forpliktelsen»), og vi ligger foreløpig ikke an til å klare forpliktelsen uten nye tiltak «. (Miljødirektoratet)

Veidekke bygde i 2016 en vei i et LNF-område uten tillatelse

FNs klimapanel

Miljødirektoratet juni 2022: «Ifølge FNs klimapanel er redusert omdisponering av skog og andre økosystemer et svært viktig tiltak for å redusere netto klimagassutslipp, spesielt i scenarioene der vi klarer å begrense oppvarmingen til 1,5 eller 2 grader. Det internasjonale naturpanelet (IPBES) påpeker at omdisponeringer av arealer er den største trusselen for tap av naturmangfold i både terrestriske økosystemer og i ferskvann. Å redusere nedbygging av myr og annen natur vil derfor være en vinn-vinn-situasjon for både klima og naturmangfold». (Miljødirektoratet)

Utdrag fra oppdragsbrevet fra Klima- og miljødepartementet til Miljødirektoratet 5. juli 2021

Øker klimagassutslippene

Molde kommune har anledning og plikt til å redusere klimagassutslipp. Gjennom å tillate nedbygging av myr og torvmark sørger kommunen for å øke klimagassutslippene. Det er ikke vurdert nedbygging av myr og torvmark i konsekvensutredningen til reguleringsplanen.

Veidekke mellomlagrer direkte på myr

Veidekke fyller masse direkte på myr

Kilder:

Miljødirektoratet 29. juli 2022: Vurdering av virkemidler for å hindre nedbygging av myr.

https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/fagmeldinger/2022/juni-2022/vurdering-av-virkemidler-for-a-hindre-nedbygging-av-myr

Faglig grunnlag for å hindre nedbygging av myr fra Miljødirektoratet (29. juli 2022):

https://neitilgiftdeponi.files.wordpress.com/2022/10/20220629-hindre_nedbygging_myr.pdf

Forurenset avfall fra Hjerkinn til Raudsand

Det fraktes for tiden store mengder forurenset avfall fra Hjerkinn for deponering på fjellet på Raudsand. Avfallet er forurenset med konsentrasjoner av oljeforbindelser opp til og med tilstandsklasse 5, og det er konsentrasjoner av kobber, bly og sink tilsvarende tilstandsklasse 2 – 4.

Forsidebilde: Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn (TA-2553/2009)

Massene som kjøres med bil fra Hjerkinn til Raudsand kommer fra forsvarets område på Hjerkinn. Transporten er på 155 km og bilene kjører tomme tilbake. Massene er fra sanering av forurenset grunn fra verksted og drivstoffstasjoner etter forsvarets aktivitet på Hjerkinn.

Oljeforbindelser opp til og med tilstandsklasse 5

Det er konsentrasjoner av kobber og sink tilsvarende tilstandsklasse 2 – 4. Massene som leveres til Raudsand er forurenset med konsentrasjoner av oljeforbindelser opp til og med tilstandsklasse 5.

Forsvarets område. Deler av grunnen er sterkt forurenset og kjøres til Raudsand.

Nivå som anses å være farlig avfall

Avfallet defineres i tilstandsklasse 5 på grunn av konsentrasjoner av oljeforbindelser. Tilstandsklasse 5 er i følge Miljødirektoratets veileder TA-2553/2009 et «Nivå som anses å være farlig avfall«. Avfallet som fraktes til Raudsand vurderes av Multiconsult til å ikke være farlig avfall. Deponiet på Raudsand har tillatelse til å ta i mot «Middels og lett forurensede masser«. En tilstandsklasse 5 på avfallet behøver ikke å defineres som farlig avfall men ligger på grensen mellom farlig og ordinært avfall.

Deponiet på Raudsand har tillatelse til å ta i mot middels og lett forurensede masser.

Søker dispensasjon for å bygge vei i LNF-område

Samtidig som Molde kommune gjennomfører en reguleringsendring på Raudsand søker Bergmesteren Raudsand om dispensasjon fra den samme reguleringsplanen for å bygge en vei i et LNF-område.

Forsidefoto: Deler av deponi 2 vises på bildet. Området hvor det søkes dispensasjon består av en vei bygd uten tillatelse

Dispensasjonssøknad datert 23. august 2022 – samtidig gjennomfører kommunen en reguleringsendring i samarbeid med Veidekke

Søker om dispensasjon samtidig som kommunen behandler reguleringsendring

Bergmesteren Raudsand / Veidekke søker om dispensasjon fra reguleringsplanen på industriområdet på Raudsand. Veidekke ønsker å godkjenne en vei gjennom LNF-området. Vinteren 2017 bygde Veidekke en vei i området og deler av veien var da ulovlig bygd. For å rette opp feilen søkes det nå om dispensasjon fra reguleringsplanen.

Juridisk tvilsomt

Samtidig som dispensasjonssøknaden er til behandling i kommunen behandler politikerne en reguleringsendring på samme reguleringsplan. Dispensasjonssøknaden burde behandles samtidig med reguleringsendringen. En samtidig behandling er juridisk tvilsomt.

Utdrag fra reguleringsbestemmelsene i gjeldende kommuneplan
Forsidefoto: LNF-området hvor det søkes dispensasjon med fjernet myr og torvmark
På LNF området er det et gjerde som hindrer ferdsel. Det er også anlagt et jakttårn på området.