Miljødirektoratet var i september på befaring på Raudsand, på bakgrunn av Bergmesteren Raudsands søknad om å etablere deponi for ordinært avfall der, og bekymringsmeldinger i Chiara Isola og Ola Øverlies «Rapport om risikomomenter». Nå skriver direktoratet i brev til Nærings- og fiskeridepratementet, at de vurderer å gi departementet som grunneier pålegg om å fjerne ulovlig plassert avfall på Raudsand.

Tips om gassutvikling

Miljødirektoratet viser i brevet til befaringa, der også Bergmesteren Raudsand AS, Veidekke ASA, Norconsult AS og Real Alloy AS var med.

Direktoratet viser til at det i sammenheng med deponisøknaden kom inn tips om at det er gassutvikling i en gruvesjakt hvor det var søkt om at avrenning fra deponiet skulle ledes til, og at det også står sekker med avfall inne i gruven. Tipset det vises til er «Rapport om risikomomenter» av Chiara Isola og Ola Øverlie, skiver seksjonsleder Ragnhild Orvik og rådgiver Siri Haug i Miljødirektoratet.

Big-bags inne i gruva

– Befaringen avdekket 25-30 big-bags med avfall inne i gruven ved den gamle personellsjakta. Stikkprøver av innholdet viste at det er stor sannsynlighet for at avfallet er møllestøv eller saltslagg fra aluminiumsproduksjon. Sekkene er plassert inne i gruva uten Miljødirektoratets tillatelse og er derved å anse som ulovlig lagring av avfall. Vi kjenner ikke til hvem som har plassert sekkene på stedet, skriver Orvik og Haug.

– Personsjakta er i dag fylt med vann. Vi observerte gassbobler og tok stikkprøve av vannet, og kullos-måleren gav utslag i gruverommet, opplyser Orvik og Haug.

Miljødirektoratets vurdering

Siden direktoratet ikke kjenner til hvem som har plassert avfallet, peker de på at grunneier må sørge for å levere det til forsvarlig behandling.

Direktoratet ser det også som naturlig at grunneier sørger for at det kartlegges nærmere hvilke gasser som utvikles i sjakta. Det er direktoratet for mineralforvaltning som har ansvar for sikring og reduksjon av miljøkonsekvenser fra gamle gruver hjemfalt til Staten, og der Nærings- og fiskeridepartementet har et eier-/ forvaltningsansvar.

Varsel om pålegg

Miljødirektoratet varsler dermed at de vurderer å pålegge Nærings- og fiskeridepartementet å fjerne big-bags med avfall ved den gamle personellsjakta i Raudsand Gruber, med frist 1. mai 2018. Departementet får nå tre ukers frist for å komme med innspill. RB har vært i kontakt med direktoratet, men det var mandag ikke mulig å få kommentar derfra.

– På høg tid

Harald Storvik i Bergmesteren Raudsand sier i en kommentar at et slikt pålegg ikke har konsekvenser for hans prosjekter, og at det er på høg tid at det nå blir tatt tak for å få ryddet opp.

– Dette skal aksjonsgruppa «Giftfritt Nesset» krediteres for, de har stått på og skal ha takk for akkurat dette, sier han.

Ola Øverlie, medforfatter av den nevnte rapporten, er tilfreds med at direktoratet har tatt risikotipset på alvor, og har gjort egne målinger.

– De etterspør også flere målinger, og det støtter jeg fullt ut. Her bør det sjekkes enda mer, sier Øverlie.

(pluss-artikkel)

http://www.rbnett.no/pluss/2017/12/11/Fant-ulovlig-lagret-avfall-på-Raudsand-15738459.ece