Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Bergmesteren Raudsand AS

Deponiet tillates benyttet til deponering av saltslagg og filterstøv fra omsmelteverket på Rød samt oksid og mindre mengder saltslagg og skrap fra gjenvinning av saltslagg ved Reox AS på Raudsand. Rammen for total deponert mengde er satt til 80 000 tonn saltslagg og filterstøv fra Alumox AS og 25 000 tonn saltslagg fra Reox AS.  

Tillatelse gitt: 30.08.07PDF – søknad

 

Deponering av saltslagg og filterstøv fra Aluvest AS

Aluvest AS
Rødvika Industriområde
6460 Raudsand


Dato: 21.01.2003
Vår ref.: 2002/1277- 0


Deponering av saltslagg og filterstøv fra Aluvest AS;
Endring av utslippstillatelsen

SFT gir tillatelse til deponering av saltslagg og filterstøv i deponiet «Bergmesteren» på Raudsand på visse vilkår. Vedtaket kan påklages til Miljøverndepartementet innen 3 uker.

Vi viser til Deres søknad av 05.12.02.

Bakgrunn for saken

Aluvest AS gjenvinner metallisk aluminium fra dross og andre metallholdige restprodukter fra aluminiumsindustrien. I denne prosessen genereres det saltslagg, som tidligere ble sendt til Aluscan AS på Raudsand for prosessering og gjenvinning. Mengden saltslagg utgjør ca. 1 000 tonn pr. uke. Etter at virksomheten ved Aluscan AS ble stanset 28.11.02, har Aluvest AS behov for å avhende saltslagget på en alternativ måte.

I en overgangsfase har bedriften fått en midlertidig tillatelse til å mellomlagre saltslagg på bedriftsområdet på Rød, jf SFTs vedtak av 26.07.02. Tilgjengelig lagerkapasitet er nå på det nærmeste oppbrukt, og det haster derfor med å finne alternative disponeringsløsninger for slagget.

Ved Aluvest genereres det også filterstøv, som bedriften har hatt tillatelse til å deponere i deponiet «Bergmesteren» på Raudsand. Dette deponiet har vært drevet av Aluscan AS i medhold av utslippstillatelsen av 08.10.99 med senere endringer.

Deponiet «Bergmesteren» ligger innenfor det gamle gruveområdet til Rødsand Gruber, som eies av Staten ved Nærings- og handelsdepartementet, og som leies ut til Kolo Veidekke AS. Aluscan har hatt en avtale om framleie av deponiområdet med Kolo Veidekke AS.

Deponeringen av avfall fra Aluscan har medført sviskader på skogen rundt deponiområdet og et betydelig antall trær er døde. Skadene skyldes at det har blitt utviklet ammoniakkgass i det deponerte materialet når dette har kommet i kontakt med vann. Gassutviklingen har også medført sjenerende lukt for beboere i nærheten.

Avrenningen fra deponiområdet blir nå samlet opp ved hjelp av en avskjærende grøft og ført ned i gruva, hvor det har en teoretisk oppholdstid på ca. 20 måneder før det går til sjø via et overløp på Aluscans gamle bedriftsområde.

Aluvest AS ønsker nå å få benytte deponiet «Bergmesteren» til deponering av eget saltslagg og filterstøv. SFT er kjent med at Aluvest for tiden forhandler med Nærings- og handelsdepartementet (NHD) og den nåværende leietakeren Kolo Veidekke AS om leie av området.

Bedriftens søknad

Aluvest AS søker om tillatelse til deponering av inntil 60 000 tonn saltslagg og 3 500 tonn filterstøv pr. år i det eksisterende deponiet «Bergmesteren» på Raudsand. I følge søknaden, vil saltslagget bli avkjølt i bedriftens innendørs saltslagglager på Rød som tidligere og fraktet til Raudsand med lastebil. Filterstøvet vil bli fraktet til Raudsand i lukkede containere som tidligere.

Gjenværende kapasitet på deponiet ble i juli 2002 beregnet til ca. 81 000 m3, tilsvarende ca. 120 000 tonn saltslagg. Etter dette har det i følge e-post fra O. Gussiås ved Aluvest 14.01.03 blitt lagt ca. 17 800 tonn avfall på deponiet. Dette tyder på at gjenværende kapasitet pr. i dag er på ca. 100 000 tonn.

Bedriftens søknad er vedlagt følgende 3 dokumenter:

  1. «Vurdering av grunnforhold m.v. i forbindelse med deponering av industriavfall ved tidligere Rødsand Gruber» (Svein Parr, Stokke Industri 1991).    
  2. «Utslipp til luft ved lagring av saltslagg; Miljøvurdering for Aluvest AS» (Notat fra Sintef, desember 2002).    
  3. «Kontroll av utslipp til sjø fra deponi (Notat fra NIVA, desember 2002).

Høringsuttalelser

Søknaden fra Aluvest AS ble sendt på høring til Nesset kommune, Fylkesmannen i Møre og Romsdal og Norges Miljøvernforbund og lagt ut til innsyn på SFTs nettsider sft.no. Søknaden ble også kunngjort i lokalavisene Romsdals Budstikke og Driva distriktsavis. SFT har mottatt uttalelser til søknaden fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal, beboere på Raudsand (19 underskrifter) og Norges Miljøvernforbund.

Fylkesmannen i Møre og Romsdal forutsetter at SFT gjennom en eventuell deponitillatelse stiller krav som sikrer at vegetasjonen rundt deponiet ikke påføres ytterligere skader og at utslippet til sjøen ikke fører til skadevirkninger. Det bør også stilles krav om at det umiddelbart utarbeides en avslutningsplan for deponiet og at transporten til deponiet skal skje på en miljømessig forsvarlig måte.

Beboerne på Raudsand protesterer på det sterkeste mot planene om ytterligere deponering og fraråder SFT å gi tillatelse. Det påpekes at SFT heller bør se viktigheten av en opprydning av det som allerede har forårsaket stor og omfattende skade.

Norges Miljøvernforbund skriver at det haster med å rydde opp i den sterkt forurensede grunnen på de områdene som har vært disponert av Aluscan, samt å fjerne det avfallet som i dag er lagret på uforsvarlig vis.

Miljøvernforbundet tar det for gitt at det ikke gis ytterligere tillatelser til deponering av avfall i gruvene på Raudsand.

SFTs avgjørelse

SFT har besluttet å gi tillatelse til deponering av saltslagg og filterstøv i «Bergmesteren» på visse vilkår. Tillatelsen forutsetter at Aluvest AS har gyldig avtale med grunneier om leie av deponiområdet.

Følgende vilkår gjøres gjeldende:

Tillatelsens ramme
– Tillatelsen gjelder for deponering av inntil 100 000 tonn saltslagg og filterstøv. Dersom det av miljømessige eller geotekniske årsaker skulle vise seg å ikke være forsvarlig å deponere så mye, skal bedriften på eget initiativ stanse deponeringen.

Drift av deponiet
– Bedriften skal som en del av internkontrollen utarbeide instrukser for håndtering av saltslagg og filterstøv og drift av deponiet, herunder transport av avfallet til deponiet.

– Deponiområdet skal være inngjerdet innen 01.08.03, jf deponiforskriften vedlegg I nr. 7. Dette vilkåret kan oppfylles ved at hele området inngjerdes i følge krav fra Bergvesenet. Så lenge deponiet ikke er bemannet, skal port/bom opp til deponiområdet være låst.

– Bedriften skal benytte tildekkingsmasser for å begrense avdamping og støving fra deponiet og bare ha åpent et begrenset areal hvor det legges ut nytt avfall, jf deponiforskriften vedlegg I nr. 5.

Utslipp til luft
– Deponeringen skal ikke medføre ytterligere skader på skogen rundt deponiet. Omfanget av nåværende skogskader skal dokumenteres i en rapport. SFT skal ha mottatt rapporten innen 01.07.03.

– Det skal etableres et måleprogram for å overvåke utslipp til luft fra deponiet. SFT skal ha mottatt et forslag til måleprogram for eventuelle kommentarer innen 01.04.03.

Utslipp til sjø

– Sigevann fra deponiet skal samles opp og føres ned i gruva.

– Utslipp fra gruva via overløp på området som disponeres av Kolo Veidekke AS skal være stanset innen 01.08.03.

– Det skal etableres et måleprogram for å overvåke avrenningen fra den vannfylte gruva til sjø mens deponiet er i drift. SFT skal ha mottatt forslag til måleprogram for eventuelle kommentarer innen 01.04.03.

Resipientundersøkelse
Det skal gjennomføres en resipientundersøkelse i Sunndalsfjorden med utgangspunkt i kravene som er stilt i SFTs brev av 21.11.02 til Aluscan. SFT skal ha mottatt sluttrapport innen 01.10.03. Undersøkelsen skal omfatte følgende:

– Undersøkelse av sedimenter og biologiske forhold i sjøenmed utgangspunkt i revidert undersøkelsesprogram fra NIVA datert 31.05.00 pkt 3.4; overvåkning av biologiske forhold. Det skal foretas undersøkelser som dekker bløtbunnsfauna og kjemiske forhold i sedimentene, samt hardbunnsfauna og alger. Tidligere målestasjoner kan benyttes, men det må også tas hensyn til at influensområdet for utslippet er større enn tidligere antatt. Det er ønskelig med stasjoner over en gradient fra land utover dypereliggende områder som viser spredningen av forurensningen og virkningene av denne. Kjemiske forhold i sedimentene skal kartlegges med analyse av PAH, aluminium, kobber, sink, bly, kadmium, jern og nikkel.

– PAH-undersøkelser av vann og sedimenter i gruve samt utslipp fra bedriften til Sunndalsfjorden. Videre skal det gjøres en begrenset undersøkelse av PAH i blåskjell og PAH-metabolitter i galle i fisk, herunder oppdrettsfisk.

– Undersøkelser av forurensende tilsig til sjø fra land og via bekker i området. Det skal settes ut et begrenset antall faste målestasjoner i sjøen utenfor bedriften for måling av tilsig fra land.

Avslutning og etterdrift

– Det skal utarbeides en plan for avslutning og etterdrift av deponiet. Planen skal omfatte en finansiell garanti som sikrer miljømessig forsvarlig avvikling og etterdrift i minimum 30 år. SFT skal ha mottatt en slik plan for eventuelle kommentarer innen 01.05.03.

Håndtering av avfall fra Aluscan

– Møllestøvet som er lagret på Aluscans gamle bedriftsområde og på mellomlagringsplass i gruveområdet skal være fjernet og brakt til godkjent mottak/deponi innen 01.06.04. Alternativt må det innen 01.05.03 søkes om tillatelse til å etablere mellomlagringsplassen i gruveområdet som et permanent deponi. I en eventuell søknad må det sannsynliggjøres at alle relevante krav i forskrift om deponering av avfall vil kunne bli oppfylt.

– Det skal etableres en finansiell garanti for at møllestøvet som er lagret både på Aluscans gamle bedriftsområde og på mellomlagringsplass i gruveområdet blir disponert på en miljømessig forsvarlig måte og i henhold til vilkår i denne tillatelsen og annet relevant regelverk. SFT skal ha mottatt forslag til en tilfredsstillende garantiordning innen 01.03.03.

– Saltslagg som er lagret på Aluscans bedriftsområde skal være lagt på deponiet innen 01.05.03.

Transport

– Saltslagget skal være fullstendig avkjølt før det fraktes på bil til deponiet.

– Saltslagg og filterstøv skal skjermes for vann og nedbør før og under transport.

– Det skal iversettes nødvendige tiltak for å unngå støvflukt fra avfallet under transport.

Ovennevnte vilkår erstatter vilkår 5.2 i utslippstillatelsen. Vedtaket om endring av utslippstillatelsen er fattet med hjemmel i forurensningslovens § 18 første ledd nr. 5.

SFT gjør ellers oppmerksom på at ARN-konsernet i brev av dags dato har blitt varslet om at SFT vurderer å holde konsernet ansvarlig for de kravene som SFT har meldt inn til Aluscans konkursbo, jf SFTs brev av 10.01.03.

SFT er kjent med at Aluvest AS på litt lengre sikt ønsker å ta i bruk to gamle sammenraste gruvestrosser ovenfor det eksisterende deponiet for deponering av saltslagg og filterstøv. SFT forutsetter at søknad om tillatelse til dette eventuelt sendes inn i god tid før det eksisterende deponiet er fylt opp.

Begrunnelse for vedtaket

Deponiet Bergmesteren har inntil driftsstansen 28.11.02 blitt drevet av Aluscan, som hovedsakelig har benyttet det til deponering av eget avfall. Avfallet fra Aluscan har vært fuktig og dermed avgitt betydelige mengder ammoniakkgass. Dette har forårsaket skogdød og luktproblemer i omgivelsene. Avfallet som Aluvest søker om å få deponere er i utgangpunktet tørt, og det forventes derfor mindre problemer med avgassing.

Det finnes ingen andre virksomheter som tar i mot saltslagg for prosessering i Norge og SFT er heller ikke kjent med at slike virksomheter finnes utenlands. Aluvest vil derfor komme i en meget vanskelig situasjon dersom det ikke gis tillatelse til deponering.

Vedtaket om å tillate deponering av saltslagg og filterstøv i «Bergmesteren» har blitt fattet etter en helhetsvurdering av miljømessige, tekniske og økonomiske forhold. Med de vilkår som er stilt, mener SFT at hensynet til helse og miljø er tilstrekkelig godt ivaretatt. Dersom det skulle vise seg at deponeringen medfører uforutsette helse- eller miljømessige problemer, vil SFT kunne fastsette nye og strengere krav. En nærmere begrunnelse for de enkelte vilkårene er gitt nedenfor.

Tillatelsens ramme

Mengdebegrensningen på totalt 100 000 tonn er fastsatt med utgangspunkt i et relativt grovt anslag over gjenværende tilgjengelig kapasitet i deponiet. Siden anslaget må anses å være usikkert, har SFT fastsatt et tilleggskrav om at deponeringen skal stoppes dersom dette vurderes som nødvendig ut fra miljømessige eller geotekniske hensyn. Dette kravet forutsetter at bedriften fortløpende vurderer hvorvidt for eksempel stabiliteten i deponiet er tilfredsstillende og hvorvidt det er fare for at grøfta som leder sigevann ned i gruva vil kunne bli tettet av rasmasser. Det må også vurderes i hvilken grad oppfyllingen for eksempel medfører økt eksponering for vind og dermed økt støvflukt eller økende luktproblemer i omgivelsene.

Drift av deponiet

Kravet om inngjerding av deponiområdet vil etter SFTs vurdering være best ivaretatt dersom hele det gamle gruveområdet blir inngjerdet i henhold til pålegg fra Bergvesenet.

Når det gjelder kravet om tildekking etter hvert som deponiet fylles opp, så er SFT kjent med at dette kan virke uheldig dersom man benytter tette og isolerende masser som hindrer at gass og varme som dannes i avfallet kommer ut. Det forutsettes at bedriften ut fra kjennskap til avfallets egenskaper og tidligere erfaringer med deponiet søker å gjøre dette på en måte som bidrar til minst mulig miljømessig belastning i omgivelsene.

Utslipp til luft

Kravet om at skogen i omgivelsene ikke skal påføres ytterligere skade innebærer at bedriften skal ha oversikt over omfanget av skadene når deponiet tas i bruk og at eventuelle endringer som skjer senere blir dokumentert. Det må derfor gjennomføres skogundersøkelser så snart som mulig av en instans med kompetanse på området. Resultatene skal oppsummeres i en rapport som skal sendes SFT innen 01.07.03. Rapporten skal gi en vurdering av når nye undersøkelser er hensiktsmessig.

For å ha en rimelig god sikkerhet med tanke på å unngå skadevirkninger, mener SFT dessuten at det skal etableres et måleprogram for å overvåke utslippene til luft. Dette gir mulighet til å iverksette ytterligere tiltak før eventuelle nye skader på skogen manifesterer seg.

Utslipp til sjø

Når det gjelder sigevann fra deponiet, så er det nylig i følge krav fra SFT laget ei grøft som samler opp dette og leder det ned i den underjordiske gruva, hvor det har en teoretisk oppholdstid på 20 måneder før det går til sjø via et overløp på det gamle bedriftsområdet til Aluscan. Vannet må passere gjennom et sjikt med gammel flotasjonsavgang nede i gruva før det går til utslipp, og dette sjiktet fungerer langt på vei som et sandfilter.

Under normale forhold er overløpet på Aluscans bedriftsområde det eneste utslippspunktet fra gruva til sjøen. Dette innebærer at man har god kontroll med hva som slippes ut. Det er støpt ned en målerenne i overløpet, og forholdene ligger således godt til rette for å få gjennomført utslippsmålinger. SFT ser det som viktig at utslippene fra gruva overvåkes og har derfor stilt krav om at det utarbeides et måleprogram.

I perioder med stor vannføring, kan det forekomme overløp fra den vannfylte gruva på området som i dag disponeres av Kolo Veidekke AS. Dette vannet stammer fra den delen av gruva som ligger innenfor «sandfilteret» og kan derfor tenkes å være mer forurenset enn det som går ut via overløpet på Aluscans bedriftsområde. SFT har derfor stilt krav om at utslippet via dette overløpet blir stanset.

Resipientundersøkelse

SFT ser det også som nødvendig at det blir gjennomført en resipientundersøkelse i Sunndalsfjorden med utgangspunkt i krav stilt i brev til Aluscan av 21.11.02 og NIVAs prosjektforslag datert 31.05.00. Målsettingen med undersøkelsen er å kartlegge eventuelle miljøeffekter av utslippene fra gruveområdet og å framskaffe et grunnlag for å vurdere hvorvidt det er behov for utslippsreduserende tiltak.

Håndtering av avfall fra Aluscan

SFT har tidligere stilt krav om at møllestøvet skulle fjernes fra mellomlagringsplassen og legges på deponiet «Bergmesteren» innen 31.12.02, jf SFTs vedtak av 15.07.02 og 02.09.02. På grunn av den begrensede gjenværende kapasiteten i «Bergmesteren», vurderer imidlertid SFT det nå slik at dette ikke lenger er en hensiktsmessig løsning.

SFT har i stedet fastsatt krav om at møllestøvet enten skal leveres til godkjent mottak innen 01.06.04 eller alternativt at det søkes om tillatelse til å etablere mellomlagrings-plassen i gruveområdet som et deponi. Et slikt deponi vil i så fall måtte tilfredsstille alle relevante krav i henhold til forskrift om deponering av avfall og det vil i søknaden måtte sannsynliggjøres at kravene kan oppfylles. Dersom det viser seg at kravene i forskriften ikke vil kunne oppfylles, eller at det av andre grunner viser seg at det ikke er mulig å etablere et slikt deponi, vil kravet om fjerning av avfallet innen 01.06.04 måtte oppfylles. En forutsetning for å etablere mellomlageret som et permanent deponi er at leieforholdene på stedet er avklart.

SFT har også stilt krav om at det etableres en finansiell garantiordning for å sikre en miljømessig forsvarlig sluttdisponering av møllestøvet og at forslag til en tilfredsstillende garantiordning framlegges for SFT innen 01.03.03. Garantibeløpet må være stort nok til å dekke kostnader forbundet med å fjerne avfallet og levere det til et godkjent mottak/ deponi. Midlene må være tilfredsstillende skjermet mot krav fra kreditorer i forbindelse med en eventuell konkurs eller styrt avvikling av driften.

Når det gjelder saltslagg som er lagret på Aluscans bedriftsområde, så har SFT stilt krav om at dette skal legges på deponiet innen 01.05.03. Dette dreier seg om moderate mengder som etter SFTs vurdering vil kunne flyttes til deponiet uten urimelige kostnader. Avfallet har sin opprinnelse fra Aluvest.

Avslutning og etterdrift av deponiet

Dersom produksjonen ved Aluvest AS opprettholdes på dagens nivå, og alt saltslagg deponeres i Bergmesteren, vil deponiet måtte avsluttes om ca. 2 år. Dette innebærer at det allerede nå bør utarbeides en plan for avslutning og etterdrift. SFT har fastsatt som et vilkår i tillatelsen at en avslutningsplan skal framlegges innen 01.05.03.

Kravet om at avslutningsplanen skal omfatte en finansiell garanti for avslutning og etterdrift av deponiet i minimum 30 år er i samsvar med kravene i deponiforskriften. Garantien må dekke alle forventede kostnader i forbindelse med avslutning og etterdrift, og midlene må være tilfredsstillende skjermet mot krav fra kreditorer i forbindelse med en eventuell konkurs eller styrt avvikling av driften.

Transport

Saltslagget kan avgi gasser (hovedsakelig ammoniakkgass) som medfører luftproblemer og det bør derfor tas nødvendige forholdsregler ved håndtering og transport av slagget. Siden avgassingen er sterkest når slammet er varmt og ved tilgang på vann, er det viktig at slagget kjøles ned fullstendig før det transporteres til deponiet og at transporten fortrinnsvis skjer i lukkede biler for å unngå eksponering for nedbør. Dette vil også kunne hindre støvflukt under transporten.

Klageadgang

Vedtaket om endring av utslippstillatelsen kan påklages til Miljøverndepartementet innen 3 uker fra underretning om vedtak er kommet fram. Eventuell klage skal angi hva det klages over, og den eller de endringer som ønskes. Klagen bør begrunnes, og andre opplysninger av betydning for saken bør nevnes. Klagen skal sendes til SFT.

Med visse begrensninger har partene rett til å se sakens dokumenter. Nærmere opplysninger om dette fås ved henvendelse til SFT. Øvrige opplysninger om saks-behandlingsregler og andre regler av betydning for saken vil SFT også kunne gi på forespørsel.


Med hilsen

Signe Nåmdal (e.f.)
Seksjonssjef

Bente Sleire
Overingeniør


Kopi til:
Nesset kommune, 6460 Eidsvåg i Romsdal
Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Miljøvernavdelingen, Fylkeshuset, 6400 Molde
Beboere på Raudsand v/Gerd Bersås, 6462 Raudsand
Norges Miljøvernforbund, Postboks 593, 5806 Bergen
Nærings- og handelsdepartementet, Postboks 8014 Dep, 0030 Oslo
Kolo Veidekke AS, 6462 Raudsand
Aluminium Recycling Norway AS, 6460 Eidsvåg i Romsdal

Deponering av saltslagg og filterstøv

Aluvest AS
Rødvika Industriområde
6460 Raudsand

Dato: 21.01.2003
Vår ref.: 2002/1277-0

Deponering av saltslagg og filterstøv fra Aluvest AS;
Endring av utslippstillatelsen

SFT gir tillatelse til deponering av saltslagg og filterstøv i deponiet «Bergmesteren» på Raudsand på visse vilkår. Vedtaket kan påklages til Miljøverndepartementet innen 3 uker.

Vi viser til Deres søknad av 05.12.02.

Bakgrunn for saken

Aluvest AS gjenvinner metallisk aluminium fra dross og andre metallholdige restprodukter fra aluminiumsindustrien. I denne prosessen genereres det saltslagg, som tidligere ble sendt til Aluscan AS på Raudsand for prosessering og gjenvinning. Mengden saltslagg utgjør ca. 1 000 tonn pr. uke. Etter at virksomheten ved Aluscan AS ble stanset 28.11.02, har Aluvest AS behov for å avhende saltslagget på en alternativ måte.

I en overgangsfase har bedriften fått en midlertidig tillatelse til å mellomlagre saltslagg på bedriftsområdet på Rød, jf SFTs vedtak av 26.07.02. Tilgjengelig lagerkapasitet er nå på det nærmeste oppbrukt, og det haster derfor med å finne alternative disponeringsløsninger for slagget.

Ved Aluvest genereres det også filterstøv, som bedriften har hatt tillatelse til å deponere i deponiet «Bergmesteren» på Raudsand. Dette deponiet har vært drevet av Aluscan AS i medhold av utslippstillatelsen av 08.10.99 med senere endringer.

Deponiet «Bergmesteren» ligger innenfor det gamle gruveområdet til Rødsand Gruber, som eies av Staten ved Nærings- og handelsdepartementet, og som leies ut til Kolo Veidekke AS. Aluscan har hatt en avtale om framleie av deponiområdet med Kolo Veidekke AS.

Deponeringen av avfall fra Aluscan har medført sviskader på skogen rundt deponiområdet og et betydelig antall trær er døde. Skadene skyldes at det har blitt utviklet ammoniakkgass i det deponerte materialet når dette har kommet i kontakt med vann. Gassutviklingen har også medført sjenerende lukt for beboere i nærheten.

Avrenningen fra deponiområdet blir nå samlet opp ved hjelp av en avskjærende grøft og ført ned i gruva, hvor det har en teoretisk oppholdstid på ca. 20 måneder før det går til sjø via et overløp på Aluscans gamle bedriftsområde.

Aluvest AS ønsker nå å få benytte deponiet «Bergmesteren» til deponering av eget saltslagg og filterstøv. SFT er kjent med at Aluvest for tiden forhandler med Nærings- og handelsdepartementet (NHD) og den nåværende leietakeren Kolo Veidekke AS om leie av området.

Bedriftens søknad

Aluvest AS søker om tillatelse til deponering av inntil 60 000 tonn saltslagg og 3 500 tonn filterstøv pr. år i det eksisterende deponiet «Bergmesteren» på Raudsand. I følge søknaden, vil saltslagget bli avkjølt i bedriftens innendørs saltslagglager på Rød som tidligere og fraktet til Raudsand med lastebil. Filterstøvet vil bli fraktet til Raudsand i lukkede containere som tidligere.

Gjenværende kapasitet på deponiet ble i juli 2002 beregnet til ca. 81 000 m3, tilsvarende ca. 120 000 tonn saltslagg. Etter dette har det i følge e-post fra O. Gussiås ved Aluvest 14.01.03 blitt lagt ca. 17 800 tonn avfall på deponiet. Dette tyder på at gjenværende kapasitet pr. i dag er på ca. 100 000 tonn.

Bedriftens søknad er vedlagt følgende 3 dokumenter:

  1. «Vurdering av grunnforhold m.v. i forbindelse med deponering av industriavfall ved tidligere Rødsand Gruber» (Svein Parr, Stokke Industri 1991).    
  2. «Utslipp til luft ved lagring av saltslagg; Miljøvurdering for Aluvest AS» (Notat fra Sintef, desember 2002).    
  3. «Kontroll av utslipp til sjø fra deponi (Notat fra NIVA, desember 2002).

Høringsuttalelser

Søknaden fra Aluvest AS ble sendt på høring til Nesset kommune, Fylkesmannen i Møre og Romsdal og Norges Miljøvernforbund og lagt ut til innsyn på SFTs nettsider sft.no. Søknaden ble også kunngjort i lokalavisene Romsdals Budstikke og Driva distriktsavis. SFT har mottatt uttalelser til søknaden fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal, beboere på Raudsand (19 underskrifter) og Norges Miljøvernforbund.

Fylkesmannen i Møre og Romsdal forutsetter at SFT gjennom en eventuell deponitillatelse stiller krav som sikrer at vegetasjonen rundt deponiet ikke påføres ytterligere skader og at utslippet til sjøen ikke fører til skadevirkninger. Det bør også stilles krav om at det umiddelbart utarbeides en avslutningsplan for deponiet og at transporten til deponiet skal skje på en miljømessig forsvarlig måte.

Beboerne på Raudsand protesterer på det sterkeste mot planene om ytterligere deponering og fraråder SFT å gi tillatelse. Det påpekes at SFT heller bør se viktigheten av en opprydning av det som allerede har forårsaket stor og omfattende skade.

Norges Miljøvernforbund skriver at det haster med å rydde opp i den sterkt forurensede grunnen på de områdene som har vært disponert av Aluscan, samt å fjerne det avfallet som i dag er lagret på uforsvarlig vis.

Miljøvernforbundet tar det for gitt at det ikke gis ytterligere tillatelser til deponering av avfall i gruvene på Raudsand.

SFTs avgjørelse

SFT har besluttet å gi tillatelse til deponering av saltslagg og filterstøv i «Bergmesteren» på visse vilkår. Tillatelsen forutsetter at Aluvest AS har gyldig avtale med grunneier om leie av deponiområdet.

Følgende vilkår gjøres gjeldende:

Tillatelsens ramme
– Tillatelsen gjelder for deponering av inntil 100 000 tonn saltslagg og filterstøv. Dersom det av miljømessige eller geotekniske årsaker skulle vise seg å ikke være forsvarlig å deponere så mye, skal bedriften på eget initiativ stanse deponeringen.

Drift av deponiet
– Bedriften skal som en del av internkontrollen utarbeide instrukser for håndtering av saltslagg og filterstøv og drift av deponiet, herunder transport av avfallet til deponiet.

– Deponiområdet skal være inngjerdet innen 01.08.03, jf deponiforskriften vedlegg I nr. 7. Dette vilkåret kan oppfylles ved at hele området inngjerdes i følge krav fra Bergvesenet. Så lenge deponiet ikke er bemannet, skal port/bom opp til deponiområdet være låst.

– Bedriften skal benytte tildekkingsmasser for å begrense avdamping og støving fra deponiet og bare ha åpent et begrenset areal hvor det legges ut nytt avfall, jf deponiforskriften vedlegg I nr. 5.

Utslipp til luft
– Deponeringen skal ikke medføre ytterligere skader på skogen rundt deponiet. Omfanget av nåværende skogskader skal dokumenteres i en rapport. SFT skal ha mottatt rapporten innen 01.07.03.

– Det skal etableres et måleprogram for å overvåke utslipp til luft fra deponiet. SFT skal ha mottatt et forslag til måleprogram for eventuelle kommentarer innen 01.04.03.

Utslipp til sjø

– Sigevann fra deponiet skal samles opp og føres ned i gruva.

– Utslipp fra gruva via overløp på området som disponeres av Kolo Veidekke AS skal være stanset innen 01.08.03.

– Det skal etableres et måleprogram for å overvåke avrenningen fra den vannfylte gruva til sjø mens deponiet er i drift. SFT skal ha mottatt forslag til måleprogram for eventuelle kommentarer innen 01.04.03.

Resipientundersøkelse
Det skal gjennomføres en resipientundersøkelse i Sunndalsfjorden med utgangspunkt i kravene som er stilt i SFTs brev av 21.11.02 til Aluscan. SFT skal ha mottatt sluttrapport innen 01.10.03. Undersøkelsen skal omfatte følgende:

– Undersøkelse av sedimenter og biologiske forhold i sjøenmed utgangspunkt i revidert undersøkelsesprogram fra NIVA datert 31.05.00 pkt 3.4; overvåkning av biologiske forhold. Det skal foretas undersøkelser som dekker bløtbunnsfauna og kjemiske forhold i sedimentene, samt hardbunnsfauna og alger. Tidligere målestasjoner kan benyttes, men det må også tas hensyn til at influensområdet for utslippet er større enn tidligere antatt. Det er ønskelig med stasjoner over en gradient fra land utover dypereliggende områder som viser spredningen av forurensningen og virkningene av denne. Kjemiske forhold i sedimentene skal kartlegges med analyse av PAH, aluminium, kobber, sink, bly, kadmium, jern og nikkel.

– PAH-undersøkelser av vann og sedimenter i gruve samt utslipp fra bedriften til Sunndalsfjorden. Videre skal det gjøres en begrenset undersøkelse av PAH i blåskjell og PAH-metabolitter i galle i fisk, herunder oppdrettsfisk.

– Undersøkelser av forurensende tilsig til sjø fra land og via bekker i området. Det skal settes ut et begrenset antall faste målestasjoner i sjøen utenfor bedriften for måling av tilsig fra land.

Avslutning og etterdrift

– Det skal utarbeides en plan for avslutning og etterdrift av deponiet. Planen skal omfatte en finansiell garanti som sikrer miljømessig forsvarlig avvikling og etterdrift i minimum 30 år. SFT skal ha mottatt en slik plan for eventuelle kommentarer innen 01.05.03.

Håndtering av avfall fra Aluscan

– Møllestøvet som er lagret på Aluscans gamle bedriftsområde og på mellomlagringsplass i gruveområdet skal være fjernet og brakt til godkjent mottak/deponi innen 01.06.04. Alternativt må det innen 01.05.03 søkes om tillatelse til å etablere mellomlagringsplassen i gruveområdet som et permanent deponi. I en eventuell søknad må det sannsynliggjøres at alle relevante krav i forskrift om deponering av avfall vil kunne bli oppfylt.

– Det skal etableres en finansiell garanti for at møllestøvet som er lagret både på Aluscans gamle bedriftsområde og på mellomlagringsplass i gruveområdet blir disponert på en miljømessig forsvarlig måte og i henhold til vilkår i denne tillatelsen og annet relevant regelverk. SFT skal ha mottatt forslag til en tilfredsstillende garantiordning innen 01.03.03.

– Saltslagg som er lagret på Aluscans bedriftsområde skal være lagt på deponiet innen 01.05.03.

Transport

– Saltslagget skal være fullstendig avkjølt før det fraktes på bil til deponiet.

– Saltslagg og filterstøv skal skjermes for vann og nedbør før og under transport.

– Det skal iversettes nødvendige tiltak for å unngå støvflukt fra avfallet under transport.

Ovennevnte vilkår erstatter vilkår 5.2 i utslippstillatelsen. Vedtaket om endring av utslippstillatelsen er fattet med hjemmel i forurensningslovens § 18 første ledd nr. 5.

SFT gjør ellers oppmerksom på at ARN-konsernet i brev av dags dato har blitt varslet om at SFT vurderer å holde konsernet ansvarlig for de kravene som SFT har meldt inn til Aluscans konkursbo, jf SFTs brev av 10.01.03.

SFT er kjent med at Aluvest AS på litt lengre sikt ønsker å ta i bruk to gamle sammenraste gruvestrosser ovenfor det eksisterende deponiet for deponering av saltslagg og filterstøv. SFT forutsetter at søknad om tillatelse til dette eventuelt sendes inn i god tid før det eksisterende deponiet er fylt opp.

Begrunnelse for vedtaket

Deponiet Bergmesteren har inntil driftsstansen 28.11.02 blitt drevet av Aluscan, som hovedsakelig har benyttet det til deponering av eget avfall. Avfallet fra Aluscan har vært fuktig og dermed avgitt betydelige mengder ammoniakkgass. Dette har forårsaket skogdød og luktproblemer i omgivelsene. Avfallet som Aluvest søker om å få deponere er i utgangpunktet tørt, og det forventes derfor mindre problemer med avgassing.

Det finnes ingen andre virksomheter som tar i mot saltslagg for prosessering i Norge og SFT er heller ikke kjent med at slike virksomheter finnes utenlands. Aluvest vil derfor komme i en meget vanskelig situasjon dersom det ikke gis tillatelse til deponering.

Vedtaket om å tillate deponering av saltslagg og filterstøv i «Bergmesteren» har blitt fattet etter en helhetsvurdering av miljømessige, tekniske og økonomiske forhold. Med de vilkår som er stilt, mener SFT at hensynet til helse og miljø er tilstrekkelig godt ivaretatt. Dersom det skulle vise seg at deponeringen medfører uforutsette helse- eller miljømessige problemer, vil SFT kunne fastsette nye og strengere krav. En nærmere begrunnelse for de enkelte vilkårene er gitt nedenfor.

Tillatelsens ramme

Mengdebegrensningen på totalt 100 000 tonn er fastsatt med utgangspunkt i et relativt grovt anslag over gjenværende tilgjengelig kapasitet i deponiet. Siden anslaget må anses å være usikkert, har SFT fastsatt et tilleggskrav om at deponeringen skal stoppes dersom dette vurderes som nødvendig ut fra miljømessige eller geotekniske hensyn. Dette kravet forutsetter at bedriften fortløpende vurderer hvorvidt for eksempel stabiliteten i deponiet er tilfredsstillende og hvorvidt det er fare for at grøfta som leder sigevann ned i gruva vil kunne bli tettet av rasmasser. Det må også vurderes i hvilken grad oppfyllingen for eksempel medfører økt eksponering for vind og dermed økt støvflukt eller økende luktproblemer i omgivelsene.

Drift av deponiet

Kravet om inngjerding av deponiområdet vil etter SFTs vurdering være best ivaretatt dersom hele det gamle gruveområdet blir inngjerdet i henhold til pålegg fra Bergvesenet.

Når det gjelder kravet om tildekking etter hvert som deponiet fylles opp, så er SFT kjent med at dette kan virke uheldig dersom man benytter tette og isolerende masser som hindrer at gass og varme som dannes i avfallet kommer ut. Det forutsettes at bedriften ut fra kjennskap til avfallets egenskaper og tidligere erfaringer med deponiet søker å gjøre dette på en måte som bidrar til minst mulig miljømessig belastning i omgivelsene.

Utslipp til luft

Kravet om at skogen i omgivelsene ikke skal påføres ytterligere skade innebærer at bedriften skal ha oversikt over omfanget av skadene når deponiet tas i bruk og at eventuelle endringer som skjer senere blir dokumentert. Det må derfor gjennomføres skogundersøkelser så snart som mulig av en instans med kompetanse på området. Resultatene skal oppsummeres i en rapport som skal sendes SFT innen 01.07.03. Rapporten skal gi en vurdering av når nye undersøkelser er hensiktsmessig.

For å ha en rimelig god sikkerhet med tanke på å unngå skadevirkninger, mener SFT dessuten at det skal etableres et måleprogram for å overvåke utslippene til luft. Dette gir mulighet til å iverksette ytterligere tiltak før eventuelle nye skader på skogen manifesterer seg.

Utslipp til sjø

Når det gjelder sigevann fra deponiet, så er det nylig i følge krav fra SFT laget ei grøft som samler opp dette og leder det ned i den underjordiske gruva, hvor det har en teoretisk oppholdstid på 20 måneder før det går til sjø via et overløp på det gamle bedriftsområdet til Aluscan. Vannet må passere gjennom et sjikt med gammel flotasjonsavgang nede i gruva før det går til utslipp, og dette sjiktet fungerer langt på vei som et sandfilter.

Under normale forhold er overløpet på Aluscans bedriftsområde det eneste utslippspunktet fra gruva til sjøen. Dette innebærer at man har god kontroll med hva som slippes ut. Det er støpt ned en målerenne i overløpet, og forholdene ligger således godt til rette for å få gjennomført utslippsmålinger. SFT ser det som viktig at utslippene fra gruva overvåkes og har derfor stilt krav om at det utarbeides et måleprogram.

I perioder med stor vannføring, kan det forekomme overløp fra den vannfylte gruva på området som i dag disponeres av Kolo Veidekke AS. Dette vannet stammer fra den delen av gruva som ligger innenfor «sandfilteret» og kan derfor tenkes å være mer forurenset enn det som går ut via overløpet på Aluscans bedriftsområde. SFT har derfor stilt krav om at utslippet via dette overløpet blir stanset.

Resipientundersøkelse

SFT ser det også som nødvendig at det blir gjennomført en resipientundersøkelse i Sunndalsfjorden med utgangspunkt i krav stilt i brev til Aluscan av 21.11.02 og NIVAs prosjektforslag datert 31.05.00. Målsettingen med undersøkelsen er å kartlegge eventuelle miljøeffekter av utslippene fra gruveområdet og å framskaffe et grunnlag for å vurdere hvorvidt det er behov for utslippsreduserende tiltak.

Håndtering av avfall fra Aluscan

SFT har tidligere stilt krav om at møllestøvet skulle fjernes fra mellomlagringsplassen og legges på deponiet «Bergmesteren» innen 31.12.02, jf SFTs vedtak av 15.07.02 og 02.09.02. På grunn av den begrensede gjenværende kapasiteten i «Bergmesteren», vurderer imidlertid SFT det nå slik at dette ikke lenger er en hensiktsmessig løsning.

SFT har i stedet fastsatt krav om at møllestøvet enten skal leveres til godkjent mottak innen 01.06.04 eller alternativt at det søkes om tillatelse til å etablere mellomlagrings-plassen i gruveområdet som et deponi. Et slikt deponi vil i så fall måtte tilfredsstille alle relevante krav i henhold til forskrift om deponering av avfall og det vil i søknaden måtte sannsynliggjøres at kravene kan oppfylles. Dersom det viser seg at kravene i forskriften ikke vil kunne oppfylles, eller at det av andre grunner viser seg at det ikke er mulig å etablere et slikt deponi, vil kravet om fjerning av avfallet innen 01.06.04 måtte oppfylles. En forutsetning for å etablere mellomlageret som et permanent deponi er at leieforholdene på stedet er avklart.

SFT har også stilt krav om at det etableres en finansiell garantiordning for å sikre en miljømessig forsvarlig sluttdisponering av møllestøvet og at forslag til en tilfredsstillende garantiordning framlegges for SFT innen 01.03.03. Garantibeløpet må være stort nok til å dekke kostnader forbundet med å fjerne avfallet og levere det til et godkjent mottak/ deponi. Midlene må være tilfredsstillende skjermet mot krav fra kreditorer i forbindelse med en eventuell konkurs eller styrt avvikling av driften.

Når det gjelder saltslagg som er lagret på Aluscans bedriftsområde, så har SFT stilt krav om at dette skal legges på deponiet innen 01.05.03. Dette dreier seg om moderate mengder som etter SFTs vurdering vil kunne flyttes til deponiet uten urimelige kostnader. Avfallet har sin opprinnelse fra Aluvest.

Avslutning og etterdrift av deponiet

Dersom produksjonen ved Aluvest AS opprettholdes på dagens nivå, og alt saltslagg deponeres i Bergmesteren, vil deponiet måtte avsluttes om ca. 2 år. Dette innebærer at det allerede nå bør utarbeides en plan for avslutning og etterdrift. SFT har fastsatt som et vilkår i tillatelsen at en avslutningsplan skal framlegges innen 01.05.03.

Kravet om at avslutningsplanen skal omfatte en finansiell garanti for avslutning og etterdrift av deponiet i minimum 30 år er i samsvar med kravene i deponiforskriften. Garantien må dekke alle forventede kostnader i forbindelse med avslutning og etterdrift, og midlene må være tilfredsstillende skjermet mot krav fra kreditorer i forbindelse med en eventuell konkurs eller styrt avvikling av driften.

Transport

Saltslagget kan avgi gasser (hovedsakelig ammoniakkgass) som medfører luftproblemer og det bør derfor tas nødvendige forholdsregler ved håndtering og transport av slagget. Siden avgassingen er sterkest når slammet er varmt og ved tilgang på vann, er det viktig at slagget kjøles ned fullstendig før det transporteres til deponiet og at transporten fortrinnsvis skjer i lukkede biler for å unngå eksponering for nedbør. Dette vil også kunne hindre støvflukt under transporten.

Klageadgang

Vedtaket om endring av utslippstillatelsen kan påklages til Miljøverndepartementet innen 3 uker fra underretning om vedtak er kommet fram. Eventuell klage skal angi hva det klages over, og den eller de endringer som ønskes. Klagen bør begrunnes, og andre opplysninger av betydning for saken bør nevnes. Klagen skal sendes til SFT.

Med visse begrensninger har partene rett til å se sakens dokumenter. Nærmere opplysninger om dette fås ved henvendelse til SFT. Øvrige opplysninger om saks-behandlingsregler og andre regler av betydning for saken vil SFT også kunne gi på forespørsel.


Med hilsen

Signe Nåmdal (e.f.)
Seksjonssjef

Bente Sleire
Overingeniør


Kopi til:
Nesset kommune, 6460 Eidsvåg i Romsdal
Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Miljøvernavdelingen, Fylkeshuset, 6400 Molde
Beboere på Raudsand v/Gerd Bersås, 6462 Raudsand
Norges Miljøvernforbund, Postboks 593, 5806 Bergen
Nærings- og handelsdepartementet, Postboks 8014 Dep, 0030 Oslo
Kolo Veidekke AS, 6462 Raudsand
Aluminium Recycling Norway AS, 6460 Eidsvåg i Romsdal

http://www.miljodirektoratet.no/old/klif/nyheter/brev/aluvest_utslippstillatelse210103.htm

Svar på søknad datert 10.06.02 og varsel om stans av import av avfall

Aluscan
Postboks 115
6462 Raudsand

Vår ref: 98/3414- BeS 408-066
Dato: 24.06.02

Søknad om endret utslippstillatelse

Svar på søknad datert 10.06.02 og varsel om stans av import av avfall

———————————————————————————————

Søknad om utslipp av prosessvann til Sunndalsfjorden kan ikke behandles før gruvas funksjon som renseenhet ved fremtidig drift er dokumentert, og det foreligger konkrete planer for finansiering og drift av oksidfabrikken. I tillegg er det en forutsetning for behandling av søknaden at miljøkonsekvensene av utslipp til fjorden er nærmere utredet av en uavhengig faginstans.

SFT kan ikke lenger gå god for at det importerte avfallet blir gjenvunnet under forhold som ikke utgjør noen miljøfare, slik det stilles krav om etter forskrift om grensekryssende transport av avfall. Konsekvensen av dette er at avfall fra utlandet ikke lenger vil kunne importeres til Aluscan. Dette gjelder også det avfallet som SFT har gitt importtillatelse til, men som ikke allerede er transportert.

Driften ved Aluscan skal reduseres til det nivå som er forsvarlig ut fra gruvas nåværende kapasitet og tillatt mengde til deponi.

________________________________________________________________________

Innledning

Vi viser til Deres søknad datert 10.06.02 om midlertidig tillatelse til utslipp av prosessvann til Sunndalsfjorden, og om tillatelse til ny mellomlagring av 20 000 tonn saltslagg i Bergmesteren. Videre vises til NIVAs vurdering datert 17.06.02 som gjelder utslipp av prosessvann til Sunndalsfjorden samt oppdaterte bergegninger over utslipp av tørrstoff/faststoff og metaller til sjø datert 20.06.02.

SFT har tidligere mottatt søknad om endret utslippstillatelse datert 04.09.01 med ettersendt søknad om tillatelse til deponering av filterstøv fra Aluvest, og søknad datert 02.05.02 om deponering av forurenset saltslagg og metallholdig «russermasse». På grunn av usikkerhet rundt driften av oksidfabrikken, har SFT ikke ferdigbehandlet disse søknadene.

Hva saken gjelder
Aluscan driver gjenvinning av aluminium fra saltslagg fra sekundær aluminiums-virksomhet, og importerer store mengder saltslagg fra utlandet til prosessen. Saltslagget inneholder i gjennomsnitt ca 7 % aluminium og ca. 25 % aluminiumsoksid. På grunn av innholdet av tungmetaller og potensiale for utvikling av giftige og brannfarlige gasser, er saltslagget klassifisert som spesialavfall. Oksidfabrikken, Alox Nor, skal ta imot og gjenvinne aluminiumsoksid fra saltslagget til et ferdig produkt. Det har vært store problemer forbundet med å få denne prosessen til å fungere som planlagt. Målet er at Alox Nor skal øke gjenvinningsgraden for saltslagget fra ca. 7 % til 30-40 %.

Prosessvann, som inneholder salter, tungmetaller og faststoff/oksid, pumpes til en underjordsgruve. Denne fungerer som renseenhet for tungmetaller og faststoff/oksid i prosessvannet før det ledes til Sunndalsfjorden. En egen dagstrosse med avrenning til underjordsgruva er godkjent som deponi for avfall fra prosessen. Underjordsgruva er tilført store mengder faststoff/oksid gjennom årenes løp, og kan i dag ikke ta imot de mengder prosessvann som virksomheten genererer. Dessuten er deponiet fylt opp raskere enn forutsatt på grunn av problemer med oksidfabrikken.

Søknad om utslipp av prosessvann til Sunndalsfjorden 
Med brev datert 10.06.02 søker Aluscan om tillatelse til å slippe prosessvann direkte til sjøen etter å ha fjernet 50 % av faststoffet/oksidet. Bedriften søker videre om å få lagre 20 000 tonn saltslagg midlertidig åpent i fjellet bak bedriften for å kunne fortsette å importere saltslagg under redusert drift. SFT har forstått det slik at Aluscan i dag har redusert driften ned til 30 % på grunn av problemer med lav kapasitet og stadige havarier i oksidfabrikken.

Som vedlegg til søknaden følger en granskningsrapport fra underjordsgruva av 16. mai 2002. Rapporten tyder på at tilførselen av faststoff/oksid til gruva har vært så stor at overløpet begynner å gå tett. Videre har vannstanden steget med 2-3 meter over det normale nivået, noe som skyldes mye faststoff/oksid i prosessavløpsvannet.

Bedriften trenger tid, anslått til 15 måneder, for å løse problemene ved oksidfabrikken. Målet er å redusere oksidmengden til gruve og deponi. For å kunne fortsette utvinning av aluminium fra saltslagg i denne perioden, uten å belaste gruva ytterligere, ønsker bedriften å slippe prosessvannet direkte til sjø.

SFTs vurdering av søknaden 
Bedriften planlegger å installere et vakumfilter som skal fjerne 50 % av tørrstoffet i prosessvannet. Deretter skal prosessvannet slippes direkte til sjøen. Ca 50 % av tørrstoffet skal deponeres og 50 % slippes til sjøen.

I NIVAs redegjørelse datert 20.06.02, basert på beregninger av analyser av saltslagg fra Aluvest, er det anslått at prosessavløpsvannet vil gi følgende maksimumsverdier for månedlige utslipp til sjøen; 2500 tonn aluminiumsoksid, 1125 tonn løst aluminium, 11 tonn kobber, 4,5 tonn sink , 2,7 tonn bly og 1 tonn nikkel.

Det er knyttet usikkerhet til disse tallene, men SFT anser at det dreier seg om svært store utslipp, blant annet av miljøgifter til fjorden. Stoffene vil stort sett være bundet til partikler, og umiddelbar utlekking vil trolig være liten. Det er imidlertid usikkert i hvilken grad så store mengder miljøgifter vil lekke ut over tid. I et noe lengre perspektiv vil opptak i organismer og akkumulering i næringskjeden kunne skje.

Når det gjelder tilførsel av faststoff/oksid til gruva, har SFT gjort et grovt anslag som tyder på at denne tilførselen har vært betydelig. Fra perioden 1992-2002 har bedriften utvunnet aluminium fra i overkant av 900 000 tonn saltslagg. Av dette er det grovt anslått utvunnet 65 000 tonn aluminium for omsmelting og 225 000 tonn aluminiumsoksid. Samtidig har bedriften deponert ca. 140 000 tonn aluminiumsoksid i deponi/åpen gruvesjakt i Bergmesteren mens under 10 000 tonn ferdigforedlet aluminiumsoksid for salg er produsert i Alox Nor. Beregningene er basert på et aluminiuminnhold på 7 % og et oksidinnhold på 25 %. Oksidinnholdet kan imidlertid ha vært vesentlig høyere, enkelte ganger opptil 60 %. Det betyr at minst 75 000 -100 000 tonn aluminiumsoksid er ført med prosessvann til gruva. For å bedre gruvas funksjon foreslår bedriften å pumpe opp masse og legge massen på deponi, eller å sprenge i gruva. Bedriften vurdere begge alternativene som usikre.

Utviklingen av oksidfabrikken har pågått i 10 år. I denne perioden har det vært store tekniske problemer, slik at store mengder oksid har gått til deponi istedenfor til produksjon. Aluscan har ikke fremlagt noen konkret plan for arbeidene som planlegges ved Alox Nor. SFTs erfaring med Aluscan tilsier at det er høyst usikkert om tidsrammen på 15 måneder er realistisk. Det er heller ikke lagt frem noen finansieringsplan for prosjektet. SFTs gjennomgang av bedriftens regnskaper tilsier at konsernet ikke har midler til å finansiere større ombygginger av oksidfabrikken.

SFT mener at de viktigste forutsetningene for å kunne behandle en søknad om utslipp av prosessvann til sjø ikke er tilstede. En av forutsetningene for driften ved Aluscan og Alox Nor er at prosessvann pumpes til underjordsgruve og produksjonsavfall skal deponeres i deponiet i Bergmesteren. En eventuell tillatelse til et utslipp til sjøen vil være midlertidig, basert på en grundig utredning av miljøkonsekvensene for fjorden. En slik vurdering må blant annet omfatte undersøkelse av bunnsedimentene i fjorden både i strandsonen og i de dypeste partiene av fjorden utenfor bedriften. Videre må utlekkingsfare for miljøgifter og fare for akkumulering av miljøgifter i organismer i Sunndalsfjorden på kort og lang sikt undersøkes.

SFT vil gjøre det klart at fortsatt drift ved Aluscan krever at driften reduseres til den kapasiteten gruva har, slik at kravene i utslippstillatelsen overholdes. En reduksjon i driften innebærer at utslippene skal reduseres tilsvarende, jfr. utslippstillatelsen.

Konklusjon
En av de viktigste forutsetningene for videre drift ved Aluscan er at gruva kan fungere som renseenhet for prosessvannet, og at deponiet i Bergmesteren drives forsvarlig. Bedriften må derfor foreta de nødvendige undersøkelser for å bringe klarhet i den fremtidige utnyttelsen av underjordsgruva og deponiet.

Videre ber SFT om at det fremlegges en konkret plan for ombyggingen av oksidfabrikken, inkludert en finansieringsløsning.

For å kunne behandle søknaden om midlertidig utslipp av prosessvann til fjorden, må bedriften fremlegge en uavhengig vurdering av miljøkonsekvensene både på kort og lang sikt.

Stans av import av saltslagg 
På bakgrunn av drøftelsen og konklusjonene ovenfor, kan SFT ikke lenger gå god for at det importerte avfallet blir gjenvunnet under forhold som ikke utgjør noen fare for menneskets helse eller miljø, slik det er et krav om etter forskrift om grensekryssende transport av avfall artikkel 6 nr 5. For tillatelser som allerede er gitt, følger det av samme forskrift artikkel 28 nr 3 at SFT har en plikt til å trekke sitt samtykke dersom vilkårene forbundet med transporten ikke overholdes.

SFT kommer til å underrette de enkelte eksportørene og avsendermyndighetene om dette. Konsekvensen av dette er at avfall fra utlandet ikke lenger vil kunne transporteres til Aluscan. Dette gjelder også det avfallet som SFT har gitt importtillatelse til, men som ikke allerede er transportert. Etter en foreløpig oversikt er de berørte 10 sakene kodet med:

Vi oppfordrer bedriften til å uttale seg om importstansen innen en uke.

Med hilsen

Signe Nåmdal
Seksjonssjef

 Bente Sleire
Overingeniør

Kopi til: Nesset kommune, 6460 Eidsvåg

Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Miljøvernavdelingen,Fylkeshuset,6400 Molde

http://www.miljodirektoratet.no/old/klif/nyheter/brev/alucan210602.htm