Gjemnes kommune negativ til økt pH utslipp

Formannskapet i Gjemnes kommune vedtok enstemmig den 20. september 2022 en negativ høringsuttale om tillatelse til økt pH i utslippet fra Real Alloy Raudsand.

Forsidefoto: Formannskapsmøte Gjemnes kommune 20. september 2022 – Kommunedirektør og Ordfører.

Gjemnes kommune stiller seg negativ til at Miljødirektoratet skal tillate økt pH for utslipp fra Real Alloy til Tingvollfjorden uten å utrede hva utslipp som omsøkt eventuelt vil medføre av negative effekter på miljøet og resipienten. Det må dokumenteres hvilke mulige negative effekter en økt pH i utslippet kan ha på forurensinger i utslipp og i fjorden, og om disse kan endre biotilegneligheten.

Den kritiske høringsuttalen ble enstemmig vedtatt i formannskapet.

Saksframlegget finnes her:

https://neitilgiftdeponi.files.wordpress.com/2022/09/20220913-gjemnes-kommune-kommunedirektorens-saksutredning.pdf

Saksprotokoll fra Gjemnes kommune finnes her:

https://neitilgiftdeponi.files.wordpress.com/2022/09/20220920-gjemnes-kommune-saksprotokoll.pdf

Jeg kan for lite kjemi til å uttale meg, og har savnet en redegjørelse om hva dette egentlig innebærer

Kommunestyrepolitikerne var delte i synet på om Real Alloy skulle få tillatelse til utslipp av avløpsvann med høyere pH enn tidligere. Andreas Gjerde (KrF) syntes det var vanskelig å uttale seg om økningen av pH kontra reduksjon i utslippsmengde. Flertallet gikk til slutt imot en slik økning.

(Pluss-artikkel)

https://www.auraavis.no/jeg-kan-for-lite-kjemi-til-a-uttale-meg-og-har-savnet-en-redegjorelse-om-hva-dette-egentlig-innebarer/s/5-5-408753

Å be er for svakt, i Tingvoll tar man ordet kreve i bruk mot økt utslipp i fjorden

Miljødirektoratet hadde ute på høring om Real Alloy på Raudsand kunne øke pH på utslipp i fjorden. I Tingvoll sier de folkevalgte nei med to streker under.

…………………..

Tingvoll kommunestyre krever at Miljødirektoratet gir avslag på søknad om økt pH på utslippet fra Real Alloy til Tingvollfjorden, uten ytterligere utredning. Kommunestyret mener at informasjonen i saka ikke er dekkende for å kunne gjøre et faglig begrunna vedtak.

(pluss-artikkel)

https://www.auraavis.no/a-be-er-for-svakt-i-tingvoll-tar-man-ordet-kreve-i-bruk-mot-okt-utslipp-i-fjorden/s/5-5-410927

Nytt skip fra Wales med farlig avfall

Nytt skip med store mengder saltslagg fra Wales ankommer Raudsand om kvelden torsdag den 29. september.

Skipet Wilson Astakos (bildet) er på tur til Raudsand fra Wales. Skipet begynte på ferden søndag 25. september 2022 og beregnet ankomst til Raudsand er på kvelden torsdag 29. september.

Skipet på 3597 DWT og er lastet med store mengder saltslagg og er mandag kl 1730 på tur oppover Irskesjøen. Saltslagg er farlig avfall og Norge er det eneste landet i Europa som tillater utslipp av prosessvann etter behandling av saltslagg til fjord eller hav.

Nei til Giftdeponi er sterkt kritisk til en økning i utslippet

Miljødirektoratet har nylig avsluttet en høring om forhøyet utslipp av pH i utslippet av forurenset prosessvann til fjorden. Nei til Giftdeponi er sterkt kritisk til en økning av pH i utslippet og har sendt inn en lengre høringsuttale.

Utdrag fra høringsuttalen:

  • Dokumentasjon viser overskridelser av tillatelsen de siste 10 årene
  • Økte utslipp kan ikke godtas, en høring på kun pH i utslippet er mangelfullt
  • Kan en langvarig overskridelse rettferdiggjøre en forhøyet grense?
  • Utslippet er ikke vurdert helhetlig sammen med utslippene fra gruvene
  • Fjorden viser en negativ miljømessig utvikling
  • Nedgang i arter og individer i bløtbunnsfaunaen
  • Dårlig Økologisk tilstand og Kjemisk tilstand
  • Miljødirektoratet har ikke satt grense for utslipp for kobber og suspendert stoff
  • Fordobling av miljøgiften PCB i fjorden på seks år

Hele høringsuttalen finnes her:

https://neitilgiftdeponi.files.wordpress.com/2022/09/20220922-horingsuttalelse-real-alloy-ph.pdf

Økte utslipp – høring

Real Alloy på Raudsand søker om å øke pH i utslippet av prosessvann til fjorden. Høringsfristen er den 22. september 2022.

https://www.miljodirektoratet.no/hoeringer/2022/juli-2022/real-alloy-soker-om-okt-ph-i-avlopsvann-pa-raudsand/

Oversikt over noen av tillatelsene til utslipp:

Samleside om Real Alloy med vannovervåking, studier, egenkontrollrapporter, tillatelser og innlegg:

Langvarig overskridelse av tillatelse

Send inn høringssvar her:

https://www.miljodirektoratet.no/hoeringer/2022/juli-2022/real-alloy-soker-om-okt-ph-i-avlopsvann-pa-raudsand/

Sunndal og Tingvoll negativ – Molde positiv til økte utslipp på Raudsand

Kommunedirektørene i Tingvoll og Sunndal kommuner er negativ til økt pH i utlippet til Real Alloy på Raudsand. Kommunedirektøren i Molde er positiv og produserer en begrunnelse som er feil.

Forsidefoto: Formannskapsmøte 6. september 2022

Tingvoll kommune stiller seg negativ

https://neitilgiftdeponi.files.wordpress.com/2022/09/20220915-uttalelse-tingvoll-kommune.pdf

Sunndal kommune stiller seg negativ

https://neitilgiftdeponi.files.wordpress.com/2022/09/20220921-uttalelse-sunndal-kommune.pdf

Molde kommune er positiv

Kommunedirektøren i Molde bruker en feil verdi som fører til en feilaktig konklusjon. Real Alloy har en tillatelse til utslipp av 5 000 m3 prosessvann til fjorden. I saksframlegget viser kommunedirektøren til at nåværende tillatelse er på 45 000 m3, noe som er direkte feil.

Kommunedirektøren legger frem en vurdering basert på feil verdi

Et utslipp med en pH på opptil 10,7 kan umulig være mer gunstig for miljøet enn et utslipp med pH på opptil 10,0.

Molde kommunestyre vil behandle saken 15. september 2022.

Vil slippe ut avløpsvann med høyere pH-verdi, men møter sterk motstand: – Har ikke tillit til bedriften

Bedriften Real Alloy på Raudsand vil slippe ut avløpsvann med høyere pH-verdi enn de har tillatelse til. Kommunesdirektøren i Sunndal stiller seg negativ til søknaden.

Miljødirektoratet hadde uanmeldt tilsyn ved bedriften tidligere i år.

(pluss-artikkel)

https://www.driva.no/nyheter/i/kER30L/vil-slippe-ut-avloepsvann-med-hoeyere-ph-verdi-har-ikke-tillit

Alt henger sammen med alt – også på Raudsand

Raudsand var Nesset kommune sin industribygd med Rødsand Gruber som hadde rundt 180 arbeidsplasser. Industrien på Raudsand var en av de viktigste bærebjelkene i lokalsamfunnet, og produksjonen var avhengig av store mengder ferskvatn, som de fikk fra Rausandvatnet via Kleivdammen.

https://www.rbnett.no/meninger/i/RGR3aA/alt-henger-sammen-med-alt-ogsaa-paa-raudsand

Kommunedirektøren villeder politikerne

Miljødirektoratet gjennomfører en høring om å øke pH i utslippet til Real Alloy Raudsand. Kommunedirektøren i Molde feilinformerer politikerne i saksfremlegget med å påstå at nåværende utslippstillatelse er 9 ganger større enn aktuell tillatelse.

Forsidebilde: pH skala – en verdi på 10,7 tilsvarer omtrent salmiakk.

Overskrider tillatelsen i 42 % av tiden

Real Alloy søker om å øke pH til 10,7 i utslippet til fjorden på Raudsand. Bedriften har overskredet utslippstillatelsen i mange år. Bare i første halvår i 2022 er det brudd på tillatt verdi i 42 % av tiden.

Målinger av ph i utslipp 1. halvår 2022 opplyst av Real Alloy i søknaden. Utslippet overskrider tillatelsen 42 % av tiden.

Feilaktig konklusjon

Administrasjonen i Molde legger frem et forslag til uttale fra kommunen. Saksbehandler er enhetsleder på Byggesak og geodata. I vurderingen brukes en feil verdi som fører til en feilaktig konklusjon. Real Alloy har en tillatelse til utslipp av 5 000 m3 prosessvann til fjorden. I saksframlegget viser kommunedirektøren til at nåværende tillatelse er på 45 000 m3, noe som er direkte feil.

Villeder politikerne

Molde kommune konkluderer med det er mer gunstig for miljøet med et utslipp på makismalt 5 000 m3/døgn og pH på 10,7 i forhold til «nåværende» tillatelse på 45 000 m3/døgn og pH 10. Feilen er når kommunen angir nåværende utslippstillatelse til å være på 45 000 m3/døgn. Dette er 900 % (9 ganger) mer enn riktig verdi på 5 000 m3. Kommunens feilaktige saksfremlegg villeder politikerne.

Utslippstillatelse 2021

Gjeldende utslippstillatelse fra 22. januar 2021 viser til at utslippsgrensen er 5 000 m3/døgn.

Utslippstillatelse fra Miljødirektoratet datert 22. januar 2021 viser en vannstrøm på 5000 m3/døgn

Kilde: https://neitilgiftdeponi.files.wordpress.com/2021/02/20210122-tillatelse-til-virksomhet-etter-forurensningsloven-for-real-alloy-raudsand.pdf

Utslippstillatelse 2020

Utslippstillatelsen fra 10. september 2021 viser også til en utslippsgrensen på 5 000 m3/døgn.

Utslippstillatelse fra Miljødirektoratet datert 22. januar 2021 viser en vannstrøm på 5000 m3/døgn

Langvarig overskridelse av tillatelse

En gjennomgang av tilgjengelige målinger utført fra 2017 og frem til i dag viser overskridelser på alle målinger av pH i utslippet fra bedriften.

Et utslipp med en pH på opptil 10,7 kan umulig være mer gunstig for miljøet enn et utslipp med pH på opptil 10,0.

Real Alloy sier de er tilbydd Raudsand-dammen for en krone

Demningen på Raudsand i Molde kommune har røft beregnet, vann nok til å produsere kraft tilsvarende 70 prosent av Gyl kraftverk.

(pluss-artikkel)

– Det må spørres om denne demningen og mulige vannkraften her ikke skulle bli verdsatt til mer enn 1 krone. Røft beregnet ville dette vannet ha kunnet produsert kraft tilsvarende ca. 70 % av Gyl kraftverk, som ifølge Proff.no hadde en driftsinntekt i 2021 på 2,1 millioner.

https://www.auraavis.no/real-alloy-sier-de-er-tilbydd-raudsand-dammen-for-en-krone/s/5-5-405036

Tingvoll: Mildt sagt lunken til søknad om utslipp med endret pH-verdi i fjorden

Real Alloy på Raudsand ønsker å endre utslippstillatelsen i Tingvollfjorden med endret pH-verdi. Det er Tingvoll skeptisk til, og torsdag skal kommunestyret gi sin høringsuttalelse.

(pluss-artikkel)

Kommunedirektøren er i sin innstilling negativ til at direktoratet skal tillate økt pH på utslippet fra Real Alloy til Tingvollfjorden, uten ytterligere utredning.

………………………………….

https://www.auraavis.no/tingvoll-mildt-sagt-lunken-til-soknad-om-utslipp-med-endret-ph-verdi-i-fjorden/s/5-5-404916

Ekstrarunde etter Raudsand-vedtak: – Nå ble jeg satt ut

Ordfører Dahl «satt ut»: Raudsand-plan avvist og sendt i retur av formannskapet.

……………………………..

Enhetsleder byggesak og geodata og konstituert enhetsleder for samfunn og plan i Molde kommune, sier dette om hva vedtaket betyr i praksis:

– Administrasjonen får nå saka tilbake. Så må vi ta en runde med juridiske og planmessige avklaringer, og bearbeiding slik at saka blir i tråd med bestillinga fra politikerne. I formannskapet var det særlig formuleringene om at farlig uorganisk avfall også i stabilisert form er uønsket, som flertallet av politikerne mente ikke var godt nok ivaretatt.

…………………………………..

https://www.rbnett.no/nyheter/i/O8nW73/ekstrarunde-etter-raudsand-vedtak-naa-ble-jeg-satt-ut

https://www.driva.no/nyheter/i/XbgL2E/ekstrarunde-etter-raudsand-vedtak-naa-ble-jeg-satt-ut

NIVA: Fjorden er dårligere

Etter utarbeiding av reguleringsplan på Raudsand med tilhørende konsekvensanalyse har NIVA publisert to store undersøkelser av fjorden utenfor Raudsand. De to undersøkelsen viser at tilstanden til fjorden er dårligere enn tidligere.

Forsidebilde: Industriområdet på Raudsand november 2021

Utdrag av konklusjonen i rapport fra NIVA (Norsk institutt for vannforskning) – Undersøkelser i bløtbunnsfauna, miljøgifter og metaller i sedimentene i Tingvollfjorden ved Raudsand publisert 7. oktober 2020:

Oppnår ikke vannforskriftens mål

NIVA 2020: «Undersøkelsen av miljøtilstanden i Tingvollfjorden ved Raudsand i 2019 viser at vannforekomsten ikke oppnår vannforskriftens mål om minst «god» tilstand. Både økologisk og kjemisk tilstand ble klassifisert som «moderat» på samtlige undersøkte stasjoner«.

Økologisk tilstanden nedgradert

NIVA 2020: «den samlede økologiske tilstanden nedgradert til «moderat» på grunn av høyt innhold av miljøgiftene kobber, sink og PCB7 i sedimentene«.

Klassifisert som «ikke god»

NIVA 2020: «Kjemisk tilstand ble vurdert på bakgrunn av bly, kadmium og nikkel i sedimentene, hvorav nikkel hadde konsentrasjonsmålinger over grenseverdien og tilstanden ble dermed klassifisert som «ikke god»».

Omfattende toksiske effekter og kronisk negative effekter på organismer

NIVA 2020: «De påviste konsentrasjonene av kobber i sedimentene kan medføre omfattende toksiske effekter på sedimentlevende organismer. Nivåene av nikkel, sink og PCB i sedimentene kan også ha kronisk negative effekter på sedimentlevende organismer. Det kan dermed tenkes at de høye konsentrasjonene av disse miljøgiftene kan være en medvirkende årsak til de lave arts- og individtallene som har blitt observert hos bunnfaunaen».

NIVA 2020: «Det ble påvist høye konsentrasjoner av metallene aluminium, litium, vanadium og jern».

Nedgang i antall registrerte arter- og individer

NIVA 2020: «en nedgang i antall registrerte arter- og individer på stasjonene. For miljøgifter i sedimentene viser tre av fire stasjoner en økning i konsentrasjonen for de fleste stoffene».

Kart over målestasjoner

Utdrag av oppsummering i rapport fra NIVA (Norsk institutt for vannforskning) for 2021- Undersøkelse av blåskjell publisert 28. februar 2022:

Overskridelser av PROREF-verdier

NIVA 2021: «I blåskjellene fra overvåkingen i 2021 ble PROREF-verdiene overskredet for arsen (ved alle stasjoner), krom (ved tre stasjoner), nikkel (ved fire stasjoner) og sink (ved én stasjon). På blåskjellstasjonene SU1 og SU3 som er mest representative for vannforekomsten, var det overskridelser av PROREF-verdiene for arsen og nikkel, samt for krom ved SU3».

Overskridelser av arsen og kvikksølv

NIVA 2021: «Blåskjell på alle de fem stasjonene har konsentrasjoner av arsen og kvikksølv som overskrider de foreslåtte EQS-verdiene». «Konsentrasjonen av krom overskrider den foreslåtte EQS-verdien på stasjon SU4».

NIVA 2021: «Nivåene av krom, nikkel og sink var noe høyere i 2021 ved blåskjellstasjon SU1 enn i 1987″.

Kart over målestasjoner

Kilder:

https://neitilgiftdeponi.files.wordpress.com/2022/03/20201009-niva-tingvollfjorden-blotbunnsfauna-sediment.pdf

https://neitilgiftdeponi.files.wordpress.com/2022/03/20220228-niva-tiltaksorientert-vannovervaking-etter-vannforskriften-for-real-alloy-as.-1.pdf

Formannskapet sendte kommunedirektørens forslag om reguleringsplan tilbake

Formannskapet sendte forslaget om ny reguleringsplan tilbake til administrasjonen med beskjed om å utarbeide en ny plan uten farlig avfall. Forslaget om ny reguleringsplan må legges frem uten å tillate deponi for farlig avfall. Vedtaket er endelig.

Forsidefoto: Formannskapsmøte 6. september 2022

Forslaget var fremmet av MDG og SP og ble vedtatt med knapt flertall. Siden det er et tilbakesendingsforslag blir forslaget ikke behandlet i kommunestyret.

Nei til Giftdeponi hadde ikke oversikt over saksbehandlingen i en tidligere artikkel hvor det var nevnt at vedtaket skulle til kommunestyret. Det er feil og formannskapet avgjorde at saken skal tilbake til administrasjonen med presisering om å ikke tillate deponi for farlig avfall.

Vedtaket setter en mulig stopper for til å deponere farlig avfall på Raudsand. Både formannskap og kommunestyret har vedtak om å si nei til farlig avfall. Prosessen om ny reguleringsplan forventes å ta lang tid og det vil være merkelig hvis kommunen gir nye tillatelser før ny reguleringsplan er ferdig.

Formannskapet i Molde kommune sier nei til farlig avfall

Formannskapet i Molde vedtok den 6. september 2022 å sende kommunedirektørens forslag tilbake med beskjed om at uorganisk farlig avfall ikke skal inngå i reguleringsplanen. Kommunestyret skal foreta en endelig avgjørelse den 15. september 2022.

Oppdatering 8. september 2022: Vedtaket i formannskapet er endelig og vil ikke sendes videre til kommunestyret. Administrasjonen må starte arbeidet med omregulering hvor det ikke tillates deponi for farlig avfall.

En representant fra MDG og to fra SP la frem følgende forslag: «Saken sendes tilbake. I nytt forslag til reguleringsendring skal deponi for uorganisk farlig avfall ikke inngå i planen, heller ikke stabilisert uorganisk farlig avfall«.  Forslaget ble vedtatt med 7 mot 6 stemmer. MDG (1), SP (2), SV(2), Frp (1) og AP (1) stemte for. H (4), Krf( 1) og AP(1) stemte i mot forslaget.

Jevnt om giftdeponi

Saken skal opp i kommunestyret for behandling 15. september 2022. Utfallet i kommunestyret er usikkert og vil sannsynligvis bli jevnt. Det er trist at Høyre, Krf og halvparten av AP i formannskapet går inn for giftdeponi på Raudsand.

Representanten fra Krf hadde et oversendelsesforslag med «ber kommunedirektøren om å sette fortgang i arbeidet med reguleringsendring uten deponi for farlig uorganisk avfall«. Krf representanten stemte deretter i mot å be om en reguleringsendring uten deponi for farlig avfall!

Fjellhaller på Raudsand

Miljødirektoratet gjennomførte en vurdering av bygging av fjellhaller på Raudsand den 8. april 2020. Vurderingen kom en måned etter at departementet godkjente reguleringsplanen. Miljødirektoratet skriver at det er stor usikkerhet og store kostnader med utsprenging av fjellhaller. Miljødirektoratet kan ikke ta stilling til om fjellhallene i Raudsand er egnet for uorganisk farlig avfall.

Forsidefoto: Visualisering av størrelse på en fjellhall sammenlignet med Hatleliblokka i Molde

 Miljødirektoratets vurdering av deponi for farlig avfall  datert 8. april 2020

De store og viktige utredningene gjenstår

«Med unntak av to geologiske rapporter om malmforekomsten, har Miljødirektoratet ikke hatt tilgang til nye utredninger om prosjektet i Raudsand. De store og viktige utredningene gjenstår fremdeles».

Kan ikke ta stilling til om fjellhallene i Raudsand er egnet

Miljødirektoratet: «Det er fremdeles slik at vi ikke har fått fremlagt nok informasjon om de geologiske, hydrogeologiske og geotekniske forholdene til at vi kan ta stilling til om fjellhallene i Raudsand er egnet som lokalitet for et deponi for uorganisk farlig avfall i tråd med de krav som avfallsforskriften gir».

Nødvendig med mer kunnskap om fjellet er tilstrekkelig tett

Miljødirektoratet: «Det er nødvendig med mer kunnskap om følgende før det kan tas stilling til om fjellet er tilstrekkelig tett».

Det må gjennomføres undersøkelser av berget

Miljødirektoratet: «Det må gjennomføres nærmere geologiske, geotekniske og hydrogeologiske undersøkelser av berget der deponiet skal være».

Undersøke avfallet om det vil kunne reagere med berggrunnen

«Det må gjennomføres undersøkelser av avfallet som planlegges deponert for å avklare om det vil kunne reagere med berggrunnen«.

Risikovurdering

«Opplysningene må innarbeides i en stedsspesifikk risikovurdering».

Fremdeles mange usikkerheter

«Selv om ny reguleringsplan nå er vedtatt er det fremdeles mange usikkerheter og store investeringer som gjenstår. Spesielt er det knyttet usikkerhet og store kostnader til anleggsfasen med utsprenging av fjellhaller».

Kilde:

https://neitilgiftdeponi.files.wordpress.com/2022/09/20200408-oppfolging-av-ekspertutvalgets-rapport-om-farlig-avfall.pdf

Skipslast med farlig avfall til Raudsand

Skipet Wilson Heron ankom fra Wales til Raudsand i dag 1. september 2022 kl 11:00 etter 5 dager på en seilas over Irskesjøen, Atlanterhavet, Nordsjøen og Norskehavet før turen gikk inn Tingvollfjorden. Skipet frakter farlig avfall. På Real Alloy Raudsand vaskes salter og tungmetaller til sjøen.

Forsidefoto: Wilson Heron legger til kai på Raudsand etter fem dagers seilas fra Wales med farlig avfall

40 % av avfallet til fjorden

I tillatelsen for import opplyses det at 40 % av avfallet deponeres i fjorden. Det er store mengder salt sammen med tungmetaller som deponeres i fjorden Miljødirektoratet gir nye og økte tillatelser til utslipp.

Wilson Heron legger til kai på Raudsand etter fem dagers seilas fra Wales med farlig avfall

Avvik

Miljødirektoratet stoppet importen noen måneder i første del av 2022. Direktoratet meldte om 6 avvik. Avvikene medførte ingen andre reaksjoner.