Mener planer i Nesset framstår som miljøkriminalitet

– Rystet over hele saka

– For meg framstår dette som miljøkriminalitet. Jeg er rystet over hele saka, sier Synnøve Helland (Sp) i økonomi- og planutvalget i Sunndal.

………………………………………..
De reagerer også på at søknadene om etablering av deponi innenfor området på Raudsand kommer oppdelt og blir behandlet hver for seg av Miljødirektoratet. På denne måten mister man helhetsvurderingen, og det vil være vanskelig å se hva den samlede faren for forurensning er. Det ble vist til at det er den samlede belastningen som er viktig – og at alle utslipp, planlagte, ikke planlagte, godkjente og ikke godkjente før eller siden vil havne i Tingvollfjorden.

– For meg framstår dette som miljøkriminalitet, sa Synnøve Helland (Sp) i møtet tirsdag.

– Det er helt uforståelig at det nå søkes om dispensasjon. Jeg er rystet over hele saka – og ikke minst over at vi får dette servert i flere omganger og i kakestykker som skal være akkurat så små at vi klarer å gulpe dem ned.

Jonny Meland (Ap) var helt enig.

– Dette er miljøkriminalitet av verste sort. Det som er i dette området fra før – vi vet ikke hva alt sammen er. Det er i alle fall så farlig at skogen dør rundt området. Jeg har et oversiktsbilde som viser veldig mye død skog. Og det er død skog under deponi 1, i fallretningen. Jeg sitter også med spørsmålet om hvorfor møllestøv, som har en verdi, og som Aluscan brukte i sin produksjon, skal dekkes til og graves ned. Vi kan ikke risikere, med det avfallet som er på stedet i dag, at det hele kan lekke ned og ut i fjorden. Den cocktailen vil være av verste sort. Jeg har også sett et annet bilde, som viser grønn sevje som lyser på natta i dette området. Det betyr en ting, at det er radioaktivt, det som er nedi gruvene der. Det er veldig skremmende.
……………………………….
(plussartikkel)

http://www.driva.no/nyheter/2017/05/30/%E2%80%93-Rystet-over-hele-saka-14801368.ece

Odelsjenta Lena (15) kjempar mot giftdeponi

Lena Sandvik Vassli fryktar for framtida til Nesset dersom det nasjonale giftdeponiet vert plassert her. Ho trur endå fleire vil flytte frå kommunen.
……………………………
Lena Sandvik Vassli er klar over at Noreg treng eit giftdeponi i løpet av fem år, men meiner at ein må leite etter stader som er trygge. Ho er redd for at gifta vil sive ut frå fjellet og ned i fjorden, dersom det vert plassert på Rausand. 15-åringen trur også at det vil skremme folk bort frå kommunen.

– Nesset har blitt fråflytta og giftdeponiet hjelp ikkje på. Eg trur det vil øydelegge for kommunen, seier ungdomspolitikaren. Sjølv kjem ho frå gard og er odelsjente. Ho tvilar på at ho kjem tilbake og tar over garden, dersom kommunen etablerer giftdeponi.
…………………………………

https://www.nrk.no/mr/odelsjenta-lena-_15_-kjempar-mot-giftdeponi-1.13538843

– Storvik, du må høre på oss

………………..
– På tampen av et nesten fire timer langt møte fikk to ungdommelige røster slippe til. Amanda Grande Eikås og Lena Vassli har begge en drøm om å overta sine respektive heimgårder når de bli voksne. De var begge klare på at det betinger at de slipper å være naboer til et giftdeponi.

–Begge hadde en klar oppfordring til daglig leder Harald Storvik i Bergmestreren AS om å høre på ungdommen.

– Vi mener sunn og rein natur er langt viktigere enn penger. Vi vil beholde reint vann og frisk luft. Vi vet ikke hva som kan skje om det anlegges et deponi på Raudsand. Vi frykter det kan skje en eksplosjon. Hva med næringene i fjorden. Framtida vår er ikke til salgs. Ingen vil overta en gård som er nabo til et giftdeponi.

– Storvik, hør på oss. Dette blir ikke bra verken for kommune, fylket eller oss ungdommer. Vi må absolutt si nei, sa de to i sluttappelen.
……………………….
(pluss-artikkel)

http://www.driva.no/_incoming/2017/05/31/%E2%80%93-Storvik-du-m%C3%A5-h%C3%B8re-p%C3%A5-oss-14803257.ece

Motstandere: Jonny Meland, Kristin Sørheim, Asbjørn Næverli, Olbjørn Kvernberg og Erik Langset er alle medlemmer i organisasjonen

Alternativt forslag til sak om deponi fra Sunndal AP og Sunndal SV i Sunndal kommune

Uttalelse til høring om deponi for ordinært avfall på Raudsand:

Den omsøkte driftssøknaden for deponi 2 på Raudsand kommer i tillegg til utslipp fra eksisterende deponi 1 og fra gruvene der eksisterende gruveganger er fylt med store mengder farlig avfall. Fjorden utenfor Raudsand har dårlig vannkvalitet og er dels sterkt forurenset. Det er varslet enda en søknad om utslipp fra deponiet for uorganisk farlig avfall på Raudsand, som behandles i samme reguleringsplan.
Før det gis nye tillatelser for avfallsdeponering på Raudsand, ber derfor Sunndal kommune om at Miljødirektoratet krever en kartlegging av hva slags avfall som er deponert i dagens deponi, og i hvilke mengder. Videre krever Sunndal kommune at det iverksettes nødvendig opprydding i eksisterende deponi og rensing av avrenning og annen forurensing.

Driftssøknaden er også første trinn i gjennomføring av en reguleringsplan som innebærer store konsentrasjoner av forurensede og farlige stoffer på Raudsand, samt prosessering av tilsvarende med utslipp til Tingvollfjorden. Kommunestyret i Sunndal er sterkt kritiske til at det allerede i første runde søkes dispensasjon fra krav i avfallsforskriften.

For Tingvollfjorden er det den samlede belastningen som er vesentlig. Alle utslipp, planlagte, ikke planlagte, godkjente og ikke godkjente vil før eller siden havne i Tingvollfjorden. Sunndal kommune finner det uakseptabelt at søknadene om etablering av deponi innenfor området på Raudsand kommer oppdelt og blir behandlet hver for seg av Miljødirektoratet. På denne måten mister man helhetsvurderingen og det vil være vanskelig å se hva den samlede faren for forurensing er.

Miljørisikovurderingen viser flere antagelser og sannsynligheter og den viser stor usikkerhet om konsekvenser ved anlegget. For Sunndal Kommune er det uakseptabelt at miljøkonsekvensene ved et slik anlegg ikke kan garanteres med 100% sikkerhet.

I tillegg kommer usikkerheten med lang transport for hovedmengden av avfallet, enten på vei eller på sjø. Kommunestyret i Sunndal vil påpeke at Sunndal kommune er nærmeste nabo til Raudsand, og fjordstrømmene går innover mot våre bygder Jordalsgrenda, Oppdøl og Øksendalsøra samt kommunesenteret Sunndalsøra.

Til den gjeldende søknaden om deponi for ordinært avfall på Raudsand (deponi 2) ber for øvrig Sunndal kommunestyre Miljødirektoratet om følgende:
• Det må ikke gis tillatelse til å frafalle kravet om dobbel bunntetting i deponiet.
• Det må settes krav om at det avsettes penger til avslutning av deponiet fra dag én. Tidligere erfaringer viser at dette er nødvendig for å få en sikkert avslutningsprosess.
• Gjennomføringsfrekvensen av resipientundersøkelse i Tingvollfjorden må økes. Ved gjennomføring hvert 6. år kan det potensielt skje mye skade i fjorden før det blir oppdaget.

Hvis ikke dette kan etterkommes, ber Sunndal kommune om at driftssøknaden fra Bergmesteren Raudsand AS avslås.

Sunndal AP         Sunndal SV

Sunndal får utsatt høringsfrist

Sunndal kommune er også positiv til opprydding på Raudsand, men samtidig skeptisk til innholdet i søknaden.

I rådmannens innstilling til møte i økonomi- og planutvalget ber Sunndal kommunestyre om at det ikke blir gitt tillatelse til å frafalle kravet om dobbel bunntetting i deponiet. Sunndal kommune mener det er uheldig at det allerede nå søkes om dispensasjon fra krav i avfallsforskriften. Rådmannen skriver i sin innstilling at det må settes krav om at det avsettes penger til avslutning av deponiet fra dag en, fordi tidligere erfaringer viser at dette er nødvendig for å få en sikker avslutningsprosess. Sunndal kommune peker også på at det er uheldig at søknadene om etablering av deponi innenfor området på Raudsand kommer oppdelt og blir behandlet hver for seg. «På denne måten mister man helhetsvurderingen og det vil være vanskelig å se hva den samlete faren for forurensing er», uttaler rådmannen. Etter dialog med Miljødirektoratet har Sunndal kommune fått utsatt høringsfristen til 16. juni med å komme med uttale.

http://www.driva.no/nyheter/2017/05/30/Sunndal-f%C3%A5r-utsatt-h%C3%B8ringsfrist-14799514.ece

UHELDIG: Rådmann Randi Dyrnes innstilling sier at Sunndal kommune mener det er uheldig at det allerede nå søkes om dispensasjon fra krav i avfallsforskriften.
      (Foto: Ingrid Ellevset)

Venstre vil ha ei forsvarleg avfallsbehandling

Møre og Romsdal Venstre er svært skeptiske til eit nasjonalt anlegg for behandling av uorganisk avfall på Raudsand. Plasseringa er dårleg i forhold til kor avfallet oppstår, og dette medfører risikabel transport både på sjø og veg.

Konsekvensutgreiinga er ikkje klar, men alt no verkar Raudsand som eit dårleg alternativ for deponering av avfall som i stor grad oppstår på Austlandet (avfallssyrene frå Kronos Titan i Fredrikstad) og utlandet.
……..

https://www.auraavis.no/leserbrev/meninger/nesset/venstre-vil-ha-ei-forsvarleg-avfallsbehandling/s/5-5-77844

http://www.rbnett.no/nyheter/2017/05/30/Venstre-skeptisk-til-deponi-p%C3%A5-Raudsand-14799145.ece

Inviterer til folkemøte om giftdeponi

Lokalmiljøet rundt det planlagde giftdeponiet for farleg avfall på Raudsand i Nesset blir utfordra til å engasjere seg. I dag held interessegruppa mot deponiet folkemøte.

Motstanden mot deponiet er stor og tysdag kveld arrangerer interessegruppa «Jeg velger meg et giftfritt Nesset» møte. Kristin Sørheim er styreleiar og meiner det er uhyre viktig at folk no bryr seg, før alt blir avgjort over hovudet på dei.

– Det er viktig at lokalbefolkninga får mest mogleg kunnskap om dette og engasjerer seg, for både statsministeren og andre sentrale politikarar har sagt at det ikkje skal etablerast slike giftdeponi mot lokalbefolkninga si vilje, seier Sørheim.

https://www.nrk.no/mr/folkemote-om-giftdeponi-i-nesset-1.13537264

Åpent folkemøte om planene for giftdeponi i Nesset.

Nessethallen tirsdag 30. mai 2017, kl 19.00

Planene om avfallsdeponi for farlig uorganisk avfall på Rausand i Nesset er vår tids viktigste miljøsak for alle som bor og har sitt virke i kommunene rundt Tingvollfjorden/Sunndalsfjorden.

Organisasjonen «Jeg velger meg et giftfritt Nesset» ble etablert 11. april 2017, og har som formål å stoppe planene for farlig uorganisk avfall på Raudsand. I tillegg er det planer om ytterligere utvidelser av dagens drift, det såkalte deponi 2, som også må stanses. Organisasjonen vil samtidig ha fokus på opprydding etter tidligere drift.

Vårt område er ett av de vakreste naturområdene i landet. Sunndalsfjorden har status som nasjonal laksefjord. Det er sterk fremvekst av virksomheter innenfor eiseliv og grønne næringer. Regionens omdømme som reisemål og matprodusent utsettes for stor risiko om det etableres et giftdeponi i Nesset, fremtidige Molde kommune.

Reiselivet er en spennende og fremtidsrettet næring og vil i årene fremover bli en betydelig sysselsetter i våre distrikter. Vi er avhengige av å kunne «selge» våre produkter innenfor rammen av ren natur, fjord og luft.

Næringen har sterkt fokus på bærekraft og grønn utvikling. Norge skal ta posisjonen som den ledende naturbaserte destinasjonen i verden. Dette gir selvfølgelig også store muligheter for næringen i Møre og Romsdal. Tingvollfjorden/Sunndalsfjorden har mange sterke nasjonale reiselivsprodukter hvis omdømme vil bli utsatt for store negative konsekvenser om etablering av avfallsdeponi i området, blir en realitet.

Møre og Romsdal fylke har en stor marin og maritim virksomhet, og har potensiale for å videreutvikle disse næringene på en bærekraftig måte. I fjorden her er det stor produksjon av laks og rogn. Fylket har også, spesielt sett med utenlandske øyne, en spektakulær og vakker natur. Mat produsert med dette bakteppet, er etterspurt. Det er uklokt å ødelegge de muligheter som er der i dag – og i fremtiden – ved å anlegge store avfallsdeponi midt i dette «matfatet».

Fjorden har vært utsatt for en lang forurensningshistorie i mer enn 50 år. Den er ennå ikke helt friskmeldt selv om det har vært lagt ned betydelige ressurser over lang tid.

Befolkningen rundt fjorden (46.000 innbyggere i 6 kommuner) er meget urolige fordi Nesset kommune har fattet positivt vedtak til deponiplanene bare ut fra at dette vil gi noen nye arbeidsplasser. Dette også på tross av sterk motstand fra nabokommunene.

Vi er nå en voksende gruppe i regionen som motsetter oss så vel at man får utvide dagens drift (deponi 2) på Raudsand, som at man i fremtiden får etablere et deponi for farlig uorganisk avfall. For oss står det om bosetting og livsbetingelser, i dag og for kommende generasjoner. Vi vil ikke å bytte vår rene natur, arbeidsplasser innenfor reiseliv og grønne næringer med økt risiko for å forurense fjord og luft.

Velkommen til åpent folkemøte om planene for giftdeponi i Nesset

Nessethallen tirsdag 30. mai 2017, kl 19.00

Inviterer til folkemøte om deponiplanene

Organisasjonen «Jeg velger meg et giftfritt Nesset», som ble etablert i april i år, jobber for å stoppe deponiplanene på Raudsand. Tirsdag 30. mai inviterer de til et åpent folkemøte i Nessethallen i Eidsvåg.
…………………….
– Hvorfor er det viktig at innbyggerne engasjerer seg i denne saken?

– Fordi sentrale politikere som statsminister, klima- og energiminister og partiledere har sagt at det ikke skal etableres et slik deponi der det er lokal motstand. Derfor er det viktig at befolkningen rundt hele Sunndals- og Tingvollfjorden engasjerer seg. Vi må få vite om folk faktisk vil ha dette, når de får kunnskap om hva det innebærer, sier Kristin Sørheim.

http://www.rbnett.no/nyheter/2017/05/28/Inviterer-til-folkem%C3%B8te-om-deponiplanene-14790353.ece

Organisasjonen «Jeg velger meg et giftfritt Nesset» inviterer til et åpent folkemøte om deponiplanene førstkommende tirsdag. Leder i styret, Kristin Sørheim, sier det er viktig å bidra til folkeopplysning. Bildet er tatt tidligere.
      (Foto: Richard Nergaard)

Åpent folkemøte om planene for giftdeponi i Nesset.

Planene om avfallsdeponi for uorganisk og farlig avfall på Rausand i Nesset er vår tids viktigste miljøsak for alle som bor og har sitt virke i kommunene rundt Tingvollfjorden/Sunndalsfjorden.

Vårt område er ett av de vakreste naturområdene i landet. Sunndalsfjorden har status som nasjonal laksefjord. Det er sterk fremvekst av virksomheter innenfor reiseliv og grønne næringer. Regionens omdømme som reisemål og matprodusent utsettes for stor risiko om det etableres et giftdeponi i Nesset. Hvem vil satse på denne type næringsvirksomhet i nærheten av et giftdeponi?

Vår organisasjon – «Jeg ønsker meg et giftfritt Nesset» – arbeider for å stoppe deponiplanene på Rausand. Samtidig har vi fokus på opprydding etter tidligere drift. Fjorden har vært utsatt for en lang foururensingshistorie de siste 50 år. Vi ønsker ikke å bytte vårt rene miljø, arbeidsplasser innenfor reiseliv og grønne næringer eller tryggheten for fremtidige generasjoner mot noen arbeidsplasser knyttet til et giftdeponi.

Vi oppfordrer befolkningen til å engasjere seg og inviterer alle interesserte til å delta på det åpne folkemøtet i Nessethallen. Her vil styret i organisasjonen orientere om sitt syn på konsekvensene av en eventuell etablering av deponi for farlig uorganisk avfall og tilhørende virksomhet. I tillegg vil det bli innlegg fra ulik faglig ekspertise. Det vil også bli anledning til spørsmål og diskusjon.

Meld deg inn i organisasjonen – vi trenger din støtte! For nærmere informasjon om organisasjonen, medlemskontingent og innmelding, gå til:
www.giftfrittnesset.no

NESSETHALLEN i Eidsvåg TIRSDAG 30. MAI KL. 19.00

Styret i «Jeg velger meg et giftfritt Nesset» v/ Kristin Sørheim,
styreleder (og møteleder)

Kva er det eigentleg i sekkane, og korleis skal oppryddinga på Raudsand skje?

Kommunestyret i Nesset vedtok før helga en uttale til Miljødirektoratet ‘s høring om deponi. Dette er ikke om lagring av uorganisk avfall, men gjelder deponering av inntil 75 000 tonn forurenset avfall årlig.
…………………………….
– Det blir for lettvint å berre dekke over søppel med søppel, det held ikkje, sa Ivar Trælvik (Frp).

Anders Torvik (Ap) stilte spørsmål til ordføraren om saka, og kravde på vegner av Nesset Arbeiderparti dobbelt membran under det gamle deponiet av møllestøvsekkar.

– I Norconsults rapport om forholda, går det fram at det ikkje kan garanterast at utslepp ikkje når ned til sjøen, og at sigevatn med lekkasje av giftig fluorid har auka. Slik kan vi ikkje ha det. Vi treng også å vite meir om kva som faktisk er lagra i desse sekkane – vi har sett at nokre av dei er stempla «Ukraina», sa Torvik.

Mellvin Steinsvoll følgde opp og poengterte at staten må inn og ta ansvar i oppryddinga.
………………
(Pluss-artikkel)

http://www.rbnett.no/pluss/2017/05/22/Vil-ha-strengare-krav-14764193.ece

.

Lagring av farlig avfall på Raudsand

Lagring av farlig avfall på Raudsand
…………………..
Debatten må være helhetlig, og den må for all del ikke bare handle om nåtid og kroner og øre. Dette er også en verdidebatt og en fremtidsdebatt, faktisk en debatt i et evighetsperspektiv. Apropos verdidebatt, det er ensporet å vite prisen på alt, men ikke verdien av noe. Verdien av «et giftfritt Nesset» er umulig å prissette.
………………

Trues med stenging etter flere års forurensing

Bergmesteren har nylig opplyst i media at de har inngått avtale med Stena Recycling som er eid av det svenske konsernet Stena Metal. Stena Recycling på Ausenfjellet i Sørum har lagret flere typer avfall på uforsvarlig vis ifølge Fylkesmannen i Oslo og Akershus og truer med stans av anlegget.

En artikkel fra nrk.no 28. mars 2017 beskriver forholdene ved anlegget:

Miljøgifter som tungmetaller, bromerte flammehemmere og PCB har i flere år sluppet ut fra anlegget til Stena Recycling AS på Ausenfjellet i Sørum, ifølge Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Utslippene skyldes uforsvarlig lagring og håndtering av avfall.

Allerede i 2013 ble det dokumentert ulovlig høye konsentrasjoner av tungmetaller som bly, kadmium og kvikksølv i en bekk ved anlegget.

– Dette er alvorlige miljøgifter som ikke skal være ute i naturen. Vi forventer at man stanser disse utslippene. Dette har Stena ikke fulgt opp, men utsatt, sier fylkesmiljøvernsjef Anne-Marie Vikla.
………………………………………….
Her er hele NRK artikkelen:
https://www.nrk.no/…/trues-med-stenging-etter-flere-ars-for…

Artikkel i Romerikes Blad:
https://www.rb.no/…/trues-med-stenging-ma-sta…/s/5-43-468390

Her er brevet fra Fylkesmannen
https://www.fylkesmannen.no/…/Stena%20Recycling%20AS%20-%20…

Sirkulær økonomi og behandlingsanlegg for uorganisk farlig avfall

Av Harald Storvik, for Bergmesteren Raudsand

Jeg vil berømme Olbjørn Kvernberg og Venstre for deres miljøengasjement når det gjelder farlig avfall og sirkulær økonomi. Økt grad av sirkulær økonomi og reduserte mengder avfall til deponi er i tråd med Bergmesteren Raudsands visjon for prosjektet på Raudsand. En viktig del av arbeidet vi gjør er derfor rettet mot mulighetene for kommersiell utnyttelse av komponenter i restavfallet. Men faktum er at selv om man lykkes med økt grad av gjenbruk av avfall, så vil det være restavfall som vil måtte deponeres. Herom hersker neppe faglig uenighet.

Det er korrekt som Kvernberg påpeker at vi aldri kan konkurrere kommersielt mot et eksisterende hull i bakken hvor alt kan deponeres. Men det har heller aldri vært vårt selskaps visjon, strategi eller mål. Vi ønsker og ser muligheter for at Raudsand i framtiden kan bli et skoleeksempel på gjenvinning av avfall, og med et framtidsrettet teknologisk miljø, som omgitt av flott natur, ser muligheter i avfallet som samfunnet vårt produserer.

Sirkulær økonomi og miljørettede framtidsvisjoner er også en del av visjonen til både Veidekke konsernet og Stena konsernet som står bak prosjektet på Raudsand.

Motstanderne velger å ha deponi i fokus framfor å se at vårt fokus også er på mulige prosessalternativer som møter industriens stadig endrende behov for håndtering av sine avfallsstrømmer. Vi ser mulighetene samtidig som vi søker å bli Norges nasjonale løsning for mottak, behandling og deponering av uorganisk farlig avfall. Som Kvernberg påpeker og kaller «søppelturisme» så er faktisk avfall blitt en internasjonal handelsvare. Norge sender i dag 1,7 millioner tonn avfall til andre land (bl.a. organisk avfall fra norske husholdninger), og tar imot 290 tusen tonn farlig avfall i retur (bl.a. i form av flygeaske etter brenning av norsk husholdningsavfall). Deler av dette er en del av den «søppelturismen» som Kvernberg beskriver og som kommer som en konsekvens av de bilaterale og internasjonale avtaler Norge har inngått. Men det er viktig å være klar over at dette også handler om samfunnsansvar, og at vi i Norge må ha løsninger for deponering av avfall som det ikke er muligheter for å kunne gjenvinne.

Bergmesteren Raudsand AS med sine eiere tar mål av seg til å bli en sentral aktør i dette markedet ved å tilby gode behandlings- og gjenvinningsløsninger for spesifikke avfallsstrømmer. Dette krever anlegg av en gitt størrelse (stort nok volum) for å kunne ha livets rett. «Motytelsen» er at andre land tar ansvar for andre avfallsstrømmer, som Norge selv ikke vil ivareta. Våre eiere ønsker ikke å investere i en slik virksomhet dersom dette innebærer en miljørisiko som er uhåndterbar. Frykten som vi ser uttrykt i media virker følelsesbasert men er forståelig. Norge må likevel oppfylle sine forpliktelser, og anlegget vil uansett måtte anlegges en eller annen plass i landet. Så langt framstår Raudsand som et godt egnet sted.

Vi mener at vi med vårt alternativ vil klare å vise at et miljøsenter på Raudsand vil være bærekraftig og fornuftig. Logistisk er det hevdet at dette ikke er bra. Her vil vi påpeke at vi skal eksporter store mengder stein til det nord europeiske markedet og disse båtene vil kunne ta avfallsfraksjoner i retur. Skipene vil passere Stadt (dog langt ute i havet) før de kommer inn Griphølen hvor båtene til Sunndalsøra med Bauxitt følger samme rute. Vi mener sjøtransport er vesentlig mer bærekraftig og miljørettet enn transport med vogntog gjennom tett befolkede områder.

Avslutningsvis vil jeg gi uttrykk for at det er flott med engasjement, men også påpeke at Bergmesteren Raudsand ennå ikke har søkt om tillatelse til behandling og mottak av uorganisk farlig avfall. Selskapet har søkt om en regulering av området i Nesset kommune for om mulig å kunne benytte det til slik aktivitet fram i tid, og i tråd med Nesset kommunes strategiske Næringsplan av 2014. Det vil bli foreslått flere muligheter i konsekvensutredningen som kommer i høst. Denne vil komme på høring, og det vil være anledning for alle å uttale seg. Dette har ansvarlige politikere sagt ja til for å få kunnskap.

Det skal ikke fattes noe vedtak om dette før tidligst i 2018. Det er derfor vanskelig å forstå at det plutselig har kommet et vell av ønsker om vedtak mot dette nå når ingen ting skal vedtas og en avventer utredninger av fagmyndigheter. Neste runde i dette kommer i 2018.

https://www.tk.no/meninger/leserbrev/deponi/sirkular-okonomi-og-behandlingsanlegg-for-uorganisk-farlig-avfall/o/5-51-308499

Nesset Ap sier nei til deponi

Pressemelding:

Styret i Nesset Arbeiderparti vedtok 10.05.2017 følgende:
Styret i Nesset Arbeiderparti vil fraråde oppretting av deponi for farlig avfall på Rausand.

Begrunnelse:

Fare for utslipp til sjø og luft med påfølgende forurensing på land og Tingvoll/Sunndalsfjorden.
Styret i Nesset Arbeiderparti ønsker ikke at Rausand skal bli vert for enorme mengder farlig og uorganisk avfall. Vi ønsker at Rausand skal være et trygt sted å bo, uten fare for forurensing ved utslipp som kan skade både mennesker og miljø.
Denne saken berører langt flere enn innbyggerne på Rausand og i Nesset. Vi har et ansvar for å ivareta miljøet også overfor våre nabokommuner. Det største ansvaret har vi vel overfor de kommende generasjoner som kan bli sittende på en tikkende miljøbombe.
Så vel som faren for forurensing så vil omdømme til kommunen og resten av regionen bli skadelidende ved etablering av deponi for farlig avfall. Glansbildet vi i denne regionen presenterer verden rundt, av den rene luften, det rene vannet, fjellene, fjordene, vil få negativ omdømmebygging. Dette vil medføre færre arbeidsplasser i primærnæringen, turistnæringen og andre eksisterende næringer.

Styret i Nesset Arbeiderparti.

Innlegg i Driva:
http://www.driva.no/…/Nesset-Ap-sier-nei-til-deponi-1472514…

Uenige om prosessen: Lokallagsleder Tor Seinar Lien i Nesset Ap har bestemt seg og sier nei. Gruppeleder Toril Melheim Strand vil vente med å bestemme seg. 
      (Foto: Sigmund Tjelle)

Nesset Sp: – Nei til deponi

Nesset Senterparti er imot etablering av deponi for farlig avfall på Raudsand.

Primær- og turistnæringen er et viktig satsingsområde for Nesset og nærliggende kommuner, og vi mener at et deponi for farlig avfall vil ha en negativ effekt for omdømmet.

Omdømmet er en av de viktigste faktorene for turistnæringen, havbruksnæringen og øvrig matproduksjon.

Nesset Senterparti deler bekymringene til våre nabokommuner og mener at den potensielle risikoen for tap av allerede eksisterende arbeidsplasser, negativ miljøpåvirkning og konsekvenser for framtidige generasjoner er usikker.

http://www.rbnett.no/…/Nesset-Sp-%E2%80%93-Nei-til-deponi-1…

https://www.tk.no/…/sier-nei-til-deponiet-pa-…/s/5-51-307758

Raudsand i Nesset.
      (Foto: Øyvind Leren)

Deponiplanene må stoppes nå

Skrevet av Olbjørn Kvernberg (V)
……………………………
Etter at håndtering av farlig avfall ble privatisert (NOAH på Langøya) har det utviklet seg en søppelturisme hvor Norge importerer farlig avfall fra Norden og Europa. Dette er god butikk.

Det skal ikke være god butikk i å deponere farlig avfall. Det skal være god butikk å utvikle nye løsninger for å gjenbruke større deler av det avfallet vi genererer.

Derfor må deponiplanene stoppes nå, og behovet ses i en større sammenheng ut fra Norges eget behov, inklusive sirkulær økonomi.
…………………..

http://www.rbnett.no/…/Deponiplanene-m%C3%A5-stoppes-n%C3%A…

Klar motstand mot Raudsand-deponiet i Gjemnes

Gjemnes kommunestyre vedtok tirsdag kveld etter ein lang debatt med stort fleirtal å gå imot det planlagte avfallsdeponiet på Raudsand.
……………………
– Statsministeren seier at ho vil legge deponiet på Raudsand dersom det ikkje er motstand lokalt. Miljøvernministeren seier det same. Det betyr at dei konkluderer før konsekvensutgreiinga. Skal vi ha eit ord med i laget, må vi uttale oss no.
…………………
(pluss-artikkel)

Sterkt kritikkverdige deponiplaner

NHO Møre og Romsdal, Fjord Norge AS og styret i Visit Nordmøre & Romsdal ønsker med dette å komme med en sterk innsigelse mot planene om etablering av giftdeponi på Raudsand. I en tid der reiselivsnæringen betraktes som en viktig framtidsnæring for Norge blir det meningsløst å plassere et giftdeponi midt i en region som både har sterke ambisjoner og et stort potensiale som et bærekraftig reisemål i fremtiden. Det vil være et fundamentalt motsetningsforhold mellom giftdeponiet og satsningen på å bygge Norge opp som et sterkt naturbasert reisemål med sterk fokus på bærekraft og ren natur.
………………….

Deponi på Raudsand, konsekvensutredning og omdømme

Av Stein Brubæk

Som ventet vil de fleste politikkere vente på konsekvensutredningen før de tar en endelig beslutning om de er for eller mot giftdeponi på Raudsand. De lever i et system hvor beslutninger skal skje på fakta.

Selvsagt skal politikk utøves med kunnskap i bunnen. Men hvor mye verd var kunnskap og garantier om kvalitetssikring ved de tidligere industrisatsinger på Raudsand? De har nesten uten unntak resultert i forurensning og til dels miljøkriminalitet. Det er nå kapitalens egenart at når problemer oppstår og utbyttet minsker, så går man snarveier for å opprettholde overskuddet. Uten overskudd trekker kapitalen seg ut og investerer et annet sted, uansett hvor mye problemer de har skapt. Penger lukter som kjent ikke.
……………………..