Forurensning fra Real Alloy Rød

Den idylliske bygda Rød i Molde kommune røyklegges. Videoopptak om forurensning til luft fra Real Alloy Rød. Bilder og video fra juli 2022.

Forsidebilde: Røykutslipp fra Real Alloy Rød 25. juli 2022.

Video:

Real Alloy Rød slipper ut store mengder forurensning til luft.

 • Den idylliske bygda røyklegges.
 • Problemet med utslippene har pågått i mange år.
 • Den tyske bedriften har mange avvik, senest etter uanmeldt besøk våren 2022.
 • Miljødirektoratet påpekte 6 avvik og varslet en tvangsmulkt på kr 400 000.
 • Real Alloy lover bedring men ingenting skjer.
 • Miljødirektoratet og Molde kommune foretar seg ingenting.
 • Real Alloy Raudsand var stengt på grunn av utslipp til luft og store luktproblem i 2014 og 2016.
 • Miljødirektoratet truet med å stenge bedriften på Raudsand i 2022.
 • Utslippene til luft fortsetter uten kontroll.
 • Video og bilder er fra flere forskjellige dager i juli 2022.

Deponi i jomfruelig terreng

Trykk på videoen for å starte

På fjellet på Raudsand planlegger Veidekke i samarbeid med Molde kommune et enormt deponi. Hele området som er vist på videoen vil omformes til et av Norges største deponi. Til sammen 6 700 000 tonn deponert masse. Deponiet skal bygges i et urørt fjellområde som ligger på 245 – 370 meter over havet. Deponiet har en lengde på 1,2 kilometer og en bredde på 200 meter. Deponiet er det største av flere planlagte deponi.

Deponiområdet består av myr og skogsområder. I forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplanen er området beskrevet som «jomfruelig». Området er rikt på dyreliv og Nei til Giftdeponi observerte hjort, rådyr, orrfugl og rype i området.

Video: Nei til Giftdeponi 27. august 2021

Vei uten tillatelse

Veidekke bygde en 1 600 meter lang vei i 2016 uten tillatelse. Veien ligger på fjellet på Raudsand i et urørt skogsområde. Veien er delvis bygd i et uregulert LNF-område. Området er nå regulert, men ingen byggetillatelse er gitt.

Se video:

Dronevideo av vei bygd uten tillatelse i 2016. Video fra august 2021 og viser ca halvparten av veien.

Norges Miljøvernforbund klagde på veibyggingen den 7. oktober 2020 etter en artikkel fra Nei til Giftdeponi den 25. september 2020. Kommunen kan ikke legge frem tillatelse til byggingen.

Total lengde på veien er 1 600 meter og har en høydeforskjell på over 100 meter. Veien er delvis bygd på statens grunn på fjellet i Raudsand.

Store luktplager ved anlegget til Veidekke – bryter reguleringsbestemmelsene

Veidekke bryter reguleringsbestemmelsene ved asfaltfabrikken i Kristiansund. I en langvarig konflikt med lokalsamfunnet har fylkesmannen grepet inn og pålegger Veidekke å innordne seg etter lovverket.

På asfaltverket i Kristiansund er naboene utsatt for luktplager uten at Veidekke har foretatt seg noe. Naboene har klaget i over ti år uten at noe er gjort. Nå har fylkesmannen grepet inn og pålagt Veidekke å innordne seg etter lovverket.

Naboene til anlegget til Veidekke forteller nærmest daglig at de må skalke alle luker, de kan ikke lufte, sitte på verandaen, oppholde seg i hagen, kan ikke sove med åpent soveromsvindu eller ha klær til tørk utendørs. Lukta trekker inn i husene. Folk blir kvalme, får hodepine, svie i øynene og opplever pustevansker. Utsagnene er hentet fra Facebook-gruppa «Luktplager i Kristiansund».

Sjøfront og giftig avfall

NRK intervjuet ordføreren i Molde og en SV-representant etter kommunestyremøtet torsdag 18. juni 2020. Kommunestyret vedtok opprydding av møllestøvdeponiet og ikke nytt stort deponi.

NRK MR torsdag 18. juni 2020

Giftig avfall

Intervjuet viser tydelig hvordan Molde vil oppfattes fremover. Intervjuet foregikk på den nye Sjøfronten med Romsdalsalpene i bakgrunnen. Nyhetssendingen til NRK omtalte giftig avfall. Blir Sjøfronten og giftig avfall et synonym?

Ordføreren respekterer ikke vedtaket

 • I intervjuet sier ordføreren at han er i tvil om vedtaket gyldig.
 • Ordføreren argumenterer for å gi tillatelse til utbygger.
 • Ordføreren motarbeider kommunestyret.
 • Ordføreren «oppfordrer» utbygger til å klage.
 • Det er ikke ordførerens oppgave å motarbeide kommunestyret.
 • Utbygger kan klage på vedtaket uten ordførerens hjelp.

Motstand mot deponi på Raudsand (video)

Det er er stor motstand mot deponiplanene på Raudsand. Møre og Romsdal fylkeskommune, Fylkesrådmann, Fylkesordfører, Gjemnes kommune, Tingvoll kommune, Sunndal kommune, Ordfører i Rauma kommune, Kristiansund kommune og Orkide-kommunene.

Senterpartiet, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti, Miljøpartiet de grønne, Rødt, SV, Venstre og Arbeiderpartiet.

Norges Miljøvernforbund, Bellona, Naturvernforbudet, Natur og ungdom, Visit Nordvest, Sjømat Norge, AquaGen og Giftfritt Nesset er alle imot planene. Møreforskning, tidligere direktør i NGU og Miljødirektoratet er alle negativ til Raudsand-planene.

Giftfritt Nesset: En skandale

Organisasjonen «Jeg velger meg et Giftfritt Nesset» med et innlegg på departementets innspillsmøte om rapporten for farlig avfall. De karakteriserer deponiplanene som en skandale og er redd for at politikken styrer logikken.

Fra innlegget til Giftfritt Nesset:

 • Giftfritt Nesset representerer næringsliv og befolkning med 48 000 innbyggere rundt fjorden.
 • Det er sterk motstand mot planene.
 • Nesset kommune representerer 1 % av arealet rundt fjorden.
 • Kommunen kan ikke ha råderett og fjorden er et felleseie.
 • Det er en skandale det som er i ferd med å skje på Raudsand.
 • Det har vært en forurensningskandale gjennom lang tid.
 • Tidligere operatører har kommet og gått med konkurser.
 • Vi har liten tillit til dagens operatør.
 • Dagens operatør kommer inn og lover å rydde opp.
 • Har operert i mange år i strid med regler og lover.
 • Er truet med dagmulkt for å innrette seg.
 • Kan vi ha tillit til en slik operatør?
 • Det er en historisk skandale.
 • Vi har ikke kunnet spise fisken, nå er fjorden i ferd med å bli friskmeldt.
 • Et 40-talls eksperter er med på frivillig basis uten kommersielle interesser som sier det er et luftslott.
 • Landets fremste geolog, Arne Bjørlykke, tidligere leder for NGU sier at dette kan ikke skje i en bratt fjellskråning ned mot fjorden.
 • Giftfritt Nesset er redd for at politikken styrer logikken.
 • Siden det tilsynelatende bor lite med folk kan Raudsand seile opp som et alternativ av det alternativet som tidligere var rangert nederst.

Bergmesterens korte svar

På departementets innspillsmøte for ekspertutvalgets rapport var det Mepex-konsulenten som svarte for Bergmesteren Raudsand. Svaret var meget kort med vekt på at de er strålende fornøyd med rapporten og at Raudsand vil være klar når Langøya er full.

Ekspertutvalget er derimot kritisk til om det er mulig å få Raudsand klar til 2024 og om det er mulig med et deponi. Utdrag fra rapporten:

 • Forutsetter imidlertid at reguleringsplanen for området blir fastsatt av Kommunal- og Moderniseringsdepartementet.
 • At de relevante sektormyndighetene har fått framlagt et tilstrekkelig grunnlag for å gjøre sine vurderinger.
 • At alle nødvendige tillatelser etter sektorlovverk er gitt.
 • Utvalget påpeker at gjenvinningsprosessen som tiltakshaverne planlegger å bruke ikke tidligere er brukt i full skala.
 • Så vidt utvalget forstår er det gjennomført få boringer for fjellhallene.
 • Det vil bli en betydelig hydraulisk gradient inn mot fjellhallene.
 • Sprekker i overliggende fjell.
 • For avfallssyre vil man måtte finne en annen løsning enn dagens transport.
 • Sjøbunnen der det planlegges utfylling og bygging av ny kai skråner bratt nedover.
 • Det er tidligere stilt spørsmål ved stabiliteten til en slik fylling.
 • Ny kai krever tillatelse fra havnemyndigheten.
 • Utfylling av steinmasser kan medføre oppvirvling og spredning av forurensede sedimenter.
 • Det vil kreves tillatelse fra Miljødirektoratet før slik utfylling eventuelt kan startes.

Utvalget har ikke besøkt Raudsand men de har besøkt utrolig mange andre plasser. 

Kilde:

https://neitilgiftdeponi.files.wordpress.com/2019/11/ekspertutvalg-sluttrapport-endelig.pdf

Gjenvinningsbedrift ?

Video fra befaringen til departement og direktorat på Raudsand 1. oktober 2019.

Leder i Bergmesteren Raudsand om gjenvinning.

Miljøvernforbundet spør direktøren i Veidekke om hvorfor ikke Møllestøvet blir gjenvunnet.

Nabokommunenes orientering til departementet

Departement og direktorat var på befaring på Raudsand 15. oktober. I den forbindelse var det flere som orienterte. Her er opptak av nabokommunenes presentasjonen.

Video fra møtet med opptak av presentasjonen

Tilstede på møtet var:

 • Kommunal og moderniseringsdepartementet ( KMD)
 • Klima- og miljødepartementet
 • Nærings- og fiskeridepartementet Miljødirektoratet
 • Direktoratet for mineralforvaltning
 • Fylkesmannen i Møre og Romsdal
 • Møre og Romsdal fylkeskommune
 • Sunndal kommune
 • Gjemnes kommune
 • Tingvoll kommune
 • Nesset kommune
 • Bergmesteren Raudsand AS
 • Jeg velger meg et giftfritt Nesset
 • Norges Miljøvernforbund
 • Nesset vekst AS

PDF av presentasjonen den 15. oktober 2019 for Gjemnes, Sunndal og Tingvoll kommuner finnes her:

https://neitilgiftdeponi.files.wordpress.com/2019/10/tingvoll-kommune-presentasjon-nesset-befaring-15102019_endelig.pdf

Molde – giftdumpingens hovedstad

I den landsdekkende nyhetssendingen til TV 2 kl 1830 er det en reportasje fra Raudsand i forbindelse med deponiplanene til Veidekke.

Hvert år produserer Norge 500 000 tonn giftig avfall. Snart kan dette komme til Raudsand. Det er stor motstand mot planene på Raudsand.

Nestlederen i FrP Sylvi Listhaug er redd for turisme og matproduksjon i fjorden og hun uttaler at Molde er Rosenes by men her kan de bli giftdumpingens hovedstad.