La oss få ny reguleringsplan for Raudsand!

Skrevet av Bjørn Jacobsen, kommunestyrerepresentant SV

Så flott Torgeir Dahl at du vil gå for at Molde kommune skal regulere det som skjer i Molde kommune. Også på Raudsand. Slik tolkar eg ditt siste innlegg der du skriv at ordføraren ikkje kan gjere dette aleine, men i lag med kommunestyret.

Molde SV vil støtte alle slike forslag også det frå Rødt. Korfor vi ikkje støtta dette i kommunestyret har eg forklart før, men vi kan på dette punktet gjere bot og bedring og stemme for.

Det ville vore fint om du som ordførar tek tak, og med utgangspunkt i forslaget frå Rødt lagar eit forslag vi alle kan gå for? Så slepp vi lovkontroll hos Fylkesmannen og vi slepp mitt forslag, som ble vedtatt, om at alt om Raudsand skal til all muleg behandling. Vi får starte opp å diskutere politikk og ikkje så mykje juss.

Dette vil føre til at vi får ein heilt vanleg prosess og ein reguleringsplan vi kan styre etter. Og uansett kva resultatet av prosessen blir, vil reguleringsplanen bli allment akseptert, fordi han er laga av tilsette, folket i høyring og politikarar i Molde kommune.

https://www.rbnett.no/meninger/2020/08/23/La-oss-f%C3%A5-ny-reguleringsplan-for-Raudsand-22538738.ece

Arbeiderpartiet klart mot deponi

Årsmøtet i Møre og Romsdal Arbeiderparti fattet lørdag 29. august 2020 vedtak om å si nei til reguleringsplanen for Bergmesteren Raudsand og å si nei til deponi for farlig uorganisk avfall.

Molde AP fremmet forslaget om nei til deponi som fylkesårsmøtet vedtok lørdag 29. august 2020. Foto Molde Arbeiderparti – Facebook.

Det var Molde Arbeiderparti som framsatte forslaget som fylkesårsmøtet vedtok. Vedtaket var tilnærmet enstemmig, kun 3 stemte mot.

Vedtaket:

Møre og Romsdal Arbeiderparti sier nei til deponi for uorganisk farlig avfall og reguleringsplanen for Bergmesteren Raudsand AS som legger til rette for dette på Raudsand i Molde Kommune.

Begrunnelse:

I fjellhaller under havnivå vil det bli lagret kvikksølv og andre giftige stoffer til evig tid. Disse stoffene vil følge vannets uforutsigbare strømninger med fare for å ende opp i grunnvannet vårt. Det planlegges enorme deponier over disse fjellhallene. Der ligger store mengder avfall fra tidligere virksomheter som nå tildekkes og det skal fylles over med avfall som bunnaske. Det er ikke 100% kartlagt hva som befinner seg der fra før, og da uklart hvilke reaksjoner det kan få med avfallet som plasseres oppå. Det ene deponiet er pr i dag tildekket og har rør som stikker opp pga gassdannelse. Det planlegges en enorm utfylling i sjøen pga. utbygging av dypvannskai. 170 meter dyp utfylling. Iflg. Vannregionsmyndighetene er fjordbassenget utenfor Raudsand pr. i dag sterkt forurenset, og en utfylling i sjø vil medføre oppvirvling av eksisterende forurensede sedimenter. Det er også fare for undersjøisk ras- med påfølgende tsunami. Det foreligger ingen vurderinger på hvordan det uorganiske farlige avfallet kan påvirke folks helse. Omdømmetap for reiseliv, jordbruk og havbruksnæringene. Sjømat Norge sier i høringsutalelse: produksjon i fjorden leverer startmaterialet til ca 50% av den norske lakseproduksjonen – stort potensiale for marin matproduksjon – dette settes i spill ved eventuell etablering av deponi.

Raudsand Vol 4

Leserbrev av Asbjørn Næverlid (oppvokst på Raudsand)

Det ryktes at noen (navn nevnes ikke) har uttalt: «Raudsand er en bakgård, og der kan vi gjøre hva vi vil». Kanskje vedkommende vet hva han/hun snakker om? Mye mer interessant er spørsmålet om befolkningen på Raudsand og naboområder er klar over hva som ligger i fremtiden dersom det blir lokalisert et deponi i bygda. Representanter for Bergmesteren Raudsand (BMR) henviser noen ganger til sine hjemmesider på nettet. De burde de være litt forsiktige med, her er det tankevekkende lesning, inkludert kvalifisert synsing og utelatelser av negative forhold.

Asbjørn Næverlid

Dette innlegget vil kortfattet omtale punkter i ROS – analysen gjennomført av Norconsult i 2017. Norconsult skriver at ROS – analysen er en overordnet og kvalitativ grovanalyse. Mange som har lest noen ROS – analyser vil være enige om at slike analyser egentlig er dyrekjøpt kvalifisert synsing på overordnet nivå, og «detaljer» vil nødvendigvis forsvinne på et slikt nivå. Slik er det også med denne analysen.

Noen eksempler nevnes her, og det er bla. analysens svake fokus på bygda. Deponiet skal ta imot 500.000 tonn årlig, 98 % med båt. De resterende tonn kommer på lastebil gjennom bygda, på toppen av persontransport, materielltransport og muligens produkttransport (pukk). Denne trafikkbelastningen og forurensingen lang riksvei 666 er ikke nevnt eksplisitt som en belastning for en tredjepart (befolkningen). Utsprenging av enorme fjellhaller beskrives, men masseplassering omtales lite. Bortsett fra at utfylling i fjorden antas å gi små forurensninger rundt et oppdrettsanlegg 2,5 km borte på den andre siden av fjorden. Pga strømforholdene inn/ut i fjorden blir det lite forurensning, står det. Hva da med Raudsandsiden av fjorden, der kommer det sannsynligvis til å bli bare gråvann i fremtiden.

Lite fisk å få der, kanskje.

Norconsult er totalt svært lite opptatt av fjorden og strandsonen utenom oppdrettsvirksomheten. Analysen omtaler 2-3 skipsanløp pr. uke, størrelse opp til 20. 000 tonn. Tungoljerøyken fra disse vil utvilsomt merkes i bygda, men dette nevnes ikke. Norconsult skriver i sin konklusjon at: «Videre må krav til hensynssoner verifiseres for å sikre at avstanden til tredje person er « tilstrekkelig». Da blir spørsmålet: Hva er «tilstrekkelig» for å beholde et godt, rent og miljømessig bomiljø?

Det bor mange i Norge innenfor områder hvor avstanden er «tilstrekkelig», men det kan likevel være slitsomt å bo nær en flyplass eller nær en kirke hvor klokkene ringer tidlig søndag og ellers i uken.

Og du kanskje kommer fra nattevakt. Eller nær kaffefabrikken Friele i Bergen. Kaffelukt hele døgnet blir man også lei av. Norconsult skriver at «Planområdet fremstod som svært sårbart for transport av farlig gods og moderat sårbart for brann og eksplosjon ved industrianlegg og deponi, etablering av fylling i sjø, kjemikalieutslipp samt fysisk skade på 3. person. For disse hendelsene ble det utført en risikoanalyse.» Det er positivt at Norconsult opplyser dette, men de kan ikke gi pålegg. Det blir derfor bedriften som må innrømme at risiki finnes, og innrette seg deretter. Selvsagt vil også myndigheter gi pålegg og utøve kontroll når det gjelder etablering og drift, dette omtales ikke nå.

Et annet spørsmål er hva slags avfall som kan bli plassert på Raudsand. En kategori er uorganisk avfall som er relativt detaljert beskrevet. Men hva menes med «ordinært» avfall og deponier for dette?

Er det Molde kommune som skal skaffe seg ny søppelplass? Ordinært avfall kan egentlig være alt annet enn «farlig avfall» og «spesialavfall», og burde defineres nærmere i en slik rapport.

En anbefaling til slutt: Les BMR sine internett sider nøye, og still spørsmål både ved det som er uklart og det som er usagt. Mistanken om at noen vil bli rike på andres bekostning og trivsel er ikke svekket.

Veien videre for Raudsand

Å legge frem feilaktige fremstillinger av det rettslige rammeverket med den konsekvens at en sak ikke kommer på sakskartet er et overtramp av de demokratiske spillereglene. Vi venter på at ordføreren setter saken om å oppheve reguleringsplanen på sakskartet i neste kommunestyremøte med et forslag om å starte prosess for ny reguleringsplan for Raudsand.

Leserbrev av Rødts kommunestyregruppe

Morten Walløe Tvedt og Ivar Aasgaard Rødsand

Det har de siste ukene foregått et ordskifte mellom ordfører Torgeir Dahl og kommunestyrerepresentant Bjørn Jacobsen angående den pågående politiske behandlingen av reguleringsplanen på Raudsand. Dette er en stor og komplisert sak, og ordskiftet har vært og er røft. Vi i Rødt ønsker å påpeke noen av momentene som har kommet opp i saken og i den politiske behandlingen gjennom vinteren, våren og sommeren.

Rødt vil gi ordføreren rett i at det er viktig at kommunestyret fatter lovlige vedtak. Nettopp derfor kom Rødt med et eget forslag i kommunestyret den 18. juni som ville holdt vann juridisk.

Det er ordfører som skal legge til rette for at lovlige forslag med flertall i kommunestyret, blir fattet. Her kunne, og burde, ordføreren ha gjort mer ved møtet 19. desember, 6. februar og 18. juni. Da kunne kommunestyret ha samlet seg om et lovlig vedtak uten at enkeltpersoner måtte gå gjennom et til dels stygt ordskifte i media.

Dessverre skriver avviket fra en demokratisk prosess seg inn en rekke hendelser som Rødt har påpekt helt siden i vinter. Rødt klaget behandlingen av reguleringsplanen for Raudsand inn for kontrollutvalget. Foruten selv å behandle saken, sendte kontrollutvalget flere av våre spørsmål til juridisk avdeling hos Fylkesmannen.

Rødt etterspør nå en tilbakemelding fra ordfører Torgeir Dahl angående brudd på reglene i forvaltningsloven og kommuneloven, som feilinformerte kommunestyrerepresentanter i behandlingen av reguleringsplanen for Raudsand 19. desember og forut for møtet 6. februar. Konsekvensene av usikkerheten han skapte og manglende veiledning fra ordføreren gjorde at saken ikke kom på dagsorden til kommunestyremøtet den 6. februar. Ordføreren har gjort feil som har påvirket det at reguleringsplanen for Raudsand ble stadfestet av departementet.

Kontrollutvalget skrev i sitt vedtak:

«Kontrollutvalget vurderer at ordfører har opptrådt slik det er forventet; ved å innhente råd fra kommuneadvokat, fylkesmann og annen juridisk kompetanse.»

I et av innleggende til ordføreren stoppet han der i sitatet. Det er bra ordføreren innhentet råd fra kommuneadvokat, fylkesmann og annen juridisk kompetanse. Problemet er at noen av disse rådene ordfører fikk var basert på feilaktig tolkning av jusen.

Vedtaket fra Kontrollutvalget også sier at:

«Det er viktig at informasjons og veiledningsplikten overfor kommunestyrerepresentanter sikres. I dette tilfellet har representanten til tross for gjentatte henvendelser, etter kontrollutvalgets oppfatning, fått manglende konkret veiledning. Selv om det lett kan oppstå misforståelser i en slik dialog, påligger det ordføreren en særlig plikt til å sørge for at representantene får veiledning om de regler som gjelder for å få en sak inn på sakskartet.»

I det andre punktet fra kontrollutvalget slås det fast at ordfører Dahl brøt forvaltningsloven § 11 om veiledningsplikt. Denne loven er slik at hver gang ordføreren gir feil eller manglende veiledning, er det ett lovbrudd. Rødt har i sin klage til kontrollutvalget vist til en serie slike feil. Kontrollutvalget var enstemmig i sin kritikk av ordføreren. Manglene i veiledningen gjordet at ordføreren bidro til at en sak, hvor hans parti har en klar interesse, ikke kom på sakskartet. Ordføreren brukte feil fremstilling av jusen slik at saken feilaktig ikke kom på dagsorden. Den tverrpolitiske gruppa som stilte forslaget hadde en lovfesta rett til å få saken votert over på møtet den 6. februar. Dette underbygges av juridisk direktør hos Fylkesmannen, Helge Mogstad, i brev av 9. juni 2020 til kontrollutvalget.

Kontrollutvalget bad fylkesmannen om en vurdering av to av de rettslige feilene som ordfører Dahl bygget på for å unngå at saken kom på dagsorden for møtet den 6. februar.

For det første informerte ordføreren om at kommunestyremedlemmer ikke kunne legge fram saksdokumenter. Det er feil, som vi i Rødt opplyste om i februar. Juridisk direktør Mogstad fikk dette spørsmålet: «1. Gir kommuneloven § 11-3 noen begrensninger i forhold til kommunestyrerepresentantenes mulighet til å legge frem sakspapir?»

Det viktige i svaret fra juridisk direktør hos fylkesmannen er følgende:

«Fylkesmannen kan likevel ikke se at § 11-3 er til hinder for at en kommunestyrerepresentant kan legge frem dokumenter i en sak. Utgangspunktet må imidlertid være at slike dokumenter da blir en del av saksutredningen for øvrig som forestås av kommunedirektøren, og at sakspapirene i sin helhet følger innkallingen, jf. det som fremgår ovenfor om at møteleder eller en tredel av medlemmene kan motsette seg realitetsbehandling dersom dette ikke er gjort. Bestemmelsen i § 11-3, 5. ledd gir likevel bare en adgang til å motsette seg at det blir fattet vedtak i en sak som ikke er oppført på sakslisten, eller der (alle) saksdokumentene ikke har fulgt innkallingen. Dersom denne adgangen ikke blir benyttet, åpner således bestemmelsen for at organet kan realitetsbehandle og fatte vedtak i saken. Det vil i siste omgang være organet selv som avgjør om en sak er tilstrekkelig utredet til å kunne avgjøres i det aktuelle møtet.»

Ordføreren framstilte det slik at det ikke var mulig for en representant å legge frem sakspapirer. Gruppa som fremma saken la ved kommunens egne sakspapirer, både fra den gangen saken var oppe i gamle Nesset, og dokumenter som var kommet frem etter vedtaket fattet i gamle Nesset kommune. Dermed var saken fulgt opp med grundige sakspapirer som allerede hadde tjent som grunnlag for en reguleringsplan. I brevet fra kommuneadvokaten som ordføreren bygget på, er jusen på dette punktet feil framstilt når det sammenlignes med det Mogstad hos fylkesmannen konkluderte.

Det andre spørsmålet til Fylkesmannen var «Blir de representantene som fremmer et forslag med sakspapirer inhabile til å behandle en sak jf. kommuneloven § 11-10 eller forvaltningsloven § 6 2. ledd?» Konklusjonen på dette spørsmålet er, som Rødt hevdet under møtet den 6. februar, og Mogstad konkluderer med: «Det kan heller ikke ses at det at det blir lagt frem saksdokumenter fra en representant i seg selv vil medføre inhabilitet». Dette står i kontrast til det som kommuneadvokaten la frem til møtet 6. februar.

Å legge frem feilaktige fremstillinger av det rettslige rammeverket med den konsekvens at en sak ikke kommer på sakskartet er et overtramp av de demokratiske spillereglene. Vi venter på at ordføreren setter saken om å oppheve reguleringsplanen på sakskartet i neste kommunestyremøte med et forslag om å starte prosess for ny reguleringsplan for Raudsand. Da vil Molde kommunestyre få diskutere hvordan vi kan skape industriarbeidsplasser på Raudsand. Samtidig som området ikke blir deponi for farlig avfall for Nord-Europa eller en fylling for avfall fra anleggsarbeider i hele Norge som legges i de åpne deponiene i fjellet. At ting har trukket ut i så lang ting er ikke ideelt for verken befolkningen på Raudsand, tiltakshaver på Raudsand, Molde kommune eller deponimotstanderne. En ting hele kommunestyret er enige om, opprydning på Raudsand må skje – og industri både kan og bør bygges på lokaliteten.

Giftfritt Molde med «Status-konferanse»

Arrangerer onsdag ettermiddag konferanse i Molde om status i deponisaka no – og vegen vidare.

Organisasjonen Giftfritt Molde held onsdag ettermiddag årsmøte, og arrangerer også ein lukka konferanse der fleire innleiarar oppsummerer status i deponisaka sett frå sin ståstad.

(pluss-artikkel)

https://www.rbnett.no/nyheter/2020/08/26/Giftfritt-Molde-med-%C2%ABStatus-konferanse%C2%BB-22561988.ece

Tillatelser og rapporter for Deponi

Dokumentunderlag for innleggene om byggestart av deponi 2 og 4 uten tillatelse, manglende tillatelse til lagring av masser i deponiet og bygging av vei uten tillatelse.

Gammel tillatelse

30. august 2007: Tillatelse til Bergmesteren Raudsand. Henvist til i avslutningsplanen fra 20. august 2019.

https://neitilgiftdeponi.files.wordpress.com/2020/07/20070830-tillatelse-bergmesteren-raudsand.pdf

Driftssøknad

20. januar 2017: Driftssøknad for Deponi 2 utarbeidet av Norconsult.

https://neitilgiftdeponi.files.wordpress.com/2020/07/20170120-driftssc3b8knad.pdf

Miljørisikovurdering

23. februar 2017: Miljørisikovurdering for Deponi 2 utarbeidet av Norconsult.

https://neitilgiftdeponi.files.wordpress.com/2020/07/20170223-miljc3b8risikovurdering.pdf

Avslutningsplan Deponi for møllestøv

20. august 2019: Avslutningsplan utarbeidet av Norconsult.

https://neitilgiftdeponi.files.wordpress.com/2020/09/20190820-avslutningsplan.pdf

Vedtak Deponi 2

29. august 2019: Vedtak om tillatelse for Møllestøvdeponiet og Deponi 2 fra Miljødirektoratet.

https://neitilgiftdeponi.files.wordpress.com/2020/07/20190829-miljc3b8direktoratet-deponi-2-og-mc3b8llestc3b8vdeponiet-vedtak.pdf

Tillatelse Deponi 2

29. august 2019: Tillatelse fra Miljødirektoratet for Møllestøvdeponiet og Deponi 2.

https://neitilgiftdeponi.files.wordpress.com/2020/07/20190829-miljc3b8direktoratet-deponi-2-og-mc3b8llestc3b8vdeponiet-tillatelse.pdf

Vedtak Møllestøvdeponiet

24. september 2019: Krav til avslutning og etterdrift av Møllestøvdeponiet i Raudsand fra Miljødirektoratet.

https://neitilgiftdeponi.files.wordpress.com/2020/09/20190924-krav-til-avslutning-og-etterdrift-av-mollestovdeponiet-i-raudsand.pdf

Tillatelse Møllestøvdeponiet

24. september 2019: Krav til avslutning og etterdrift av Møllestøvedeponiet i Raudsand – Miljødirektoratet.

https://neitilgiftdeponi.files.wordpress.com/2020/09/20190924-vilkar-for-avslutning-og-etterdrift-av-mollestovdeponiet.pdf

Søknad i ett trinn

9. desember 2019: Veidekke sendte inn en søknad i ett trinn. Søknaden inneholder også dispensasjonssøknad for vei. I senere saksbehandling og politisk behandling har kommunen forandret det til søknad om rammetillatelse.

https://neitilgiftdeponi.files.wordpress.com/2020/09/20191209-soknad-i-ett-trinn.pdf

Oppdatert tillatelse

29. august 2019: Oppdatering fra Miljødirektoratet av tillatelsen etter godkjenning av reguleringsplanen. Tillatelsen er forandret 27. april 2020 etter søknad fra Bergmesteren Raudsand.

https://neitilgiftdeponi.files.wordpress.com/2020/07/20200427-miljc3b8direktoratet-deponi-2-og-mc3b8llestc3b8vdeponiet-tillatelse.pdf


Sluttrapport mellomlager

20. januar 2020: Sluttrapport fra Bergmesteren Raudsand etter avsluttet mottak, mellomlagring og sluttdisponering av bunnrenskmasser på Raudsand.

https://neitilgiftdeponi.files.wordpress.com/2020/07/20200108-sluttrapport-mellomlagring-1.pdf

Tilbakemelding på sluttrapport fra Miljødirektoratet

6. mai 2020: Tilbakemelding på avslutningsrapport for mellomlager fra Miljødirektoratet.

https://neitilgiftdeponi.files.wordpress.com/2020/07/20200506-tilbakemelding-pc3a5-avslutningsrapport-1.pdf


Notat fra Veidekke

11. juni 2020: Veidekke sendte et notat til kommunen om lovlighet.

https://neitilgiftdeponi.files.wordpress.com/2020/08/20200611-veidekke-notat-raudsand-deponi-2-.pdf

Kommunens tillatelse

18. juni 2020: Molde kommunestyre vedtok tildekking av møllestøvet, men ga ikke videre tillatelse til deponi 2.

https://neitilgiftdeponi.files.wordpress.com/2020/07/20200624-vedtak-om-tildekking-av-mc3b8llestc3b8v.pdf

Lovlighetskontroll fra ordfører med flere

1. juli 2020: Ordføreren med flere ba om lovlighetskontroll av vedtaket fra |8. juni 2020.

https://neitilgiftdeponi.files.wordpress.com/2020/07/20200701-lovlighetskontroll-vedtak-deponi-2.pdf

Klage fra utbygger

3. juli 2020: Klage fra Bergmesteren Raudsand på kommunestyrevedtaket 18. juni 2020 utarbeidet av advokatfirmaet Mageli.

https://neitilgiftdeponi.files.wordpress.com/2020/07/20200703-klage-pc3a5-vedtak-deponi-2.pdf

Søknad om forlenget frist

26. august 2020: Utbygger søker Miljødirektoratet om forlenget frist.

https://neitilgiftdeponi.files.wordpress.com/2020/08/20200826-soknad-om-forlenget-frist.pdf

MDIR ønsker tilbakemelding fra kommunen

8. september 2020: Miljødirektoratet ber om tilbakemelding fra kommunen om utsettelse av tildekkingsfristen.

https://neitilgiftdeponi.files.wordpress.com/2020/09/20200908-deponi-2-brev-fra-miljodirektoratet.pdf

Oppfylling av rekkefølgekrav fra Veidekke Entreprenør

Norconsult har sendt inn et udatert dokument som mangler forfatter. Dokumentet er skrevet av Mepex-partneren.

https://neitilgiftdeponi.files.wordpress.com/2020/10/20200928-deponi-2_-effekt-pa-vannforekomsten.pdf

Dette er kun et utvalg….

Dokumentet oppdateres fortløpende ……

Innleggene

Med ulov skal giftavfallet deponeres (27.2.2021):

https://neitilgiftdeponi.com/2021/02/07/med-ulov-skal-giftavfallet-deponeres/

Kommunen oppretter tilsynssak om ulovlig bygging av deponi, men vil ikke gjennomføre tilsyn (19.11.2020):

https://neitilgiftdeponi.com/2020/11/19/kommunen-oppretter-tilsynssak-om-ulovlig-bygging-av-deponi-vil-ikke-gjennomfore-tilsyn/

Veidekke produserer egen dokumentasjon (12.10.2020):

https://neitilgiftdeponi.com/2020/10/12/veidekke-produserer-egen-dokumentasjon/

Molde kommune med feil i saksbehandling av tillatelse (5.10.2020):

https://neitilgiftdeponi.com/2020/10/05/molde-kommune-med-saksbehandlingsfeil/

Veibygging i urørt natur uten tillatelse (25.9.2020):

https://neitilgiftdeponi.com/2020/09/25/veibygging-i-jomfruelig-terreng/

Mangler utredning – gir kommunen ansvaret (23.9.2020):

https://neitilgiftdeponi.com/2020/09/23/mangler-utredning/

Deponering av masse uten tillatelse (17.7.2020):

https://neitilgiftdeponi.com/2020/07/17/deponering-av-masse-uten-tillatelse/

Veidekke med miljømessige overskridelser (7.7.2020):

https://neitilgiftdeponi.com/2020/07/07/miljomessige-overskridelser/

Ulovlig bygging av deponi (14.7.2020):

https://neitilgiftdeponi.com/2020/07/14/ulovlig-bygging-av-deponi/

Stans av import

24. juni 2002: Svar på søknad datert 10.06.02 og varsel om stans av import av avfall.

https://neitilgiftdeponi.com/2002/06/24/svar-pa-soknad-datert-10-06-02-og-varsel-om-stans-av-import-av-avfall/

Bjørn Jacobsen og demokrati

Skrevet av Torgeir Dahl, ordfører i Molde

Jeg registrerer at Bjørn Jacobsen maler videre på sin misnøye med meg som ordfører. Det må jeg akseptere, men jeg vil understreke at min ambisjon er at vi i Molde skal ha et respektfullt politisk ordskifte basert på våre vedtatte reglement og selvsagt på norsk lov.

Videre mener jeg at sannferdighet, ryddighet og åpenhet styrker politikkens omdømme. Dessverre har dette ordskiftet avdekket at disse spillereglene ikke etterleves av Bjørn Jacobsen fra SV. Og han viser ingen tegn til erkjennelse eller endring når han blir ettertrykkelig avslørt!

I sitt siste tilsvar kritiserer han meg for at Molde ikke har opphevd dagens vedtatte reguleringsplan for Raudsand og startet en ny reguleringsprosess for området. I et demokrati kan selvsagt ikke ordføreren oppheve en reguleringsplan. Det må i tilfelle et flertall i kommunestyret vedta. Da er det interessant at SV ikke støttet et slikt forslag fra Rødt i kommunestyremøtet 16. juni i år.

Torgeir Dahl, ordfører i Molde

https://www.rbnett.no/meninger/2020/08/21/Bj%C3%B8rn-Jacobsen-og-demokrati-22527454.ece

Torgeir Dahl, du hindra folkestyret og arbeidet for eit betre miljø!

Tilsvar til innlegg fra Torgeir Dahl.

Skrevet av Bjørn Jacobsen, kommunestyrerepresentant SV

Mine anklager mot Torgeir Dahl står ved lag og eg kan føye til fleire gode eksempel på lite demokratisk framferd frå han som ordførar. Som det var sagt i frå ein representant i kommunestyret; «Det er ei anna stemning i salen når varaordføraren leiar ordskiftet»

Men for folk på Nordmøre og i Romsdal blir påstandane som fyk i mellom mykje flisespikkeri og koka ned til eit spørsmål til ordføraren;

Korfor kan vi ikkje ha ei heilt vanleg behandling av reguleringsplanen som omhandla Raudsand i Molde kommune slik at alle får vere med å bestemme framtida i kommunen vår?

Korfor må du som ordførar bruke alle knep for å hindre at 32 tusen innbyggarar i Molde ved deira valte representantar skal gjennomføre ein reguleringsplan som vil vere legitim? Ved ei kommunesamanslåing oppstår ein ny situasjon som gjer den nye kommunen rett til å regulere.

Derfor var det viktig for Torgeir Dahl å under bordet påverka Kommunaldepartementet til å godkjenne reguleringsplana laga av Nesset og hindre forslag om ny reguleringsplan. Molde kommune endte opp med vedtaket frå interpellasjonsdebatten satt i gang av meg der alt i høve Raudsand skal behandlast i frå teknisk utval til kommunestyret.

Dette syner seg å ikkje vere spesielt bra fordi både administrasjonen og vi politikarar saksbehandlar etter ein reguleringsplan dei aller fleste av oss ikkje har vore med å lage. Ingenting i vegen med interpellasjonsdebattar og vedtak, men det er ikkje gjennom dei vi skal planlegge og styre så store saker.

Korfor er du så redd for ei god demokratisk behandling av ein reguleringsplan som av alle vil oppfattast som legitim i kommunen du er ordførar i Torgier Dahl? Spesielt du som er så lovlydig burde jo sette alle krefter inn på at her skal vi ha ein god prosess.

Korfor legg du ned det kommunale sjølvstyret og er som eit kopplam på fanget til Kommunaldepartementet og Miljødirektoratet som leite med lys og lykte for å finne ein plass dei kan lagre giftstoffa frå Austlandet ved å etablere Nasjonalt anlegg for farleg uorganisk avfall i Molde.

Dette etter at Næringsdepartementet i salsannonsen for Raudsand skriv: «Kjøp av eiendommen innebærer risiko for å bli pålagt et betydelig ansvar knyttet til forurensing, bl.a. til opprydding.»

Er du redd for at omsynet til folk og miljø skal bli meir tatt omsyn til i ein ny reguleringsplan enn i den gamle? Tida er inne for å rydde opp i avfallet, ikkje dekke til, stoppe all utlaking av giftige stoff og hindre import av uante mengder med farleg uorganisk avfall til Molde.

https://www.rbnett.no/meninger/2020/08/19/Torgeir-Dahl-du-hindra-folkestyret-og-arbeidet-for-eit-betre-milj%C3%B8-22516343.ece

Fylkesmannen: Kommunen kan endre reguleringsplanen

Direktør for justisavdelingen hos Fylkesmannen i Møre og Romsdal uttaler til Romsdals Budstikke 26. februar 2020 at Molde kommune når som helst kan ta reguleringsplanen opp til behandling og gjøre endringer, eller regulere på nytt.

Når «departementet stadfester, eller gjør mindre endringer i reguleringsplanen så kan Molde kommunestyre vurdere om de på et tidspunkt likevel vil gjøre endringer i planen. Da er det nye Molde kommune som er reguleringsmyndighet og har råderett over saken igjen».

Romsdals Budstikke: Hvilke endringer kan kommunen gjøre i en reguleringsplan som departementet har stadfestet?

– Kommunen kan for så vidt når som helst ta reguleringsplanen opp til behandling og gjøre endringer, eller regulere på nytt. 

Romsdals Budstikke: Oppfatter du deg som ekspert på dette juridiske området?

– Jeg har i alle fall ansvaret både for kommuneloven og vedtak etter plan- og bygningsloven her ved embetet så temaene ligger vel innenfor ansvarsområdet.

https://www.rbnett.no/nyheter/2020/02/26/%E2%80%93-Kan-ikke-ta-saken-tilbake-fra-departementet-21184907.ece

Bjørn, du lyver!

Skrevet av Torgeir Dahl, ordfører i Molde

I et nytt leserinnlegg fortsetter Bjørn Jacobsen, SV, sine anklager mot meg som ordfører. Jeg har i tidligere innlegg dokumentert Bjørn Jacobsens salige blanding av fakta og fri diktning. Nå viser han i tillegg en lettvint omgang med sannheten:

· Bjørn Jacobsen hevder at både kontrollutvalget og Fylkesmannen har «gode kritiske merknader om Torgeir Dahl som ordfører». Realiteten er at et enstemmig kontrollutvalg vedtok:» Kontrollutvalget vurderer at ordfører har opptrådt slik det er forventet; ved å innhente råd fra kommuneadvokat, fylkesmann og annen juridisk kompetanse.» Så er det riktig at kontrollutvalget påpeker ordførers veiledningsplikt, men jeg som ordfører kan ikke – og vil ikke – medvirke til å undergrave kommunedirektørens ansvar for at alle saker er forsvarlig utredet.

· Kontrollutvalget ønsket fylkesmannens juridiske vurdering av kommuneloven og forvaltningsloven og Fylkesmannen presiserer i sitt svar datert 09.06.: «Spørsmålene er (likevel) generelt utformet, og vil bli besvart på generelt grunnlag:» Vurderingene i notatet er identisk med mine og kommuneadvokatens vurderinger. Det er derfor ikke grunnlag for å hevde at Fylkesmannen er kritisk til ordførerens håndtering av saken. Tvert imot har både juridisk sjef i fylkeskommunen og hos fylkesmannen tidligere i oppslag i Romsdals Budstikke 27.02.2020 gitt full støtte til mine juridiske vurderinger: «Også Helge Mogstad, direktør for justisavdelingen hos Fylkesmannen i Møre og Romsdal, er enig i Dahls tolkning av lovverket.»

· Bjørn Jacobsen påstår at ordføreren prøvde å unngå at formannskapets innstilling skulle voteres over. Dette er selvsagt feil og kan heldigvis dokumenteres i kommune-TV overføringen. Det er imidlertid interessant at Bjørn Jacobsen stemte for et forslag som han visste er ulovlig. Han påstår at han ikke hadde lest svaret fra Miljødirektoratet. Troverdig? Blant annet representant Morten Walløe Tvedt fra Rødt var i møtet tydelig på at forslaget ikke var lovlig.

· Bjørn Jacobsen påstår at undertegnede har brukt hele min tyngde for å hindre debatt i Raudsand-saken. Realiteten er at jeg blant annet valgte å støtte hans forslag til vedtak i interpellasjonen som nettopp åpner for debatt i både hovedutvalg, formannskap og kommunestyre i alle saker som vedrører Raudsand. Har du glemt det, Bjørn? Eller passer det ikke inn i bildet som du forsøker å skape?

Jeg er sjokkert over at en så erfaren debattant som Bjørn Jacobsen, velger å ha en så lettvint omgang med sannheten. Vi har sett en tilsvarende unøyaktighet i det muntlige ordskiftet, men å forsøke samme metode i et skriftlig ordskifte er mer enn dristig.

– Bjørn Jacobsen brukte overskriften: «Norsk lov gjelder for kommunestyret og ordføreren i Molde». Der er vi helt enig, men det er ikke tilstrekkelig å bare si eller skrive det. Det må også følges opp med handling! En god start kan være at han medvirker til at kommunestyret gjør et lovlig vedtak i kommunestyremøtet den 17. september når vi skal behandle lovlighetskontrollen som jeg sammen med representanter fra 6 partier – Høyre, Ap, Sp, SV, KrF og Venstre – har fremmet.

Torgeir Dahl, ordfører i Molde

https://www.rbnett.no/meninger/leserinnlegg/2020/08/18/Bj%C3%B8rn-du-lyver-22504489.ece

Ordføreren feilinformerte gruppeleder i Frp – reguleringsplanen feilaktig stoppet

Molde Frp støttet ikke gjenopptakelse av reguleringsplanen for Bergmesteren Raudsand til kommunestyremøtet i februar 2020. Dette ga ordføreren en mulighet til å hindre kommunestyret i å behandle saken. Gruppelederen i Molde Frp uttaler til Romsdals Budstikke 21. februar 2020 at de da ville bli inhabil. I følge Fylkesmannen er dette en feiltolkning.

Romsdals Budstikke 21. februar 2020

Ordførers villedning

Bakgrunnen for at Frp ikke ville gi støtte til å ta opp igjen saken var kommuneadvokatens notat om inhabilitet. Ordførers villedning av gruppelederen var avgjørende for at gruppelederen trekte støtten til forslaget. Fylkesmannens skriver den 9. juni 2020 at tolkningen til ordfører og kommuneadvokat er feil. Feilen hindret kommunestyret i å behandle reguleringsplanen på nytt.

Gruppelederen uttalte til Romsdals Budstikke 21. februar 2020: «Då saka kom opp til sist kommunestyre, støtta vi den ikkje. Dette var fordi Rødt leverte eit heftig saksframlegg som ville gjort oss inhabile».

Gruppelederen «viser til regelverk om habilitet, som seier at den som er involvert i saksutgreiing, ikkje kan vere med på politisk behandling av saka.«

Selv om ordføreren har fått tilsendt tolkninger fra ledende jurister i Norge som motbeviser kommuneadvokatens tolkning velger ordføreren å unngå å rette opp feilen på neste kommunestyremøte.

Kontrollutvalget refser ordføreren for manglende veiledning. Fylkesmannen påpeker feil tolkning av ordfører. Men ordfører fortsetter med å angripe andre kommunestyrerepresentanter i leserinnlegg for selv å gjennomføre vedtak som går i mot kommunestyrets flertall.

Demokrati

Er ordfører en representant for et demokratisk kommunestyre?


Deponisaken nok en gang

Nå må motstanderne dokumentere sine påstander.

Leserbrev av Torbjørn Polden

Både før og etter kommunestyremøtet den 18. juni har det vært stor aktivitet med leserinnlegg og heftige debatter på nettet. Hva er det som får politikere til å gjøre vedtak som går mot beslutninger som er gjort av høyere myndighet? Dette er jo bemerkelsesverdig i seg selv, og når det i tillegg resulterer i at arbeidet med sikring av møllestøvsekkene stopper opp, er det helt uforståelig. Svaret ligger nok i påvirkning fra sterke krefter blant motstanderne. Fra den kanten blir mange av de samme feilaktige argumentene brukt om og om igjen. En del påstander blir nærmest presentert som sannheter, selv om de er tilbakevist fra flere hold. Fasiten er det naturligvis bare framtida som kan fortelle. Jeg vil likevel påstå at det nærmeste en kommer sannheten er de analysene som er gjort av de fremste fagmiljøene vi har i Norge. Jeg er fullstendig klar over at motstanderne er uenige i dette. Men hvis Giftfritt Molde og andre sitter inne med kompetanse og dokumentasjon som setter fagfolkenes vurderinger til side, er nå tiden inne for at dette legges fram!

Fagmiljøene har gjort en rekke utredninger for å belyse konsekvensene av en utbygging på Raudsand. Jeg har ennå ikke sett noen dokumentasjon som imøtegår dette. At det kan være rom for ulike tolkninger av de analysene som har kommet fram er forståelig, men det er langt derfra til å ha helt andre svar på alle avgjørende spørsmål og konsekvenser. Det blir presentert som sannheter at fjorden blir mere forurenset – at matproduksjonen forsvinner, eller i beste ball blir satt i fare – at omdømme og reiseliv blir sterkt påvirket i negativ retning – at Raudsand blir å betrakte som «giftbygda», og at dette vil ha konsekvenser langt utover Raudsand sine grenser, for å nevne noe.

Jeg har tidligere stilt spørsmål om hvorfor en skal vise engasjement i denne saken. Kan en ikke bare godta de beslutningene som blir tatt? Det er dette som blir helt feil for meg. Ikke det at jeg ikke kan godta beslutninger som får et annet utfall enn det jeg selv ønsker, men beslutningene må tas på det faktagrunnlaget som er tilgjengelig, og ikke som resultat av ubegrunnede framstillinger fra maktgrupper i samfunnet. Og det er når politikere lar seg dirigere av slike krefter at dette får alvorlige følger. Både for politikernes anseelse, og ikke minst for behandlingen av tiltakshaver i dette tilfellet.

Utspill fra Giftfritt Molde

Dagen før nevnte kommunestyremøte rykket Giftfritt Molde inn en helsides annonse i Romsdals Budstikke der de hadde en egen presentasjon av deponiplanene på Raudsand. I samme avis var det og en helsides annonse med formaninger til politikerne. Underskrevet av 30 næringslivsledere – hovedsakelig fra Molde kommune. Jeg velger å se disse annonsene i sammenheng. Annonsene retter seg mot planene i videste forstand, og ikke bare mot det som skulle behandles i kommunestyremøtet. Presentasjonen er vinklet slik at virkeligheten skal vise at motstanderne ikke farer med skremselspropaganda. Når en legger beslag på to hele sider i Romsdals Budstikke skjønner alle at det er gjort for å fange lesernes oppmerksomhet. Da påhviler det vedkommende et stort ansvar med å presentere dette på en korrekt måte. Etter min oppfatning inneholder innslagene usannheter og en rekke udokumenterte påstander, og framstår absolutt som skremselspropaganda.

Når det gjelder formaningene til politikerne blir det hevdet at dette blir gjort for å klargjøre ulike holdninger i befolkningen. Så vidt jeg kan se er annonsen kjemisk renset for ulike holdninger. Vi kjenner igjen argumentene som har blitt brukt tidligere. Det er verdt å merke seg at fjellkvaliteten igjen blir et poeng. Hvem av personene som har underskrevet oppropet har kompetanse på områdene som er nevnt? Hvilke faglige begrunnelser har de støttet seg på? For meg blir dette misbruk av posisjon og tittel. Jeg har generelt stor respekt for folk, men det medfølger lite respekt i å bruke sin posisjon og tittel til å oppnå et spesielt politisk resultat i en sak der jeg tør påstå de fleste av disse har begrenset kunnskapsnivå. Og jeg respekterer ikke at faglige vurderinger blir satt til side. I min virkelighet er det da det dukker opp selvoppnevnte forståsegpåere.

En kan og stille seg spørsmål om det er slik næringslivsledere vil bli møtt av Molde kommune når de skal starte næringsvirksomhet. Skal en hindre næringsutvikling for andre, må en være sikker i sin sak. Har disse tenkt over hva de er med på, eller har de bare latt seg bruke i et politisk spill. For mange må dette være et tankekors.

På meg virker utspillene fullstendig useriøse, men jeg ser at de kan påvirke holdningen til de som ikke har satt seg inn i hva dette egentlig dreier seg om.

Min oppfatning av hva prosjektet går ut på

Ut fra de opplysningene jeg har funnet tilgjengelig synes jeg behandlingen av denne saken har gått ut over alle grenser. Ikke det at prosjektet både er stort og utfordrende, men at det må stilles krav til at ansvarlige personer behandler saken ut fra faglige og konkrete dimensjoner.

Ellers har det blitt skrevet og sagt mye, og det kan være vanskelig å orientere seg i alt som blir presentert. Så er det slik at det ikke alltid er mengde som blir skrevet som er avgjørende, men å greie å trekke ut det essensielle. Jeg har ved flere anledninger uttrykt forståelse for at enkelte kan være bekymret. Alle har vel på sin måte gjort sine refleksjoner i forhold til prosjektet. Da er det viktig å holde seg til realitetene. Med fare for å gjenta meg selv, vil jeg likevel i grove trekk prøve å forklare hva som er viktig i «Deponisaken».

For meg har prosjektet på Raudsand fem hovedelementer:

1. Opprydding.

2. Konsekvenser vedr. deponering.

3. Utfordringer ved selve utbyggingen.

4. Muligheter vedr. gjenvinning.

5. Sysselsetting.

Opprydding

Tiltakshaver har nå drevet med opprydding i dagstrossene i flere år. Dette har skjedd i nær forståelse med Nesset kommune og relevante direktorat og departement. Fra første stund har det vært en del motstand mot prosjektet, men saken tok en ny og dramatisk vending etter kommunesammenslåingen. Dette har resultert i vedtak som har trenert saken og foreløpig satt en stopper for videre opprydding. Det er reist tvil om metoden for å sikre møllestøvsekkene i deponi 2. En metode som er godkjent og anbefalt av fagmyndighetene og som sikrer deponiet mot avrenning. Det er å håpe at noen ser galskapen i det som nå skjer og tar nødvendige grep slik at tiltakshaver kan fullføre arbeidet.

Konsekvenser vedr. deponering

Alt annet avfall enn det som skal deponeres i fjellhallene er avfall som ikke representerer noen fare. På sikt vil dette naturligvis føre til en forandring av landskapet, men utgangspunktet er langt fra noe jomfruelig terreng og fyllingene vil fremstå som en positiv forandring. Fra flere hold er det hevdet at en ikke vet hva som er i møllestøvsekkene. Dette er feil. Det finnes mange analyser som viser hva innholdet er, og mye av dette har nå avreagert og utgjør liten fare. Når avrenningen fra møllestøvsekkene blir sikret, sitter en i realiteten bare igjen med utfordringene rundt fjellhallene.

Om vi går igjennom alle bekymringer og motforestillinger for å finne kjernen til det hele, ender vi opp med ett hovedpunkt: Forurensing av fjorden. Det meste av det andre er på en måte avledet fra dette. Hvordan kan så forurensing fra deponiene havne i fjorden? Fra motstanderne blir det hevdet at bergkvaliteten er for dårlig i området der fjellhallene skal anlegges, og da spesielt mellom hallene og det gamle gruveanlegget. Det blir hevdet at det er geologer som ser annerledes på dette enn geologene i NGU, og at forurensing fra fjellhallene vil havne i gruva. Hvilke geologer er dette? Fra Giftfritt Molde er Ola Øverli brukt som et sannhetsvitne for denne oppfatningen. For at dette ikke skal bli stående som et slag i løse luften, må Ola nå stå fram å dokumentere hva dette går ut på. Om ikke Ola eller noen annen gjør det, blir dette fullstendig meningsløst.

Vi må heller ikke glemme at Veidekke, som skal utføre arbeidet, trolig sitter inne med det fremste av kompetanse som finnes her i landet med hensyn til utsprengning og tetting av fjellhaller. Nå må det fra motstanderne dokumenteres at Veidekke ikke er i stand til å løse denne oppgaven. Når en ser hvordan både Veidekke og Stena Recycling blir omtalt av motstanderne får vi inntrykk av at dette er selskaper med null kompetanse. Dette er direkte skammelig og faller egentlig på sin egen urimelighet.

Utfordringer ved selve utbyggingen

Tiltakshaver har ikke på noen måte lagt skjul på at det er utfordringer ved prosjekt. Men på ingen måte utfordringer som ikke lar seg løse. Ett av forholdene ved utbyggingen som har avstedkommet en del skepsis, er utfyllingen i sjøen. Mange er bekymret for at forurenset botnslam kan bli virvlet opp under utfylling. Dette kan sikkert være berettiget, men etter det jeg har forstått, vil utfyllingen måtte skje på en spesiell måte og være underlagt et meget strengt regime. Hvis dette blir utført etter gitte anvisninger og prosedyrer skal det medføre liten fare, og i alle tilfelle ikke representere problemer for lakseoppdretterne i fjorden.

Muligheter vedr. gjenvinning

Mengde av farlig uorganisk avfall som må deponeres vil være avhengig av hvor mye som kan gjenvinnes. Her er vi ved det mest interessante ved prosjektet. Både sett ut fra et miljømessig perspektiv og med hensyn til arbeidsplasser. I utbyggingen på Raudsand planlegger tiltakshaver å etablere en forsknings- og utviklingsavdeling. Her ligger det et stort potensial.

Målet er selvfølgelig at så lite som mulig må deponeres i fjellhallene. På sikt kan det kanskje være mulig å gjenvinne eller behandle alt på en måte som gjør lagringen overflødig.

Motstanderne gjør sitt ytterste for å markedsføre at prosjektet bare dreier seg om deponering av gift. Dette er helt feil. Tiltakshaver satser her på et prosjekt som bygger på bærekraft og på den måten er til det beste for miljøet. I og med at det nasjonalt nå er et sterkt behov for å etablere et nytt deponi for farlig uorganisk avfall, må det være i alles interesse at dette gjøres på en måte der gjenvinning er selve fundamentet i prosjektet. Per i dag er det bare alternativet på Raudsand som ivaretar disse verdiene.

Sysselsetting

Det er gjennom mulighetene med gjenvinning den største sysselsettingseffekten vil komme. Dette er sårt tiltrengte arbeidsplasser for Raudsand og indre deler av kommunen. Giftfritt Molde har som svar på dette at det må da gå an å finne på noe annet. Hva da? Nei, situasjonen er ikke slik at en kan velge eller vrake. Vi må nå ta vare på den muligheten vi har. Jeg trodde i alle fall at dette måtte være en hovedoppgave for politikerne.

Jeg har tidligere vist til hvordan prosjektet vil avlede arbeidsplasser i andre næringer. For lokale maskinentreprenører vil nå dette være av meget stor betydning.

Konklusjon

Det er ikke min hensikt å male noe glansbilde av prosjektet, men jeg mener det nå er på høy tid å konsentrere seg om realitetene. Mange er sikkert uenige i framstillingenmen jeg våger den påstand; at når anlegget blir sikret mot avrenning til fjorden, er det ingen andre punkter som representerer fare. I realiteten er det dette som er avgjørende. Det andre blir bare støy.

Politikerne sitter med nøkkelen

Etter fadesen i kommunestyremøtet den 18. juni må nå de politikerne som var ansvarlig for dette vise handlekraft og ordne opp. Jeg skjønner det kan sitte langt inne, men jeg håper de fleste nå innser at dette er eneste farbare vei. For meg er det en gåte at en del politikere kan tro på- og legge til grunn en framstilling av prosjektet som er feilaktig og grundig tilbakevist.

Jeg ser at hovedargumentet for vedtaket som ble gjort, var at et positivt vedtak kunne kobles til en videre utvikling av prosjektet. Ja, og hva så? Nå er det på tide at politikerne begynner å være sitt ansvar bevisst og behandle denne saken på et nivå der den hører hjemme. Om Giftfritt Molde og andre prøver å påvirke saken med falske kort og uredelige midler, må en forlange at politikerne ikke lar seg påvirke til å være med på et slikt spill. En av de fremste aktørene blant de negative politikerne innehar og en annen framtredende posisjon. En posisjon som er lite forenlig med å kjempe mot næringsutvikling. Jeg trodde ærlig talt at det var i alle politikeres interesse å arbeide for å utvikle nye arbeidsplasser. I stedet ser det nå ut til at de ved en videre behandling hos Fylkesmannen håper å få hele reguleringsplanen opp til ny vurdering.

For meg er det helt ubegripelig at politikere vil behandle tiltakshaver så uansvarlig og nedverdigende, og i tillegg heve seg over både høyere myndighet og den beste fagkompetansen som finnes i Norge.

Behandlingen av denne saken i Molde kommune kom skjevt ut helt fra starten. Det er nå behov for en ny oppstart der en begynner i riktig ende. For å komme inn på et mere konstruktivt spor vil jeg så sterkt som mulig oppfordre politikere og saksbehandlere om snarest å ta en befaring på Raudsand for ved selvsyn å få dokumentert hvordan området ser ut, og samtidig få en skikkelig orientering av tiltakshaver – inkl. Veidekke og Stena Recycling. Dette tror jeg helt bestemt vil være en forutsetning for å få en troverdig fortsettelse og et første skritt på veien for å legge realitetene til grunn i den videre behandlingen. Når kommunedirektøren anser behandlingen så spesiell og krevende for Molde kommune at det må benyttes en egen saksbehandlingsprosess, vil det være en fordel å vite hva en snakker om.

Det er nå tid for at en del politikere legger de virkelige forholdene til grunn, og ikke la seg styre av Giftfritt Molde. Denne saken har på ulikt vis så store konsekvenser i seg at den fortjener en seriøs behandling.

Når en ser på innslagene som har kommet i media etter kommunestyremøtet kan en bli nokså oppgitt. Jeg velger likevel både å henstille og ha tro på at noen av politikerne som har vært negative nå innser at de har handlet feil og legger prestisjen til side for å være med på å bidra med positive vedtak og konstruktive løsninger for prosjektet på Raudsand. Det er enda ikke for sent å innta et annet standpunkt i denne saken, selv om det nå er gjort stor skade ved å trenere framdriften i arbeidet. Så får heller Bjørn Jacobsen kjøre sitt eget løp med å redde befolkningen langs Sunndalsfjorden fra en evig fortapelse i gift og forurensing.

Torbjørn Polden

https://www.auraavis.no/deponisaken-na-ma-motstanderne-dokumentere-sine-pastander/o/5-5-207604

https://www.driva.no/_incoming/2020/08/14/Deponisaken-nok-en-gang-22479159.ece

https://www.rbnett.no/meninger/2020/08/17/Deponisaken-nok-en-gang-22494941.ece

Norsk lov gjeld for kommunestyret og ordføraren i Molde

Skrevet av Bjørn Jacobsen, kommunestyrerepresentant SV

Ein ordførar som ikkje leite etter dei gode politiske løysingane, men heller «anmelder» fleirtalet i kommunestyret sitt til Fylkesmannen er det vi slit med i Molde. Samme Fylkesmann som melder tilbake til kontrollutvalet i Molde at ordføraren og kommuneadvokaten tar feil i si tolking av kommunelova, når dei hindra at saken om Raudsand i det heile tatt kom opp i kommunestyret.

Kontrollutvalet skriv 24. april i år at det påligg ordføraren ei særleg plikt til å veilede representantane om reglar, noko som manglar i høve det å få Raudsand saka på sakskartet.

Gode kritiske merknadar om Torgeir Dahl som ordførar frå to institusjonar som skal holde auge med oss politikarar. Og eg vil gjere merksam på at kommuneadvokaten, som er underlagt kommunedirektøren, også er opposisjonen sin kommuneadvokat og skal gje råd til alle i kommunestyret.

Ordførar Torgeir Dahl påstår at eg held tilbake informasjon gitt til meg av Miljødirektoratet. Torsdag 18. juni i år får eg ein epost klokka 00.41 frå Miljødirektoratet. Torsdag 18. juni klokka 10.00 starta kommunestyrets møte. Eg hadde ikkje eingong sett eposten før møtet starta. I brevet, som er referert tidlegare i Budstikka, står det ikkje at Formannskapet sitt vedtak er ulovleg. Det står at direktoratet er forureingsmynde for deponi og at reguleringsplanen frå Nesset gjeld. Dette hindrar ikkje oss i Molde å ha meiningar om folk og miljø, som vi vil sikre mot forureining, og utforme vedtak deretter.

Før dette møtet var det laga eit felles forslag frå mange parti som fekk fleirtal. Og det er dette fleirtalsvedtaket som ordføraren med fleire har meldt til Fylkesmannen. Under voteringa prøvde ordføraren seg på at formannskapet si innstilling ikkje skulle voterast over. Eg visste at det ville falle, men eg ville at det skulle voterast over fordi det inneholdt at det skulle ryddast opp i det gamle avfallet og ikkje dekkast til.

Og etter møtet gjaldt ikkje Formannskapet sitt vedtak lenger slik at behovet for å informere om svaret frå Miljødirektoratet var ikkje der. Men vedtaket skal eg gjere alt kva eg kan for at skal komme opp igjen og bli vedtatt fordi det seier rydd opp i gamle synder, forureinaren skal betale og ikkje la folk og miljø langs fjorden på nytt få kasta på seg deponering av gift.

Eg har vore medlem av Stortingets Lagting og eg kan forsikre Budstikkas lesarar at ingen av lovgjevarane der ville på nokon som helst måte utforme lovar som skulle hindre debatt og medverking. Dekke til gammalt avfall og tvinge Molde kommune til å styre etter ein reguleringsplan laga av Nesset kommune er stridsspørsmålet no. Klart vi skal debattere. Klart vi skal ikkje la Miljødirektoratet tvinge oss til å gjere nokke ulovleg, som å dekke til gammalt avfall-vi skal rydde opp- og klart vi skal lage vår eigen reguleringsplan i Molde!

Torgeir Dahl har som ordførar i Raudsand saken satt heile si politiske tyngde inn på å hindre debatt, nekte å ta reguleringsplanen opp til behandling, tolkar kommunelova feil og misligheld si særlege plikt som ordførar om å rettleie representant som vil ha ei sak på sakskartet.

https://www.rbnett.no/meninger/2020/08/14/Norsk-lov-gjeld-for-kommunestyret-og-ordf%C3%B8raren-i-Molde-22479359.ece

Norsk lov gjelder også for kommunestyret i Molde

Ordfører Torgeir Dahl (H) svarer Bjørn Jacobsen (SV).

Som kommunestyrerepresentanter har vi et kollektivt ansvar for å ivareta innbyggernes og næringslivets rettssikkerhet. Som ordfører har jeg et spesielt ansvar for at lover og regler etterleves.

Jeg hadde en forventning om at Bjørn Jacobsen med to perioder som stortingsrepresentant, valgte en mer saklig og ansvarlig rolle i kommunestyret. Dessverre ser vi en rendyrket populisme med en salig blanding av fakta og fri diktning.

Jeg konstaterer følgende:

* Han synes det er geit å hemmeligholde avklaringen fra Miljødirektoratet som tydelig markerte ansvarsfordelingen mellom direktoratet som forurensningsmyndighet og Molde kommune som reguleringsmyndighet.

* Han visste at han hadde fremmet et ulovlig vedtak til kommunestyremøtet i juni, men valgte å føre kommunestyrets flertall bak lyset. Når han nå blir konfrontert med dette, kaller han det politikk.

* Han synes åpenbart det er greit med en aktiv møtevirksomhet i regi av organisasjonen «Giftfritt Nesset», hvor bare «utvalgte» politikere og parti ble invitert, men hvor blant annet ordfører ble nektet adgang.

* Derimot er det klanderverdig at ordfører etter invitasjon fra Miljødepartementet deltar på et annonsert telefonmøte mellom Departementet, Miljødirektoratet og Bergmesteren Raudsand. (Undertegnede sendte presentasjonen fra Bergmesteren Raudsand til Romsdals Budstikke for mulig redaksjonell oppfølging.)

* Det er videre interessant at han kritiserer at jeg som ordfører ikke er villig til å medvirke til ulovlige vedtak.

Jeg tror fortsatt at et klart flertall av innbyggerne i Molde og kommunestyre-representantene ønsker at vi sammen ivaretar rettssikkerheten og en forsvarlig, bærekraftig utvikling av kommunen og regionen. Selv om Romsdals Budstikke ikke har flagget sitt syn i denne saken, antar jeg at også vår lokalavis er enig i at vi må gjøre lovlige vedtak?

Torgeir Dahl, ordfører i Molde

https://www.rbnett.no/meninger/2020/08/13/Norsk-lov-gjelder-ogs%C3%A5-for-kommunestyret-i-Molde-22470115.ece

Ordfører og kommuneadvokat villedet kommunestyret

Bildet er fra kommunestyremøtet 6. februar 2020

 • Fylkesmannen er klar i sin tilbakemelding til kontrollutvalget i Molde kommune: Ordføreren og Kommuneadvokaten tar feil i sin fortolkning av kommuneloven.
 • Ordføreren sammen med Kommuneadvokaten har feilaktig hindret kommunestyret i å behandle reguleringsplanen for Bergmesteren Raudsand.
 • Ordføreren har også i følge kontrollutvalget gitt manglende veiledning tross gjentatte henvendelser fra en representant.
Fylkesmannen med tilbakemelding til kontrollutvalget i Molde. Dokumentet er datert 9. juni 2020

Representantene kan legge frem dokumenter

I en tilbakemelding fra 9. juni 2020 svarer Fylkesmannen på spørsmål fra kontrollutvalget i Molde. Et av spørsmålene var: Gir kommuneloven § 11-3 noen begrensninger i forhold til kommunestyrerepresentantenes mulighet til å legge frem sakspapir? Svaret fra Fylkesmannen er klart: Fylkesmannen kan ikke se at § 11-3 er til hinder for at en kommunestyrerepresentant kan legge frem dokumenter i en sak.

Fylkesmannen med tilbakemelding til kontrollutvalget i Molde. Dokumentet er datert 9. juni 2020

Representanter som fremmer et forslag med sakspapirer er ikke inhabile

Fylkesmannen med tilbakemelding til kontrollutvalget i Molde. Dokumentet er datert 9. juni 2020

I kontrollutvalgets andre spørsmål til Fylkesmannen var: Blir de representantene som fremmer et forslag med sakspapirer inhabile til å behandle en sak?

Fylkesmannen svarer: Det er bare hvis den folkevalgte har behandlet saken som ansatt at vedkommende blir inhabil, og det er altså mulig å behandle samme sak som folkevalgt i flere ulike organer og Fylkesmannen kan ikke se at det er holdepunkter i lov eller forarbeider for å si at denne regelen også kommer til anvendelse.

Fylkesmannen med tilbakemelding til kontrollutvalget i Molde. Dokumentet er datert 9. juni 2020

Ordførerens maktmisbruk med jusen som redskap

Rødt Molde til kontrollutvalget den 19. februar 2020

Rødt Molde sendte henvendelse til kontrollutvalget i Molde kommune den 19. februar 2020. Her ber de kontrollutvalget vurdere feil bruk av rettslige argument for å hindre at reguleringsplanen for Bergmesteren Raudsand behandles. Feilene har vært avgjørende for å unngå at Molde kommunestyre har opphevet reguleringsplanen.

Kontrollutvalget: Ordføreren med manglende veiledning

Kontrollutvalgets vurdering av henvendelsen om ordførers bruk av feilaktige rettslige argument den 24. april 2020.

Kontrollutvalget refser Ordføreren for manglende veiledning av en representant i Molde kommunestyre. Kontrollutvalget skriver at det «påligger ordføreren en særlig plikt til å sørge for at representantene får veiledning om de regler som gjelder for å få en sak inn på sakskartet.» Kontrollutvalget skriver også at «representanten til tross for gjentatte henvendelser, etter kontrollutvalgets oppfatning, fått manglende konkret veiledning«.

Kommuneadvokaten: Saksframlegget rammes av habilitetsregel

Notat fra Kommuneadvokaten til Ordføreren den 29. januar 2020.

Ordføreren og Kommunedirektøren møtte Kommuneadvokaten for å vurdere kravet om kommunestyrebehandling av et politisk utarbeidet saksframlegg:
Omgjøring – Reguleringsplan Bergmesteren Raudsand. På bakgrunn av dette utarbeidet Kommuneadvokaten et notat den 29. januar 2020. Dette notatet var det som ga legitimitet til ordføreren for å hindre gjenopptaking av reguleringsplanen.

Kommuneadvokaten skriver i notatet: «det kan oppstå habilitetsproblematikk for de politikere som har utarbeidet/står bak saksframlegget». Videre påstår kommuneadvokaten: «Det er en grunnleggende regel i forvaltningsretten at en og samme person ikke skal behandle en sak både i utrednings-/saksframleggsfasen og i den politiske beslutningsfasen.» Kommuneadvokaten konkluderer med: «Det er nærliggende å anta at den grunnleggende problemstilling med faktisk dobbelpåvirkning i en sak kan rammes av habilitetsregelen i Forvaltningsloven.»

Notat fra Kommuneadvokaten til Ordføreren den 29. januar 2020.

Disse antagelsene fra Kommuneadvokaten var grunnlaget for at flere politikere vart usikre på lovligheten og som førte til at reguleringsplanen ikke vart tatt opp til behandling. Det er verdt å merke seg at Kommunedirektøren var med i samtalene som var grunnlaget for Kommuneadvokatens notat.

Har ordføreren kommunestyrets tillit ?

 • Ordførerens maktmisbruk hjulpet av kommuneadvokatens juridiske feiltolkning av lovgivningen hindret ny behandling av reguleringsplanen for Bergmesteren Raudsand.
 • Fylkesmannen viser til feil fortolkning av lovgivningen fra ordfører og kommuneadvokat.
 • Kontrollutvalget skriver at kommunestyrerepresentanten til tross for gjentatte henvendelser har fått manglende konkret veiledning.
 • Har ordføreren kommunestyrets tillit?

  Utvalgte dokument:

  Fylkesmannen: Vurdering av juridiske problemstillinger 9. juni 2020

  Kontrollutvalget: Vurdering av juridiske problemstillinger 24. april 2020

  Rødt Molde: Klage til kontrollutvalget – Ordførers makmisbruk 19. februar 2020

  Kommuneadvokaten Molde – notat 28. januar 2020

  Tidligere artikler om saksbehandlingen

  6.februar 2020 – Molde kommune hemmeligholder informasjon

  8. februar 2020 – En verkebyll i kommunestyret

  11. februar 2020 – Romsdals Budstikke – Dahl avviser kritikken

  17. februar 2020 – Romsdals Budstikke – Dahls maktmisbruk i Raudsandsaken

  20. februar 2020 – Driva – Ber om at det startes sak mot Molde-ordføreren

  20. februar 2020 – Romsdals Budstikke – Klager Dahl inn for kontrollutvalget

  20. februar 2020 – Tiden Krav – Ber om at det startes sak mot Molde-ordføreren

  20. februar 2020 – Ordførers makmisbruk

  21. februar 2020 – Å motarbeide flertallet vil kunne ansees som illojalt

  21. februar 2020 – Romsdals Budstikke – Stoppa av habilitet, men vil ha saka opp på nytt

  24. februar 2020 – Saksbehandling Molde kommune

  26. februar 2020 – Romsdals Budstikke – Reagerer på bruk av håndskrevne notat i deponistriden

  26. februar 2020 – Aura Avis – Reguleringsplanen på Raudsand – en juridisk vurdering: «Jeg ser saken noe annerledes enn kommuneadvokaten»

  26. februar 2020 – Romsdals Budstikke – Giftfritt Moldes jurist: – Ser det annerledes enn kommuneadvokaten

  29. februar 2020 – Saksbehandling av ordfører og inhabilitet

  Ordførar utan politisk tillit i Raudsand saka

  Skrevet av Bjørn Jacobsen, kommunestyrerepresentant SV

  Det var ikkje Molde SV som fremma formannskapet si innstilling til kommunestyret 18. juni. Det var det Molde Formannskap som gjorde. Dette fordi eit fleirtal på 9 i formannskapet vedtok forslag lagt fram av meg på vegne av Molde SV. Mange var gledeleg overraska over at formannskapet sa nei til meir giftig avfall til Raudsand og ja til å rydde opp ikkje dekke til gamle miljøsynder. Ordføraren meiner at eg har valt å holde hemmeleg eit svar om eit vedtak som ikkje blei vedtatt av kommunestyret og som eg fekk same dag som kommunestyremøtet.

  Gjelder norsk lov for Molde SV?

  Så er det riktig at eg sendte formannskapets vedtak frå 26. mai til Miljødirektoratet og spurte om vi har rett til å ikkje legge til rette for deponi? Svaret var som venta at vi ikkje er forureiningsmyndigheit for deponier, men vi er planmyndigheit. Og alle forstår at det ikkje er rimeleg at heilt ferske vedtak i Nesset skal få bestemme kva som skal skje i framtida i Molde. Og her kjem jussen inn. Det er ein ny situasjon med kommunesamanslåing og det gjer Molde kommune rett til å lage ny reguleringsplan slik at alle i kommunen kan få vere med å bestemme om vi skal ha eit Nasjonalt deponi for farleg uorganisk avfall i Molde. Denne politisk muligheita vil ikkje Torgeir Dahl vite av. Han vil heller melde kommunestyret til Fylkesmannen og lovligheitskontroll.

  Dette er eit viktig punkt. For her kunne Torgeir Dahl vore ordførar og prøvd å fått til ei politisk einigheit i kommunestyret i staden for å bruke jussen og melde kommunestyret til Fylkesmannen for å ha fatta eit ulovleg vedtak.

  Som eg har skrevet tidlegare kan SV støtte Rødt sit forslag, men av redsel for at det ikkje ville få fleirtal stemte vi for fellesforslaget frå krf, frp, sp, mdg, ap , rødt og sv.

  Om det var eit heilt klart lovleg vedtak som kunne samla kommunestyret ordføraren var ute etter kunne han gått for Rødt sitt forslag. Eller i det minste forhandla ut i frå det.

  Men ordføraren var ikkje ute etter eit lovleg vedtak, han var ute etter å dekke til gamle miljøsynder i Bergmesteren. Og ikkje berre dekke til, men tillate å legge drygt ein million kubikk nytt avfall oppå dei gamle miljøsyndane.

  Ordførar Torgeir Dahl skriv og at eg har kommen med angrep på han i lesarbrev. Det merkelege er at han ikkje skriv kva det gjeld og sidan det skal vere fleire sterke angrep er det rart at han ikkje har svart etter kvart.

  Kan det vere at han ikkje er ordførar for alle parti også opposisjonen? Men heller har møter og kontakt med departement og myndigheiter utan at alle parti får vite om det og får innsyn.

  Kan det vere at fleire av Høgres kommunestyrerepresentantar er så involvert i Nesset Vekst at dei sannsynlegvis er inhabile i Raudsand saka? Eller var kommuneadvokaten for opptatt til å kunne komme med ei utgreiing om dette? Om dei er inhabile er ikkje mi sak her, men ordføraren hadde ikkje gjort jobben sin før møtet med å få avklart desse viktige habilitetssakane.

  Eg driv med politikk på fritida og vil der prøve å finne gode løysingar for folk og miljø langs Sunndalsfjorden i Molde. Så har Torgeir Dahl rett i at alt skal gå lovleg føre seg. Det er berre å lese dei tre dommane i Raudsand saka så får ein sjå at den dømmande makta tek omsyn til miljø og folk. Det har hittil, etter mitt syn, ingen politikar, ingen kommune, intet departement, intet direktorat eller privat bedrift klart.

  Bjørn Jacobsen, kommunestyrerepresentant SV

  https://www.rbnett.no/meninger/2020/08/07/Ordf%C3%B8rar-utan-politisk-tillit-i-Raudsand-saka-22436307.ece

  Svarer ikke på om vedtaket er ulovlig eller ikke

  Bjørn Jacobsen (SV) mener ordfører Torgeir Dahl (H) bommer totalt i sin kritikk av ham.

  – Dette er ikke snakk om lov, men om politikk, sier Jacobsen som sier han sendte en legalitetskontroll til Miljødirektoratet fordi det ble mye snakk om lovlighet etter vedtaket i formannskapet.

  (pluss-artikkel)

  Ja, det er en alvorlig anklage, men jeg mener jeg har god bakgrunn for det

  Bjørn Jacobsen mener at det er ordføreren som har gjort en dårlig jobb i deponisaken.

  Leserbrev fra Ordfører Dahl

  – Hans jobb som ordfører er å prøve og samle et kommunestyre. Den jobben har han ikke gjort i denne saken. Det har vært mange møter og meninger, og flere parti er splittet. Her burde ordføreren latt Høyres gruppeleder få styre ordet for partiet, mens ordføreren selv burde vært en hjelper både til opposisjon og posisjon. Han har kun stått på én side og ikke lett etter samlende punkter. Det har ikke vært lagt et grunnlag for en god og åpen debatt, sier Bjørn Jacobsen.

  https://www.rbnett.no/nyheter/2020/08/06/%E2%80%93-Svarer-ikke-p%C3%A5-om-vedtaket-er-ulovlig-eller-ikke-22428588.ece