Aura Avis har brutt god presseskikk

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder flere artikler i Aura Avis som handlet om en ny og gammel deponisak i det gamle gruvesamfunnet i Raudsand. Det ble påstått at det ved tidligere drift av avfallsdeponiet ble dumpet farlig avfall, sannsynligvis radioaktivt materiale, ned i de gamle gruvesjaktene, og at man fryktet en gasseksplosjon.

Klager er eier av den tidligere gjenvinningsbedriften Aluscan, som drev avfallsdeponiet i Raudsand. Klager mener de beskyldes for å ha dumpet farlig avfall ned i gruvene. Slike «uhyrlige påstander» mener klagerne avisen skulle sjekket før publisering, da det ikke finnes dokumentasjon på at dette ble gjort. Ifølge klager oppleves omtalen som en voldsom belastning for familien som bor i bygda, da det fører til påstander om at de er årsak til kreft, kols, demens og andre sykdommer folk er rammet av.

Aura Avis viser til den tidligere miljøskandalen i Raudsand, og den langvarige debatten som har pågått. En debatt som har fått fornyet interesse på grunn av planer om et nytt avfallsdeponi. Det vises til at de påklagede artiklene inneholder kritiske meningsytringer og bekymringer, og at den tvil og frykt som intervjuobjektene uttrykker ikke kan fratas dem. Avisen opplever det som om klagerne ønsker å legge lokk på en viktig debatt.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) mener Aura Avis er i sin fulle rett til å dekke debatten som pågår i Raudsand, noe som også innebærer at den gamle deponisaken på nytt må omtales. At avisen også setter et kritisk søkelys på hva slags avfall som ligger i gruvesjaktene, finner utvalget relevant og viktig, og noe som klager må akseptere.

Utvalget konstaterer at de påklagede artiklene er nyhetsartikler, ikke leserbrev eller såkalte meningsartikler. De tre påklagede artiklene baserer seg på intervju med én kilde. Det er ikke noe presseetisk forbud mot én-kildejournalistikk, men det er et grunnleggende krav at pressen arbeider kildekritisk, kontrollerer opplysningene som skal publiseres og tilstreber bredde og relevans kildevalg, jf. VVP punkt 3.2. PFU har mange ganger uttalt at ikke bare skal kilder gjengis korrekt, men mediene må også forsøke å finne ut av om det kildene påstår kan være korrekt.

I de påklagede artiklene tas det et visst forbehold, da det tydelig fremgår at dette dreier seg om meninger om faktiske forhold. Utvalget er også av den oppfatning at slike meninger må kunne videreformidles i en sak av stor allmenn interesse. Men påstander om dumping av farlig radioaktivt avfall og fare for eksplosjon, mener utvalget er så alvorlige og oppsiktsvekkende påstander, at de ikke ukritisk kan videreformidles i en nyhetsartikkel på denne måten.

Utvalget merker seg at verken klager eller andre kilder ble kontaktet før publisering, og ser også at klager heller ikke hadde noe ønske om det. Etter utvalgets mening skulle imidlertid avisen kontaktet flere kilder som kunne bidratt til å opplyse saken, spesielt i den første artikkelen jf. VVP punkt 3.2.

Å belyse en sak bredt og mest mulig nyansert, er noe mediene skal tilstrebe ikke bare for å yte kritiserte parter rettferdighet, men også med tanke på at publikum skal bli mest mulig opplyst. Spesielt i saker der det fremkommer påstander som kan skape frykt i befolkningen.

Aura Avis har brutt god presseskikk på punkt 3.2 i Vær Varsom-plakaten.

http://presse.no/pfu-sak/026-18/

Takka nei, frykta for «smøretur»-inntrykk

Ein slik tur kan lett bli oppfatta feil, seier Ap-leiar Melheim Strand. Ho takka nei til invitasjonen.

Toril Melheim Strand, gruppeleiar for Nesset Arbeiderparti, opplyser at det ikkje var aktuelt for nokon i hennar guppe å vere med på turen som Bergmesteren og Stena inviterte til.

– For min del var det ikkje rett å bli med på turen. Det ville kunne bli oppfatta feil blant mange. Det ville også kunne sjå ut som ein «smøretur», seier Melheim Strand.

………………………………………..

http://www.rbnett.no/pluss/2018/04/24/Takka-nei-frykta-for-%C2%ABsm%C3%B8retur%C2%BB-inntrykk-16556163.ece

– Vi betalte turen sjølve

Etter invitasjon frå Bergmesteren Raudsand, besøkte Nesset Høgre sist veke Stena-anlegg i Danmark og Sverige. Resten av kommunestyret avsto.

…………………………………………………………..

– Prioritering

– Vi ønska at flest muleg skulle vere med, og sende også påminning til dei andre gruppeleiarane i kommunestyret. Dei fann at det ikkje passa, eller at dei ikkje ville prioritere det – det kan også ha med økonomi å gjere, seier Hurlen.

– Kven betalte for turen?

– Vi måtte dekke turen sjølve, og betalte reise og opphald, seier Hurlen, utan å ville spesifisere beløp som vart brukt.

– Kan det vere prinsipielt uheldig med «synfaring» som ikkje alle har høve til å delta på?

– Nokon vil kanskje sjå det slik, men eg tenker at det er bra at nokon prioriterer å innhente meir kunnskap i ei så stor sak. Så lenge det har vore openheit om turen, og andre også hadde tilbod om å vere med, ser eg ingen problem med dette.

………………………………………..

http://www.rbnett.no/pluss/2018/04/24/%E2%80%93-Vi-betalte-turen-sj%C3%B8lve-16554991.ece

To nye rapporter: Deponi på Raudsand ikke til skade for fisken i fjorden

Utbygging av et nasjonalt gjenvinningsanlegg på Raudsand vil ikke vil ha noen negativ effekt på fiskebestanden i Tingvollfjorden, verken på vill laksefisk eller på fisken som befinner seg i oppdrettsanleggene i området.

Det er konklusjonen i to ferske rapporter fra Akvaplan NIVA og Norconsult.

………………………………….

https://www.auraavis.no/sunndal/tingvoll/nesset/to-nye-rapporter-deponi-pa-raudsand-ikke-til-skade-for-fisken-i-fjorden/s/5-5-110812

https://www.tk.no/nyheter/miljo/nesset/nye-rapporter-om-nasjonalt-gjenvinningsanlegg-ingen-negativ-effekt-pa-fiskebestand-i-tingvollfjorden/s/5-51-445994

http://www.rbnett.no/nyheter/2018/04/23/Nye-rapporter-16549650.ece

Nei til nytt giftdeponi i Norge

– Prisen vi betaler for et giftdeponi for farlig avfall er ekstremt høy – på så mange forskjellige måter, skriver Trine Ruth Larsen som ikke ønsker et nytt deponi etter at Langøya i Oslofjorden er fylt opp.

Hvis Norges befolkning ikke nå kjapt våkner opp og protesterer, kommer Regjeringen til å bestemme seg for hvilket sted på Norgeskartet som skal bli stedet for etablering av et nytt deponi for farlig avfall.

Firmaet NOAH importerer farlig avfall til Norge! Langøya utenfor Holmestrand fylles opp med både innenlandsk og utenlandsk farlig avfall. Jordkloden vil aldri kunne reddes om Norge skal fortsette med å oppmuntre andre land til å utsette å finne miljøvennlige alternativ ved å tilby gjemmeplass for det farlige avfallet her i landet.

Denne importen må stanses så fort som mulig! Hvert eneste produkt som direkte eller indirekte medfører farlig avfall må ses på for å vurdere hvor viktig det egentlig er, og om det eventuelt finnes et miljøvennlig alternativ. En norsk fabrikk forsyner store deler av verden med et produkt som gir ekstra hvitt papir og plastikk, blant annet.

Prisen vi betaler for et giftdeponi for farlig avfall er ekstremt høy – på så mange forskjellige måter. Og det gjelder ikke bare for oss som lever nå, men for alle generasjoner etter oss, for all fremtid. Lokale krefter rundt stedene som er plukket ut som passende deponisteder har gjort en stor innsats gjennom flere år for at ikke deres hjemsted skal velges.

Jeg håper at hele Norge kan stå samlet bak at vi må gjøre alt for at det ikke skal behøves et nytt deponisted i det hele tatt! Så jeg håper at mange flere enn til nå vil gjøre sin innsats for å stoppe importen av farlig avfall til Norge, stoppe unødvendig produksjon av farlig avfall, og med det gjøre at planene om et nytt deponi for farlig avfall i Norge kan kastes i søpla!

https://www.f-b.no/debatt/miljo/avfall/nei-til-nytt-giftdeponi-i-norge/o/5-59-1086460

Varsler innsigelse mot deponi på Raudsand

Tingvoll, Gjemnes og Sunndal kommuner vil komme med innsigelse imot planene om et deponi på Raudsand i Nesset. Håpet er at også Kristiansund og Averøy blir med på innsigelsen.

Det var ordfører Milly Bente Nørsett (A) som opplyste dette i Tingvoll kommunestyre torsdag. Det er hun som har tatt initiativet til et samarbeid mellom kommunene om en slik innsigelse.

– En innsigelse har en annen og sterkere betydning enn andre reaksjoner, eksempelvis høringsuttalelser som lett kan bli avfeid, sier Nørsett til Tidens Krav.

……………………………………………

En innsigelse i plansaker etter plan- og bygningsloven, er i et statlig rundskriv beskrevet slik:

«Den rettslige betydningen av innsigelse er at kommunens planvedtak ikke blir rettslig bindende, og at myndigheten til å treffe endelig planvedtak overføres til Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Behandlingen av plansaken starter ikke på nytt, men departementet som øverste planmyndighet må behandle planen».

…………………………………………….

https://www.tk.no/nyheter/tingvoll/sunndal/varsler-innsigelse-mot-deponi-pa-raudsand/s/5-51-440516

Facebook-siden er midlertidig stengt

Facebook siden til «Nei til giftdeponi på Raudsand» er midlertidig stengt. Etter at noen brukere ikke respekterte å forholde seg til våre tilbakemeldinger slettet vi mange innlegg og blokkerte brukere. I forbindelse med grunngivingen på en av blokkeringene fikk vi tilsendt varsel om at vi må møte i retten. På grunn av dette er det ikke annen mulighet enn å midlertidig stenge siden.

Nei til deponi på Raudsand

Fylkesstyret i Møre og Romsdal KrF ønsker ikke at det blir etablert et nasjonalt mottak for farlig industriavfall på Raudsand i Nesset kommune i Romsdal. – Vi ønsker heller ikke statlig salg av eiendom i Raudsand. Staten, ved Miljødirektoratet og Nærings- og fiskeridepartementet, må uansett rydde opp i gamle deponier i kommunen, enten det blir gitt tillatelse til nye deponier i området eller ikke, uttaler Møre og Romsdal KrFs fylkesstyre i en pressemelding,

https://www.nrk.no/mr/_-nei-til-deponi-pa-raudsand-1.14006249

KrF: Nei til deponi på Raudsand

Fylkesstyret ønsker ikke etablering av nasjonalt mottak for farlig industriavfall på Raudsand.

Fylkesstyret i Møre og Romsdal KrF ønsker ikke at det blir etablert et nasjonalt mottak for farlig industriavfall på Raudsand i Nesset kommune i Romsdal, heter det i en pressemelding fra fylkesstyret.

Fylkesstyret ønsker heller ikke statlig salg av eiendom på Raudsand og viser til offentlig debatt og bekymring omkring miljøforholdene i det gamle gruveområdet i romsdalskommunen.

Selskapet Bergmesteren ønsker å etablere et nasjonalt mottaksdeponi for farlig industriavfall i Raudsand. Dette er tenkt i området der det tidligere har vært gruvedrift, noe det er stor lokal motstand mot, både av naboer og kommunene langs Tingvollfjorden.

Forholdene i det gamle gruveområdet er fra før kritikkverdige, med gamle deponier som det ikke er blitt ryddet opp i. Siden både gamle deponier og forslag om nye ligger helt eller delvis på Statens grunn, så er det et statlig miljøansvar å sikre dette, etter svært mange år uten at noe er blitt gjort.

Nesset kommune har tidligere stilt spørsmål om mer miljøvennlige løsninger for å sikre lagrede masser i dagbruddet i Bergmesteren Raudsand, samt påpekt at Staten må ta ansvar for opprydding på egen grunn.

Nabokommunene Gjemnes, Tingvoll og Sunndal har alle kommet med bekymringsmeldinger omkring miljøforholdene både på gamle og eventuelt nye deponi på Raudsand, og KrFs fylkesstyre deler deres skepsis.

-Vi ønsker ikke statlig salg av eiendom i Raudsand, men staten ved Miljødirektoratet og Nærings- og fiskeridepartementet må uansett rydde opp i gamle deponier i kommunen, enten det blir gitt tillatelse til nye deponier i området eller ikke, uttaler Møre og Romsdal KrFs fylkesstyre i pressemeldingen.

http://www.rbnett.no/nyheter/2018/04/13/KrF-Nei-til-deponi-p%C3%A5-Raudsand-16481813.ece

Protesterer mot deponiplaner på Raudsand

Gjemnes Næringsforum har enstemmig vedtatt uttale mot planene om deponi for farlig avfall på Raudsand.

Næringsforumet hadde saka på dagsorden på årsmøtet onsdag.
I forkant hadde styret fått innspill fra flere medlemmer vedrørende planene om etablering av deponi på Raudsand.
Frykt for næringsgrunnlag
Styret foreslo med bakgrunn i disse innspillene følgende uttale fra årsmøtet: «Med bakgrunn i medlemmers frykt for at deres næringsgrunnlag vil bli svekket/borte som følge av mulige forurensing i fjorden ved etablering av deponi på Rausand, går årsmøtet i Gjemnes Næringsforum imot planene om deponi på Rausand».
Reiseliv og fiskeoppdrett
Leder i Gjemnes næringsforum, Ketil Sorthe, opplyser til Romsdals Budstikke at forslaget til uttale ble enstemmig vedtatt. Om lag 20 av næringsforumets vel 30 medlemsbedrifter var representert på møtet.
– Det er stor motstand mot planene langs fjorden her, så særlig til debatt ble det ikke om forslaget, sier Sorthe. Han opplyser at det særlig er bedrifter innen reiseliv og oppdrettsnæringa som direkte og indirekte kan bli berørt, som reagerer.
rbnett 12.4.2018

Norsar: Fått melding om rystelser

Flere personer har meldt at de registrerte rystelser i går i grunnen i nærområdet til gamle Rødsand Gruber på Rausand i Nesset. Melderne undres om det var jordskjelv eller ras eller eksplosjon inne i de gamle gruvegangene. Forskingsinstituttet Norsar har også fått flere meldinger, men har selv ikke fanga opp dette på sine måleinstrument, sier direktør i Norsar, Anne Lycke. – I dette området har vi for dårlig instrumentering til å registrere små ras, sier hun. Dette er området der det blir vurdert å legge et nasjonalt anlegg for lagring av farlig avfall i nye haller i fjellet.

https://www.nrk.no/mr/norsar_-fatt-melding-om-rystelser-1.14000875

Ber staten utrede et tredje deponi-alternativ

Norges Miljøvernforbund med åpent brev til Statsbygg.

Norges Miljøvernforbund(NMF) ber om at Staten via kommunaldepartementet tar over ansvaret for å ferdigstille et deponi for farlig avfall som erstatning for NOAH Langøya og at Statsbygg står som byggherre og staten som ansvarlig for driften gjennom et Statlig foretak(SF). Dette innebærer at det private profittselskapet NOAH AS ved eier Bjørn R. Gjelsten kobles av i denne prosessen.

……………………………………………………….

Om Raudsands(Nesset kommune) uegnethet

Raudsandplanene er tuftet på bruk av gruveanlegget Bergmesteren der det er mistanke om ulovlig lagring av avfall idag . Området er videre kjent for den beryktede Aluscan saken der Norges Miljøvernforbund var tungt inne over tid og der datidens kraftigste miljøbøter ble utstedt for ulovlig forurensning,drift og alvorlig helseskade for lokalbefolkningen.

Raudsand er videre uaktuelt som lokalitet også pga den sterke motstanden både fra folket, men og fra lokalpolitikerne.

NMF er av den oppfatning at det å prosjektere, bygge og drifte et nasjonalt anlegg for farlig avfall må være i statlig regi for å sikre ansvarlighet, åpenhet og ansvarliggjøring. Videre er staten i mye større grad i stand til å kjøre en prosess som er grundig,uavhengig og uttømmende ifht valg av den løsning staten selv skal stå ansvarlig for driften av via ett statlig selskap(SF)

Problematikken rundt flyveaske og svovelsyre slår bena under NOAHs planer Når det gjelder problematikken rundt flyveaske og svovelsyre som innsats for å binde dette så er det slik NMF vurderer det viktig å redusere mengde flyveaske ved redusert forbrenning av avfall og en økt grad av kildesortering og resirkulering av materialer.

Svovelsyren som er omtalt i saken har i Norge sitt opphav bl.a ved Kronos Titan i Fredrikstad. Syren kan gjenbrukes via prosess og det finnes idag leverandører på denne typen prosess i Norge.

…………………………………

http://www.driva.no/meninger/2018/04/08/Ber-staten-utrede-et-tredje-deponi-alternativ-16434086.ece

Thor Kamfjords budskap er feil

På det åpne deponimøtet i Heistad Arbeiderlag torsdag kveld, kom Thor Kamfjord med det han kalte en gladmelding om Kronos Titan. Men ifølge Kronos Titan er budskapet i denne gladmeldingen ikke riktig å bruke i saken.

Thor Kamfjord er medlem i Porsgrunn Arbeiderparti og er styreleder i Brevik vel. Han var en av innlederne på det åpne møtet, sammen med ordfører Robin Kåss (Ap) og Arbeiderpartiets stortingsrepresentant Terje Lien Aasland.

Temaet på det åpne møtet i aulaen til barneskolen på Heistad, var informasjon om hvordan deponisaken står akkurat nå. Heistad Arbeiderlag har lenge vært klare på at de er imot at et eventuelt deponi for farlig uorganisk avfall legges til Dalen gruver i Brevik.

– Jeg har en gladmelding å komme med, sa Thor Kamfjord i sitt innlegg:

– Kronos Titan i Fredrikstad har fått tilbud om samme kostnadsnivå på å levere syre til anlegget i Raudsand som de har i dag på levering av syre til NOAH på Langøya, sa Thor Kamfjord og fikk stor applaus fra de fremmøtte i salen.

Med denne gladmeldingen fra Kamfjord ble det oppfattet som at Kronos Titan nå kan se mer positivt på økonomien i alternativet i Raudsand som fremtidig behandlingsanlegg og deponi, framfor Brevik.

– Kronos Titan`s standpunkt i høringsinnspillet om deponi står fortsatt, svarer direktør Per Thoen i Kronos Titan i Fredrikstad i en epost til PD fredag.

https://www.pd.no/fredrikstad/gruvedrift/noah/thor-kamfjords-budskap-er-feil/s/5-40-219966

Kronos Titan-nei til Raudsand

Kronos Titan AS i Fredrikstad mener alternativet Raudsand i Nesset på Nordmøre er uaktuelt som sted for nytt behandlingsanlegg og deponi for farlig uorganisk avfall. Bare transportkostnadene alene vil bli for høye.

– Alternativet Raudsand der avfallssyren skal transporteres 1100 kilometer med tankbåt, faller ut allerede på transportkostnadene. Høye drifts- og investeringskostnader i dette alternative prosjektet gir etter vår oppfatning ytterligere usikkerhet, uttalte administrerende direktør Per Thoen i Kronos Titan AS i høringsinnspillet til departementet.

PD omtalte høringsinnspillet fra Kronos Titan 15. mars.

Når Thor Kamfjord på møtet i Heistad Arbeiderlag torsdag fortalte at Kronos Titan har fått tilbud om samme kostnadsnivå på levering av syre på Raudsand som de i dag har til NOAH i Langøya, ble det brukt som et argument for at Raudsand-alternativet dermed nå er mer aktuelt for Kronos Titan.

PD tok fredag kontakt med Thor Kamfjord og spurte hvem i Kronos Titan han har fått sine informasjoner fra.

– Jeg har ikke snakket med Kronos Titan, men med Stena, sier Thor Kamfjord.

Det er Veidekke og Stena Recycling som har planer om å bygge et anlegg for prosessering og gjenvinning av uorganisk farlig avfall i Raudsand.

https://www.pd.no/bygg-og-anlegg/fredrikstad/nesset/kronostitan-nei-til-raudsand/s/5-40-219970

Sår tvil om deponi

Deponiet på Raudsand kan behandle svovelsyre til samme pris som NOAH.

Å frakte svovelsyren fra Fredrikstad til Nordmøre vil koste altfor mye. Det har vært Fredrikstadbedriften Kronos Titans viktigste argument mot et avfallsdeponi på Raudsand på Nordmøre. Bedriften har helhjertet støttet NOAHs planer for et deponi for farlig avfall i Norcems gruveganger i Brevik.

– Vi tar ekstrakostnadene, sier Geir Sørensen, senior rådgiver i Stena Recycling som har teknologiansvaret for Raudsand-deponiet. Han understreker at det fra bedriftens side ikke er noe ønske om at kunder kan havne i uføret.

– Kronos skal ikke betale oss mer enn de i dag betaler NOAH, lover Sørensen.

………………………………………..

Kunne gått på ryggen
Sørensen understreker at bedriften ikke har kommet med et skriftlig tilbud til Kronos Titan.

– Det bør vi nok gjøre, men tilbudet er informert bedriftsledelsen muntlig, sier han.
Hva tilbudet vil koste Raudsand er uklart, men Sørensen understreker at dette ikke vil bety noen store marginer.

– Hadde vi gitt Kronos en høyere pris, ville vel det ført til at bedriften enten laget sitt eget renseanlegg eller ville rett og slett gå på ryggen, sier Sørensen.

Sår tvil om deponi

Nessetpolitikere besøker Stenas anlegg

Er invitert til å besøke Stene Recycling sine gjenvinningsanlegg i København, Halmstad og Göteborg.

……………………………………………

Ordfører Rolf Jonas Hurlen sier til Driva at han tok opp invitasjonen fra Bergmesteren AS i et formannskapsmøte. Nylig sendte han ut en påminnelse til gruppelederne med følgende innhold:

Vi i Høyres kommunestyregruppe ønsker å benytte oss av tidligere muntlige invitasjon fra Bergmesteren Raudsand AS om å besøke Stena sine gjenvinningsanlegg i København, Halmstad og Göteborg. Vi er i ferd med å organisere turen, og planlegger å reise tirsdag den 17. april med retur fredag den 20. april.

…………………………………………………….

http://www.driva.no/nyheter/2018/04/04/Nessetpolitikere-bes%C3%B8ker-Stenas-anlegg-i-Danmark-og-Sverige-16412337.ece

Oddekalv ber staten overta deponi-ansvaret

Kurt Oddekalv i Norges Miljøvernforbund (NMF) ber om at staten via Kommunaldepartementet tar over ansvaret for å ferdigstille et deponi for farlig avfall.

I et brev til Kommunaldepartementet og Statsbygg datert 27. mars 2018, kommer han med dette forslaget. Staten bør overtar deponiet for NOAH Langøya og at Statsbygg står som byggherre.

Da kan staten være ansvarlig for driften gjennom et Statlig foretak (SF).

– Dette innebærer at det private profittselskapet NOAH AS ved eier Bjørn Rune Gjelsten kobles av i deponiprosessen, sier Kurt Oddekalv.

Norges Miljøvernforbund er av den oppfatning at det å prosjektere, bygge og drifte et nasjonalt anlegg for farlig avfall må være i statlig regi for å sikre ansvarlighet, åpenhet og ansvarliggjøring.

– Staten er i mye større grad i stand til å kjøre en prosess som er grundig, uavhengig og uttømmende i forhold til valg av den løsning staten selv skal stå ansvarlig for driften av via et statlig selskap, sier Kurt Oddekalv i Norges Miljøvernforbund.

https://www.pd.no/breviksposten/brevik/deponi/oddekalv-ber-staten-overta-deponi-ansvaret/s/5-40-219430

Protestliste mot deponering i Bergmesteren

Allerede i 2003 var det protester mot deponering av farlig avfall på i Bergmesteren på Raudsand. Protestene var mot Statens Forurensningstilsyns avgjørelse om tillatelse til ytterligere deponering av farlig avfall i Bergmesteren på Raudsand. Protestlisten er datert 29. januar 2003. Statens Forurensningstilsyns tilsvarer Miljødirektoratet i dag.

Side 1
Side 2
Side 3
Side 4
Side 5

Totalt var det 120 underskrifter på de 5 sidene. Protestliste-dokumentet er funnet i et arkiv.