Nei til Giftdeponi er sterkt kritisk til en økning i utslippet

Miljødirektoratet har nylig avsluttet en høring om forhøyet utslipp av pH i utslippet av forurenset prosessvann til fjorden. Nei til Giftdeponi er sterkt kritisk til en økning av pH i utslippet og har sendt inn en lengre høringsuttale.

Utdrag fra høringsuttalen:

 • Dokumentasjon viser overskridelser av tillatelsen de siste 10 årene
 • Økte utslipp kan ikke godtas, en høring på kun pH i utslippet er mangelfullt
 • Kan en langvarig overskridelse rettferdiggjøre en forhøyet grense?
 • Utslippet er ikke vurdert helhetlig sammen med utslippene fra gruvene
 • Fjorden viser en negativ miljømessig utvikling
 • Nedgang i arter og individer i bløtbunnsfaunaen
 • Dårlig Økologisk tilstand og Kjemisk tilstand
 • Miljødirektoratet har ikke satt grense for utslipp for kobber og suspendert stoff
 • Fordobling av miljøgiften PCB i fjorden på seks år

Hele høringsuttalen finnes her:

https://neitilgiftdeponi.files.wordpress.com/2022/09/20220922-horingsuttalelse-real-alloy-ph.pdf

Økte utslipp – høring

Real Alloy på Raudsand søker om å øke pH i utslippet av prosessvann til fjorden. Høringsfristen er den 22. september 2022.

https://www.miljodirektoratet.no/hoeringer/2022/juli-2022/real-alloy-soker-om-okt-ph-i-avlopsvann-pa-raudsand/

Oversikt over noen av tillatelsene til utslipp:

Samleside om Real Alloy med vannovervåking, studier, egenkontrollrapporter, tillatelser og innlegg:

Langvarig overskridelse av tillatelse

Send inn høringssvar her:

https://www.miljodirektoratet.no/hoeringer/2022/juli-2022/real-alloy-soker-om-okt-ph-i-avlopsvann-pa-raudsand/

Sunndal og Tingvoll negativ – Molde positiv til økte utslipp på Raudsand

Kommunedirektørene i Tingvoll og Sunndal kommuner er negativ til økt pH i utlippet til Real Alloy på Raudsand. Kommunedirektøren i Molde er positiv og produserer en begrunnelse som er feil.

Forsidefoto: Formannskapsmøte 6. september 2022

Tingvoll kommune stiller seg negativ

https://neitilgiftdeponi.files.wordpress.com/2022/09/20220915-uttalelse-tingvoll-kommune.pdf

Sunndal kommune stiller seg negativ

https://neitilgiftdeponi.files.wordpress.com/2022/09/20220921-uttalelse-sunndal-kommune.pdf

Molde kommune er positiv

Kommunedirektøren i Molde bruker en feil verdi som fører til en feilaktig konklusjon. Real Alloy har en tillatelse til utslipp av 5 000 m3 prosessvann til fjorden. I saksframlegget viser kommunedirektøren til at nåværende tillatelse er på 45 000 m3, noe som er direkte feil.

Kommunedirektøren legger frem en vurdering basert på feil verdi

Et utslipp med en pH på opptil 10,7 kan umulig være mer gunstig for miljøet enn et utslipp med pH på opptil 10,0.

Molde kommunestyre vil behandle saken 15. september 2022.

Kommunedirektøren villeder politikerne

Miljødirektoratet gjennomfører en høring om å øke pH i utslippet til Real Alloy Raudsand. Kommunedirektøren i Molde feilinformerer politikerne i saksfremlegget med å påstå at nåværende utslippstillatelse er 9 ganger større enn aktuell tillatelse.

Forsidebilde: pH skala – en verdi på 10,7 tilsvarer omtrent salmiakk.

Overskrider tillatelsen i 42 % av tiden

Real Alloy søker om å øke pH til 10,7 i utslippet til fjorden på Raudsand. Bedriften har overskredet utslippstillatelsen i mange år. Bare i første halvår i 2022 er det brudd på tillatt verdi i 42 % av tiden.

Målinger av ph i utslipp 1. halvår 2022 opplyst av Real Alloy i søknaden. Utslippet overskrider tillatelsen 42 % av tiden.

Feilaktig konklusjon

Administrasjonen i Molde legger frem et forslag til uttale fra kommunen. Saksbehandler er enhetsleder på Byggesak og geodata. I vurderingen brukes en feil verdi som fører til en feilaktig konklusjon. Real Alloy har en tillatelse til utslipp av 5 000 m3 prosessvann til fjorden. I saksframlegget viser kommunedirektøren til at nåværende tillatelse er på 45 000 m3, noe som er direkte feil.

Villeder politikerne

Molde kommune konkluderer med det er mer gunstig for miljøet med et utslipp på makismalt 5 000 m3/døgn og pH på 10,7 i forhold til «nåværende» tillatelse på 45 000 m3/døgn og pH 10. Feilen er når kommunen angir nåværende utslippstillatelse til å være på 45 000 m3/døgn. Dette er 900 % (9 ganger) mer enn riktig verdi på 5 000 m3. Kommunens feilaktige saksfremlegg villeder politikerne.

Utslippstillatelse 2021

Gjeldende utslippstillatelse fra 22. januar 2021 viser til at utslippsgrensen er 5 000 m3/døgn.

Utslippstillatelse fra Miljødirektoratet datert 22. januar 2021 viser en vannstrøm på 5000 m3/døgn

Kilde: https://neitilgiftdeponi.files.wordpress.com/2021/02/20210122-tillatelse-til-virksomhet-etter-forurensningsloven-for-real-alloy-raudsand.pdf

Utslippstillatelse 2020

Utslippstillatelsen fra 10. september 2021 viser også til en utslippsgrensen på 5 000 m3/døgn.

Utslippstillatelse fra Miljødirektoratet datert 22. januar 2021 viser en vannstrøm på 5000 m3/døgn

Langvarig overskridelse av tillatelse

En gjennomgang av tilgjengelige målinger utført fra 2017 og frem til i dag viser overskridelser på alle målinger av pH i utslippet fra bedriften.

Et utslipp med en pH på opptil 10,7 kan umulig være mer gunstig for miljøet enn et utslipp med pH på opptil 10,0.

Formannskapet sendte kommunedirektørens forslag om reguleringsplan tilbake

Formannskapet sendte forslaget om ny reguleringsplan tilbake til administrasjonen med beskjed om å utarbeide en ny plan uten farlig avfall. Forslaget om ny reguleringsplan må legges frem uten å tillate deponi for farlig avfall. Vedtaket er endelig.

Forsidefoto: Formannskapsmøte 6. september 2022

Forslaget var fremmet av MDG og SP og ble vedtatt med knapt flertall. Siden det er et tilbakesendingsforslag blir forslaget ikke behandlet i kommunestyret.

Nei til Giftdeponi hadde ikke oversikt over saksbehandlingen i en tidligere artikkel hvor det var nevnt at vedtaket skulle til kommunestyret. Det er feil og formannskapet avgjorde at saken skal tilbake til administrasjonen med presisering om å ikke tillate deponi for farlig avfall.

Vedtaket setter en mulig stopper for til å deponere farlig avfall på Raudsand. Både formannskap og kommunestyret har vedtak om å si nei til farlig avfall. Prosessen om ny reguleringsplan forventes å ta lang tid og det vil være merkelig hvis kommunen gir nye tillatelser før ny reguleringsplan er ferdig.

Skipslast med farlig avfall til Raudsand

Skipet Wilson Heron ankom fra Wales til Raudsand i dag 1. september 2022 kl 11:00 etter 5 dager på en seilas over Irskesjøen, Atlanterhavet, Nordsjøen og Norskehavet før turen gikk inn Tingvollfjorden. Skipet frakter farlig avfall. På Real Alloy Raudsand vaskes salter og tungmetaller til sjøen.

Forsidefoto: Wilson Heron legger til kai på Raudsand etter fem dagers seilas fra Wales med farlig avfall

40 % av avfallet til fjorden

I tillatelsen for import opplyses det at 40 % av avfallet deponeres i fjorden. Det er store mengder salt sammen med tungmetaller som deponeres i fjorden Miljødirektoratet gir nye og økte tillatelser til utslipp.

Wilson Heron legger til kai på Raudsand etter fem dagers seilas fra Wales med farlig avfall

Avvik

Miljødirektoratet stoppet importen noen måneder i første del av 2022. Direktoratet meldte om 6 avvik. Avvikene medførte ingen andre reaksjoner.

Fem døgn med farlig avfall fra Wales til Raudsand

Lørdag kveld den 27. august 2022 startet skipet Wilson Heron seilasen fra Briton Ferry utenfor Swansea i Wales. Skipet er fullastet med farlig avfall som fraktes til Raudsand i Molde kommune. På Raudsand vaskes avfallsstoffene ut av saltslagget og deponeres i fjorden.

Forsidebilde: Wilson Heron

Etter nesten fem døgns seilas kommer skipet forbi Kristiansund og inn til Raudsand. Skipet med farlig avfall ankommer Raudsand om morgenen 1. september 2022.

Øker produksjon og utslipp

Det planlegges for jevnlig transport av saltslagg til Raudsand. En båtlast inneholder omlag 2500 tonn. Real Alloy på Raudsand har tillatelse til å behandle 50 000 tonn i året. Bedriften ønsker å øke mengden som behandles.

Avvik

Miljødirektoratet trakk tillatelsen til import for Real Alloy på Raudsand i vår på grunn av avvik som direktoratet påviste etter et uanmeldt besøk. Bedriften fikk tilbake tillatelsen etter kort tid.

Eneste i Europa

Saltslagg inneholder store mengder salt. Real Alloy på Raudsand er den eneste bedriften som håndterer saltslagg i Europa som slipper ut salt og miljøgifter til sjø.

Wilson Heron

Er det slik vi vil ha det i Molde kommune ?

En tipser har sendt inn et bilde av utslipp fra Real Alloy Rød til Miljødirektoratet. Direktoratet ber om en kommentar fra bedriften til utslippshendelsen kl 21.30 den 2. august 2022.

Er det slik vi vil ha det i Molde kommune ?

Real Alloy Rød slipper ut store mengder forurensning til luft. Real Alloy lover bedring men ingenting skjer. Miljødirektoratet og Molde kommune foretar seg ingenting. Lokalavisene tier. Video og bilder er fra flere forskjellige dager i juli 2022.

Enorme mengder med salter vaskes ut i fjorden

Real Alloy slipper ut store mengder med salter til Tingvollfjorden. Alle andre lignende fabrikker i Europa gjenvinner saltene. På Raudsand vaskes saltene ut fra spesialavfallet saltslagg ved hjelp av store mengder vann fra Raudsandvatnet. Saltene sammen med miljøgiftene deponeres i fjorden.

Forsidebilde: Bildet tatt fra ROV utenfor Raudsand av Abyss Subsea i 2017. Hele bunnen er dekket av fint melaktig støv/slam.

Saltslagg består av store mengder forskjellige salter. Innholdet av salter i saltslagget er større enn innholdet av aluminium. Utvaskingen av salter fører miljøgiftene ut til fjorden gjennom store mengder prosessvann. Utslippene er store og stadig kommer det nye søknader om økende utslipp.

Alle andre anlegg for saltslagg i Europa gjenvinner saltene

Real Alloy Raudsand er det eneste anlegget i Europa som vasker saltene ut i fjord eller hav. ScholzAlu Stockach i Tyskland, BEFESA Salzschlacke GmBH (Lünen og Hannover i Tyskland, Vallodolid i Spania), Vedani metalli Milano i Italia og RVA Les Islettes i Frankrike gjenvinner saltene. RVA i Frankrike er en del av Real Alloy konsernet.

Deponering i fjorden

De store mengdene med salt deponeres i fjorden. Det er utslipp av Natrium og Kalium som er de dominerende stoffene som deponeres i fjorden. Ammoniumnitrogen slippes også ut i store mengder i fjorden. Miljøgiftene som slippes ut sammen med saltene forurenser fjorden.

6 860 tonn Natrium (NA) til fjorden

I 2020 slapp Real Alloy Raudsand alene ut 6 860 tonn med natrium til fjorden. Opplysningene er hentet fra Miljødirektoratet og norskeutslipp.no. Bedriften har også store utslipp av andre stoffer men disse verdiene opplyses ikke.

Andre anlegg i Europa gjenvinner saltet. Real Alloy opplyser at dette er en kjent metode fra andre internasjonale saltslaggsgjenvinningsanlegg. Andre anlegg i Europa gjenvinner saltet og støtter en sirkulær økonomi. På Raudsand slippes saltene direkte ut i sjøen sammen med miljøgifter.

Kommunen: Veidekke har bygd ulovlig

Molde kommune krever at Veidekke sender inn søknader for den ulovlige bygging av vei på fjellet på Raudsand. Hvis Veidekke ikke sender inn søknadene innen 1. september 2022 vil kommunen følge opp tiltaket som et ulovlighetstiltak. Veidekke bygde en kilometerlang vei delvis i et LNF-område uten tillatelse.

Forsidebilde: Veien som er ulovlig bygd ligger til venstre. Området skal brukes som et enormt deponi (Deponi 4). Bildet er tatt i august 2021.

Kommunen har brukt to år på å be om søknad. Kommunen handlet ikke før Norges Miljøvernforbund mailet og purret kommune og Statsforvalter gjentatte ganger. Først når Statsforvalteren ba kommunen svare, sendte kommunen brev til Veidekke om at de måtte sende søknad.

Vei uten tillatelse bygd i 2016

Veidekke bygde en vei i 2016 uten tillatelse. Veien ligger på fjellet på Raudsand i et urørt skogsområde. Veien er delvis bygd i et uregulert LNF-område. Norges Miljøvernforbund klagde på veibyggingen den 7. oktober 2020 etter en artikkel fra Nei til Giftdeponi den 25. september 2020.

Behov for innsending av søknad

Overskrift på brev fra Molde kommune til Veidekke

Tiltaket er ikke omsøkt

Del av brev fra Molde kommune til Veidekke

Molde kommune trenerer å svare

Norges Miljøvernforbund har sendt mange henvendelser om bygging av vei og annen aktivitet på Raudsand. Under er datoene noen av brevene til kommune og statsforvalteren før kommunen ba Veidekke søke om tillatelse på etterskudd:

 • 7. oktober 2020
 • 11. november 2020
 • 16. september 2021
 • 14. mai 2022
 • 18. mai 2022
 • 2. juni 2022

Jomfruelig myrområde

Uten oppfølging fra Norges Miljøvernforbund ville Molde kommune slippe å forfølge en sak om å bygge kilometervis med vei i et jomfruelig myrområde.

Ulovligheten

Kommunen svarer om den lange saksbehandlingstiden: «så har man avventet oppfølging da eiendommen er under omregulering og dette kunne ha påvirkning på ulovligheten«.

Veibygging i urørt natur uten tillatelse

Følgende artikkel er noe av bakgrunnen for kravet om at Veidekke må sende søknad i etterkant. Veidekke har altså anlagt vei i et LNF-område uten tillatelse.

Ordfører irettesetter en kommunestyrerepresentant

Fra debatt om deponi på Raudsand. Ordfører i Molde irettesetter en representant i kommunestyremøte.

Gruppeleder (H): «Ikke så jomfruelig»

Gruppeleder (H) om Deponi 4: «Deponi 4 er som det er sagt her er ei ravine eller stort myrområde der det au (også) er en del anleggsveger på – så jomfruelig som mange kanskje kunne få inntrykk av det er det ikke i det terrenget.»

Forurensning fra Real Alloy Rød

Den idylliske bygda Rød i Molde kommune røyklegges. Videoopptak om forurensning til luft fra Real Alloy Rød. Bilder og video fra juli 2022.

Forsidebilde: Røykutslipp fra Real Alloy Rød 25. juli 2022.

Video:

Real Alloy Rød slipper ut store mengder forurensning til luft.

 • Den idylliske bygda røyklegges.
 • Problemet med utslippene har pågått i mange år.
 • Den tyske bedriften har mange avvik, senest etter uanmeldt besøk våren 2022.
 • Miljødirektoratet påpekte 6 avvik og varslet en tvangsmulkt på kr 400 000.
 • Real Alloy lover bedring men ingenting skjer.
 • Miljødirektoratet og Molde kommune foretar seg ingenting.
 • Real Alloy Raudsand var stengt på grunn av utslipp til luft og store luktproblem i 2014 og 2016.
 • Miljødirektoratet truet med å stenge bedriften på Raudsand i 2022.
 • Utslippene til luft fortsetter uten kontroll.
 • Video og bilder er fra flere forskjellige dager i juli 2022.

Molde kommune gir bort Raudsand-dammen

Molde kommune gir bort dammen ved Raudsandvatnet for en symbolsk sum på kroner en til Real Alloy. Real Alloy på Raudsand er avhengig av store mengder ferskvann for å vaske ut avfallsstoffer. Dette vannet får de fra Raudsandvatnet. Avfallsstoffene slippes ut i fjorden. Molde kommune er nåværende eier av dammen ved Raudsandvatnet.

Forsidefoto: Dammen ved Raudsandvatnet juli 2022.

Vil senke Raudsandvatnet

Real Alloy opplyser Miljødirektoratet om at de er tilbudt dammen for den symbolske prisen på kroner en. Real Alloy opplyser også til Miljødirektoratet at de vil senke vannivået i Raudsandvatnet. Dammen har behov for renovasjon og Real Alloy vil ikke vedlikeholde nåværende dam. Bedriften vil i stedet bygge en liten inntaksdam.

Rettighetene til vannet selges til Tyskland

Det har tidligere vært planer om å bygge kraftverk for å produsere strøm fra Raudsandvatnet. Raudsandvatnet ligger 394 meter over havet noe som er ideelt for kraftproduksjon. Men det kan virke som om Molde kommune mener det er viktigere å vaske ut avfallsrester til fjorden fra utenlands farlig avfall enn ren produksjon av strøm.

Dammen ved Raudsandvatnet juli 2022

Juridisk tvilsomt

Å gi bort fallrettigheter for den symbolske summen kr 1 er spesielt. En gave som ikke offentliggjøres men selges direkte til et firma er juridisk tvilsomt. Spesielt siden salget også omfatter uttak av store mengder vann og tilhørende fall.

Klimamål

Molde kommunes har et klimamål om å redusere klimagassutslipp. Kommunens overordnede klimamål er «Moldesamfunnet er klimanøytralt innen 2050». Det virker ikke å gjelde på Raudsand da de ser bort fra muligheten om å produsere ren energi fra vannkraft.

Raudsandvatnet juli 2022

Kollaps av Kleiv-dammen

Real Alloy er også avhengig av Kleiv-dammen som ligger like ovenfor bedriften. Vannet fra Raudsandvatnet føres via Kleivdammen til bedriften. Vannet brukes til å vaske oksid og restene slippes ut i fjorden. Det er Veidekke som er eier av Kleivdammen, en dam som kan kollapse. Daglig leder i Molde Vann og Avløp var høsten 2020 på en inspeksjon av Kleivdammen. Inspeksjonen viste at «Hovedkonstruksjonen i dammen er en aldrende råtten tre-kledning som i realiteten allerede som i partier har kollapset«.

Hemmelighold

Molde kommune nekter å utlevere et dokument fra Norconsult om «Dam Raudsandvatn». Nei til Giftdeponi klagde på avslaget om dokumentinnsyn men Molde kommune svarer ikke. Nei til Giftdeponi purrer på manglende klagebehandling. Ved manglende klagebehandling eller fortsatt hemmelighold sendes klagen til Statsforvalteren.

Veidekke bygger ny kai på Raudsand for mottak av avfall

Veidekke skal i løpet av høsten 2022 bygge ny kai utenfor industriområdet på Raudsand. Kaia skal bygges på samme sted som den gamle kaia. Kaia vil brukes for mottak av avfall for deponering i store deponi på fjellet. Opplysningene kommer frem i en søknad til Statsforvalteren datert 8. juli 2022 om peling av 10 stk peler.

Forsidebilde: Skisse av ny kai fra søknad datert 8. juli 2022

Deponering av avfall

Veidekke skal i første omgang deponere forurenset masse i Deponi 2. Veidekke skal også bygge fjellhaller for lagring av farlig avfall. Firmaet vil også bygge opp mottak for deponering av bunnaske. Bunnaske karakteriseres som farlig avfall før behandling. For mottak av forurenset masse og farlig avfall er bedriften avhengig av ny kai.

Bilde av den gamle kaia fra november 2021. Ny kai skal bygges på samme plass.

Forurenset sjøbunn

Bilde av forurenset sjøbunn i området hvor ny kai skal bygges. Bilde fra 2017.

Analyseresultatene av sedimentene er viser i følge søknaden «høy konsentrasjon av kobber (tilstandsklasse V) og forhøyet konsentrasjoner av nikkel, sink og PCB (tilstandsklasse III)«.

Kaia planlegges ferdig høsten 2022. Søknaden vil bli kunngjort på Statsforvaltarens nettside og søknaden sendes til relevante høringsparter

Utslipp fra Real Alloy ?

Et område utenfor kaien til Real Alloy på Raudsand viser det som sannsynligvis er utslipp fra bedriften. Ett rør ender i området hvor det sannsynligvis hoper seg opp etter utslipp.

Forsidebilde: Dronebilde fra april 2022 som viser en uforklarlig forhøyning på bunnen utenfor kaia.

Utenfor kaia på industriområdet på Raudsand vises en tydelig forhøyning på fjordbunnen. Årsaken til forhøyningen er ukjent. Kaia brukes av Real Alloy og Veidekke. Et utslippsrør fra Real Alloy ender i samme området.

Inspeksjonsrapport fra Abyss Subsea

Abyss Subsea gjennomførte en inspeksjon av havbunnen utenfor industriområdet på Raudsand den 7. februar 2017. Kartleggingen viste ikke noe som kan forklare hva det er som vises på dronebildene. ROV tok mange bilder og et av bildene viser et utslippsrør som ender på samme plass som vises som ett hvitt felt på dronebilder fra 2022.

Abyss Subsea gjennomførte kartlegging av sjøbunnen 7. februar 2017. Bildet er tatt utenfor kaia og viser et utslippsrør. Inspeksjonsrapporten omtaler ikke området som vises på dronebildene. Er det utslipp fra røret som vises på dronebildene?
Dronebilde fra våren 2022 som viser en uforklarlig forhøyning på bunnen utenfor kaia.

Utslipp av forurenset avfall vises på ekkolodd

Ekkoloddbilde fra oktober 2021 som viser en topp nede på bunnen utenfor Real Alloy. Bildet er tatt i oktober 2021. Viser bildet dumpet avfall?

Et ekkoloddbilde utenfor Real Alloy viser noe ukjent på bunnen på omlag 30 meters dyp. Er det forurenset avfall som vises?

Utslipp ved lossing og lasting

Bedriften hadde i mange lossinger og lastinger våren 2021 feil på krana som medførte utslipp av farlig avfall til sjø. Utslippene er dokumentert i en video:

Bare Norge slipper ut rester etter Saltslagg til hav eller fjord

Real Alloy Raudsand er den eneste fabrikken i Europa som tillater utslipp av miljøgiftrestene fra behandling av saltslagg til hav eller fjord. Ingen andre behandlingsanlegg slipper ut store mengder prosessvann til hav eller fjord.

Forside: Kart over behandlingsanlegg for saltslagg i Europa presentert på Mineral Recycling Forum 2017

Utslipp av produksjonsrester

Miljødirektoratet godkjenner import av saltslagg som fører til store utslipp i Norge. Myndighetene i Wales godtar eksport av det farlige avfallet til Norge. Det er ingen andre land i Europa som godkjenner utslipp av produksjonsrester med miljøgifter til hav eller fjord etter behandling av saltslagg. Saltslagg er i hele verden karakterisert som farlig avfall.

Deponering av saltslagg er forbudt i de fleste europeiske land. Avfallet må behandles riktig for å minimere miljøpåvirkningen. I Europa er det mer enn 270 kjente aluminiumforedlingsanlegg, men bare ca. 9 resirkuleringsanlegg for saltslagg. De er lokalisert i Tyskland, Frankrike, Italia, Norge og Spania. Det må transporteres tusenvis av tonn med saltslagg tusenvis av kilometer for behandling, noe som innebærer en stor økonomisk og miljømessig kostnad.

Tyskland

I Tyskland var det i 2018 tre anlegg for behandling av saltslagg: Befesa Hanover, Befesa Lunen og Kali & Salz Hanover. Ingen har utslipp av prosessvann. Stockach Aluminium ligger sør-vest i Tyskland. Gjenvinning av saltslagg i Stockach har ikke utslipp av prosessvann.

Frankrike

I Frankrike ligger RVA Les Islettes 200 km øst for Paris. Real Alloy kjøpte opp firmaet i 2021. Avisartikler beskriver om en mistillit mellom befolkningen og firmaet. Naboene klager på uutholdelige lukt- og støyplager. På samme måte som på Raudsand er det en kommune som får det økonomiske inntektene og en annen kommune som får miljøproblemene. RVA ligger i kommunen Marne og grenser til Meuse. Innbyggerne i Les Islettes har gjentatte ganger klaget på lukt og utslipp fra fabrikken. Uansett har fabrikken små utslipp til vann i forhold til Raudsand.

Kart som viser fabrikken til RVA i Les Islettes

Italia

Raffmetal gjenvinner saltslagg i Brescia nord i Italia Fabrikken ligger 90 km øst for Milano. Fabrikken har ikke utslipp til vann.

Vedani i Parona ligger 50 km vest for Milano. Fabrikken har ikke utslipp til vann.

Spania

Befesa Valladolid ligger 200 km nord for Madrid i Spania. Fabrikken er en av de største i Europa for gjenvinning av saltslagg. Befesa er også eier av de tyske fabrikkene i Hanover og Lunen. Fabrikken i Spania har ikke utslipp til vann.

Storbritannia

Befesa UK i Wales er lagt ned.

Norge

På Raudsand i Molde kommune har Real Alloy fabrikk for behandling av saltslagg. En stor del av saltslagget importeres fra Storbritannia. Anlegget på Raudsand er det eneste som ligger nær en fjord og slipper ut store mengder prosessvann. Anlegget slipper ut 980 000 m3 forurenset prosessvann årlig, en mengde som tilsvarer 3 500 000 liter forurenset vann til fjorden hver arbeidsdag. Anlegget ønsker å øke produksjonen.

Miljødirektoratet gjennomførte tilsyn med bedriften i mars 2022. Direktoratet stoppet import som følge av flere avvik. Bildet viser støvskyer etter behandling av saltslagg.

Veidekke ilagt tvangsmulkt på 750.000 kroner

Veidekke er ilagt en tvangsmulkt på 750.000 kroner for manglende oppfølging av tiltak mot luktplagene fra selskapets anlegg på Husøya i Kristiansund.

Det er Statsforvalteren i Møre og Romsdal som nå går hardere til verks for å få bedriften til å møte gjentatte klager på driften over flere år.

(pluss-artikkel)

https://www.tk.no/husoya-lukta-veidekke-ilagt-tvangsmulkt-pa-750-000-kroner/s/5-51-1160049

https://www.nrk.no/mr/bot-pa-750.000-kroner-1.15997377

Sterk ammoniakklukt på Raudsand

Det meldes om sterk ammoniakklukt på Raudsand mandag 23. mai 2022. I forbindelse med lasting av oksid på det Barbados-registrerte skipet Wilson Avonmouth er det en stram lukt av ammoniakk. Det er uholdbart for naboene å oppholde seg ute.

Real Alloy har flere ganger tidligere vært stengt av Miljødirektoratet på grunn av sterkt drittlukt. Nylig stoppet Miljødirektoratet import av saltslagg på grunn av at bedriften ikke forholdt seg til tillatelsen. Luktutslippene er ødeleggende for bomiljøet.

Det er opplyst at lastingen av oksid vil vare i 10 timer.

Artikkel i NRK fra 2016

Miljødirektoratet med 6 avvik på Real Alloy Rød

Miljødirektoratet gjennomførte tilsyn på Real Alloy Rød den 30. mars 2022. Direktoratet rapporterte om 6 avvik på bedriften og avvikene må rettes snarest. Det varsles en tvangsmulkt på kr 400 000 om avvikene ikke rettes.

Manglende etterlevelse av lov

Avvik er manglende etterlevelse av krav fastsatt i lov. Miljødirektoratet ser alvorlig på omfanget av avvikene som ble avdekket.

Varsel om tvangsmulkt på 400 000 kroner

For avvikene varslet Miljødirektoratet om tilsammen kr 400 000 kroner som vil påløpe hvis avvikene ikke rettes.

Avvik: Mangler program for utslippskontroll

Real Alloy Rød kunne ikke vise til et måleprogram som var oppdatert siden 2017. Målerogrammet er ikke lengre i bruk. Programmet er ikke oppdatert og dekkende for hvordan virksomheten måler sine utslipp i dag, og tilfredsstiller ikke kravene til program for utslippskontroll. Virksomheten mangler dermed et fungerende program for utslippskontroll.

Avvik: Mangler tiltak for å forhindre avrenning av farlig avfall

Real Alloy Rød lagrer filterstøv i big bags utendørs. Lagringsområdet har ingen vegger som hindrer at lekkasjer av filterstøv blåser bort med vinden eller oppsamling av avrenning.

Presset saltslagg lagres i former til avkjøling utendørs i et område uten tett dekke og oppsamling.

Saltlageret har ikke avtrekk som håndterer støv og hadde en stor åpning i østre vegg. Veggen manglet port. Transporten av saltslagget fører til at saltslagg kommer ut på området.

Avvik: Mangler kjennskap til regelverk

Bedriften kunne ikke vise at de har oversikt over krav som er viktig. Det gjelder hva et program for utslippskontroll skal inneholde, hvilke krav som gjelder for lagring og håndtering av farlig avfall og kart over lagret avfall

Avvik: Utslipp av farlig avfall

Under befaring ble det observert et hull i lageret hvor saltslagg flyter ut av hullet. Bedriften opplyste om at de var kjent med dette og at det ikke er av nyere dato.

Varsel om tvangsmulkt

Miljødirektoratet varsler vedtak om tvangsmulkt på tilsammen 400 000 kroner om avvikene ikke rettes innen 30. juni 2022.

Miljødirektoratet gjennomførte i mars tilsyn på Real Alloy Raudsand. Her fant direktoratet fem avvik og trakk tilbake importtillatelsen på farlig avfall.

Kilde:

https://neitilgiftdeponi.files.wordpress.com/2022/05/20220422-rapport-etter-tilsyn-real-alloy-avd.-rod.pdf

Real Alloy ber om møte for å søke om produksjonsøkning

Etter et uanmeldt tilsyn fra Miljødirektoratet på Real Alloy Raudsand jobber ledelsen med å søke om en produksjonsøkning på Raudsand. Tilsynet førte til fem avvik og varsel om tvangsmulkt på tilsammen en million kroner.

Det er en konsulent fra Bergfald Miljørådgivere som ber om et uformelt møte med Miljødirektoratet. Sammen med en av lederne fra Real Alloy i Tyskland ba de om et snarlig møte for å sende søknad om produksjonsøkning.

Samtidig sendte Miljødirektoratet en inspeksjonsrapport som påviste fem avvik og varslet en samlet tvangsmulkt på 1 000 000 kroner. Miljødirektoratet svarte på ønsket om møte om at de vil avvente diskusjon om søknad inntil etterspillet fra tilsynet på Raudsand er mer avklart.

Krever økte utslipp

Tidligere har Real Alloy varslet umiddelbar produksjonsstopp på Raudsand og Rød hvis ikke Miljødirektoratet øker tillatelsen til utslipp.

Forurenser Tingvollfjorden

Betydelig forsøplingseffekt

Langvarig overskridelse av tillatelse

Real Alloy på Raudsand vil søke om fornyet import av farlig avfall

Miljødirektoratet fjernet den 21. april 2022 importtillatelsen for import av farlig avfall til Real Alloy Raudsand. Bakgrunnen var flere alvorlige avvik fra utslippstillatelsen.

Miljødirektoratet ga den 6. april 2022 beskjed om at de vurderte å stanse mottak av avfall på bedriften. 15 dager senere slettet Miljødirektoratet samtykket til import av farlig avfall.

Store mengder rester etter farlig avfall til fjorden

Miljødirektoratet har i mange år gitt tillatelse til import av store mengder farlig avfall til Raudsand. Behandlingen på Raudsand har tilført fjorden store mengder med rester etter det farlige avfallet. Et utslipp som tilfører fjorden store mengder prioriterte miljøgifter sammen med andre rester av det farlige avfallet. Miljødirektoratet stoppet importtillatelse på 34 000 tonn saltslagg for sesongen 2022/2023 på grunn av flere alvorlige avvik.

Når Real Alloy har ordnet opp i avvikene vil de søke om å gjenoppta importen av saltslagget.