Molde kommune avslutter reguleringsendring – fortsetter med deponiplaner for farlig avfall

Molde kommune vil fortsette med deponi for farlig uorganisk avfall. Kommunestyret i Molde kommune har mange vedtak på å omregulere området på Raudsand for å unngå deponi for farlig avfall. Administrasjonen har trenert saken og ønsker nå å fortsette med deponi for farlig uorganisk avfall.

Forsidebilde: Varaordfører og Ordfører under en av mange debatter om ny reguleringsplan på Raudsand

Opplysningene om å fortsette med deponi for farlig avfall kommer frem i et saksframlegg til kommunestyremøte den 15. juni 2023. Saken skal først gjennom planutvalget og formannskapet.

Fortsetter med deponi for farlig uorganisk avfall

Kommunedirektøren anbefaler å avslutte endring av gjeldende plan, og anbefaler å fortsette med planen som åpner for deponi for farlig uorganisk avfall på Raudsand. Nabokommunene, Fylkeskommunen og flertallet i kommunestyret er alle negativ til planene om deponi for farlig avfall.

Tidligere artikkel om deponiplanene:

Kommunedirektøren er positiv til fiskeoppdrett under deponiene

Administrasjonen er positive til forslaget om en omregulering av arealene under bakken til akvakulturanlegg. Fiskeoppdrettet vil i tilfelle ligge under nye og gamle deponi på Raudsand.

Kilde:

https://neitilgiftdeponi.files.wordpress.com/2023/06/20230531-endring-av-reguleringsplan.pdf

Påfyll av farlig avfall til Raudsand – miljøgiftene slippes ut i fjorden

Wilson Avonmouth ankommer Raudsand tirsdag 23. mai 2023 med saltslagg fra Wales. Speira kjøpte nylig anleggene til Real Alloy i Norge. Bedriften vil fortsette med å vaske ut avfallsstoffene med vann fra Raudsandvatnet. Avfallsvannet sammen med miljøgiftene slippes ut til nordmørsfjorden. Store mengder kjemikalier tilsettes for å maksimere utslippsmengden.

Forsidefoto: Hagland Pioneer ankom Raudsand fra Tyskland 19. april 2023

Speira kjøpte opp Real Alloy og er nå ny eier av Real Alloy Raudsand. Handelen ble godkjent under forutsetning av at firmaets avdeling utenfor Swansea i Wales selges. Nå ankommer en ny skipslast med saltslagg fra Wales. Anlegget på Raudsand er det eneste i Europa som sender utslippet til fjord eller hav.

Kjemikalier tilsettes for maksimalt utslipp

For å kunne slippe ut maksimalt med forurenset avfallsvann bruker bedriften et kjemisk stoff (flokulant) fra det tyske firmaet Separ Chemie Gmbh. Stoffet Poly Separ AN 13 TW blandes inn i prosessvannet før utslipp til fjorden. Utslippet fra Real Alloy blandes med forurenset utslipp fra gruvene og forurenset utslipp fra deponiene før det sendes til fjorden.

Store mengder saltslagg fraktes fra innland og utland

Sammen med skipene fra utlandet med avfall kommer det store mengder saltslagg med bil. Alt saltslagg fra Rød kjøres til Raudsand. Også andre firma leverer trailerlaster med avfall til Raudsand. Bedriften har ikke nok lagerkapasitet og bruker en industrihall i bygda for mellomlagring.

5 døgn på havet

Skipet Wilson Avonmouth er registrert i Barbados. Skipet kan frakte over 3 500 tonn og ankommer Raudsand om ettermiddagen 23. mai 2023. Skipet har da brukt over fem døgn på ferden fra Briton Ferry utenfor Swansea i Wales. Skipet går opp Irskesjøen og passerer Hebridene, Orknøyene og Shetland i Atlanterhavet. Skipet går videre inn i Norskehavet og over Hustadvika før det passerer Kristiansund og inn Tingvollfjorden til Raudsand i Molde kommune. Bedriften Real Alloy ligger i Romsdal og alle utslippene sendes til Nordmørsfjorden.

Veidekke deponerer avfall de ikke har tillatelse til

Miljødirektoratet påpeker at Veidekke tar i mot avfall de ikke har tillatelse til. Veidekke har tatt i mot over 2 000 tonn avfall uten tillatelse av totalt 28 000 tonn avfall. Direktoratet forutsetter korrigerende tiltak for å sikre at kravene i tillatelsen blir overholdt.

Forsidebilde: Utdrag fra tilbakemelding fra Miljødirektoratet.

Deponering uten tillatelse

Opplysningene om deponeringen er datert 25. april 2023 og sendt fra Miljødirektoratet til Veidekke Industri / Bergmesteren Raudsand. Veidekke startet deponering i 2022 og sendte egenrapport for året 2022. Det er i denne rapporten Veidekke opplyser om deponering av over 2 000 tonn med Asfalt og Betong med armeringsjern. Bedriften har ikke tillatelse til å deponere Asfalt og Betong med armeringsjern.

Satellittbilde av Deponiene på Raudsand. Møllestøvsekkene er jevnet utover og ligger under Deponi 2. Det gamle deponi 1 ligger nede til høyre.

Ingen gjenvinning

Veidekke deponerer armeringsjernet uten å gjenvinne metallet. I tillegg til at de deponerer avfall uten tillatelse, unngår bedriften gjenvinning. Det er rapportert deponert 1 619 tonn Asfalt og 416 tonn Betong med armeringsjern i 2022. Betong med armeringsjern består av store mengder av metallet jern. Metallet bør gjenvinnes.

Må gjennomføre korrigerende tiltak

Miljødirektoratet forutsetter at Veidekke gjennomfører korrigerende tiltak for å sikre at kravene i tillatelsen blir overholdt i fremtiden.

Naturvernforbundet Molde klager på økt utslippstillatelse

Naturvernforbundet Molde klager på vedtaket på økt utslipp fra Real Alloy Raudsand. Naturvernforbundet peker på at det må legges frem en plan for å nå vedtatte miljømål før nye utslippstillatelser gis. Naturvernforbundet mener behandlingen ikke er i samsvar med naturmangfoldloven $$ 8 – 12.

Forsidefoto: Sunndalsfjorden

Nedgang i tilstand – økning av miljøgifter

«Sammenliknet med forrige miljøundersøkelse i 2013, viser resultatene fra 2019 en nedgang i tilstanden for bløtbunnsfauna i antall registrerte arter og individer på stasjonene. For miljøgifter i sedimentene, viser tre av fire stasjoner en økning i konsentrasjonen av miljøgifter for de fleste stoffene».

Bøter for å få strammet opp bedriften

Naturvernforbundet: «Det kan ikke fortsette på den måten at når brudd på gitte tillatelser blir avdekket, så blir det en kurant sak å få en ny tillatelse. Det er ikke nok å understreke at situasjonen med gjentagende utslipp over grensen er uakseptabelt. En myndighetsreaksjon burde heller ha vært bøter i millionklassen for å få strammet opp bedriften«.

Tingvoll- Sunndalsfjorden i retning nord

Hvor blir det av restene

Naturvernforundet savner et regnskap som viser mengden saltslagg som kommer inn til bedriften og hvor det blir av den delen av saltslagget som gjennom prosessene ikke blir til aluminium.
Naturvernforbundet påpeker også utfordringen ved at utslipp fra Real Alloy blir vurdert isolert uten at det i undersøkelsene blir tatt hensyn til at Bergmesteren Raudsand bruker det samme avløpsrøret som Real Alloy.

Konsekvenser for dyrelivet og næringskjedene i fjorden

Naturvernforbundet: «det kan ikke utelukkes at den økte pH verdien av utslippet kan få vesentlige konsekvenser for dyrelivet og næringskjedene i fjorden selv om
fortynningen skjer under sonen for primærproduksjonen
«.

Fra enkeltsaksbehandling til økosystembehandling

Naturvernforbundet: «for å oppnå en bedre miljøtilstand i fjorden, er det viktig at blant annet Nærings- og fiskeridepartementet, Statsforvalteren og Miljødirektoratet samarbeider om miljømålene og legger fram en felles miljøstrategi for hele fjordsystemet. Det er ikke minst nødvendig at forurensning fra det som ligger i de gamle gruvegangene og renner ut i fjorden blir avklart og ryddet opp i. Det er et stort behov for å gå fra enkeltsaksbehandling til økosystembehandling av fjordsystemet«.

Industriområdet på Raudsand med fjorden innover til Sunndalsøra

Forsøk med CO2 for å øke utslippet på Raudsand

Real Alloy starter opp med CO2-innsprøyting i utslippet av prosessvannet. Prosessvannet består av saltrester og miljøgifter som slippes ut i fjorden. For å kunne øke utslippet starter Real Alloy opp med å sprøyte CO2 inn i utslippsvannet.

Forsidefoto: Real Alloy Raudsand 22. april 2022

Mange overskridelser av tillatelsen

Utslippsmålinger for 2022 for Real Alloy Raudsand

For høyt utslipp av krom

I 2022 hadde Real Alloy Raudsand tillatelse til å slippe ut 14 kg av miljøgiften krom. Bedriften gjennomførte 10 målinger som viste et utslipp på 16,3 kg i 2022 noe som er 16 % høyere en maksimalt tillatt utslipp.

Over dobbelt så mye utslipp av suspendert stoff som tillatt

Bedriften hadde tillatelse til å slippe ut inntil 100 mg/l med suspendert stoff i timen. Middelverdien i utslippet var målt til 111,1 mg/l. Høyeste målte verdi var på 210 mg/l noe som er over dobbelt så mye som tillatt.

For høy pH i utlsippet

Real Alloy hadde i 2022 en tillatelse til en pH på maksimalt 10,0 i utslippet. Snittverdien bedriften målte i sine 10 målinger viser en verdi på 10,6 med en toppverdi på 10,9. Siden måleskalaen for pH er en logaritmisk skala er det en vesentlig forhøyd verdi. Snittverdien er også høyere enn den nye tillatelsen.

Maksimerer utslippet

Produksjonen ved Real Alloy gir en kontinuerlig avløpsstrøm til sjø på 130 m3 per time (ca. 36 liter per sekund). Totalt er det produksjon ved Real Alloy ca. 280 døgn i året. Utslipp av prosessvann fra Real Alloy er ferskvannbasert og vannet hentes fra Raudsandvatnet.

Labaratorieforsøk på Raudsand høsten 2022 er gjennomført for å forbedre
bruken av flokkulant. Flokkulant er et kjemisk middel som brukes for å fortykke avløpsvannet. Flokkulant har vært i bruk i lang tid på Raudsand, men bedriften prøver ut nye teknikker for å maksimere utslippet.

Tilsetter CO2 i avløpsvannet

Real Alloy oppgir at de starter med å tilsette CO2 i mars 2023. Ved å tilsette CO2 til avløpsvannet håper Real Alloy på å senke pH i utslippet. pH i utslippet nøytraliseres når det blandes med store mengder sjøvann. Sjøvannets evne til å nøytralisere skyldes i all hovedsak innholdet av oppløst karbondioksyd (CO2). Ved å kunstig tilføre CO2 til prosessvannet ønsker bedriften å senke pH, samtidig vil de kunne slippe ut mer av andre miljøgifter.

Kilde:

Egenkontrollrapport 2022 Real Alloy Raudsand:

https://neitilgiftdeponi.files.wordpress.com/2023/04/20230301-egenkontrollrapport-2022-real-alloy-raudsand.pdf

Speira har fullført oppkjøpet av Real Alloy

Speira har fullført oppkjøpet av den europeiske virksomheten til Real Alloy. Real Alloy i Norge smelter om og vasker ut aluminium fra saltslagg. Saltrester og miljøgifter deponeres i fjorden.

Forsidebilde: Real Alloy Raudsand er oppkjøpt av Speira. Miljødirektoratet påviste mange avvik våren 2022 på Raudsand.

Oppkjøpet inkluderer tre resirkuleringsanlegg for aluminium og magnesium i Tyskland, samt et anlegg for aluminium på Rød og et anlegg for resirkulering av saltslagg på Raudsand. 

Anleggene som nå kjøpes opp vil bli integrert i Speiras virksomhet i Tyskland og Norg. Speira vil fortsette å tilby resirkuleringstjenester til eksterne parter.

Aurea SAs tidligere annonserte oppkjøp av Speiras anlegg i Sainte-Menehould i Frankrike og Swansea, Storbritannia, forventes sluttført tidlig i andre kvartal 2023. Speira er pålagt av Europakommisjonen å gjennomføre dette salget for å få gjennomført oppkjøpet av Real Alloy Europe.

https://www.speira.com/nb/media/speira-fullfoerer-oppkjoepet-av-real-alloy-europe/

Økende gassutslipp i deponi

Målinger av gassutslipp fra Deponi 1 på Raudsand viser en økning. Deponiet er tettet for fire år siden. Deponeringen var avsluttet for over 20 år siden. Fortsatt utvikler deponiet varme og gass. Det er mange teorier som ikke tåler dagens lys om årsaken til varmeutviklingen.

Forsidebilde: Gassmålinger fra Deponi 1 på Raudsand

Veidekke er pålagt å gjennomføre måling av gassutslipp fra deponiet etter at Nei til Giftdeponi avdekket varmeutvikling i deponiet i 2021.

18. april 2021 vises det varmeutvikling ved at snøen smelter i deponiet.

Kjemisk reaksjon?

Den kjemiske reaksjonen som fører til gass- og varmeutvikling i deponiet har ingen naturlig forklaring. Fire år etter at deponiet er tettet øker utslippet av gasser. Deponiet har ingen bunntetting og restene av miljøgiftene siger gjennom gruvene og ut i fjorden. Det er mange teorier som ikke tåler dagens lys om årsaken til varmeutviklingen.

Miljødirektoratet tillater økt utslipp fra Real Alloy

Miljødirektoratet går i mot nabokommuner og miljøorganisasjoner og tillater en økning av pH i utslippet av prosessvann til fjorden.

Forsidefoto: Fra industriområdet til Real Alloy på Raudsand. Saltlagglager til venstre, produksjonshall i midten bak og kran til høyre.

Utslippet av pH i utslippet økes

Fra Miljødirektoratets vedtak om økning av utslippstillatelse 30. mars 2023
Fra Miljødirektoratets tillatelse til økning av utslipp datert 30. mars 2023

Tillatt verdi av pH i utslippet økes til 10,5 frem til utgangen av 2024. Verdien er tilpasset utslippet bedriften ulovlig har hatt de siste årene.

Lovliggjøring av utslipp

Miljødirektoratet viser til at endring av tillatelsen ikke medfører noen praktisk endring siden Real Alloy i lang tid har overskredet tillatelsen. Denne tillatelsen bare lovliggjør ulovligheten. Direktoratet viser til en reduksjon av avløpsvann, men det finnes ingen kilder som viser at bedriften tidligere har sluppet ut så mye avløpsvann som vurderingen angir!

Real Alloy Raudsand

Industrianlegget Real Alloy på Raudsand behandler saltslagg fra aluminiumverk i inn- og utland, inkludert Real Alloys sekundæraluminiumanlegg på Rød. Storparten av saltslagget fra utlandet kommer fra Wales med omlag 10 skipsanløp i året. Hver frakt bruker over fem døgn over havet.

Anlegget har to produksjonshaller, knuserhallen og oksidhallen, med tilhørende oppbevaringslager for råvarer og produkter og behandlingsutstyr for både eksosgasser og prosessvann. Den første knuseprosessen frigjør og skiller forskjellige størrelser av metalliske aluminiumstykker som ble igjen i saltslagget. I tillegg skiller oksidprosessen ut aluminiumoksid, som er en annen viktig komponent i saltslagg. Restene med store mengder salter og restaluminium sammen med miljøgifter fra prosessen slippes ut i fjorden. Fjorden brukes som et deponi for restavfallet. Bedriften får vann fra henholdsvis Raudsand- og Kleiv-dammen.

Høy pH i hele 2022

Real Alloy Raudsand hadde en gjennomsnittlig pH i utslippet i 2022 på 10,6 med en høyeste verdi på 10,9. Bedriften hadde i 2022 en begrensning på utslippet på pH 10.0 i tillatelsen. Middelverdien på pH 10,6 i utslippet med høyeste verdi på pH 10,9 gir en overskridelse omtrent hele året! Overskridelsene fikk ingen følger for bedriften og Miljødirektoratet gir i stedet en forhøyet tillatelse.

Kilder:

Endret tillatelse:

https://neitilgiftdeponi.files.wordpress.com/2023/03/20230330-endret-tillatelse-til-virksomhet-etter-forurensningsloven-for-real-alloy-raudsand.pdf

Vedtak om endret tillatelse:

https://neitilgiftdeponi.files.wordpress.com/2023/03/20230330-vedtak-om-endret-tillatelse-for-real-alloy-raudsand.pdf

Nytt skip med farlig avfall – fortsatt overskridelser på utslippstillatelsen

Mandag 27. mars 2023 ankommer skipet Wilson Ghent Raudsand med 3 000 tonn farlig avfall. Skipet er nummer 3 med farlig avfall fra Wales i 2023. En stor del av avfallet deponeres i fjorden. Miljøgifter sendes til fjorden som prosessvann. Ingen andre land i Europa tillater de samme utslippene av miljøgifter til en fjord eller til havet.

Forsidefoto: Skipet Wilson Heron ankommer Raudsand i september 2022 med Saltslagg fra Wales

Overskridelser på tillatelsen

Real Alloy Raudsand overskrider tillatelsen på flere områder. Bedriften har tillatelse til å slipp ut 14 kg krom til fjorden. Bedriften slapp ut 16,3 kg krom som er 2,3 kg mer enn tillatt mengde.

Bedriften har tillatelse til å slippe ut 100 mg/l i timen med suspendert organisk stoff. Middelverdien i utslippet i 2022 111,1 mg/l med en høyeste verdi på 210 mg/l. En verdi som er 110 % over tillatt verdi.

Bedriften har en begrensning på utslippet på pH 10.0 i tillatelsen. Middelverdien er på pH 10,6 i utslippet med høyeste verdi på pH 10,9! Overskridelsene får ingen følger for bedriften.

Utdrag fra egenkontrollrapport for 2022 for Real Alloy Raudsand

Wilson Gent

Skipet Wilson Ghent på 3608 DWT bruker fem døgn fra Briton Ferry utenfor Swansea i Wales. Skipet er lastet med Saltslagg som fraktes til Raudsand. På Raudsand vaskes salter og miljøgifter ut av det farlige avfallet og restene deponeres i fjorden. Forsiktige anslag angir at 40 % av avfallet deponeres i fjorden. Store mengder salter og aluminium havner i fjorden sammen med miljøgifter.

Miljødirektoratet tillater økt pH i utslippet

Real Alloy Raudsand får tillatelse til å øke pH i utslippet til fjorden. Bedriften har i alle år brutt tillatelsen og Miljødirektoratet gir nå tilgivelse.

Forsidebilde: Støvsky av aluminiumoksid fra Miljødirektoratets tilsyn på Real Alloy i 2022.

Real Alloy Raudsand søkte høsten 2020 om å øke pH i utslippet til fjorden. Bedriften har i flerfoldige år brutt utslippstillatelsen med for høy pH. Miljødirektoratet meldte avvik på utslippet sommeren 2022.

Fra Miljødirektoratets endring av utslippstillatelse for Real Alloy Raudsand

Høringsuttalsene ikke vektlagt

Direktoratet gjennomførte en høring på å øke pH i utslippet. Høringsfristen om å øke pH i utslippet var 26. februar 2022. Et halvt år etterpå den 17. februar 2023 sendte direktoratet et forslag til utslippstillatelse uten å ta hensyn til høringsuttalene. Forslaget vil være det samme som endelig vedtak med å øke pH i utslippet til en pH på 10.5.

Utslippstillatelsen er midlertidig frem til utgangen av 2024, men bedriften vil sannsynligvis fortsette med samme utslipp også etter 2024.

Molde godkjenner ulovlig bygd vei

Veidekke bygde en lang vei ulovlig i 2016. Deler av veien lå i et LNF område. Kommunen måtte følge opp den ulovlige byggingen etter tips. Den 31. januar 2023 vedtok planutvalget å godkjenne den ulovlige bygde veien.

Forsidefoto: Deler av vei bygd i LNF-område – nå godkjent.

Sirkelargumentasjon

Kommunen gjennomfører en reguleringsendring på området. Kommunen «vurderer» at det ikke er mulig å vente på reguleringsendringen, men gjennomfører en dispensasjon fra nåværende reguleringsplan. Kommunen bruker en sirkelargumentasjon for å argumentere for å godkjenne veien.

Bildet viser veien Veidekke bygde uten tillatelse i 2016. Denne delen var anlagt i et LNF-område. Nå har Veidekke søkt om tillatelse og kommunen gir tillatelse. Veibyggingen var medvirkende til å godkjenne reguleringsplanen for området.

Godkjenning av veibyggingen uten tillatelse er vedtatt i planutvalget mot stemmene fra SV og MDG. De som stemte for å godkjenne veibyggingen er AP, FrP, H, SP og V. Saken skal videre til formannskapet og kommunestyret. Kommunen har ingen innvendinger mot manglende byggetillatelse når byggingen ble gjennomført i 2016.

Video av veien

Ny last fra Wales til Raudsand – utslippene av miljøgifter fortsetter

Torsdag 26. januar 2023 ankommer skipet Wilson Ghent Raudsand med 3 000 tonn farlig avfall. En stor del av avfallet deponeres i fjorden. Miljøgifter sendes til fjorden som prosessvann. Firmaet Real Alloy har i lang tid overskredet tillatelsen til utslipp. Ingen andre land i Europa tillater de samme utslippene av miljøgifter til en fjord eller til havet.

Forsidefoto: Skipet Wilson Heron ankommer Raudsand i september 2022 med Saltslagg fra Wales

Skipet Wilson Ghent på 3608 DWT forlot Briton Ferry utenfor Swansea i Wales kl 17:20 lørdag den 21. januar 2023. Skipet er lastet med Saltslagg som fraktes til Raudsand. På Raudsand vaskes salter og miljøgifter ut av det farlige avfallet og restene deponeres i fjorden. Forsiktige anslag angir at 40 % av avfallet deponeres i fjorden.

Skipet Wilson Ghent har startet frakten av farlig avfall til Raudsand. Posisjonen til skipet er kl 08:20 søndag 22. januar 2023.

Miljødirektoratet godtar overskridelser på tillatelsen

Miljlødirektoratet sendte ut et forslag den 7. juli 2022 om å gi tillatelse til en økning av pH i utslippet til fjorden. Et halvt år etterpå har Miljødirektoratet ennå ikke innfridd bedriftens ønske om en økning i utslippet. Bedriften fortsetter uansett å bryte utslippsgrensene på samme måte som de har gjort i alle år. Og Miljødirektoratet vil snart gi tillatelse til en økt pH i utslippet.

Miljødirektoratet setter ikke ny utslippsgrense for kobber

Innhold av kobber i sedimentene i fjorden er en av årsakene til at fjorden ikke oppnår god tilstand. Fram til 10. september 2020 var utslippstillatelsen på 600 kg pr år. Det tyske firmaet sendte inn en klage på utslippsgrensen, og Miljødirektoratet ga den 22. januar 2021 bedriften en ny tillatelse uten begrensning i utslippet av kobber, kun et ønske om en utredning.

Ingen ny utslippsgrense etter to år med saksbehandling

Bedriften Real Alloy skulle utrede utslippet av kobber og vise at utslippet av miljøgiftene ikke ville være skadelig for fjorden før en ny utslippsgrense ble fastsatt. To år etter har ikke Miljødirektoratet satt en utslippsgrense for kobber. Og bedriften fortsetter å slippe ut miljøgifter. Miljøgiftene som slippes ut til fjorden er årsaken til at avfallet defineres som farlig avfall.

Dokumenter om miljøgifter i fjorden

Avvik på Real Alloy

Arbeidstilsynet gjennomførte tilsyn hos Real Alloy på Rød 29. september 2022. Tilsynet medførte 6 avvik og 3 anmerkninger. Avvik er manglende etterlevelse av krav gitt i lov.

Forsidefoto: Røykutslipp fra Real Alloy Rød 2. august 2022. Bildet har ikke «direkte» sammenheng med tilsynet.

Tilsynsrapport fra Arbeidstilsynet datert 28. november 2022

6 Avvik og 3 anmerkninger

Tilsynet avdekket 6 avvik. Avvik er lovbrudd, Anmerkninger er forhold som Arbeidstilsynet mener det er nødvendig å påpeke, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Utvider med ny ovn

Real Alloy opplyser til Arbeidstilsynet at det jobber 21 personer på Rød. Det jobbes i en fem-skiftsordning. Det er tre ovner i dag. Produksjonen vil utvides med en ny ovn sommeren 2023. Den nye ovnen vil også bruke propan.

Miljødirektoratet med 3 avvik og 2 anmerkninger i 2019

Miljødirektoratet gjennomførte storulykketilsyn i 2019. Her påpekte direktoratet 3 avvik, 2 anmerkninger, 2 andre forhold og 2 pålegg. Miljødirektoratet har i følge bedriften ikke fulgt opp tilsynet fra 2019.

Mangler rutiner, system og risikovurderinger

Arbeidstilsynet avdekket avvik med manglende rutiner og system for å melde hendelser om storulykke. Risikovurderingene er ikke tilfredsstillende. Risiko tilknyttet eksplosjonsvern er mangelfull.

Brudd på Arbeidsmiljøloven

Arbeidstilsynet påpeker brudd på arbeidsmiljøloven om tiltak for å forebygge og begrense storulykker der farlige kjemikalier forekommer.

Utslipp fra Real Alloy er ikke omtalt i reguleringsendring

Samtidig som det er en reguleringsendring for industriområdet på Raudsand fortsetter frakt av store mengder farlig avfall til Raudsand fra utlandet. På Raudsand deponeres avfallsrestene i fjorden. 40 % av det farlige avfallet er avfallsrester og sendes til fjorden. Det store utslippet er ikke behandlet i reguleringsplanen, konsekvensanalyse eller ROS-analyse.

Forsidebilde: Skipet Wilson Aviles fra Swansea til Raudsand. Strekningen som er avmerket tilsvarer et døgns seilas.

Positivt for klima og miljø ?

Fra kommunedirektørens saksframlegg til reguleringsendring vedtatt i Molde kommunestyre 20. oktober 2022

Kommunedirektøren vurderer at planen har positive konsekvenser for klima og miljø i saksframlegget for reguleringsendring. Det er lite troverdig at utslipp som sørger for at fjorden opprettholder dårlig økologisk og kjemisk tilstand er positivt for klima og miljø.

Nytt skip med farlig avfall fra Wales

Wilson Aviles forlot Briton Ferry utenfor Swansea i Wales om ettermiddagen onsdag 23. november 2022 og ankommer Raudsand natt til tirsdag 29. november 2022. Skipet er til havs i fem og et halvt døgn. På grunn av storm går skipet mellom Orknøyene og Skottland. Skipet fortsetter sør for Shetland før det krysser stormen i Nordsjøen.

Avfallet fra Wales dekker halvparten av kapasiteten på Raudsand. Den andre halvparten kommer med lastebil. Klimautslipp i forbindelse med frakt til og fra Raudsand er ikke vurdert i reguleringsplanen.

Bare Norge slipper ut rester etter Saltslagg til hav eller fjord

Tingvollfjorden er dumpingplass for rester etter britisk farlig avfall

Reguleringsplanen på høring

Molde kommune vil endre reguleringsplanen for Bergmesteren Raudsand. Hensikten er at planen ikke skal tillate deponering av farlig uorganisk avfall. Før vedtak ber kommunestyret om medvirkning til endringen og sender nå forslaget på høring. Høringsfrist er 31. desember 2022.

Forsidebilde: Deler av industriområdet på Raudsand. Det er fiskeoppdrett i nærheten og stor skipstrafikk inn til Raudsand og Sunndal. Tingvoll er oppe til venstre i bildet.

Hindre deponering av farlig avfall

Reguleringsendringen kommer som et resultat av opposisjonens utrettelige kamp i Molde kommunestyre for å hindre deponering av farlig avfall på Raudsand. Vedtaket om en endring har ikke vært mulig uten motstand fra deler av posisjonen i Molde kommunes mot deponering av farlig avfall. Ordfører og ordførerens parti har jobbet kreativt for å tillate forurensning og deponering av farlig avfall.

Uttale til reguleringsendring

For å gi en uttale til endringen er det mulig å sende inn en uttale innen 31. desember 2022 på følgende nettside:

https://www.planportal.molde.kommune.no/planendring-reguleringsplan-for-bergmesteren-raudsand.6568010-291858.html

Det viktigste med endringsforslaget er å hindre deponering av farlig avfall. Forslaget hindrer ikke behandling og midlertidig deponering av farlig avfall sammen med utslipp av miljøgifter.

Real Alloy påvirkes ikke av endringen

Diffuse utslipp fra Real Alloy ved tilsyn fra Miljødirektoratet. Bedriften kostet området og fikk fortsette som før.

Forslaget om endring av reguleringsplanen påvirker ikke Real Alloy. Anlegget vil fortsette utslipp av miljøgifter til fjorden. Disse utslippene er ikke behandlet i konsekvensutredningen eller ROS-analysen til den opprinnelige reguleringsplanen. Kommunedirektøren vurderer at planen har positive konsekvenser for klima og miljø! Det kan se ut som utslipp av miljøgifter er positivt!

Tillater mellomlagring for å unngå lovlighetskontroll

Utdrag fra saksframlegget.

I reguleringsforslaget legges det inn tillatelse til mellomlagring av masser for å unngå henvendelser som medfører behov for lovlighetskontroll. Endringen kommer sannsynligvis som en følge av henvendelser til kommunen om deponering av enorme mengder masse direkte på myr. Kommunen vegrer seg for å følge opp ulovligheten

Det er denne type midlertidig deponering kommunen ønsker å tillate for å unngå henvendelser om ulovlighetskontroll.

Moldes klimabløff

Real Alloy Rød økte CO2-utslippet med 74 % fra 2009 til 2021. Real Alloy Rød brenner 1 020 tonn propan i 2021. Forbrenningen gir 3 060 tonn CO2. Molde kommunestyre har vedtatt å redusere klimagassutslipp med 60 prosent i 2030 og 95 prosent innen 2050 i forhold til 2009-nivå.

Forsidebilde: Real Alloy Rød og utslipp.

På området Industri, olje og gass er det en økning i CO2 utslippet i Molde kommune på hele 158,6 % i 2020 sammenlignet med 2009. Real Alloy Rød står for nesten 60 % av CO2 utslippet i Molde kommune. Real Alloy Rød økte CO2 utslippet med 37 % fra 2016 til 2021. Fra 2020 til 2021 er økningen på over 15 %.

CO2-utslipp fra Real Alloy Rød. Utslippet i 2021 var på hele 3 060 tonn som følge av brenning av 1 020 tonn propan.

Hofseth Biocare

Oppdrettselskapet Hofset Biocare på Midsund slipper også ut CO2 i Molde kommune innenfor området Industri. Selskapet brenner diesel på grunn av manglende tilgang til elektrisk kraft.

Molde kommune utarbeider en klima- og energiplan. Direkte klimagassutslipp skal reduseres med 60 prosent i 2030 og 95 prosent innen 2050. Å brenne store mengder propan på Real Alloy gir store klimagassutslipp i strid med behovet for å redusere klimagassutslippene.

Kilder:

https://www.molde.kommune.no/toppmeny/om-molde/tall-og-fakta/klimagassutslipp-2/klimagassutslipp-i-kommunen/

https://www.miljodirektoratet.no/tjenester/klimagassutslipp-kommuner/?area=451&sector=-2

https://www.norskeutslipp.no/no/Diverse/Virksomhet/?CompanyID=5149

Farlig avfall til Raudsand

Skipet Wilson Leer ankom Raudsand lørdag den 29. oktober 2022 kl 0800. Det Barbados registrerte skipet på 3 680 DWT forlot Briton Ferry utenfor Swansea med Saltslagg fra et omsmelteverk i Waunarlwydd. Skipet brukte nesten 5 døgn eller 112 timer på havet for å frakte avfallet til Raudsand.

Forsidefoto: Wilson Hero legger til kai på Raudsand i september 2022 med saltslagg fra Wales.

Utslipp til fjord

Anlegget på Raudsand slipper ut store mengder restavfall til fjorden. Anlegget på Raudsand er det eneste i Europa som slipper ut store mengder avfall til fjord. De store mengdene med forurenset salter i saltslagget slippes ut i fjorden. Andre tilsvarende anlegg i Europa gjenvinner saltene.

Skipet Wilson Leer ankom Raudsand lørdag 29. oktober kl 0800 etter 112 timer over havet fra Wales

Økning i utslippene

Miljødirektoratet vil i løpet av kort tid godkjenne en økning i utslippstillatelsen. Bedriften jobber også med en søknad om produksjonsøkning og omlegging av produksjonen.

Skipet Wilson Leer forlot Swansea mandag 24. oktober 2022 kl 1630.

På grunn av storm i Nordsjøen gikk skipet sør for Shetland. Sporet viser hvor langt skipet går i løpet av ett døgn.

Utslipp til luft

Anlegget på Raudsand har også utslipp til luft. Noen ganger observeres det store røykskyer over bygda.

Ny skipslast med farlig avfall til Raudsand

Skipet Wilson Leer ankommer Raudsand natt til lørdag med det farlige avfallet saltslagg. På Raudsand vaskes saltslagget. Restene av avfallet med miljøgifter deponeres i fjorden. Fjorden utenfor Raudsand er allerede sterkt forurenset. Ingen andre land i Europa deponerer avfallsrester etter saltslagg i fjord eller hav.

Forsidebilde: Kart som viser skipets ferd til Raudsand.

Skipet Wilson Leer er på 3 680 DWT og registrert i Barbados. Skipet befinner seg tirsdag den 25. oktober 2022 kl 1730 mellom Isle of Man og Nord-Irland. Skipet forlot Swansea mandag 24. oktober 2022 kl 1630 og beregnet ankomst til Raudsand er lørdag morgen kl 0600.

Wilson Leer

Fjorden er dårligere

NIVA har nylig publisert to store undersøkelser av fjorden utenfor Raudsand. De to undersøkelsen viser at tilstanden til fjorden er dårligere enn tidligere

Saltslagg fra Wales til Raudsand

Real Alloy på Raudsand i Molde kommune tar imot store mengder saltslagg fra Wales. Saltslagget er rester etter smelting av aluminiumsavfall. På Raudsand behandles saltslagget videre. 40 % av avfallsrestene deponeres i fjorden.

Enorme mengder med salter vaskes ut i fjorden

Real Alloy slipper ut store mengder med salter til Tingvollfjorden. Alle andre lignende fabrikker i Europa gjenvinner saltene. På Raudsand vaskes saltene ut fra spesialavfallet saltslagg ved hjelp av store mengder vann fra Raudsandvatnet. Saltene sammen med miljøgiftene deponeres i fjorden.