Konsekvensutreder deponi for farlig avfall i Brevik

Klima- og miljødepartementet har gitt Bjørn Rune Gjelstens selskap Noah mulighet til å utarbeide en konsekvensutredning for mulig deponi i Brevik i Telemark. Det skriver Romsdals Budstikke (krever innlogging).

Brevik er det andre reelle alternativet i tillegg til Bergmesterens prosjekt på Raudsand i Nesset. Et prosjekt som har skapt store protester i nabokommunene.

…………………………………………..

https://www.tk.no/nyheter/nesset/natur-og-miljo/konsevkensutreder-deponi-for-farlig-avfall-i-brevik/s/5-51-497435

Glad for beslutningen om utredning

Klima- og miljødepartementet har gitt Noah mulighet til å utarbeide en konsekvensutredning for mulig deponi i Brevik. Det er Kristin Sørheim i «Jeg velger meg et giftfritt Nesset» glad for.

– Vi har jo visst at det har ligget i kortene ganske lenge, og ventet på at departementet tok beslutningen. Vi er glad for den bestemmelsen, og håper det ikke tar for lang tid å få gjennomført den, sier Kristin Sørheim.

2 av 12

Hun er leder i organisasjonen som jobber mot planene om deponi for uorganisk avfall på Raudsand. Brevik i Telemark er den andre kandidaten som står igjen av de 12 alternativene myndighetene startet med.

– Det er klart at vi håper på mindre negative konsekvenser i Brevik enn på Raudsand, sier Sørheim.

………………………………………………………………………

Rart av Dahl

Lederen i «Jeg velger meg et giftfritt Nesset» mener det er merkelig at moldeordfører Torgeir Dahl (H) i sin rolle som politiker i fylkespolitikken stemte for deponi i fylkesutvalget.

– Det er forferdelig rart at Molde kommune og Moldes ordfører går i bresjen for dette. Det er protester alle andre steder i landet, og jeg forstår ikke at dette skal være noe Moldes befolkning virkelig ønsker seg i nykommunen, sier Sørheim.

………………………………………………………………………

https://www.rbnett.no/nyheter/2018/07/21/%E2%80%93-Glad-for-beslutningen-om-utredning-17165157.ece

Merkelig av Miljødirektoratet

– Det er en utrolig merkelig framgangsmåte av Miljødirektoratet å anbefale Brevik før konsekvensutredningen har startet, sier Harald Storvik.

Den daglige lederen hos Bergmesteren Raudsand AS mener det er fornuftig å konsekvensutrede også i Brevik for å finne det beste alternativet.

– Vi har ikke noe forhold til det. Men det er utrolig å gå inn for Brevik med de protester det medfører fra folk og kommune der, for så å sette i gang en konsekvensutredning etterpå, sier Harald Storvik.

Anbefalte først

I 2015 ble et forsøk på å etablere deponi for farlig avfall i Brevik stanset av Porsgrunn kommune. Det gjorde at Miljødirektoratet fikk i oppdrag av Klima- og miljødepartementet å vurdere lokaliteter når anlegget på Langøya er fullt i 2022.

I mai i år skrev Miljødirektoratet:

«Med faktagrunnlaget vi har skaffet oss i dag, framstår Dalen gruver i Brevik som den beste kandidaten.»

Direktør for Miljødirektoratet Ellen Hambro avsluttet da med:

«Konklusjonen vår er at Dalen i Brevik utpeker seg særlig fordi gruvene har et betydelig større volum og dermed lengre levetid og ligger nærmere der avfallet oppstår.»

………………………………………………………………..

https://www.rbnett.no/nyheter/2018/07/21/%E2%80%93-Merkelig-av-Milj%C3%B8direktoratet-17165641.ece

Ordføreren i Porsgrunn feilinformerer

Ordføreren i Porsgrunn kommune kom med feil informasjon i Dagsnytt 18 på NRK  tirsdag 17. juli. I Dagsnytt 18 uttalte han at på Raudsand er det «bedriften selv som eier området». Det er ikke bra at det spres feilformasjon og tidligere har vi sett ordføreren  jobbe aktivt for å få deponiet til Raudsand. Vi har full forståelse for at ordføreren jobber for å unngå deponiet, men er forundret over at at han vil legge det til Raudsand.

Storparten av området er eid av Staten ved Nærings- og fiskeridepartementet. På kartet vises eiendommen til Staten.

kart staten v nfd
Oversikt over statens eiendommer på Raudsand. Området i midten er eiendommen til Bergmesteren Raudsand / Veidekke. Kilde: Kartverket

Det er Staten som eier en stor del av området som er tiltenkt giftdeponiet. Bergmesteren Raudsand / Veidekke eier området som er omsluttet av statens eiendom. Veidekke eier også noen områder i nærheten. Mye av tidligere deponi og forurensning er på Statens eiendom.

Staten MÅ rydde opp NÅ.

Vil utrede Brevik

Klima- og miljødepartementet har bestemt at det blir konsekvensutredning av et mulig deponi for uorganisk avfall i Brevik i Telemark. Porsgrunn kommune ønsket ikke en utredning, men departementet har nå tatt over. – Dette gir ingen konsekvenser for planene om deponi i Nesset, der kommunen selv har satt i gang dette arbeidet, opplyser departementet til NRK. De kan ikke si når det blir avgjort hvor deponiet skal være.

https://www.nrk.no/mr/vil-utrede-brevik-1.14125117

Uttrykt oppstart i 22

Til tidligere omtale i Jarlsberg avis og omtalen, med henvisning til artikkel i E24 bør det nevnes: Bergmesteren har i møter med Klima- og miljøminister Elvestuen, Klima- og Miljødepartementet og Miljødirektoratet på oppfordring levert vår fremdriftsplanen for Bergmesterens behandlingsanlegg for uorganisk farlig avfall på Raudsand i Møre og  Romsdal.

I fremdriftsplanen er det klart uttrykt oppstart i 2022, i sterk kontrast til uttalelser fra forskerhold som ikke kjenner våre planer. Utsagnene fra Bellona om at ingen av prosessene ser ut til å kunne gi et nytt avfallsdeponi innen 2026 er, for så vidt gjelder Raudsand, uriktige. Prosessanlegget på Raudsand vil også gjenvinne tungmetaller og salt med Halosep-teknologien, som er patentert av Stena. Dette er i tråd med stortingsmeldingen om avfall og sirkulære løsninger som ble vedtatt i år.

Artikkelen beskriver at begge forslagene har møtt lokal motstand, og særlig i Brevik. For Raudsands del vil vi påpeke at Nesset kommunestyre enstemmig vedtok Bergmesterens forslag til planprogram og at det samme kommunestyre i mars i år enstemmig vedtok å legge planforslaget ut på høring. Når det gjelder Miljødirektoratets høringsuttalelse til planforslaget kan vi opplyse om at det sist uke ble avholdt møte med Miljødirektoratet for en gjennomgang av sentrale tema i direktoratets uttalelse. Vår vurdering er at de spørsmål som er reist er håndterbare innenfor den tidsplan som er lagt fram for KLD og Miljødirektoratet.

Bergmesteren og Miljødirektoratet har hatt noe ulik oppfatning om noen av de spørsmål som direktoratet stiller hører hjemme i planprosessen eller i den etterfølgende fasen med søknad om tillatelse til deponivirksomhet etter forurensingsloven.
Harald Storvik, daglig leder
Bergmesteren Raudsand AS

Jarlsbergavis 7. juli 2018

Skal bruke høsten til å konkludere og komme med innstilling til politikerne

 Planen er å legge fram innstilling for politikerne i løpet av høsten, sier saksbehandler Hogne Frydenlund i Nesset kommune.

Høringsfristen for reguleringsplanen for Bergmesteren Raudsand gikk ut 1. juni. Noen instanser fikk utsettelse på fristen. Det kom til sammen inn 135 høringssvar.

Legger fram innstilling

Rådmann Anne Grete Klokset og saksbehandler Hogne Frydenlund får en travel høst med å gå gjennom alle høringssvarene og utarbeide en sak med innstilling til politikerne. Det er ikke ventet at kommunestyret får saka på bordet før i oktober. Utfallet der blir svært viktig i forhold til om deponiplanene for behandling og lagring av farlig avfall på Raudsand kan realiseres.

De aller fleste høringsuttalelsene er kritiske og klare motstandere av at det skal anlegges et deponi for farlig avfall på Raudsand. I noen høringsuttalelser blir anlegget ønsket velkommen. Samtlige høringsuttalelser er publisert på Nesset kommune sin heimeside.

Kommunene Sunndal, Tingvoll, Gjemnes, Halsa, Kristiansund og Averøy er blant dem som er negative. Organisasjonen Giftfritt Nesset signaliserer og argumenterer med sterk motstand. Sektormyndigheter som direktorat, kystverket og Vegvesenet har også levert sine kommentarer til reguleringsplanen. Miljødirektoratet vurderer beslutningsgrunnlaget for miljøkonsekvensene som for dårlig utredet til å kunne gi et godt nok bilde av situasjonen ved etablering av tiltaket. Direktoratet må gi grønt lys for utslippstillatelse, og deres videre håndtering av en søknad blir svært viktig.

Hogne Frydenlund sier tiltakshaver er løpende orientert om innspillene. Han sier det er mye å ta tak i for administrasjonen før kommunen kan legge fram en sak med innstilling til politikerne.

– En krevende og vanskelig sak, konkluderer Frydenlund.

Delte meninger

Det er knyttet stor spenning til hva kommunestyret i Nesset vil si når de får reguleringsplanen til behandling. Høyre er det partiet som klarest har sagt at de ønsker å få på plass et deponi/behandlingsanlegg for farlig avfall på Raudsand. I Arbeiderpartiet er det delte meninger. Et medlemsmøte i partiet sa i fjor et klart nei til planene. Gruppeleder Toril Melheim Strand sier partiet må ha en grundig gjennomgang før kommunestyrebehandlingen. Sjøl viser hun til at Nesset trenger arbeidsplasser, men vil ikke forskottere hvor hun lander når saka kommer til avstemming i kommunestyret.

Melheim Strand peker også på at hun frykter at alt eksisterende deponi kan bli liggende som åpne sår dersom det ikke blir etablert ny virksomhet på Raudsand.

KrF-nei

Svein Atle Roset (KrF) sier det er viktig å ha respekt for alle meninger i saka, men ser det sjøl som vanskelig – for ikke å si umulig – å si ja til reguleringsplanen når man ser høringsuttalelsene fra blant andre Miljødirektoratet, fylkesmannen, NVE og Direktoratet for mineralforvaltning.

– Jeg ser det som svært vanskelig å være positiv til at det skal etableres et deponi for farlig avfall på Raudsand.

– I hvor stor grad synes du det er viktig for kommunestyret å ta hensyn til den klare motstanden mot deponiet fra flere nabokommuner?

– Kommunestyret i Nesset skal ta en sjølstendig avgjørelse, men det er viktig å vise respekt for begge sider i denne saka. Mitt råd er at man framover avstår fra personkarakteristikker uansett syn på denne saka.

Edmund Morewood i Nesset Sp viser til at partiet tidligere har sagt nei til deponiplanene på Raudsand.

– I ettertid er det er kommet mange innspill. Jeg har ikke fått satt meg inn i alle høringsuttalelsene. Det dumt å låse seg før man har gjort det og fått drøftet saka i igjen i partiet, men det skal veldig mye til før Sp-gruppa endrer på tidligere holdning og sier ja til reguleringsplanen når den legges fram for kommunestyret.

https://www.driva.no/nyheter/2018/07/05/Skal-bruke-høsten-til-å-konkludere-og-komme-med-innstilling-til-politikerne-17069339.ece

Rens, ikke deponer

Utdrag fra artikkel i avisa Varden

………………………………..

Mangler svar på syra

Varden sendte noen spørsmål på mail til administrerende direktør Jan Klauset i Kronos Titan AS.
– NOAH ønsker å lage et deponi i Norcems gruver i Brevik, parallelt med det ønsker Bergmesteren Raudsand å lage et på Møre. Dere har uttalt at det siste alternativet er uaktuelt for dere, hvorfor er det det?
– Jeg viser til vårt høringsinnspill til Klima- og miljødepartementet om forslaget til planprogram for mulig deponi i Brevik. «Alternativet Raudsand der avfallssyren skal transporteres 1100 kilometer med tankbåt, faller ut allerede på transportkostnadene. Høye drifts- og investeringskostnader i dette alternative prosjektet gir etter vår oppfatning ytterligere usikkerhet.»
– Bergmesteren Raudsand skal ha uttalt at de vil tilby samme pris som NOAH, så det økonomiske er vel ikke et argument?
– Det verserer opplysninger i media om dette, men vår vurdering rundt Raudsand og økonomi er fortsatt den samme som i vårt høringsinnspill.
– Søsterbedriftene deres i Tyskland renser syra, hvorfor gjør ikke Kronos Titan i Fredrikstad det samme? Dere fikk et rekordoverskudd med 130 millioner kroner før skatt, med tanke på dette resultatet samt at Enova og Innovasjon Norge tilbyr støtteordninger, vurderer dere å investere i renseteknologi?
– Vi arbeider med informasjonsmateriell som gir svar på dine spørsmål vedrørende syre.Vi kommer tilbake med informasjon når det er klart, svarer Klauset.