Oppdrettsanlegg i fjellhaller under deponiene på Raudsand

Bergmesteren Recycling med postadresse Oppdal planlegger oppdrettsanlegg for inntil 40 000 tonn salgsklar røye og ørret på Raudsand. Det skal sprenges ut fjellhaller som skal benyttes. Fjellhallene er planlagt under deponiene med avfall.

Forsidefoto: Det planlegges et enormt anlegg for oppdrett av røye og ørret under møllestøv- og avfalls-deponiene på Raudsand

Årsproduksjonen som planlegges er på inntil 40 000 tonn salgsklar fisk. Det er røye og ørret som skal produseres ved å benytte grunnvann. Fjellhallene er planlagt under møllestøvdeponiet og deponiene for avfall. Et avsluttet gammelt deponi inneholder farlig avfall som fortsatt utvikler gasser. Deponiet for farlig avfall mangler bunntetting. Sigevann fra dette deponiet renner urenset ut i fjorden via gruvene.

Fra forespørsel fra Bergmesteren Recycling til Mattilsynet

Farlig avfallsfirma står bak oppdrettsplanene

Opplysningene om oppdrettanlegg i fjellhaller kommer frem i en forespørsel til Mattilsynet datert 15. mai 2023. Det er Statsforvalteren i Møre og Romsdal som anbefaler Bergmesteren Recycling å kontakte mattilsynet. Bergmesteren Recycling har kontoradresse på Oppdal og firmaets formål er «behandling og disponering av farlig avfall«.

Fra forespørsel fra Bergmesteren Recycling til Mattilsynet

Anbefalt av Statsforvalteren å undersøke avstandskrav

Bergmesteren Recycling undersøker med Mattilsynet på anbefaling fra Statsforvalteren om å omgå avstandskravet om 5 km fra nærmeste oppdrettsanlegg. Avstand til oppdrettsanlegget på andre siden av fjorden er 2.4 kilometer.

Forespørselens forside fra brev fra Bergmesteren Recycling til Mattilsynet den 15. mai 2023

Enorm størrelse

En planlegging av en årsproduksjon på inntil 40 000 tonn salgsklar fisk på et landbasert anlegg vil være klart størst i Europa. Salmon Evolutions anlegg i Hustadvika kommune vil ferdig utbygd være Europas største, landbaserte lakseoppdrettsanlegg. Anlegget på Raudsand vil ha en større produksjon. Anlegget i Indre Harøy har nylig inngått en gjeldsfinansieringspakke på til sammen 1 550 millioner kr.

Salmon Evolutions anlegg på Indre Harøy i Hustadvika kommune kan produsere 7 900 tonn i første fase. Anlegget på Raudsand vil være fem ganger så stort.
Salmon Evolutions anlegg på Indre Harøy i Hustadvika kommune kan ferdig utbygd produsere 28 800 tonn som er betydelig mindre enn avfallsselskapets planer på Raudsand om inntil 40 000 tonn.

Forurensningsbedrifter som nabo

Oppdrettsanlegget på Raudsand vil være nabo til bedriften Real Alloy som deponerer avfall og miljøgifter i fjorden. Det vanskelig å se hvordan en oppdrettsbedrift kan ligge under et aktivt deponi og et gammelt deponi for farlig avfall uten bunntetting sammen med en bedrift med store utslipp til fjorden.

Annonsering i lokalavisene

Lokalavisene hadde en større presentasjon av planene om oppdrett i fjellhallene i september 2022. Da var planene på inntil 30 000 tonn fisk årlig. Nå er planene på inntil 40 000 tonn. Forutsetninger er at det tillates industri i reguleringsplanen som skal omarbeides.

Påfyll av farlig avfall til Raudsand – miljøgiftene slippes ut i fjorden

Wilson Avonmouth ankommer Raudsand tirsdag 23. mai 2023 med saltslagg fra Wales. Speira kjøpte nylig anleggene til Real Alloy i Norge. Bedriften vil fortsette med å vaske ut avfallsstoffene med vann fra Raudsandvatnet. Avfallsvannet sammen med miljøgiftene slippes ut til nordmørsfjorden. Store mengder kjemikalier tilsettes for å maksimere utslippsmengden.

Forsidefoto: Hagland Pioneer ankom Raudsand fra Tyskland 19. april 2023

Speira kjøpte opp Real Alloy og er nå ny eier av Real Alloy Raudsand. Handelen ble godkjent under forutsetning av at firmaets avdeling utenfor Swansea i Wales selges. Nå ankommer en ny skipslast med saltslagg fra Wales. Anlegget på Raudsand er det eneste i Europa som sender utslippet til fjord eller hav.

Kjemikalier tilsettes for maksimalt utslipp

For å kunne slippe ut maksimalt med forurenset avfallsvann bruker bedriften et kjemisk stoff (flokulant) fra det tyske firmaet Separ Chemie Gmbh. Stoffet Poly Separ AN 13 TW blandes inn i prosessvannet før utslipp til fjorden. Utslippet fra Real Alloy blandes med forurenset utslipp fra gruvene og forurenset utslipp fra deponiene før det sendes til fjorden.

Store mengder saltslagg fraktes fra innland og utland

Sammen med skipene fra utlandet med avfall kommer det store mengder saltslagg med bil. Alt saltslagg fra Rød kjøres til Raudsand. Også andre firma leverer trailerlaster med avfall til Raudsand. Bedriften har ikke nok lagerkapasitet og bruker en industrihall i bygda for mellomlagring.

5 døgn på havet

Skipet Wilson Avonmouth er registrert i Barbados. Skipet kan frakte over 3 500 tonn og ankommer Raudsand om ettermiddagen 23. mai 2023. Skipet har da brukt over fem døgn på ferden fra Briton Ferry utenfor Swansea i Wales. Skipet går opp Irskesjøen og passerer Hebridene, Orknøyene og Shetland i Atlanterhavet. Skipet går videre inn i Norskehavet og over Hustadvika før det passerer Kristiansund og inn Tingvollfjorden til Raudsand i Molde kommune. Bedriften Real Alloy ligger i Romsdal og alle utslippene sendes til Nordmørsfjorden.

Veidekke deponerer avfall de ikke har tillatelse til

Miljødirektoratet påpeker at Veidekke tar i mot avfall de ikke har tillatelse til. Veidekke har tatt i mot over 2 000 tonn avfall uten tillatelse av totalt 28 000 tonn avfall. Direktoratet forutsetter korrigerende tiltak for å sikre at kravene i tillatelsen blir overholdt.

Forsidebilde: Utdrag fra tilbakemelding fra Miljødirektoratet.

Deponering uten tillatelse

Opplysningene om deponeringen er datert 25. april 2023 og sendt fra Miljødirektoratet til Veidekke Industri / Bergmesteren Raudsand. Veidekke startet deponering i 2022 og sendte egenrapport for året 2022. Det er i denne rapporten Veidekke opplyser om deponering av over 2 000 tonn med Asfalt og Betong med armeringsjern. Bedriften har ikke tillatelse til å deponere Asfalt og Betong med armeringsjern.

Satellittbilde av Deponiene på Raudsand. Møllestøvsekkene er jevnet utover og ligger under Deponi 2. Det gamle deponi 1 ligger nede til høyre.

Ingen gjenvinning

Veidekke deponerer armeringsjernet uten å gjenvinne metallet. I tillegg til at de deponerer avfall uten tillatelse, unngår bedriften gjenvinning. Det er rapportert deponert 1 619 tonn Asfalt og 416 tonn Betong med armeringsjern i 2022. Betong med armeringsjern består av store mengder av metallet jern. Metallet bør gjenvinnes.

Må gjennomføre korrigerende tiltak

Miljødirektoratet forutsetter at Veidekke gjennomfører korrigerende tiltak for å sikre at kravene i tillatelsen blir overholdt i fremtiden.

Politikerne i fylket vedtok møte med departement og direktorat om opprydding på Raudsand – ingenting skjer

Fylkesutvalget vedtok for 10 måneder siden enstemmig å be departement om å sette i gang opprydding på Raudsand. Ennå har ikke fylkeskommunen kontaktet departementet. Administrasjonen i fylket følger ikke opp vedtaket i fylkesutvalget.

Forsidebilde: Faksimile Romsdals Budstikke 1. juli 2022

Fylkesutvalget vedtok 27. juni 2022 et krav om at Nærings- og fiskeridepartementet skal sette i gang opprydding i forurensningen i gruveanlegget på Raudsand. Fylkesutvalget vedtok også at Fylkesordføreren sammen med lederen av vassregionutvalget skal gjennomføre møter med departement og Miljødirektoratet om oppfølging og opprydding på Raudsand. Ti måneder etter vedtaket er det ennå ikke registrert noe oppfølging av forurensningssituasjonen i gruvene på Raudsand.

Vedtak i Fylkesutvalget den 27. juni 2022

Null bærekraft på Raudsand

Ett av FNs 17 bærekraftsmål er å «Bevare og bruke havet og de marine ressursene på en måte som fremmer bærekraftig utvikling»

Siden vedtaket i fylkesutvalget er det ny fylkesordfører og ny fylkeskommunedirektør. Selv med nye toppledere må politikerne forvente at vedtak følges opp. Fylkeskommunen har vært opptatt med måling av bærekraft. Fylkeskommunen sørger ikke for å følge opp med praktisk politikk bærekraftsmålene til FN.

Behov for opprydding

Bekymringene knyttet til Raudsand fra fylkeskommunen er tidligere ulovlig aktivitet, og at omfanget av avfall som ligg i gruvegangene er ukjent. Det er behov for opprydding og at ny aktivitet ikke medfører mer forurensning som kommer i konflikt med miljømålene for fjorden. Staten ved Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) har ansvaret for opprydding ved gruveanlegget. Miljødirektoratet har ansvaret for å avklare ny aktivitet opp mot miljømålene.