Frykter hets og sjikane

Diskusjonen om det planlagte anlegget for giftig og farlig avfall på Raudsand har skapt knallharde fronter mellom ja- og neifolket lokalt. Det har vært mange personangrep, og på et åpent møte om deponiet tidligere i dag var det flere av deltakerne som ville gå ut bakveien før media slapp til. De fryktet uthenging og sjikane mot seg eller sine nærmeste dersom de kom i media i forbindelse med saken.

https://www.nrk.no/mr/frykter-hets-og-sjikane-1.14062083

Vil ha Molde-ordføreren på banen

Flere av de tilstedeværende på onsdagens deponimøte i Angvik etterlyste engasjement fra Molde kommune og ordfører Torgeir Dahl.

– Hvorfor er ikke Dahl og Molde kommune på banen. Kan det ha en sammenheng med at både Molde og Nesset har ordførere fra Høyre – et parti som ikke har uttalt seg om deponiplanene? Dette ble mer antydet en spurt om under møtet i Angvik.

Det ble vist til at Nesset blir en del av Molde fra 2020, og at et eventuelt framtidig deponi blir liggende i Molde.

– Dahl må våkne og komme på banen. Et deponi vil få konsekvenser for blant annet reiselivsnæringen, sa Sylvi Listhaug.

Torgeir Dahl tar hans etterlyste engasjement med stor ro:

– Det er Nesset kommune som kjører prosessen, og jeg har ikke sett det som naturlig at Molde kommune skal blande seg inn. Dette har vært luftet i fellesnemnda, men vi kom fram til at vi enn så lenge ikke ønsker å uttale oss om prosessen. Jeg har forståelse for at noen etterspør Molde, men det er formelt riktig at vi ikke engasjerer oss nå. Jeg utelukker ikke at vi kan gjøre det på et seinere tidspunkt. Nå er høringsfristen i ferd med å gå ut. Jeg regner med at innspillene som kommer der blir tatt på alvor, sier Dahl.

https://www.driva.no/nyheter/2018/05/30/Vil-ha-Molde-ordf%C3%B8reren-p%C3%A5-banen-16803295.ece

Kommunestyret har et stort ansvar

Frp-toppene Sylvi Listhaug og Frank Sve advarer kommunestyret i Nesset mot å si ja til reguleringsplanen som åpner for at det kan etableres et deponi for farlig avfall på Raudsand. – Nesset-politikerne har et fryktelig stort ansvar, sier de to.

……………………………………………………

Opprørt Listhaug

Fremskrittspartiet, med Sylvi Listhaug i spissen, var tidlig i løpet ute med å signalisere et klart nei til deponiplanene. Etter møtet i Angvika er hun forsterket i troen på at deponiet ikke må legges til Raudsand.

– Møre og Romsdal må aldri bli et deponisted for miljøgifter. Jeg er opprørt over at det skal komme et nytt deponi på et sted der det har ligget avfallsekker i dagen gjennom 25 år. Det blir sagt at Nesset kan få deponiet dersom kommunestyret sier ja. Nesset-politikerne sitter med et svært stort ansvar. Jeg er forundret over Høyre og moldeordfører Torgeir Dahl som ikke har engasjert seg i saka. Jeg er klar til å følge opp med miljøvernministeren, sa Listhaug – som ikke la skjul på at hun mener Brevik vil være et langt bedre alternativ enn Raudsand.

Partifelle Frank Sve la heller ikke mellom: – «Grendalaust». Jeg må innrømme at jeg er rystet over planene. Hvor er fylkesmannen og SFT, spurte Sve.

https://www.driva.no/nyheter/2018/05/30/%E2%80%93-Kommunestyret-har-et-stort-ansvar-16803294.ece

https://www.rbnett.no/pluss/2018/05/30/%E2%80%93-Kommunestyret-har-et-stort-ansvar-16803427.ece

Tilrår fylkesutvalet å reise motsegn mot reguleringsplan for Raudsand

Fylkesutvalet skal neste veke gi ein høyringsuttale til Nesset kommune si reguleringsplan, som inkluderer deponi for farleg avfall på Raudsand. Fylkesrådmannen tilrår å reise motsegn til planen, med bakgrunn i regional vassforvaltningsplan.

Saka skal opp i fylkesutvalet måndag 4. juni.

Fylkesrådmannen tilrår fylkesutvalet å gjere følgande vedtak:

  1. Det er nokre manglar i utgreiinga knytt til sjømatproduksjon og omdømetap, og til vassmiljømåla i medhald av regional vassforvaltingsplan
  2. Fylkesutvalet finn likevel ikkje grunn til å krevje tilleggsutgreiingar, og meiner såleis at vedtak kan gjerast på grunnlag av den kunnskapen som ligg føre.
  3. Fylkesutvalet reiser motsegn til planframlegget med heimel i miljømåla regional vassforvaltingsforvaltingsplan.

Fylkesutvalet viser også til at anlegget kan føre til vesentleg tap av det omdømet Møre og Romsdal har som naturbasert reiselivsdestinasjon og som marin matvareprodusent, og dermed også vere negativt for framtidig vekst og næringsliv i fylket.

Det er prinsippielt uønska at farleg avfall frå industriproduksjon skal eksporterast bort frå opprinnelsen til problemet. Behandling av industrielt risikoavfall bør skje nærast mogleg produksjonskjeldene for å redusere risikoen for ulukker under transport.

https://www.auraavis.no/nyhet/deponiet/nesset/tilrar-fylkesutvalet-a-reise-motsegn-mot-reguleringsplan-for-raudsand/s/5-5-114583

 

 

 

 

Guttelvik seier nei til deponiplanane

Tilrår fylkesutvalet å reise motsegn mot reguleringsplan for Raudsand.

Bergmesteren Raudsand AS har utarbeidd reguleringsplan, med mål om å etablere deponi for farleg avfall på Raudsand. No seier fylkesrådmannen nei. Foto: Øivind LerenFylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik tilrår fylkesutvalet å si nei til deponiplanane på Raudsand. Saka skal opp i fylkesutvalet måndag 4. juni.

Han meiner anlegget kan føre til «vesentleg tap av det omdømet Møre og Romsdal har som naturbasert reiselivsdestinasjon og som marin matvareprodusent, og dermed også vere negativt for framtidig vekst og næringsliv i fylket.»

Fylkesrådmannen tilrår fylkesutvalet å gjere følgande vedtak:

1. Det er nokre manglar i utgreiinga knytt til sjømatproduksjon og omdømetap, og til vassmiljømåla i medhald av regional vassforvaltingsplan

2. Fylkesutvalet finn likevel ikkje grunn til å krevje tilleggsutgreiingar, og meiner såleis at vedtak kan gjerast på grunnlag av den kunnskapen som ligg føre.

3. Fylkesutvalet reiser motsegn til planframlegget med heimel i miljømåla regional vassforvaltingsforvaltingsplan.

– Det er prinsippielt uønska at farleg avfall frå industriproduksjon skal eksporterast bort frå opprinnelsen til problemet. Behandling av industrielt risikoavfall bør skje nærast mogleg produksjonskjeldene for å redusere risikoen for ulukker under transport, skriv Guttelvik i si tilråing.

https://www.rbnett.no/nyheter/2018/05/30/Guttelvik-seier-nei-til-deponiplanane-16799269.ece

Vi har ikke ukritisk lagt ut planforslaget til offentlig ettersyn

Ordføreren i Nesset avviser at deponisaken ikke er godt nok opplyst.

…………………………….

Tar til orientering

Tidens Krav har framlagt kritikken ovenfor ordfører i Nesset kommune, Rolf Jonas Hurlen (H). Han ønsker ikke per nå å gå inn i denne kritikken.

– At kommunene finner det kritikkverdig at saken ikke er godt nok utredet får vi ta til orientering og vurdere når kommunestyret skal behandle denne og de andre høringsuttalelsene i september, skriver Hurlen til Tidens Krav.

……………………………………..

https://www.tk.no/nyheter/nesset/deponi/vi-har-ikke-ukritisk-lagt-ut-planforslaget-til-offentlig-ettersyn/s/5-51-467894

Anbefaler å støtte nabokommunene rundt Raudsand

Rådmannen foreslår at Kristiansund støtter uttalelsen fra Gjemnes, Tingvoll og Sunndal.

Høringsfristen for reguleringsplanen på Raudsand er fredag 1. juni. Nå begynner høringssvarene å rase inn.

For Kristiansund kommune sin del behandler formannskapet høringssvaret på tirsdag 5. juni. Tidens Krav har tidligere skrevet at Sunndal, Tingvoll og Gjemnes har utarbeidet et felles høringssvar for deponiplanene. I sitt saksframlegg anbefaler rådmannen i Kristiansund at byen støtter dette høringssvaret.

«Kommunene Tingvoll, Sunndal og Gjemnes vil alle fremme forslag om innsigelse mot planforslaget. Det betyr i praksis at Nesset kommune ikke kan godkjenne planforslaget, men må sende saken over til departementet for sluttbehandling og vedtak. Rådmannen vil støtte en slik framgangsmåte, og mener at det er riktig og viktig at Kristiansund kommune står sammen med sine nabokommuner i denne saken», skriver rådmann Arne Ingebrigtsen i sin vurdering.

https://www.tk.no/nyheter/kristiansund/nesset/anbefaler-a-stotte-nabokommunene-rundt-raudsand/s/5-51-467744

Fryktar deponi vil spolere bygda

Flytta frå industribelasta nabolag i Fredrikstad til Raudsand. Har ingen tillit til industrigarantiar

Freddy Svensli er innflyttar på Raudsand, og meiner satsing på deponi og gjenvinningsanlegg vil bety risiko for natur, folk og miljø.

Idyll

– Det er idyllisk her, på fine dagar som denne, og når vi ikkje har luktplager frå Real Alloy. Slik vil vi gjerne at det skal halde fram, seier Svensli til Romsdals Budstikke.

Han og kona frå Eidsvåg flytta hit frå Fredrikstad i 2015.

– Hadde vi visst at det kunne bli aktuelt med nasjonalt deponi for farleg avfall i nabolaget vårt, hadde nok ikkje tenkt på Raudsand då vi skulle sjå etter bustad, seier Svensli.

Nabo til industri

Han er frå Fredrikstad, og har i mange år budd nært industriområde med mellom andre Kronos Titan som nabo.

– Eg har opplevd industri på nært hald, og veit kva det inneber med tanke på lukt og gassar frå produksjon og transport, og risiko for brann og anna. Det bekymrar meg at folk vil ha slikt til bygda her, dei veit neppe kva dei snakkar om, seier Svensli.

Ingen garanti

Han viser til at uhell skjer, at ting går annleis enn planlagt.

– Sjølv om ting vert sagt å vere trygt, så skjer det ting som ikkje skulle skjedd. Ting kan gå gale, det er berre slik det er. Så eg stoler ikkje på det når det vert sagt at det skal vere heilt trygt, da er det betre ikkje å utsette seg for ein slik risiko. Finn heller ein anna plass for deponi, det finst da meir enn nok fjell her i landet der det ikkje bur folk, seier Svensli.

…………………………………………………………

https://www.rbnett.no/pluss/2018/05/29/Fryktar-deponi-vil-spolere-bygda-16794287.ece

Høyringsfrist snart ute

Så langt er det motstand som pregar høyringa om reguleringsplan for muleg deponi for farleg avfall på Bergmesteren Rausand.

Per tysdag ettermiddag er det kome inn 18 høyringssvar, opplyser saksbehandlar Hogne Frydenlund i Nesset kommune. Nokre få aktørar har av ulike grunnar fått innvilga utvida frist.

Ulike aktørar

Høyringssvara som har kome inn, vert lagt ut på Nesset kommune si heimeside.

Svara som er lagde ut, er frå privatpersonar, politiske parti, interesseorganisasjonar, og Noregs vassdrags- og energidirektorat, NVE.

Varslar motsegn

NVE varslar i sitt svar motsegn, og forklarer at grunnlaget er at naturfare knytt til flaum- og skredfare ikkje er tilfredsstillande greidd ut og innarbeida i planframlegget.

………………………………………..

https://www.rbnett.no/nyheter/2018/05/29/H%C3%B8yringsfrist-snart-ute-16794289.ece

Vil torpedere deponi-plana

Sunndal, Tingvoll og Gjemnes gjør nå et felles forsøk på å torpedere Nesset kommunes godkjenning av reguleringsplan for et deponi for uorganisk avfall på Raudsand.

I Tingvoll formannskap 5. juni foreslår konstituert rådmann Bjørn Sletbakk at Tingvoll sammen med Sunndal og Gjemnes skal fremme en felles innsigelse mot planene.

– En innsigelse betyr at Nesset kommune ikke kan egengodkjenne reguleringsplanen. Den må, dersom mekling ikke fører fram, til endelig godkjenning i departementet, heter det i saksframlegget til politikerne ført i pennen av saksbehandler Per Gunnar Løset.

Her opplyser han at i og med at Nesset kommune har vedtatt å sende planforslaget på høring, er det kun innsigelser fra nasjonale eller regionale myndigheter, eller andre kommuner, som kan stanse vedtak av reguleringsplanen. Dette dersom ikke Nesset kommune selv fatter slik vedtak etter høringsrunden.

………………………………………………………..

«I stedet for å lete etter egnet sted, er det her brukt store ressurser i forsøket på å dokumentere at et uegnet sted kan brukes til behandling og deponering av forurenset og farlig avfall.»

https://www.tk.no/nyheter/nordmore/tingvoll/vil-torpedere-deponi-plana/s/5-51-467429

Trist at noen føler seg truet

– Trist og fullstendig feil. Folk må få si meningen sin uten å bli hetset og utsatt for trusler, sier Stig Rune Andreassen (Frp).

Onsdag møtes et utvalg Frp-politikere i Møre og Romsdal med Sylvi Listhaug i spissen i Angvika for å bli orientert om deponiplanene på Raudsand. Der skal de blant andre møte Stig Jacobsen og flere andre engasjerte personer som ikke ønsker at et deponi for farlig avfall skal etableres på Raudsand.

Gjestene ville trekke seg

Møre og Romsdal Frp sendte i forrige uke ut en presseinvitasjon med ei navneliste over dem som var invitert for å orientere politikerne. Like etter at invitasjonen ble sendt ut ga flere gjester beskjed om at de trekker seg fra møtet dersom navnene deres ble offentliggjort eller de ble tatt bilde av. Deltakerne frykter for hets mot seg sjøl og familiemedlemmer.

Media får oppsummering

Rådgiver Anne Marie Fiksdal i Møre og Romsdal Frp seier de som en følge av dette må stenge informasjonsbiten av programmet for pressa i møtet. Media slipper til i etterkant av møtet og får da en oppsummering av Sylvi Listhaug og Stig Jacobsen.

– Når de inviterte møtedeltakerne slipper å møte pressa ser det ut for at alle de inviterte stiller opp, sier Fiksdal.

– Veldig trist

Frp politiker Stig Andreassen er opptatt i politisk møte i Sunndal på onsdag og skal ikke til Angvika. Han synes det er veldig trist at folk blir utsatt for trusler og hets, uansett synspunkt i deponisaken.

– Jeg synes rett og slett at det er forferdelig, sier Andreassen.

…………………………………………………………………….

https://www.driva.no/nyheter/2018/05/28/%E2%80%93-Trist-at-noen-f%C3%B8ler-seg-truet-16787674.ece

Listhaug inviterte til møte om deponiplanene – da pressen meldte seg, trakk gjestene seg én etter én

Gjestene frykter hets og sjikane rettet mot seg selv og sin familie.

Torsdag ettermiddag sendte Møre og Romsdal ut en presseinvitasjon i forbindelse med at Sylvi Listhaug og Frank Sve skal på tur til Gjemnes, Molde og Kristiansund neste uke. På programmet sto blant annet et møte i Angvika om deponiplanene på Raudsand.

Ønsker ikke å stå fram

En times tid etter at invitasjonen ble sendt ut valgte imidlertid 3-4 av gjestene å trekke seg fra møtet dersom deres navn ble offentliggjort, de ble omtalt av pressen eller tatt bilde av. De planlagte deltakerne på møtet frykter for hets mot seg selv og familien.

– Jeg skal helt ærlig si at jeg ikke visste at saken var så betent da jeg sendte ut pressemeldingen. Nå ser vi oss nødt til å avlyse deler av programmet, sier rådgiver Anne Marie Fiksdal i Møre og Romsdal Frp.

Frykter hets

På møtet var det planlagt en rekke gjester med tilknytning eller meninger om deponiplanene på Raudsand. Fremskrittspartiet i Møre og Romsdal har tidligere uttalt at de er imot planene.

Årsaken til at gjestene ikke ønsker å stå fram skal være frykt for hets og sjikane dersom de står fram med sin mening om et eventuelt nytt deponi av farlig avfall på Raudsand.

……………………………………………………………………..

https://www.driva.no/nyheter/2018/05/24/Listhaug-inviterte-til-m%C3%B8te-om-deponiplanene-da-pressen-meldte-seg-trakk-gjestene-seg-%C3%A9n-etter-%C3%A9n-16764270.ece

https://www.rbnett.no/pluss/2018/05/24/Listhaug-inviterte-til-m%C3%B8te-om-deponiplanene-da-pressen-meldte-seg-trakk-gjestene-seg-%C3%A9n-etter-%C3%A9n-16762303.ece

– Uforsvarlig overfor miljøet

Kristin Sørheim og gruppa «Jeg velger meg et giftfritt Nesset» mener det er uforsvarlig å ­utsette fjorden for nye deponiplaner.

Siden etableringen av aksjonsgruppen «Jeg velger meg et giftfritt Nesset» har Senterparti-politikeren fra Tingvoll, Kristin Sørheim, stått i front mot planene om å etablere et nasjonalt deponi for farlig uorganisk avfall i nabokommunen.

I tillegg til at gruppa mener etableringen kan føre til nye utslipp i fjorden tror de at det vil ha omdømmemessige konsekvenser for området.

– Jeg mener det er helt uforsvarlig overfor miljøet og fjorden. Det vil også være negativt for mange andre næringer lokalisert rundt Tingvoll-fjorden. Deponeringen av avfallet må skje nærmest der det produseres, ikke inn i en nasjonal laksefjord, sier Sørheim til Tidens Krav.

………………………………………………………………………………….

https://www.tk.no/nyheter/nesset/deponi/uforsvarlig-overfor-miljoet/f/5-51-460738

– På tide at det blir gjort noe

– Sekker med møllestøv har stått utsatt for vær og vind siden Aluscan gikk konkurs i 2002. Det er på tide at det blir gjort noe, sier Harald Storvik på vegne av Bergmesteren Raudsand.

Storvik (57) har drevet med gjenvinning av avfall siden 1989. Renovasjon Nord, som selskapet het, var ett av de første som begynte med kildesortering på oljeplattformer ute i havet. Storvik var også med og startet Maritime Waste Management, som nå eies av NorSea Group.

– Jeg har lagt all ledig kapital jeg disponerer, inn i prosjektet på Raudsand. Så langt har de involverte partene brukt ca. 25 millioner kroner, sier Storvik.

………………………………………………………..

https://www.tk.no/nyheter/nesset/deponi/pa-tide-at-det-blir-gjort-noe/f/5-51-460696

– Det viktigste er at vi finner en trygg løsning for deponering og transport

Myndighetene har ingen klare svar for behandling av farlig avfall.

I februar 2018 vedtok Stortinget stortingsmeldingen «Avfall som ressurs – avfallspolitikk og sirkulær økonomi». Dette er en melding som skal legge føringer for hvordan landet skal håndtere avfall nå og i framtiden.

Blant annet vektlegges det at over 50 prosent av alt husholdningsavfall og liknende avfall fra næringslivet skal gjenvinnes, og det er et stort fokus på blant annet plast i havet. Selve meldingen – som ble levert fra Klima- og miljødepartementet – tar dog ikke for seg farlig avfall i detalj.

«Denne meldingen vektlegger avfall som en ressurs. Meldingen tar i liten grad for seg områdene farlig avfall og radioaktivt avfall, hvor det viktigste er trygg håndtering av avfallet», heter det i meldingen.

…………………………………………………………………………

https://www.tk.no/nyheter/nesset/deponi/det-viktigste-er-at-vi-finner-en-trygg-losning-for-deponering-og-transport/s/5-51-460807

Slik endte Raudsand opp som alternativ

Miljødepartementet gikk fra 12 til to alternativ.

8. juni 2015 fikk Miljødirektoratet i oppdrag fra Klima- og miljødepartementet å gi sin anbefaling om egnede lokaliteter for et framtidig deponi for uorganisk farlig avfall. Bakgrunnen var at NOAH sitt anlegg på Langøya ved Holmestrand, som er landets største deponi for farlig uorganisk avfall, nærmer seg kapasiteten sin. Det vil etter prognosene være fullt innen 2022.

…………………………………………………

https://www.tk.no/nyheter/nesset/deponi/slik-endte-raudsand-opp-som-alternativ/f/5-51-460819

Dette er planene for Raudsand

Aktørene på Raudsand ønsker å starte storskala gjenvinning og deponering av avfall – uavhengig om de ender opp som ­nasjonalt deponi.

Deponiplanene til Bergmesteren Raudsand i Nesset kommune har skapt store motforestillinger, spesielt i nabokommunene. Reguleringsplanen, utarbeidet av Angvik Prosjektering på vegne av Bergmesteren Raudsand, er nå ute på høring, og har høringsfrist 1. juni 2018.

Den mest omdiskuterte delen av planene er behandlingsanlegget med mottak og gjenvinning av uorganisk farlig avfall. Det var Bergmesteren Raudsand som lanserte planene, men siden har de fått med seg det skandinaviske gjenvinningsselskapet Stena Recycling, som skal ha hovedansvaret for etablering, gjennomføring og drift av behandlingsanlegget for uorganisk farlig avfall.

………………………………………………………….

https://www.tk.no/nyheter/nesset/deponi/dette-er-planene-for-raudsand/f/5-51-460747

45 dager i fengsel etter utslipp i Tingvollfjorden

28. juni 2002 tok statsadvokatene ved Økokrim ut tiltale mot to sentrale personer i Aluscan. Prosessen endte med at de ble dømt til 45 dager i fengsel for å ha sluppet ut urenset prosessvann direkte i Tingvollfjorden.

De ble begge tiltalt for falsk forklaring ved at de hadde sendt erklæring på at 15.000 tonn møllestøv var gjenvunnet til tross for at dette ikke hadde skjedd. Møllestøvet var lagret på Aluscans område.

De var også tiltalt for i perioden 1997 til utgangen av desember 2000 å ha latt betydelige mengder prosessvann inneholdende oksid, gå direkte ut i Tingvollfjorden.

Tiltalen gikk også ut på å ha deponert mer avfall enn det de hadde tillatelse til. Økokrim mente de kunne deponere inntil 8.000 tonn per år, mens tiltalen gikk ut på at de i perioden 1995 til 1999 deponerte minst 35.769 tonn mer enn de hadde tillatelse til.

Saken ble behandlet i samtlige tre rettsinstanser.

……………………………………………………..

https://www.tk.no/nyheter/nesset/deponi/45-dager-i-fengsel-etter-utslipp-i-tingvollfjorden/s/5-51-460822