Direktoratet negativ til deponi

Utdrag fra konklusjonen til Direktoratet for mineralforvaltning’s høringssvar om deponi:

Hensynet til eventuell fremtidig over- eller underjordsdrift må ivaretas. Forelagte søknad ser ikke ut til å ta tilstrekkelig høyde for de ulike rettigheter og forpliktelser som eksisterer i området, samt konsekvensene av tidligere og eventuell ny gruvedrift.

Hvordan eventuell ny underjordsdrift og nedbør vil kunne påvirke vannveier/avrenningen, samt konsekvenser knyttet til flytting av møllestøv bør utredes/dokumenteres nærmere før avgjørelse fattes. I tillegg anbefaler DMF at det gjennomføres en geologisk kartlegging for å dokumentere at fjellbunnen utgjør en geologisk barriere, slik søker anfører. DMF stiller seg negativ til en løsning som forutsetter inntrengning av forurenset grunnvann til gruverommet.

Direktoratet for mineralforvatning anser saken som utilstrekkelig utredet, og stiller seg negativ til at søknaden innvilges.

 

Kilde:

http://www.miljodirektoratet.no/PageFiles/38014/Horing2017-45_uttalelse_fra_Direktoratet%20for%20mineralforvaltning.pdf

 

Truar med tvangsmulkt

Varslar tvangsmulkt på 1.25 mill. kr. til Bergmesteren Rausand AS.

Miljødirektoratet viser til at deponiet etter planen skulle vore ferdig 1. desember 2013, fristen var seinare forlenga til 1. juli 2014.Om den nye fristen ikkje vert halden, varslar direktoratet tvangsmulkt på 1,25 millionar kroner.

Skal dekke farleg avfall

Bakgrunnen for saka er at Deponi 1, som ligg i ein sammenrast gruvestoll, var nytta av Alumox AS (tidlegare Aluvest Raudsand) og Aleris (tidlegare Reox AS) til deponering av saltslagg, filterstøv og skrap. Saltslagget er karakterisert som farleg avfall.
…………………….
(Plussartikkel)

http://www.rbnett.no/pluss/2017/07/12/Truar-med-tvangsmulkt-15009533.ece

Deponi 1 Harald Storvik (t.v.) og John Strand, dagleg leiar og styreleiar for Bergmesteren Raudsand AS, på fyllinga Deponi 1. Bildet er teke tidlegare. 
            (Foto: Bjørn Brunvoll)

Sykehusmasse fra Bergen skal dekke over farlig avfall på Rausand

Miljødirektoratet krever nå at bedriften Bergmesteren Rausand AS avslutter arbeidet med å dekke til avfallet i Deponi 1 på Rausand innen 1. oktober neste år, og truer med tvangsmulkt dersom fristen ikke overholdes.

……………………………

https://www.nrk.no/mr/sykehusmasse-fra-bergen-skal-dekke-over-farlig-avfall-pa-rausand-1.13597265