Direktoratet negativ til deponi

Utdrag fra konklusjonen til Direktoratet for mineralforvaltning’s høringssvar om deponi:

Hensynet til eventuell fremtidig over- eller underjordsdrift må ivaretas. Forelagte søknad ser ikke ut til å ta tilstrekkelig høyde for de ulike rettigheter og forpliktelser som eksisterer i området, samt konsekvensene av tidligere og eventuell ny gruvedrift.

Hvordan eventuell ny underjordsdrift og nedbør vil kunne påvirke vannveier/avrenningen, samt konsekvenser knyttet til flytting av møllestøv bør utredes/dokumenteres nærmere før avgjørelse fattes. I tillegg anbefaler DMF at det gjennomføres en geologisk kartlegging for å dokumentere at fjellbunnen utgjør en geologisk barriere, slik søker anfører. DMF stiller seg negativ til en løsning som forutsetter inntrengning av forurenset grunnvann til gruverommet.

Direktoratet for mineralforvatning anser saken som utilstrekkelig utredet, og stiller seg negativ til at søknaden innvilges.

 

Kilde:

http://www.miljodirektoratet.no/PageFiles/38014/Horing2017-45_uttalelse_fra_Direktoratet%20for%20mineralforvaltning.pdf

 

Nessets seriøse lagring av avfall

Romsdals Budstikkes leder !!

…………………..

Nesset kommune har ikke bare hatt positive erfaringer med virksomheter som har tatt imot restavfall for gjenvinning og lagring. Planene for et deponi av faglig uorganisk avfall – som altså ikke noe radioaktivt avfall, men kan være for eksempel forurensa bygningsmasser – framstår som seriøse. I fjellet Bergmesteren planlegges det fjellhaller, og lagringen skal skje djupt inne i fjellet, under havoverflata. Et deponi av farlig avfall er et miljøtiltak landet er avhengig av. Farlig avfall oppbevares under kontrollerte forhold, ut fra strenge krav til håndtering og sikkerhet. For Nesset vil et avfallsdeponi innebære et betydelig antall arbeidsplasser, både i anleggsperioden og i driftsperioden. For en næringssvak kommune er nye arbeidsplasser en forutsetning for vekst. Vi håper miljøvernministeren oppdager hvilke kvaliteter Nesset har for å løse behovet for deponi.

http://www.rbnett.no/meninger/leder/2016/07/24/Nessets-seri%C3%B8se-lagring-av-avfall-13081000.ece

Giftdeponi på Raudsand – er det risikofylt og angår det oss?

I forrige uke kom nyheten om at Miljødirektoratet har gitt Bergmesteren Raudsand AS ny og endelig frist for gamle pålegg om opprydding og etterdrift av det såkalte deponi 1. Dette mener organisasjonen «Jeg velger meg et giftfritt Nesset» aktualiserer og underbygger den kritikk som vi har rettet mot utbyggeren rundt dagens drift, søknaden om utvidelse av dagens drift (deponi 2) og ikke minst den planlagte etablering et nasjonalt deponi for uorganisk farlig avfall (det såkalte giftdeponiet).
……………………………….

https://www.auraavis.no/meninger/leserbrev/nesset/giftdeponi-pa-raudsand-er-det-risikofylt-og-angar-det-oss/o/5-5-85551

Truar med tvangsmulkt

Varslar tvangsmulkt på 1.25 mill. kr. til Bergmesteren Rausand AS.

Miljødirektoratet viser til at deponiet etter planen skulle vore ferdig 1. desember 2013, fristen var seinare forlenga til 1. juli 2014.Om den nye fristen ikkje vert halden, varslar direktoratet tvangsmulkt på 1,25 millionar kroner.

Skal dekke farleg avfall

Bakgrunnen for saka er at Deponi 1, som ligg i ein sammenrast gruvestoll, var nytta av Alumox AS (tidlegare Aluvest Raudsand) og Aleris (tidlegare Reox AS) til deponering av saltslagg, filterstøv og skrap. Saltslagget er karakterisert som farleg avfall.
…………………….
(Plussartikkel)

http://www.rbnett.no/pluss/2017/07/12/Truar-med-tvangsmulkt-15009533.ece

Deponi 1 Harald Storvik (t.v.) og John Strand, dagleg leiar og styreleiar for Bergmesteren Raudsand AS, på fyllinga Deponi 1. Bildet er teke tidlegare. 
            (Foto: Bjørn Brunvoll)

Sykehusmasse fra Bergen skal dekke over farlig avfall på Rausand

Miljødirektoratet krever nå at bedriften Bergmesteren Rausand AS avslutter arbeidet med å dekke til avfallet i Deponi 1 på Rausand innen 1. oktober neste år, og truer med tvangsmulkt dersom fristen ikke overholdes.

……………………………

https://www.nrk.no/mr/sykehusmasse-fra-bergen-skal-dekke-over-farlig-avfall-pa-rausand-1.13597265

Sylvi Listhaug møter engasjerte folk i Sunndal.

……………….
– Du er mot deponi på Raudsand, fortell om årsaken?

– Vi ønsker ikke å ha et deponi her i fylket, som er et yndet reisemål for turister. Det er spesielt derfor og med tanke på lokalbefolkningen at vi ikke ønsker det, sier hun.

På spørsmål om hvor et deponi bør ligge og hvorvidt det andre steder også vil gå ut over befolkning, sier hun:

– Min oppgave er å ta vare på befolkningen i Møre og Romsdal.

Akkurat dette med deponi var et yndet tema blant flere som kom bort til Listhaug fredag.
……………….
(pluss-artikkel)

http://www.driva.no/nyheter/2017/07/07/M%C3%B8ter-engasjerte-folk-14990607.ece