Er løpet kjørt for Raudsand?

Her på Raudsand foregår en storstilt anleggsvirksomhet oppe på fjellet. Det sprenges og knuses fjell i store mengder. Alt legges til rette for deponering av giftig avfall. Hva med lovligheten av dette, og skal vi stilletiende finne oss i dette? Skal vi la oss styre av storkapitalen i samarbeid med lokale og sentrale høyre-politikere? Hva skal til for å stoppe denne galskapen?

Nabokommunene Gjemnes, Tingvoll og Sunndal ser ikke ut til å ha det store engasjementet lengre i denne saken! Innbyggerne i Brevik ser ut til å ha forstått hva som skal til. En folkereisning. Her har både Erna og Jonas stått frem og sagt at giftdeponi der er uaktuelt. Alle som har kunnskap om fjell, sier at kalkfjellet i Brevik er det best egnede til deponering av giftig avfall. Derimot på Raudsand er fjellet oppsprukket og fullt av slepper. Det lekker som en sil.

I snart 32 år har lukt, støyplager, eksplosjoner og forurensing av fjorden ridd Raudsandbygda som en mare. Skal vi i tillegg få et giftdeponi tror jeg bygda avfolkes etter hvert. Alt blir negativt.

All ære til organisasjonen «Giftfritt Molde» og Fremskrittspartiet som har stått på i motstandskampen.

Men dessverre blir det for smått i den store sammenhengen. Det må bli en folkereisning til, med politikere i posisjon som leder an.

Måtte bare få ut disse synspunktene.

Arnfinn M. Rausand

https://www.driva.no/meninger/2021/08/23/Er-l%C3%B8pet-kj%C3%B8rt-for-Raudsand-24462232.ece

Støre (AP) vil ikke legge et giftdeponi på Raudsand når nabokommunene er i mot

Statsministerkandidat Støre (AP) vil i følge avisa Driva si nei til giftdeponi hvis nabokommunene er i mot. Dette kom frem når Støre var på Sunndalsøra torsdag 19. august 2021.

Foto: Statsministerkandidat Støre (AP) og ordfører Refstie (AP) fra Sunndal.

Ingen skal tvinges på et deponi

I et intervju i avisa Driva uttaler statsministerkandidat fra Arbeiderpartiet Jonas Gahr Støre: «Vårt prinsipp er at dette må basere seg på at kommunen og kommunene i rundt gir sin tilslutning til planene«. Bekreftelsen på at Støre og Arbeiderpartiet vil gå i mot et giftdeponi på Raudsand kom frem i forbindelse med et besøk på Sunndalsøra.

Dette skal ikke tvingens på noen, sier Støre. Opplysningene kommer frem i en artikkel i avisa Driva. Til Romsdals Budstikke uttaler Støre: Vi har den prinsipielle haldninga at vi ikkje innfører et slikt tiltak i strid med den lokale viljen.

Møre og Romsdal Ap med klart nei

– Møre og Romsdal Ap har sagt klart nei til deponi på Raudsand, det har også fylkeskommunen gjort. Alle kommunene rundt Molde har gjort negative vedtak, og til og med Molde kommune er i mot nasjonalt mottak. Så det er urealistisk å tenke seg, det er ingen som vil ha det, sier Arbeiderpartiets lokale førstekandidat Per Vidar Kjølmoen til Romsdals Budstikke.

Ingen skal tvinges på et deponi

Statsministerkandidat Gahr Støre vil basere deponiavgjørelse på kommunene rundt.

……………………….

– Hvordan stiller du deg til deponiplanene på Rausand?

– Vårt prinsipp er at dette må basere seg på at kommunen og kommunene i rundt gir sin tilslutning til planene. Nå må vi satse på å bruke de teknologiske mulighetene de neste årene, for å se på mulighetene for å håndtere avfall i sirkulærøkonomien. – Lokalisering er for tidlig å si noe mer om? – Vi har ikke noe mer utspill på dette nå enn at dette ikke skal tvingens på noen, sier Støre.

https://www.driva.no/nyheter/2021/08/19/%E2%80%93-Jeg-l%C3%A6rer-alltid-noe-nytt-n%C3%A5r-jeg-er-her-24445573.ece

Dette seier Gahr Støre om deponi – og svele

– Kva meiner Ap om deponi for farleg avfall på Raudsand?

– Vi har den prinsipielle haldninga at vi ikkje innfører et slikt tiltak i strid med den lokale viljen. I Brevik seier både kommunestyre og dei som driv der no, at det er uaktuelt. Vi har ikkje gjort vurdering av andre stader, seier Støre.

– Møre og Romsdal Ap har sagt klart nei til deponi på Raudsand, det har også fylkeskommunen gjort. Alle kommunane rundt Molde har gjort negative vedtak, og til og med Molde kommune er i mot nasjonalt mottak. Så det er urealistisk å tenke seg, det er ingen som vil ha det, seier Kjølmoen.

https://www.rbnett.no/nyheter/2021/08/19/Dette-seier-Gahr-St%C3%B8re-om-sjukehus-tingrett-deponi-%E2%80%93-og-svele-24448931.ece

Frp og MDG demonstrerte sammen mot deponiplaner. Nå vurderes sak mot staten

At politikere fra Frp og MDG står side om side med plakater som protesterer mot planene om deponier på Raudsand er sjelden kost. Nå ønsker mange aktører å få økt fokus på denne saken.

Miljøpartiet De Grønne inviterte til et åpent møte i Kultursalen på Tingvoll Fjordhotell onsdag kveld. Tema var det som skjer ved tidligere Raudsand Gruver, ønsker og planer om storstilt lagring av farlig avfall.

……………………………………………..

– Det kommer en dag der alt det som har skjedd blir gjennomgått. Når det gjelder en eventuell sak mot staten tror jeg Sivilombudsmannen er mest aktuell, sa Stig O. Jakobsen som leder organisasjonen Giftfritt Molde.

Han mener det som skjer på Raudsand er vår tids største forurensingsskandale, hvor det er en spiral av problemer som ikke blir løst.

……………………………………………..

https://www.auraavis.no/frp-og-mdg-demonstrerte-sammen-mot-deponiplaner-na-vurderes-sak-mot-staten/s/5-5-297585

Støre på Øra om deponi på Rausand: – Det blir opp til kommunen å avgjøre

Den kommende statsministeren i Norge kan bli Jonas Gahr Støre (AP). Om planene for Rausand, uttalte han at det får bli opp til kommunen om det blir deponi.

– Vårt prinsipp er at det må baseres på at kommunen må gi sin tilslutning. Jeg vil ikke gå i detaljer om dette, men mitt utgangspunkt er at man ikke kan tvinge mot lokale myndigheters vilje, sier Støre.

https://www.auraavis.no/store-pa-ora-om…/s/5-5-297591

Dumping av store mengder giftig prosessavfall i Tingvollfjorden

Det pumpes store mengder med prosessavfall til Tingvollfjorden etter behandling av europeisk spesialavfall. Prosessavfallet blandes med forurenset avrenning fra deponiene på fjellet. Avrenningen fra deponiene sendes gjennom forurenset giftig avfall som er deponert i gruvene under fjorden. Alt sendes samlet ut i Tingvollfjorden. Miljødirektoratet gir flere forskjellige utslippstillatelser som går ut i fjorden i samme rør. Sover Miljødirektoratet?

Illustrasjon: Vegard Aarseth i Kampen mot gruvedeponi i Førdefjorden

1 160 000 000 liter giftig avfallsvann og forurenset avrenning

Real Alloy sender giftig avfallsvann ut i Tingvollfjorden. I 2020 oppga den tysk-eide bedriften et utslipp på 980 000 m3 (980 000 000 liter) avfallsvann til fjorden. Avfallsvannet inneholder flere giftige stoffer og kommer fra prosessering av saltslagg. Saltslagget er et avfallsstoff fra aluminiumsindustrien. Bergmesteren Raudsand driver deponivirksomhet og sender avrenning fra deponiene og gruvene ut i fjorden. I 2020 oppga det Veidekke kontrollerte selskapet et utslipp på 180 000 m3 (180 000 000 liter). Begge utslippene går ut i Tingvollfjorden i samme utslippspunkt. Mengden som går ut i fjorden er på 1 160 milliarder liter. Eller 4 millioner liter hver dag de 280 dagene Real Alloy produserer.

Febrilsk tildekking på fabrikkområdet når Miljøvernforbundet er på observasjon.

Utslipp med 1 170 kg av den prioriterte miljøgiften Kobber

Kobber er en prioritert miljøgift. Real Alloy hadde en tillatelse til å slippe ut 600 kg pr år. Bedriften slapp ut det dobbelte av hva de hadde tillatelse til i 2020. Det er også vist en økning av den prioriterte miljøgiften Kobber i sedimentene i fjorden utenfor Raudsand.

Utslippet av prosessvannet fra Real Alloy avviker fra tillatelsen

Real Alloy sitt utslipp av prosessvann til Tingvollfjorden overskred utslippstillatelsen på pH. Miljødirektoratet kaller overskridelsen et avvik. Middelverdien som er målt av pH er på 10,5 og høyeste måling på 10,7. Utslippet skulle ha en pH mellom 7,5 og 10. Miljødirektoratet ser alvorlig på at utslippet avviker fra tillatelsen.

Miljødirektoratet påpeker avvik

https://neitilgiftdeponi.com/2021/05/24/avvik-i-utslippstilatelsen

Utslipp av 6 860 tonn Natrium

Real Alloy slapp ut 6 860 000 kg Natrium i 2020 eller 24 500 kg hver dag med produksjon. Natrium er et salt. Utslipp av Natrium viser en markant økning fra 2019 med 14 ganger (1400 %).

Utslipp av 38,7 tonn Aluminium

Real Alloy slipper ut 38,7 tonn Aluminium i Tingvollfjorden. Aluminium er stoffet som bedriften ønsker å utvinne fra slagget. I Batnfjordselva var det gjennomført forsøk med å utrydde lakselus fra laksen i vassdraget ved hjelp av utslipp av Aluminium. Hvilken påvirkning aluminiumsutslippet har på faunaen i Tingvollfjorden er ikke kjent. Høye konsentrasjoner av Aluminium kan være toksisk og gi lokale effekter rundt utslippspunktet.

Årlig utslipp av 621 tonn Ammonium og 1845 tonn Klorid

Mengden med Ammonium som slippes ut i fjorden er 621 000 kg. Høye konsentrasjoner av Ammonium kan gi toksiske effekter rundt utslippspunktet i Tingvollfjorden.

I tillegg slippes det ut 1 845 000 kg Klorid i Tingvollfjorden pr år.

Sover Miljødirektoratet?

Miljødirektoratet gir flere utslippstillatelser i samme utslippspunkt.

Utslippene fra Real Alloy, deponiene og gruvene går alle sammen ut i samme rør i fjorden. Miljødirektoratet gir tillatelser som om det er egne utslipp og vurderer ikke helheten ved utslipp av flere giftige stoffer i samme utslipp. I konsekvensutredningen som er grunnlag for reguleringsplanen for området er utslippene for Real Alloy ikke vektlagt. Sover Miljødirektoratet?

Økning av miljøgiften PCB

Fjordbunnen utenfor Raudsand er sterkt forurenset og det er en økning av miljøgiften PCB på fjordbunnen. Polyklorerte bifenyler (PCB) er en av verdens farligste miljøgifter. Stoffet er på listen over prioriterte miljøgifter og utslippene skulle vært stanset. PCB er akutt giftig for marine organismer. Innholdet i prøver fra 2019 viser en fordobling i forhold til målingene i 2013.

https://neitilgiftdeponi.com/2020/10/26/fordobling-av-miljogiften-pcb-pa-seks-ar/

Utslipp av kvikksølv til fjorden uten tillatelse

Real Alloy har ikke tillatelse til å slippe ut kvikksølv. Bedriftens egne målinger viser kvikksølvutslipp, men rapporterer ikke utslippet til Miljødirektoratet.

https://neitilgiftdeponi.com/2021/06/06/utslipp-av-kvikksolv-til-fjorden-uten-tillatelse/

Rapporter, undersøkelser, dokument og innlegg i forbindelse med miljøgifter i Tingvollfjorden:

https://neitilgiftdeponi.com/miljogifter-i-fjorden/

Fortsatt mulighet for giftdeponi på Raudsand

Både statsminister Solberg fra Høyre og statsministerkandidat Støre fra Arbeiderpartiet bekrefter at giftdeponi i Brevik er uaktuelt. Molde kommune vil ikke omregulere deponiområdet på Raudsand. Er alternativet for Støre (A) og Solberg (H) et giftdeponi på Raudsand?

Støre (A): Ikke deponi i Brevik

Statsministerkandidat for Arbeiderpartiet Jonas Gahr Støre bekreftet den 5. august 2021 til Porsgrunns Dagblad «Med AP i regjering blir det ikke deponi i Brevik«. Støre (A) har ikke vist motstand for deponi for farlig avfall på Raudsand.

https://www.pd.no/rort-til-tarer-da-jonas-lukket-deponidora-for-godt/s/5-40-536305

Solberg (H): Det blir ikke deponi i Brevik

Statsminister for Høyre Erna Solberg bekreftet 17. august 2021 at det ikke blir deponi i Brevik. Solberg (H) har ikke uttalt motstand mot deponi for farlig avfall på Raudsand.

https://www.varden.no/nyheter/klokkeklart-fra-erna-solberg-nei-det-blir-ikke-deponi-i-brevik

Deponi for farlig avfall på Raudsand er fortsatt aktuelt.

Molde kommune vedtok omregulering for området for snart et år siden. Det er en gyldig reguleringsplan for området. Veidekke kan starte søknadsprosessen for deponi for farlig avfall i samarbeid med Miljødirektoratet. Kommunestyret i Molde vedtok kun motstand mot «Nasjonalt deponi for farlig avfall». Deponi for farlig avfall på Raudsand er fortsatt aktuelt.

Staten selger deponiområdet til Veidekke

Departementet møter Veidekke for å gjennomføre salget av statens grunn på Raudsand nå i august. Veidekke vil ikke ha ansvaret for forurensningen i gruvegangene og i sjøen utenfor Raudsand.

Bilde: Kjartan Alexander Lunde (V) er statssekretær for næringsminister Iselin Nybø (V) og statssekretær for klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V). 

I et brev fra statssekretær fra Kjartan Alexander Lunde (V) den 11. juli 2021 opplyses det at Næringsdepartementet møter Veidekke for å gjennomføre salget av statens grunn på Raudsand nå i august. Embetsverket i departementet ledet av Venstre vil delta aktivt. Veidekke har tidligere uttalt at de ikke vil overta eiendommen hvis de blir pålagt ansvar for forurensningen i gruvegangene og under havnivå.

Departement og direktorat jobber med å selge forurenset grunn

Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) og Direktoratet for mineralforvaltning (DMF) har med bistand fra advokatfirmaet Simonsen Vogt og Wiig forhandlet med Veidekke om salg av statens eiendom på Raudsand. I disse forhandlingene har krav til opprydding og sikring av miljø- og forurensningsspørsmålet vært sentrale.

Veidekkes våpendragere i Høyre og Venstre

Det har vært en sterk påvirkning fra lokale politikere fra partiene Høyre og Venstre for å gjennomføre salget av statens grunn til Veidekke før valget. Våpendragerne for Veidekkes deponiplaner ser utfordringer med å få gjennomført salget hvis det må utsettes til etter valget. Ingen lokalpolitikere i Molde kommune har arbeidet med å lage tiltaksplan for opprydding av forurensningen i gruvegangene og under havnivå.

Staten pålegger skipsverft å rydde opp – gir bort egen forurenset grunn

Staten pålegger skipsverft å kartlegge sjøbunnsforurensning og lage tiltaksplan for å rydde opp i forurensningen. På Raudsand er forurensningen ikke kartlagt og det finnes ikke noen tiltaksplan. I stedet gir Miljødirektoratet nye utslippstillatelser i området. Målinger viser økende miljøgifter i sedimentene. Innholdet av PCB i sedimentene utenfor Raudsand viser økning i de suste årene. PCB er en miljøgift som har vært forbudt siden 1980. Det finnes ingen kjente forklaringer på økningen av miljøgiften PCB i sedimentene utenfor Raudsand. Det er også flere andre miljøgifter utenfor Raudsand som viser en økning. Dette kommer i tillegg til de høye konsentrasjonene rett utenfor industriområdet som Staten selger.

Lokalt politisk råd er sterkt kritisk til miljøpålegg

Romsdal Interkommunalt politisk råd (ROR) er sterkt kritiske til at det bare er verftene som har fått et pålegg om opprydding av  sjøbunnsforurensning. ROR har ikke noen uttale om forurensningen på statens grunn utenfor Raudsand, men uttaler at det kan bli kan bli kroken på døra for verftene.

Statens hemmelighold av miljøinformasjon

Nei til Giftdeponi har mange innsynskrav på departementets dokumenter i forbindelse med salget av statens grunn på Raudsand. Departementet svarer ikke som de er pålagt etter Offentleglova. Nei til Giftdeponi har også bedt om utvidet begrunnelse for avslag på innsyn men departementet overholder ikke svarfrister som Sivilombudsmannen og Rettleiar for offentleglova beskriver. Hvorfor vil staten hemmeligholde salget?