Ti prosent av all lakserogn produseres her – Nå skaper planer om et nytt avfallsdeponi bekymring

– Vi er generelt bekymret. Anlegget på Tingvoll er en viktig brikke i vår produksjon, og produserer ti prosent av rogna for all laks, og 50 prosent av rogna til all ørret i Norge, sier avlssjef Sven Arild Korsvoll til Aura Avis.

Lokaliteten er svært viktig siden det ligger i et område uten sykdomsrestriksjoner og i et område som er fritt for fiskesykdommen ILA. Det betyr at de kan eksportere rogn fritt til hele Europa.

Selskapet frykter at et nytt deponi vil kunne sette arbeidsplassen med 24 ansatte i fare.
…………..

http://ilaks.no/ti-prosent-av-all-lakserogn-produseres-her-na-skaper-planer-om-et-nytt-avfallsdeponi-bekymring/

Nei til deponi på Raudsand

Utbygger planlegger et enormt deponi for giftavfall på Raudsand. Det anslås at mengden giftavfall kan overstige 1000 tonn daglig i mer enn 20 år framover i tid.

Store, nye fjellhaller må sprenges ut. Det innebærer trolig pumping av samlevann som også blir spesialavfall. Avfallet det er snakk om kommer fra mange ulike kilder og består blant annet av syrer, tungmetaller (for eksempel kvikksølv, kadmium, bly) og PCB

…………..

http://www.driva.no/meninger/2017/03/30/Nei-til-deponi-p%C3%A5-Raudsand-14529238.ece

Vil lagre farlig avfall inne i fjellet på Raudsand

Selskapet Bergmesteren Raudsand AS i Nesset inviterer nå til folkemøte for å presentere planer om mottak og deponi av farlig, uorganisk avfall.

Teknisk ukeblad skrev først om at selskapet er mellom aktuelle alternativ, når myndighetene nå skal finne erstatter for Noahs deponi på Langøya i Ytre Oslofjord som mottak og deponi for farlig uorganisk avfall. Deponiet på Langøya er snart fullt.

Selskapet Bergmesteren Raudsand AS ønsker å sprenge ut nye fjellhaller i nærheten av den nedlagte jernmalmgruva, og lagre det farlige avfallet der.

……………………………………..

http://www.rbnett.no/nyheter/2016/03/30/Vil-lagre-farlig-avfall-inne-i-fjellet-p%C3%A5-Raudsand-12534952.ece

Ba om å bli tatt seriøst

……………..

Bjørnar Danielsen (Ap) var skeptisk til det han hørte.

– Det industrien har gjort de siste tiåra på Raudsand er ikke egna til å skape tillit. Du sier at visse tiltak ikke er lov, men det har det vel ikke vært tidligere heller. Det må være lov til å være litt skeptisk. Slik jeg ser det, er det et tusenårsperspektiv over disse planene. Er dette hundre prosent trygt? Og hva vil det verste avfallet være – syre, radioaktivt avfall? Hvor stor del kommer fra utlandet? Vil pengene rå?

………………………………..

(pluss-artikkel)

http://www.rbnett.no/pluss/2017/03/29/Ba-om-%C3%A5-bli-tatt-seri%C3%B8st-14519633.ece

Skeptiske politikere: Kommunestyret skal seinere uttale seg om deponiplanene når utredningen kommer, men virket skeptiske i utgangspunktet.

– Fjellet er ikke tett

……..
Nesset er den eneste kommunen i Norge som vil ha dette. Det er en grunn til at Breivika sier nei. Det snakkes om arbeidsplasser i Nesset, men det er nok bare i begynnelsen for å drive ut rommet der avfallet skal lagres. Det laveste anbudet vinner og dette trenger ikke være folk i Nesset, men entreprenører fra andre steder som får. Etter min mening er dette en for dyr arbeidsplass.

Toven er også skeptisk til å frakte det farlige avfallet med skip, da han anser risikoen for lekkasje som stor, og han stiller spørsmål ved hvorfor det skal fraktes så langt.

http://www.driva.no/nyheter/2017/03/27/%E2%80%93-Fjellet-er-ikke-tett-14508551.ece

Skeptisk: Nils Toven jobbet i gruva på Raudsand i 30 år. Han er sikker i sin sak på at fjellet ikke er tett.
      (Foto: Elin Høstmark)

Giftdeponiet på Raudsand

Kan vi stole på «reklamen» om giftdeponiet på Raudsand, spør Liv Solemdal i dette leserbrevet.

Storvik pakker i glanspapir planene om gigantisk deponi for farlig avfall når han presenterer dem. Han snakker lite om hva som konkret skal skje og lite om risiko. Stortingspolitikerne fra Mørebenken ser ut til å velge og beholde glanspapiret på og overlate lokalisering til fagmyndighetene. Vi er stadig flere lokalt som krever å få fakta om innholdet i pakken.
………

http://www.driva.no/meninger/2017/03/27/Giftdeponiet-p%C3%A5-Raudsand-14509952.ece

– Et trygt alternativ

Det har den seinere tid vært flere leserinnlegg og uttalelser vedrørende Bergmesteren Raudsand AS sine planer om å etablere nasjonalt anlegg for behandling og deponering av farlig avfall på Raudsand.

– Vi tror derfor at det kan være på sin plass med noen forhåpentligvis oppklarende opplysninger: Bergmesteren driver i dag deponering av forurensete masser for å avslutte de gamle deponiene på Raudsand. Avslutningstiltakene følger tidligere statlig pålegg som ble utarbeidet før nåværende eiere tok over Bergmesteren, sier Harald Storvik.

……………………………..

http://www.driva.no/nyheter/2017/03/27/%E2%80%93-Et-trygt-alternativ-14508553.ece

Trygt: Harald Storvik på Bergmesteren Raudsand AS, mener Raudsand er et godt og trygt aleternativ som lokasjon for nytt nasjonalt anlegg for behandling og deponering av farlig avfall.
      (Foto: Elin Høstmark)

Nabo advarer mot deponi

Bonde Stein Brubæk advarer mot å etablere et nasjonalt deponi for farlig uorganisk avfall på Raudsand. Her er Brubæk ved det tidligere dagdeponiet som det ennå ikke er ryddet opp i, og hans oppfordring er at politikerne tar seg en tur opp på Bergmesteren og ser hva som har blitt av planene under forrige etablering av giftdeponi på Raudsand.
……

https://www.tk.no/nyheter/gjemnes/tingvoll/nabo-advarer-mot-deponi/s/5-51-290651

Skriftlig spørsmål fra Else-May Botten (A) til klima- og miljøministeren

Spørsmål

Else-May Botten (A): Etableringen av et deponi for farlig avfall er ønsket velkommen og er godt forankret i lokalsamfunnet i Nesset.
Mitt spørsmål er når kan Bergmesteren Raudsand forvente å få en avklaring om de får muligheten til å utvikle dette deponiet?

Begrunnelse

Saken gjelder avklaring om et nasjonalt deponi for farlig avfall, og om hvor dette skal legges. Mørebenken fikk samlet informasjon fra Bergmesteren Raudsand ved Harald Storvik på et møte i primo mars om deres planer for å legge tilrette for dette. Her kom det fram at deres reguleringsplan snart er klar og at de nå venter på en avgjørelse fra departementet om det nasjonale deponiet for farlig avfall kan legges til Raudsand. Der kan de lagre avfallet i tilpassede og sikre fjellhaller 1 kilometer inn i fjellet og under havnivå.

Svar

Vidar Helgesen: Utfra nasjonale mål og internasjonale forpliktelser vurderes det som viktig å opprettholde en nasjonal behandlingskapasitet for farlig avfall når dagens deponi på Langøya antas å være fullt i 2022. Fordi et tidligere forsøk på å etablere deponi for farlig avfall ble stanset i Porsgrunn kommune, fikk Miljødirektoratet i oppdrag å vurdere mulige egnete lokaliteter for et slikt deponi. Jeg mottok Miljødirektoratets anbefaling 2. mai i fjor, der de pekte på fire lokaliteter som kan være egnet til etablering av deponi for farlig avfall, herunder en lokalitet i Nesset kommune og en lokalitet i Porsgrunn kommune. Basert på overordnede vurderinger ble lokaliteten i Porsgrunn vurdert å være best egnet.

I løpet av høsten 2016 kom det frem at av de fire kommunene som ble vurdert å kunne ha en egnet lokalitet, var det kun Nesset kommune som var positive til etablering av deponi for farlig avfall i sin kommune. Nesset kommune fastsatte et planprogram for et mulig deponi på Raudsand i juni 2016, og tiltakshaver Bergmesteren Raudsand utarbeider en konsekvensutredning av tiltaket. Samtidig har departementet vurdert at det er usikkerhetsmomenter knyttet til deponiplanene i Nesset, og at det derfor også er behov for at det gjennomføres en konsekvensutredning av et mulig deponi i Brevik i Porsgrunn. På denne bakgrunn har Kommunal- og moderniseringsdepartementet i brev av 11. januar 2017 oppnevnt Klima- og miljødepartementet som ansvarlig myndighet for fastsetting av planprogram for et mulig deponi i Brevik i Porsgrunn. Når planprogrammet er fastsatt vil tiltakshaver NOAH få anledning til å konsekvensutrede et mulig deponi etter plan- og bygningsloven.

Jeg er nå opptatt av at konsekvensutredningene både av et mulig deponi i Brevik i Porsgrunn, og av et mulig deponi på Raudsand i Nesset, blir gjennomført. Hensikten med konsekvensutredningene er blant annet å undersøke nærmere om områdene er egnet for deponi. De to konsekvensutredningene vil gi et styrket kunnskapsgrunnlag for å vurdere behovet for videre statlig involvering. Dersom det viser seg at et deponi i Nesset kan dekke de nasjonale behovene for behandling av farlig avfall, vil det ikke være nødvendig at staten involverer seg videre i Brevik. Det er fremdeles usikkert når en slik vurdering vil kunne gjøres da det avhenger av når de to konsekvensutredningene foreligger.

Det vil uansett være opp til Nesset kommune om de vil gjennomføre reguleringsplanprosessen for et deponi på Raudsand etter plan- og bygningsloven.

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=68226

Botten vil ha svar

Stortingsrepresentant Else-May Botten (Ap) vil ha et nasjonalt deponi for farlig avfall på Raudsand. Nå har hun meldt inn et spørsmål til miljøvernministeren om hvor fort anlegget kan bli etablert.

Hun viser til at etableringen er ønsket velkommen og er godt forankret i lokalsamfunnet i Nesset. Derfor vil hun vite når Bergmesteren Raudsand kan forvente en avgjørelse.

………

https://www.tk.no/nyheter/nesset/forurensning/botten-vil-ha-svar/s/5-51-286666

Mot Raudsand-deponi

Sunndal-rådmann Randi Dyrnes er imot deponiplanene på Raudsand.

Hun vil at det farlige avfallet skal lagres et annet sted og ikke transporteres over 1.000 kilometer langs norskekysten med de farer dette representerer.

Dette synet går fram av en innstilling som rådmannen legger fram for økonomi- og planutvalget i Sunndal. De skal ha møte tirsdag 14. mars.

……………….

https://www.tk.no/nyheter/sunndal/nesset/mot-raudsand-deponi/s/5-51-286671

Ber Miljødirektoratet si nei til deponi-søknad

Formannskapet i Tingvoll kommune behandlet på tirsdag 9. mai en høringsuttalelse vedrørende søknad om deponi for ordinært avfall på Raudsand, i Nesset kommune.

Det har skapt uroligheter i flere av nabokommunene at det nå planlegges et potensielt deponi på Raudsand for farlig uorganisk materiale. Søknaden formannskapet behandlet på tirsdag omhandler deponi 2, som innebærer ordinært avfall. Det er her snakk om løsmasser knyttet til bygg- og anleggsvirksomheten.

………………………..

https://www.tk.no/nyheter/tingvoll/nesset/ber-miljodirektoratet-si-nei-til-deponi-soknad/s/5-51-306933

Positive til deponi

Stortingsrepresentantene i Møre og Romsdal er i utgangspunktet positive til deponiplanene på Raudsand, men krever klare og kunnskapsbaserte svar.

Både Else-May Botten (Ap) og Jenny Klinge (Sp) var til stede da Harald Storvik i Bergmesteren Raudsand AS sist torsdag orienterte Mørebenken på Stortinget om deponiplanene på Raudsand. Etter orienteringen ble det signalisert tverrpolitisk støtte til Raudsand- prosjektet.

Aura Avis snakket med både Else-May Botten og Jenny Klinge i går, og begge understreker at Mørebenken ikke driver saksbehandling.

– Det er korrekt at det ble signalisert tverrpolitisk støtte til deponiplanene, som både er et nasjonalt anliggende og som i tillegg vil bety mye for næringsutviklingen i Nesset kommune. Mørebenken er imidlertid ikke et beslutningsorgan. Som stortingsrepresentant forutsetter jeg, at dersom Raudsand blir valgt, så er det basert på kunnskap om at verken transporten eller deponiet utgjør en miljøtrussel, sier Else-May Botten.

– Jeg har registrert at Tingvoll ikke liker planene på Raudsand og har full forståelse for det. I denne saken tror jeg imidlertid det er svært viktig at alle involverte aktører setter seg ned og snakker sammen. Når alle sitter med det samme informasjonsgrunnlaget, kan det kanskje hende at helhetsbildet blir litt annerledes, sier Jenny Klinge.

Både Botten og Klinge mener det er store sjanser for at Raudsand blir valgt og at en i så fall må forutsette at det er et kunnskapsbasert valg.

– Selvfølgelig må jeg som stortingspolitiker kreve klare svar, men samtidig må jeg også stole på at både departement og direktorat gjør den jobben de er satt til å gjøre. Vi trenger et nasjonalt deponi for farlig avfall og dersom Bergmesteren Raudsand AS og Raudsand blir valgt, må det ligge krystallklare miljøgarantier i bunn. Noe annet er helt utenkelig, sier Klinge.

Else-May Botten sier at det fortsatt er noen som tror at det er de gamle gruvegangene på Raudsand som skal fylles med høyrisikoavfall.

– Her er det snakk om å sprenge ut fjellhaller, som skal sikres ett hundre prosent. Ingen sier ja til et slikt prosjekt dersom det ikke er trygt. Det er mange gamle miljøsynder som for lengst burde ha vært en saga blott på Raudsand. Blir det nye nasjonale deponiet for farlig avfall lagt til bygda, er det lov til å ha et berettiget håp om at det også blir ryddet opp i dette, sier Else-May Botten.

Fra papirutgaven til Aura Avis

Kjempar for å få farleg avfall til Nesset

Nettopp planane om å frakte avfallet kystvegen, får Miljøpartiet de grønne i Møre og Romsdal til å sjå raudt. Dei vil på det sterkaste åtvare mot det dei omtalar som hasardiøs transport av farleg avfall.

– Eit uhell under transport eller omlasting kan få vidtrekkande miljøskadar på fiskeressursar og gyteområde, skriv dei i ein uttale,

– Viktig politisk signal

Avfallsdeponi i Rausand i Nesset kommune er derimot svært positive til planane og har jobba for å få eit nasjonalt deponi for farleg avfall i fleire år.

– Vi er eit samstemt kommunestyre som seier at dette er noko vi ønskjer å gå for, seier ordførar Rolf Jonas Hurlen (H).

https://www.nrk.no/mr/kjempar-for-a-fa-farleg-avfall-til-nesset-1.13407561

Mørebenken støtter Raudsand-deponi

Representanter fra Mørebenken på Stortinget ga sin fulle støtte til planene for et nasjonalt anlegg for farlig avfall på Raudsand, under et møte i Molde torsdag.

http://www.rbnett.no/pluss/2017/03/02/M%C3%B8rebenken-st%C3%B8tter-Raudsand-deponi-14380437.ece

Bergmesteren Raudsand konkurrerer nå med Bjørn Rune Gjelsten-eide Noah, som vil bygge et anlegg i Brevik i Telemark.

Umiddelbar respons

Daglig leder Harald Storvik i Bergmesteren Raudsand, hvor Veidekke-konsernet er inne med 50 prosent som medeier, orienterte om planene – og fikk umiddelbart positiv respons fra de tilstedeværende stortingsrepresentantene.

– Det er to alternativer igjen. Det er Brevik og Raudsand. Spørsmålet er hva som er best. og hva som er verst. Vi skal rydde opp i eksisterende virksomhet på Raudsand. Problemet er at staten eier halvparten av deponiene, og staten er ikke pålagt opprydding. Vi private er det, sa Harald Storvik, som etter over fire år fortsatt venter på svar fra Næringsdepartementet om saken.

Sterk motstand

– Det blir et politisk valg om det blir Brevik eller Raudsand. Vi mener at Raudsand er langt bedre egnet. En må sørge for å legge deponiet på en plass hvor det ikke er folk i nærheten. Og vi er velkomne i Nesset kommune, sa Harald Storvik, som selv er medeier i Bergmesteren Raudsand AS.

Han viste til at det i Brevik er sterk motstand mot planene om deponi for lagring av farlig avfall, og viste til at Telemark-benken på Stortinget samlet er imot.

Etter orienteringa fikk Harald Storvik støtte for planene på Raudsand fra Mørebenkenrepresentantene.

– Tar utfordringa

– Jeg tar utfordringa, sa Else- May Botten (A), som vil ta opp spørsmålet om statens opprydding i deponiene på Raudsand med næringsministeren i Stortinget.

– Her må Mørebenken stå samlet for å få på plass deponi for farlig avfall på Raudsand. Jeg går helt og fullt inn for det, sa Else-May Botten.

Optimistisk ordfører

– Jeg er positiv etter denne dialogen, hvor en samlet Mørebenk oppfatter budskapet og vil jobbe for det beste for fylket, sier Nesset-ordfører Rolf Jonas Hurlen (H).

– Telemark-benken på Stortinget går imot deponi i Brevik?

– Ja, stortingsrepresentantene fra Telemark er imot Brevik, og jobber for vår sak. Det er seriøse aktører som er på banen her, med Veidekke. Det er brukt mye penger på utredningsarbeidet som de er i gang med. Enda mer penger vil bli brukt. Her er det seriøsitet fra ende til annen, sier Rolf Jonas Hurlen.

Fra veg til sjø

Harald Storvik framholdt at deponiet på Raudsand vil gi forsvarlig miljømessig lagring i fjellhaller som ligger i god berggrunn. Han sa at deponiet vil bli liggende i god avstand fra bebyggelse i tråd med EUs -krav. Han opplyste for øvrig at det er etablert et samarbeid med Omya Hustadmarmor, som en regional aktør.

Full støtte Bergmesteren Raudsand-sjef Harald Storvik og Nesset-ordfører Rolf Jonas Hurlen.       (Foto: Bjørn Brunvoll)