Molde kommune avslutter reguleringsendring – fortsetter med deponiplaner for farlig avfall

Molde kommune vil fortsette med deponi for farlig uorganisk avfall. Kommunestyret i Molde kommune har mange vedtak på å omregulere området på Raudsand for å unngå deponi for farlig avfall. Administrasjonen har trenert saken og ønsker nå å fortsette med deponi for farlig uorganisk avfall.

Forsidebilde: Varaordfører og Ordfører under en av mange debatter om ny reguleringsplan på Raudsand

Opplysningene om å fortsette med deponi for farlig avfall kommer frem i et saksframlegg til kommunestyremøte den 15. juni 2023. Saken skal først gjennom planutvalget og formannskapet.

Fortsetter med deponi for farlig uorganisk avfall

Kommunedirektøren anbefaler å avslutte endring av gjeldende plan, og anbefaler å fortsette med planen som åpner for deponi for farlig uorganisk avfall på Raudsand. Nabokommunene, Fylkeskommunen og flertallet i kommunestyret er alle negativ til planene om deponi for farlig avfall.

Tidligere artikkel om deponiplanene:

Kommunedirektøren er positiv til fiskeoppdrett under deponiene

Administrasjonen er positive til forslaget om en omregulering av arealene under bakken til akvakulturanlegg. Fiskeoppdrettet vil i tilfelle ligge under nye og gamle deponi på Raudsand.

Kilde:

https://neitilgiftdeponi.files.wordpress.com/2023/06/20230531-endring-av-reguleringsplan.pdf

Molde godkjenner ulovlig bygd vei

Veidekke bygde en lang vei ulovlig i 2016. Deler av veien lå i et LNF område. Kommunen måtte følge opp den ulovlige byggingen etter tips. Den 31. januar 2023 vedtok planutvalget å godkjenne den ulovlige bygde veien.

Forsidefoto: Deler av vei bygd i LNF-område – nå godkjent.

Sirkelargumentasjon

Kommunen gjennomfører en reguleringsendring på området. Kommunen «vurderer» at det ikke er mulig å vente på reguleringsendringen, men gjennomfører en dispensasjon fra nåværende reguleringsplan. Kommunen bruker en sirkelargumentasjon for å argumentere for å godkjenne veien.

Bildet viser veien Veidekke bygde uten tillatelse i 2016. Denne delen var anlagt i et LNF-område. Nå har Veidekke søkt om tillatelse og kommunen gir tillatelse. Veibyggingen var medvirkende til å godkjenne reguleringsplanen for området.

Godkjenning av veibyggingen uten tillatelse er vedtatt i planutvalget mot stemmene fra SV og MDG. De som stemte for å godkjenne veibyggingen er AP, FrP, H, SP og V. Saken skal videre til formannskapet og kommunestyret. Kommunen har ingen innvendinger mot manglende byggetillatelse når byggingen ble gjennomført i 2016.

Video av veien

Utslipp fra Real Alloy er ikke omtalt i reguleringsendring

Samtidig som det er en reguleringsendring for industriområdet på Raudsand fortsetter frakt av store mengder farlig avfall til Raudsand fra utlandet. På Raudsand deponeres avfallsrestene i fjorden. 40 % av det farlige avfallet er avfallsrester og sendes til fjorden. Det store utslippet er ikke behandlet i reguleringsplanen, konsekvensanalyse eller ROS-analyse.

Forsidebilde: Skipet Wilson Aviles fra Swansea til Raudsand. Strekningen som er avmerket tilsvarer et døgns seilas.

Positivt for klima og miljø ?

Fra kommunedirektørens saksframlegg til reguleringsendring vedtatt i Molde kommunestyre 20. oktober 2022

Kommunedirektøren vurderer at planen har positive konsekvenser for klima og miljø i saksframlegget for reguleringsendring. Det er lite troverdig at utslipp som sørger for at fjorden opprettholder dårlig økologisk og kjemisk tilstand er positivt for klima og miljø.

Nytt skip med farlig avfall fra Wales

Wilson Aviles forlot Briton Ferry utenfor Swansea i Wales om ettermiddagen onsdag 23. november 2022 og ankommer Raudsand natt til tirsdag 29. november 2022. Skipet er til havs i fem og et halvt døgn. På grunn av storm går skipet mellom Orknøyene og Skottland. Skipet fortsetter sør for Shetland før det krysser stormen i Nordsjøen.

Avfallet fra Wales dekker halvparten av kapasiteten på Raudsand. Den andre halvparten kommer med lastebil. Klimautslipp i forbindelse med frakt til og fra Raudsand er ikke vurdert i reguleringsplanen.

Bare Norge slipper ut rester etter Saltslagg til hav eller fjord

Tingvollfjorden er dumpingplass for rester etter britisk farlig avfall

Reguleringsplanen på høring

Molde kommune vil endre reguleringsplanen for Bergmesteren Raudsand. Hensikten er at planen ikke skal tillate deponering av farlig uorganisk avfall. Før vedtak ber kommunestyret om medvirkning til endringen og sender nå forslaget på høring. Høringsfrist er 31. desember 2022.

Forsidebilde: Deler av industriområdet på Raudsand. Det er fiskeoppdrett i nærheten og stor skipstrafikk inn til Raudsand og Sunndal. Tingvoll er oppe til venstre i bildet.

Hindre deponering av farlig avfall

Reguleringsendringen kommer som et resultat av opposisjonens utrettelige kamp i Molde kommunestyre for å hindre deponering av farlig avfall på Raudsand. Vedtaket om en endring har ikke vært mulig uten motstand fra deler av posisjonen i Molde kommunes mot deponering av farlig avfall. Ordfører og ordførerens parti har jobbet kreativt for å tillate forurensning og deponering av farlig avfall.

Uttale til reguleringsendring

For å gi en uttale til endringen er det mulig å sende inn en uttale innen 31. desember 2022 på følgende nettside:

https://www.planportal.molde.kommune.no/planendring-reguleringsplan-for-bergmesteren-raudsand.6568010-291858.html

Det viktigste med endringsforslaget er å hindre deponering av farlig avfall. Forslaget hindrer ikke behandling og midlertidig deponering av farlig avfall sammen med utslipp av miljøgifter.

Real Alloy påvirkes ikke av endringen

Diffuse utslipp fra Real Alloy ved tilsyn fra Miljødirektoratet. Bedriften kostet området og fikk fortsette som før.

Forslaget om endring av reguleringsplanen påvirker ikke Real Alloy. Anlegget vil fortsette utslipp av miljøgifter til fjorden. Disse utslippene er ikke behandlet i konsekvensutredningen eller ROS-analysen til den opprinnelige reguleringsplanen. Kommunedirektøren vurderer at planen har positive konsekvenser for klima og miljø! Det kan se ut som utslipp av miljøgifter er positivt!

Tillater mellomlagring for å unngå lovlighetskontroll

Utdrag fra saksframlegget.

I reguleringsforslaget legges det inn tillatelse til mellomlagring av masser for å unngå henvendelser som medfører behov for lovlighetskontroll. Endringen kommer sannsynligvis som en følge av henvendelser til kommunen om deponering av enorme mengder masse direkte på myr. Kommunen vegrer seg for å følge opp ulovligheten

Det er denne type midlertidig deponering kommunen ønsker å tillate for å unngå henvendelser om ulovlighetskontroll.

Moldes klimabløff

Real Alloy Rød økte CO2-utslippet med 74 % fra 2009 til 2021. Real Alloy Rød brenner 1 020 tonn propan i 2021. Forbrenningen gir 3 060 tonn CO2. Molde kommunestyre har vedtatt å redusere klimagassutslipp med 60 prosent i 2030 og 95 prosent innen 2050 i forhold til 2009-nivå.

Forsidebilde: Real Alloy Rød og utslipp.

På området Industri, olje og gass er det en økning i CO2 utslippet i Molde kommune på hele 158,6 % i 2020 sammenlignet med 2009. Real Alloy Rød står for nesten 60 % av CO2 utslippet i Molde kommune. Real Alloy Rød økte CO2 utslippet med 37 % fra 2016 til 2021. Fra 2020 til 2021 er økningen på over 15 %.

CO2-utslipp fra Real Alloy Rød. Utslippet i 2021 var på hele 3 060 tonn som følge av brenning av 1 020 tonn propan.

Hofseth Biocare

Oppdrettselskapet Hofset Biocare på Midsund slipper også ut CO2 i Molde kommune innenfor området Industri. Selskapet brenner diesel på grunn av manglende tilgang til elektrisk kraft.

Molde kommune utarbeider en klima- og energiplan. Direkte klimagassutslipp skal reduseres med 60 prosent i 2030 og 95 prosent innen 2050. Å brenne store mengder propan på Real Alloy gir store klimagassutslipp i strid med behovet for å redusere klimagassutslippene.

Kilder:

https://www.molde.kommune.no/toppmeny/om-molde/tall-og-fakta/klimagassutslipp-2/klimagassutslipp-i-kommunen/

https://www.miljodirektoratet.no/tjenester/klimagassutslipp-kommuner/?area=451&sector=-2

https://www.norskeutslipp.no/no/Diverse/Virksomhet/?CompanyID=5149

Nei til deponi for farlig avfall

Molde kommunestyre vedtok den 20. oktober 2022 å sende ut en reguleringsendring for industriområdet på Raudsand på høring. I forslaget er det viktigste punktet: «Det tillates ikke deponering av farlig avfall».

Forsidebildet: Molde kommunestyre 20. oktober 2022

Kommunestyret var enstemmig i forslaget om så si nei til deponering av farlig avfall eller «Nei til Giftdeponi«. Etter en høring vil administrasjonen legge frem reguleringsendringen for endelig vedtak i kommunestyret. Nei til Giftdeponi anbefaler å sende inn høringsuttale når den blir lagt ut. Høringen vil publiseres på denne siden.

Molde kommune vil ikke samhandle med nabokommunene

Bjørn Jacobsen (SV) la fram ett oversendingsforslag om at kommunedirektøren bør samhandle forvaltningsarbeidet for Sunndal/Tingvollfjorden med Tingvoll, Gjemnes, Sunndal kommuner samt Møre og Romsdal fylkeskommune.

Forslag fra Bjørn Jacobsen (SV)

Ordføreren hindrer debatt

Ordføreren tok ordet rett før avstemming med å oppfordre kommunestyret til å ikke stemme for forslaget. Når ordføreren gjennomfører ett innlegg før avstemming er det ikke mulig for kommunestyret å svare på innlegget. Ordføreren overkjører kommunestyret og hindrer en debatt på sitt eget innlegg.

Representanter som stemte mot å samhandle med nabokommunene

Forslaget falt mot 31 stemmer. Oversendelsesforslaget manglet 4 representanter på å bli vedtatt.

Enstemmig vedtak om å si Nei til deponi for farlig avfall.

Alle bestemmelser som tillot deponering av farlig avfall er fjernet, og det ier lagt til bestemmelser som fjerner muligheten for deponering av farlig avfall. Teksten som hindrer deponering av farlig avfall er lagt inn i planbestemmelsene med: «Det tillates ikke deponering av farlig avfall.».

Enstemmig vedtak i kommunestyret.

Det gjenstår en behandling av reguleringsendringen etter høringen hvor kommunestyret skal vedta endelig reguleringsendring.

Sunndal og Tingvoll negativ – Molde positiv til økte utslipp på Raudsand

Kommunedirektørene i Tingvoll og Sunndal kommuner er negativ til økt pH i utlippet til Real Alloy på Raudsand. Kommunedirektøren i Molde er positiv og produserer en begrunnelse som er feil.

Forsidefoto: Formannskapsmøte 6. september 2022

Tingvoll kommune stiller seg negativ

https://neitilgiftdeponi.files.wordpress.com/2022/09/20220915-uttalelse-tingvoll-kommune.pdf

Sunndal kommune stiller seg negativ

https://neitilgiftdeponi.files.wordpress.com/2022/09/20220921-uttalelse-sunndal-kommune.pdf

Molde kommune er positiv

Kommunedirektøren i Molde bruker en feil verdi som fører til en feilaktig konklusjon. Real Alloy har en tillatelse til utslipp av 5 000 m3 prosessvann til fjorden. I saksframlegget viser kommunedirektøren til at nåværende tillatelse er på 45 000 m3, noe som er direkte feil.

Kommunedirektøren legger frem en vurdering basert på feil verdi

Et utslipp med en pH på opptil 10,7 kan umulig være mer gunstig for miljøet enn et utslipp med pH på opptil 10,0.

Molde kommunestyre vil behandle saken 15. september 2022.

Kommunedirektøren villeder politikerne

Miljødirektoratet gjennomfører en høring om å øke pH i utslippet til Real Alloy Raudsand. Kommunedirektøren i Molde feilinformerer politikerne i saksfremlegget med å påstå at nåværende utslippstillatelse er 9 ganger større enn aktuell tillatelse.

Forsidebilde: pH skala – en verdi på 10,7 tilsvarer omtrent salmiakk.

Overskrider tillatelsen i 42 % av tiden

Real Alloy søker om å øke pH til 10,7 i utslippet til fjorden på Raudsand. Bedriften har overskredet utslippstillatelsen i mange år. Bare i første halvår i 2022 er det brudd på tillatt verdi i 42 % av tiden.

Målinger av ph i utslipp 1. halvår 2022 opplyst av Real Alloy i søknaden. Utslippet overskrider tillatelsen 42 % av tiden.

Feilaktig konklusjon

Administrasjonen i Molde legger frem et forslag til uttale fra kommunen. Saksbehandler er enhetsleder på Byggesak og geodata. I vurderingen brukes en feil verdi som fører til en feilaktig konklusjon. Real Alloy har en tillatelse til utslipp av 5 000 m3 prosessvann til fjorden. I saksframlegget viser kommunedirektøren til at nåværende tillatelse er på 45 000 m3, noe som er direkte feil.

Villeder politikerne

Molde kommune konkluderer med det er mer gunstig for miljøet med et utslipp på makismalt 5 000 m3/døgn og pH på 10,7 i forhold til «nåværende» tillatelse på 45 000 m3/døgn og pH 10. Feilen er når kommunen angir nåværende utslippstillatelse til å være på 45 000 m3/døgn. Dette er 900 % (9 ganger) mer enn riktig verdi på 5 000 m3. Kommunens feilaktige saksfremlegg villeder politikerne.

Utslippstillatelse 2021

Gjeldende utslippstillatelse fra 22. januar 2021 viser til at utslippsgrensen er 5 000 m3/døgn.

Utslippstillatelse fra Miljødirektoratet datert 22. januar 2021 viser en vannstrøm på 5000 m3/døgn

Kilde: https://neitilgiftdeponi.files.wordpress.com/2021/02/20210122-tillatelse-til-virksomhet-etter-forurensningsloven-for-real-alloy-raudsand.pdf

Utslippstillatelse 2020

Utslippstillatelsen fra 10. september 2021 viser også til en utslippsgrensen på 5 000 m3/døgn.

Utslippstillatelse fra Miljødirektoratet datert 22. januar 2021 viser en vannstrøm på 5000 m3/døgn

Langvarig overskridelse av tillatelse

En gjennomgang av tilgjengelige målinger utført fra 2017 og frem til i dag viser overskridelser på alle målinger av pH i utslippet fra bedriften.

Et utslipp med en pH på opptil 10,7 kan umulig være mer gunstig for miljøet enn et utslipp med pH på opptil 10,0.

Formannskapet sendte kommunedirektørens forslag om reguleringsplan tilbake

Formannskapet sendte forslaget om ny reguleringsplan tilbake til administrasjonen med beskjed om å utarbeide en ny plan uten farlig avfall. Forslaget om ny reguleringsplan må legges frem uten å tillate deponi for farlig avfall. Vedtaket er endelig.

Forsidefoto: Formannskapsmøte 6. september 2022

Forslaget var fremmet av MDG og SP og ble vedtatt med knapt flertall. Siden det er et tilbakesendingsforslag blir forslaget ikke behandlet i kommunestyret.

Nei til Giftdeponi hadde ikke oversikt over saksbehandlingen i en tidligere artikkel hvor det var nevnt at vedtaket skulle til kommunestyret. Det er feil og formannskapet avgjorde at saken skal tilbake til administrasjonen med presisering om å ikke tillate deponi for farlig avfall.

Vedtaket setter en mulig stopper for til å deponere farlig avfall på Raudsand. Både formannskap og kommunestyret har vedtak om å si nei til farlig avfall. Prosessen om ny reguleringsplan forventes å ta lang tid og det vil være merkelig hvis kommunen gir nye tillatelser før ny reguleringsplan er ferdig.

Kommunen: Veidekke har bygd ulovlig

Molde kommune krever at Veidekke sender inn søknader for den ulovlige bygging av vei på fjellet på Raudsand. Hvis Veidekke ikke sender inn søknadene innen 1. september 2022 vil kommunen følge opp tiltaket som et ulovlighetstiltak. Veidekke bygde en kilometerlang vei delvis i et LNF-område uten tillatelse.

Forsidebilde: Veien som er ulovlig bygd ligger til venstre. Området skal brukes som et enormt deponi (Deponi 4). Bildet er tatt i august 2021.

Kommunen har brukt to år på å be om søknad. Kommunen handlet ikke før Norges Miljøvernforbund mailet og purret kommune og Statsforvalter gjentatte ganger. Først når Statsforvalteren ba kommunen svare, sendte kommunen brev til Veidekke om at de måtte sende søknad.

Vei uten tillatelse bygd i 2016

Veidekke bygde en vei i 2016 uten tillatelse. Veien ligger på fjellet på Raudsand i et urørt skogsområde. Veien er delvis bygd i et uregulert LNF-område. Norges Miljøvernforbund klagde på veibyggingen den 7. oktober 2020 etter en artikkel fra Nei til Giftdeponi den 25. september 2020.

Behov for innsending av søknad

Overskrift på brev fra Molde kommune til Veidekke

Tiltaket er ikke omsøkt

Del av brev fra Molde kommune til Veidekke

Molde kommune trenerer å svare

Norges Miljøvernforbund har sendt mange henvendelser om bygging av vei og annen aktivitet på Raudsand. Under er datoene noen av brevene til kommune og statsforvalteren før kommunen ba Veidekke søke om tillatelse på etterskudd:

  • 7. oktober 2020
  • 11. november 2020
  • 16. september 2021
  • 14. mai 2022
  • 18. mai 2022
  • 2. juni 2022

Jomfruelig myrområde

Uten oppfølging fra Norges Miljøvernforbund ville Molde kommune slippe å forfølge en sak om å bygge kilometervis med vei i et jomfruelig myrområde.

Ulovligheten

Kommunen svarer om den lange saksbehandlingstiden: «så har man avventet oppfølging da eiendommen er under omregulering og dette kunne ha påvirkning på ulovligheten«.

Veibygging i urørt natur uten tillatelse

Følgende artikkel er noe av bakgrunnen for kravet om at Veidekke må sende søknad i etterkant. Veidekke har altså anlagt vei i et LNF-område uten tillatelse.

Ordfører irettesetter en kommunestyrerepresentant

Fra debatt om deponi på Raudsand. Ordfører i Molde irettesetter en representant i kommunestyremøte.

Gruppeleder (H): «Ikke så jomfruelig»

Gruppeleder (H) om Deponi 4: «Deponi 4 er som det er sagt her er ei ravine eller stort myrområde der det au (også) er en del anleggsveger på – så jomfruelig som mange kanskje kunne få inntrykk av det er det ikke i det terrenget.»

Molde kommune gir bort Raudsand-dammen

Molde kommune gir bort dammen ved Raudsandvatnet for en symbolsk sum på kroner en til Real Alloy. Real Alloy på Raudsand er avhengig av store mengder ferskvann for å vaske ut avfallsstoffer. Dette vannet får de fra Raudsandvatnet. Avfallsstoffene slippes ut i fjorden. Molde kommune er nåværende eier av dammen ved Raudsandvatnet.

Forsidefoto: Dammen ved Raudsandvatnet juli 2022.

Vil senke Raudsandvatnet

Real Alloy opplyser Miljødirektoratet om at de er tilbudt dammen for den symbolske prisen på kroner en. Real Alloy opplyser også til Miljødirektoratet at de vil senke vannivået i Raudsandvatnet. Dammen har behov for renovasjon og Real Alloy vil ikke vedlikeholde nåværende dam. Bedriften vil i stedet bygge en liten inntaksdam.

Rettighetene til vannet selges til Tyskland

Det har tidligere vært planer om å bygge kraftverk for å produsere strøm fra Raudsandvatnet. Raudsandvatnet ligger 394 meter over havet noe som er ideelt for kraftproduksjon. Men det kan virke som om Molde kommune mener det er viktigere å vaske ut avfallsrester til fjorden fra utenlands farlig avfall enn ren produksjon av strøm.

Dammen ved Raudsandvatnet juli 2022

Juridisk tvilsomt

Å gi bort fallrettigheter for den symbolske summen kr 1 er spesielt. En gave som ikke offentliggjøres men selges direkte til et firma er juridisk tvilsomt. Spesielt siden salget også omfatter uttak av store mengder vann og tilhørende fall.

Klimamål

Molde kommunes har et klimamål om å redusere klimagassutslipp. Kommunens overordnede klimamål er «Moldesamfunnet er klimanøytralt innen 2050». Det virker ikke å gjelde på Raudsand da de ser bort fra muligheten om å produsere ren energi fra vannkraft.

Raudsandvatnet juli 2022

Kollaps av Kleiv-dammen

Real Alloy er også avhengig av Kleiv-dammen som ligger like ovenfor bedriften. Vannet fra Raudsandvatnet føres via Kleivdammen til bedriften. Vannet brukes til å vaske oksid og restene slippes ut i fjorden. Det er Veidekke som er eier av Kleivdammen, en dam som kan kollapse. Daglig leder i Molde Vann og Avløp var høsten 2020 på en inspeksjon av Kleivdammen. Inspeksjonen viste at «Hovedkonstruksjonen i dammen er en aldrende råtten tre-kledning som i realiteten allerede som i partier har kollapset«.

Hemmelighold

Molde kommune nekter å utlevere et dokument fra Norconsult om «Dam Raudsandvatn». Nei til Giftdeponi klagde på avslaget om dokumentinnsyn men Molde kommune svarer ikke. Nei til Giftdeponi purrer på manglende klagebehandling. Ved manglende klagebehandling eller fortsatt hemmelighold sendes klagen til Statsforvalteren.

Tilpassede byggeregler

Veidekke har bygd opp et stort område i et LNF-område på Raudsand. Et renseanlegg for deponi med et stort basseng er anlagt i det oppbygde området. Kommunen uttaler at anlegget ikke strider mot planen siden det ligger «under» bakken. Det ser ut for at det er tilpassede byggeregler på Raudsand.

Forsidebilde: Dronebilde fra 22. april 2022 av renseanlegg i et LNF-område

Stort renseanlegg

Renseanlegget har store dimensjoner. Bare selve rensebassenget har en lengde på 23 meter, bredde på 9,5 meter og en bassenghøyde på 2,5 meter. Området er oppfyllt opptil fem meter for plassering av anlegget. En så stor oppfylling alene utløser plikt til å søke dispensasjon fra reguleringsplanen. Et rensebasseng like stort som en stor enebolig krever også normalt tillatelse.

Dronebilde fra 22. april 2022 av renseanlegget som er anlagt i et LNF-område

Molde kommune: Renseanlegget ligger under bakken

Enhetsleder Byggesak og Geodata i Molde kommune orienterte i formannskapsmøtet den 15. mars 2022 om renseanlegget: «Renseanlegget ligger under bakken, og vil ikke være i strid med noe oppe på bakken«. Svaret kom etter et spørsmål fra Anders Torvik (AP) hvor han henviste til at anlegget ligger i et LNF-område.

LNF-område – Skogbruk

I planbestemmelsene for reguleringsplanens er området regulert til skogbruk i reguleringsplanen.

I planbestemmelsen og plankartet er området for renseanlegget beskrevet som LNF-område for skogbruk. Arealet skal kun brukes til skogbruk. Området skal danne en «skjerm» mot deponiene og området skal være tilgjengelig for alle.

Tilpassede byggeregler

Nei til Giftdeponi påpekte tidligere at anlegget ligger i et LNF-område og at det kunne være et mulig ulovlig vedtak. Det ser ut for å være egne byggeregler for Bergmesteren Raudsand.

Farlig avfall og industri i fjellhaller

Veidekke vil ha industri i fjellhallene sammen med deponi for uorganisk farlig avfall. Opplysningene kommer frem i et hemmelig forslag fra Veidekke om reguleringsendring på Raudsand. Et av dokumentene som Molde kommune ulovlig hemmeligholder publiseres av Nei til Giftdeponi.

Industri i fjellhallene

Angvik Prosjektering har på vegne av Veidekke utarbeidet forandringer i reguleringsplanen for Bergmesteren Raudsand. Forslaget er å forandre reguleringsplanen til å tillate industri i fjellhallene og fortsatt farlig avfall. I gjeldende reguleringsplan er det kun deponering av uorganisk farlig avfall som tillates inne i fjellet. Kommunestyret har et vedtak om å si nei til farlig uorganisk avfall.

Fra forslag til reguleringsendring

Forslaget går i mot vedtak i kommunestyret

Molde kommunestyre vedtok den 16. desember 2021: «å sette fortgang i arbeidet med reguleringsendring uten deponi for farlig uorganisk avfall«. Veidekke tviholder på et tidligere vedtak i kommunestyret om nei til «Nasjonalt deponi for uorganisk farlig avfall«.

Kommunens omkamp

En gjennomgang av debatten i kommunestyret den 16. februar viser tydelig at flertallet i kommunestyret sier nei til deponi for farlig uorganisk avfall. Det ser ut for at administrasjonen i samarbeid med Veidekke ønsker en omkamp om kommunestyrevedtaket fra 16. desember 2021 ved å henvise til et vedtak i kommunestyret fra 17. september 2020 hvor ordet nasjonalt deponi er brukt.

Fra vedtak i Molde kommunestyre den 16. desember 2021
Fra forslag til reguleringsendring

Veidekke ønsker en mindre reguleringsendring uten omregulering

Juridisk direktør og advokat i Veidekke ønsker en mindre reguleringsendring uten en ny planprosess. Statsforvalteren uttaler «en endring av reguleringsplan må som hovedregel følge saksbehandlingsreglene for utarbeiding av ny reguleringsplan» med ny planprosess.

Hemmeligholdt dokument

Molde kommune nekter å gi ut kommunikasjonen de har med Veidekke om ny reguleringsplan. Selv etter at Statsforvalteren slo fast at hemmeligholdet til kommunen er ulovlig, gir ikke kommunen ut informasjon. Nei til Giftdeponi har fått tilsendt fra en tipser et av dokumentene som kommunen hemmeligholder.

Forslag til planbestemmelser for Bergmesteren Raudsand (hemmeligholdt av Molde kommune)

Molde kommune med et mulig ulovlig vedtak

Kommunedirektøren i Molde kommune vil gi tillatelse til et renseanlegg i et LNF-område. Renseanlegget anlegges i forbindelse med oppstart av Veidekkes deponi på Raudsand. Renseanlegget er planlagt i et LNF-område hvor denne type bygging ikke er tillatt. Det er ikke søkt om dispensasjon fra reguleringsplanen og vedtaket vil muligens være ulovlig.

Forsidebildet: Opparbeidet område for renseanlegg. Bildet er tatt i november 2021. Området vist på bildet er regulert som et LNF-område hvor bygging ikke er tillatt.

LNF-området er vedtatt av departementet

Plankart vedtatt av departementet 6. mars 2020. Området merket med blå ring er planlagt for et stort renseanlegg. Området er et LNF-område.

Plankartet er vedtatt av departementet i forbindelse med godkjenning av reguleringsplanen. Lysegrønt område er definert som LNF-område hvor det kun tillates skogbruk. Området for renseanlegget er merket med blått og ligger inne i LNF-området. Bruken av området til renseanlegg er sannsynligvis ulovlig og vedtaket kan bli ugyldig.

LNF-område – Skogbruk

I planbestemmelsene for reguleringsplanens omtales området som er definert til skogbruk i reguleringsplanen.

I planbestemmelsen og plankartet er området for renseanlegget beskrevet som LNF-område for skogbruk. Arealet skal kun brukes til skogbruk. Området skal danne en «skjerm» mot deponiene og området skal være tilgjengelig for alle. Mindre bygg i forbindelse med ventilasjonssjakter kan plasseres men dette gjelder ikke renseanlegget.

Mangler dispensasjon for reguleringsplan

Planlagt område for renseanlegg er regulert som LNF-område i vedtatt reguleringsplan. For å få mulighet til å bygge i et LNF-område kreves det dispensasjon fra reguleringsplanen. Det er ikke søkt om dispensasjon. Reguleringsplanen er godkjent i kommunestyret og stadfestet av departementet. Samtidig har kommunestyret vedtatt en reguleringsendring av reguleringsplanen, noe som sannsynligvis må gjennomføres før renseanlegget kan bygges.

Kommunedirektøren foreslår å gi brukstillatelse

Fra kommunedirektørens saksframlegg til møte 8. mars 2022

I saksframlegget om brukstillatelse er ikke renseanlegget inntegnet. Kartene som er lagt ved sakspapirene viser ikke plassering av renseanlegget. Kart og tegning under er hentet fra Driftssøknaden og viser plasseringen av renseanlegget.

Fra Driftssøknad for Deponi 2 utarbeidet av Norconsult

Stort renseanlegg

Renseanlegget har store dimensjoner. Bare selve rensebassenget har en lengde på 23 meter, bredde på 9,5 meter og en bassenghøyde på 2,5 meter. Det er også planlagt flere andre mindre basseng i området. Nøyaktige tegninger av anlegget er vanskelig å finne.

Fra Driftssøknad for Deponi 2 utarbeidet av Norconsult

Renseanlegget er nødvendig

For å unngå unødvendig utslipp MÅ renseanlegget bygges. Renseanlegget kan bygges på selve deponiområdet eller på industriområdet.