– Raudsand ikke vraket

– Raudsand er ikke vraket. Det er fortsatt et aktuelt lokaliseringssted for et nasjonalt anlegg for farlig avfall. 30. mai har Klima- og miljøministeren invitert oss til et dialogmøte.

Det forteller Harald Storvik i Bergmesteren Raudsand, og viser fram invitasjonen fra statsråden.

Her framgår det at statsråd Vidar Helgesen 2. mai mottok anbefalingen fra Miljødirektoratet om egnede lokaliteter for et nytt deponi for farlig avfall.

Han opplyser at Miljødirektoratet med bistand fra ulike fagmiljøer har vurdert 12 gruver og steinbrudd, i tillegg til planlagte fjellhaller, som mulige lokaliteter for etablering av et nytt deponi for uorganisk farlig avfall.

– Miljødirektoratet mener fire av disse kan være egnet. Dette gjelder Dalen gruver i Brevik i Porsgrunn, et dagbrudd i Rekefjord i Sokndal, en planlagt fjellhall i Lervika i Kvinesdal, og en planlagt fjellhall i Raudsand i Nesset kommune, skriver Helgesen.

Brevik best

Etter en helhetsvurdering mener Miljødirektoratet at Dalen gruver i Brevik er det beste alternativet. Direktoratet mener dagbruddet i Rekefjord også kan være aktuelt.

Derimot er det usikkerhetsmomenter knyttet til de to planlagte fjellhallene som gjør at Miljødirektoratet ikke anbefaler disse som lokalitet for nytt deponi for farlig avfall nå.

– Disse kan imidlertid også vise seg å være egnet hvis virksomhetene her velger å gå videre med prosjektene, skriver statsråden.

Han viser videre til at det eksisterende deponiet for farlig avfall på Langøya i Vestfold antas å være fullt i 2022. Norge er forpliktet til å ta forsvarlig hånd om farlig avfall og det er derfor viktig å få et nytt deponi for uorganisk farlig avfall på plass før den nåværende kapasiteten er brukt opp.

Lokal motstand

Helgesen opplyser at avfallsstrategien som ble lagt fram i 2013, la til grunn at næringslivet selv skal etablere nødvendig kapasitet til å behandle farlig avfall.

– Dette har imidlertid vist seg vanskelig, da forsøk på dette har blitt stanset lokalt. Dette er bakgrunnen for at Miljødirektoratet i fjor fikk i oppdrag å utrede mulige lokaliteter for et deponi for farlig avfall, framholder klima- og miljøministeren.

Han legger til at saken nå følges opp i Klima- og miljødepartementet, og at han er opptatt av at alle interesserte skal gis muligheten til å bli hørt og til å gi sine innspill til anbefalingen fra direktoratet.

Innspillsmøte

Derfor inviterer han berørte parter og interessegrupper til et innspillsmøte i departementet mandag 30. mai.

Blant dem som har mottatt invitasjonen er altså Bergmesteren Raudsand som står bak planene om deponi på Raudsand. Også Nesset kommune er invitert.

Ut over dette kan vi ikke se andre lokale interessenter på gjestelista, men nasjonale organisasjoner som Bellona, Greenpeace, Miljøvernforbundet, Natur og Ungdom og WWF står på mottakerlista.

https://www.tk.no/nyheter/miljo/forurensning/raudsand-ikke-vraket/s/5-51-193582

Raudsand blir lager for forurenset masse

Forurenset gravemasse fraktes fra storbyene til deponi i de nedlagte gruvene på Raudsand.

Graves det ut masse i bysentrum i Bergen, er det stor sannsynlighet for at forurenset gravemasse fraktes med båt til Raudsand og legges i deponi i fjellet Bergmesteren.

De gamle dagbruddene på fjellet Bergmesteren i Raudsand skal fylles med forurenset masse. Grus, sand, betong og annen masse som er forurenset av maling eller tungmetaller, kommer fra storbyene med båt til Raudsand. Der transporteres massene opp i fjellet Bergmesteren og deponeres.

Skipes til Raudsand

Det er selskapet Bergmesteren Raudsand AS som tar imot og håndterer de forurensa massene og deponerer dem.

– I første kvartal i år har vi kjørt inn cirka 10.000 tonn masser og lagt i de gamle dagbruddene i Bergmesteren. I løpet av året håper vi å få inn minst 40.000 tonn til, opplyser Harald Storvik i selskapet Bergmesteren Raudsand AS til Romsdals Budstikke.

– Hva slags masser er det snakk om?

– Stort sett er dette gravemasser fra byene Bergen, Trondheim og Stavanger, samt en del knust betong. Vi tester ut at tungmetaller ikke lekker ned i grunnen. Behovet for å deponere forurensa masser på et sted der man har kontroll på massene, er stort, forteller Storvik.

I dagbruddet i fjellet Bergmesteren på Raudsand er det fra tidligere metallvirksomhet på Raudsand lagret et stort antall såkalte big bags med spesialavfall. Massene som selskapet Bergmesteren Raudsand AS tar imot, brukes som dekke over det gamle spesialavfallet.

Utviklingsmuligheter

Selskapet har planer om å utvikle deponi i flere etapper.

– Når det første dagdeponiet er fullt i løpet av 2017, ønsker vi å arrondere (avrunde et areal, red.anm.) et område der staten eier halve området. Får vi til dette, vil det være plass til millioner av tonn gravemasse og annen masse som kan legges i dagbruddet. Det er også mulig å utvide til et tredje deponi, forklarer Harald Storvik.

Han viser til at øverst i fjellet Bergmesteren eier staten halve området. Der ligger det også mengder big bags med avfall, men staten har ikke gjort noe for å rydde opp på sitt område.

Strøsand fra byene

Til Raudsand kommer også sand og grus som har vært brukt til å strø fortau og gater i byene.

– Koster man gatene etter vinteren, samles det opp grus og småstein og støv – en form for avfall som må deponeres. Det er foreløpig ikke de store mengdene. Andre typer masse som må deponeres er masser fra opprydding ved skipsverft, forklarer Harald Storvik.

Ser store muligheter

Selskapet Bergmesteren Raudsand AS ser store muligheter for mottak av forurensa masser i åra framover, og deponering i dagbruddene.

Bergmesteren Raudsand AS eies av Envoilution AS med 50 prosent, Veidekke Industri med 25 prosent og Veidekke Entreprenør med 25 prosent.

Envoilution AS eies av Storvik AS, Ingleside Services AS og Jmp Services AS.

https://www.rbnett.no/pluss/2016/05/03/Raudsand-blir-lager-for-forurenset-masse-12687742.ece