115 timer i reisetid med farlig avfall til Raudsand

Skipet Wilson Clyde ankom Raudsand i Molde kommune med nesten 3 000 tonn saltslagg natt til søndag 27. februar 2022. Saltslagg er farlig avfall og rester etter smelting av forskjellig aluminiumsskrap.

Skipet brukte nesten 5 døgn eller 115 timer på reisen. Skipet seilte rundt Storbritannia og gjennom den engelske kanal før skipet ankom Raudsand i Molde kommune.

Utslipp av restavfall til fjorden

Etter behandling av det farlige avfallet på Raudsand slippes restene av avfallet ut i nordmørsfjorden. Det slippes ut 40 % eller over 1 000 tonn med rester av avfallet.

Nei til Giftdeponi omtalte denne skipsfrakten fra Waunarlwydd i Wales i en tidligere artikkel.

Klage til Statsforvalteren for hemmelighold fra Molde kommune

Molde kommune hemmeligholder et dokument fra Veidekke i forbindelse med behandling av reguleringsplanen for Bergmesteren Raudsand. Molde kommune svarer ikke på klage. Nei til Giftdeponi klager avgjørelsen om hemmelighold til Statsforvalteren.

Forsidefoto: Veidekkes anlegg med reguleringsplan for giftdeponi. Mellomlager av deponimasse ligger på industriområdet.

Internt dokument

Molde kommune velger å unnta dokumentet fra Veidekke som et dokument for internt brukt i henhold til offentlighetsloven $ 14. Nei til Giftdeponi er uenig i at et dokument fra Veidekke kan unntas offentligheten med henvisning til denne paragrafen.

Hemmelighold fra Molde kommune

Kommunen svarer ikke på klage

Nei til Giftdeponi sendte innsynsforespørsel den 11. februar 2022 på dokumenter i forbindelse med endring av reguleringsplanen på Raudsand. Molde kommune sendte avslag den 17. februar 2022. Samme dag sendte Nei til Giftdeponi klage på avslaget om innsyn. Molde kommune har ikke svart på klagen. Kommunen skal svare etter «uten ugrunnet opphold». Molde kommune skal svare etter 1 – 3 virkedager som også opplyses på egen nettside.

Fra Molde kommunes nettside om innsyn

Klage til statsforvalteren

Nei til Giftdeponi sendte klagen videre til Statsforvalteren den 24. februar 2022. Ved avslag fra Statsforvalteren vil det vurderes å klage videre til Sivilombudsmannen.

Manglende journalføring

Molde kommune unnlater å føre dokumenter på postliste/journal. Kommunen følger ikke lovgiving om journalføringsplikt. Arkivverket uttaler: «En gjennomsiktig forvaltning og innsyn i prosesser og dokumenter, er en forutsetning for offentlig diskusjon og dermed for demokratiet. Ved hjelp av offentlige journaler kan borgerne finne fram i saker og gå rett til kildene.»

Fra arkivverket.no

Ny last med farlig avfall til nordmørsfjorden

Natt til søndag den 27. februar 2022 kommer skipet Wilson Clyde til Raudsand i Molde kommune. Skipet kommer med nesten 3 000 tonn saltslagg fra Waunarlwydd i Wales. Etter behandling av det farlige avfallet på Raudsand slippes restene av avfallet ut i nordmørsfjorden. Det slippes ut 40 % eller over 1 000 tonn rester av avfallet.

Foto: Wilson Clyde – registrert på Barbados

Skipet forlot havnen i Briton Ferry den 22. februar 2022. Skipet tar en annen rute enn vanlig rundt Storbritannia og opp den Engelske kanal på veien til Raudsand. Omveien via den Engelske kanalen er på grunn av storm på vestkysten av Skottland.

Godkjent av Miljødirektoratet

Utslippet av restene etter behandlingen av det farlige avfall er godkjent av Miljødirektoratet. Real Alloy opplyser selv at 40 % av avfallet slippes ut i fjorden. Bare fra Wales ankommer det ett skip med farlig avfall i måneden til sammen 30 000 tonn farlig avfall i året. Bedriften har fått innvilget en økning i utslipp av miljøgifter til fjorden.

Real Alloy selges

Real Alloy Europe selges til det tyske Speira. Salget betyr at bedriftene på Rød og Raudsand får nye eiere.

Ny internasjonal eier av lokalt firma

Speira har signert en avtale om å kjøpe den Europeiske resirkuleringsvirksomheten («Real Alloy Europe») til Real Alloy, som har sine norske anlegg på Rød og Raudsand i tidligere Nesset.

Gjennomføringen av transaksjonen avventer endelige avtalebetingelser og myndighetsgodkjenning.

(pluss-artikkel)

https://www.rbnett.no/naeringsliv/i/8Q1W21/ny-internasjonal-eier-av-lokalt-firma

https://www.driva.no/nyheter/i/7dMLVw/ny-internasjonal-eier-av-lokalt-firma

Nei til Giftdeponi skifter nettadresse

Nettsiden til «Nei til Giftdeponi» skifter nettadresse. Siden inneholder avisartikler, innlegg og annen dokumentasjon om deponiplanene sammen med forskjellig annen informasjon om forurensende aktivitet på Raudsand.

Ny nettadresse:

https://neitilgiftdeponi.wordpress.com/

Adressen er den samme som siden startet med. Begge nettadressene vil fungere i en periode på ca 3 uker.

Fortsatt gjeldende adresser:

Facebook:

https://www.facebook.com/neitilgiftdeponi

Youtube:

Youtube Nei til Giftdeponi

Mail-adresse:

neitilgiftdeponi@gmail.com

Kollaps av Kleivdammen ?

Bilder viser ukontrollert flom ut fra Kleivdammen på Raudsand. Flomvannet renner ned i rasgropa etter store ras på 70-tallet. I rasgropa bygges det en undergang under fylkesvegen. Flomvannet renner videre inn i gruvene som inneholder avfall etter tidligere drift. Flomvannet renner gjennom gruvene og ut i fjorden.

Forsidebildet viser ukontrollert overløp av vann fra Kleivdammen i januar 2022.

Molde kommune: Partier av Kleivdammen har kollapset

Daglig leder i Molde Vann og Avløp var høsten 2020 på en inspeksjon av Kleivdammen. Inspeksjonen viste at «Hovedkonstruksjonen i dammen er en aldrende råtten tre-kledning som i realiteten allerede som i partier har kollapset.«

Daglig leder i Molde Vann og Avløp med beskrivelse av Kleivdammen

Kommuneadvokaten hemmeligholder dokument

Kommuneadvokaten har vurdert ansvaret for damanleggene på Raudsand. Kommuneadvokaten hemmeligholder dokumentet med henvisning til offentlighetsloven $ 16!

Bilde av Kleivdammen tatt høsten 2021. Selve demninga ligger mot fjorden.

Veidekke er grunneier – Real Alloy bruker vannet

Grunneier av Kleivdammen er Veidekke Industri. Kleivdammen brukes for vanntilførsel til Real Alloy. Real Alloy har behov for store mengder vann for å vaske saltslagget i sin produksjonsprosess. I følge et referat fra Molde kommune i januar 2022 er ansvarsforholdene rundt Kleivdammen fortsatt uklare.

Bilde tatt januar 2022 som viser ukontrollert overløp av vann fra Kleivdammen

Flomvann til gruvene

Fra rasgropa etter de store rasene på 70-tallet og til Kleivdammen er det bare noen meter. Over denne fjellkanten fosser vannet i januar 2022. Det er også vann fra selve demninga som fortsetter videre nedover i rasgropa.

Fra rasgropa ledes vannet videre forbi området hvor det bygges en undergang under fylkesvegen. Området er oppfyllet med løsmasser etter det store raset i 1974. Raset tok deler av tunnelen og veien.

Flomvannet føres videre inn i gruvene. Gruvene inneholder avfall etter tidligere drift på Raudsand. Gruvene er brukt som deponi for store mengder avfall og vannet vasker ut miljøgiftene til fjorden.

Bilde av ‘Kleivdammen sommeren 2017. Rasgropa etter de store rasene på 70-tallet. Mellom dammen og rasgropa er det bare noen meter.

Bergmesteren planlegger for akvakultur og farlig avfall på Raudsand

Bergmesteren Recycling vurderer akvakulturanlegg (fiskeoppdrett?) i fjellhaller på Raudsand. Veidekke vil starte mottak og behandling av farlig avfall i et bunnaskesorteringsanlegg sammen med deponi på fjellet.

Forsidefoto: Industriområdet på Raudsand fotografert november 2021. Til venstre ligger farlig avfallsbedriften Real Alloy. I midten ligger området til Veidekke med mellomlager for avfall. Til venstre er området for Bergmesteren Recycling med planlagt inngang til fjellhaller hvor det planlegges fiskeoppdrett.

De nye 0pplysningene kommer frem i et referat fra et møte mellom aktørene og Molde kommune den 20. januar 2022. Tidligere planer presentert i Romsdals Budstikke den 6. januar 2022 om gjenvinning av batteri på Raudsand er ikke gjentatt nå.

Fra møtereferat skrevet 9. februar 2022 etter møte gjennomført 20. januar 2022. Navnene er sladdet av Nei til Giftdeponi

Akvakulturanlegg i fjellhallene

Bergmesteren Recycling vurderer ny næringsvirksomhet i fjellhallene på Raudsand. Fjellhallene er nå regulert for å deponere farlig avfall. Bergmesteren Recycling opplyser til Molde kommune at det er aktuelt med akvakulturanlegg (fiskeoppdrett) i fjellhallene.

Bunnaskesorteringsanlegg for farlig avfall

Veidekke / Bergmesteren Raudsand planlegger å starte opp anlegg for behandling av bunnaske. Veidekke er avhengig av mottak og behandling av farlig avfall i anlegget. Veidekke vil fortsette med oppstart av deponi for avfall på fjellet. Veidekke har allerede en tillatelse til å deponere avfall på fjellet til 2043. I reguleringsplanen har de anledning til å starte opp mye større deponi på fjellet.

Referat fra møte den 20. januar 2022 mellom aktørene på Raudsand og Molde kommune

Stor produksjonsøkning på Real Alloy

Real Alloy på Raudsand i Molde kommune har fordoblet produksjonen. Bedriften behandler farlig avfall først og fremst fra Storbritannia. Produksjonsøkningen fører til økte utslipp til fjorden. En fjord som er forurenset. Produksjonen i 2020 er fordoblet i forhold til gjennomsnittlig produksjon i årene 2012 til 2019.

Diagram: Oversikt over behandlet saltslagg på Real Alloy i årene 2012-2020.

Stort utslipp av natrium. Utslippet utgjør 15 % av behandlet avfall

I produksjonsåret 2020 hadde Real Alloy et utslipp til fjorden på 6 860 tonn Natrium. Utslippet utgjør 15 % av alt behandlet saltslagg. Utslippet i 2020 er større enn summen av årene 2015 til 2019.

Kilde: norskeutslipp.no

Stor økning i utslipp av miljøgiften kobber

Real Alloy hadde et utslipp av kobber i 2020 på 1 170 kg. Et utslipp som er fordoblet i forhold til tidligere tillatelse. Tidligere tillatelse var på 600 kg. Miljødirektoratet har ikke fastsatt noen ny utslippsgrense. Utslippet i 2020 er femdoblet i forhold til snittet i årene 2013 – 2019.

Kilde: norskeutslipp.no

Økning i utslipp av suspendert stoff

Real Alloy øker utslipp av suspendert stoff. Utslippet i 2020 er 3 ganger større enn snittet av utslippet i de fire årene fra 2016 til 2019.

Kilde: norskeutslipp.no

Kilde:

https://www.norskeutslipp.no/no/Diverse/Virksomhet/?CompanyID=5132

https://neitilgiftdeponi.com/real-alloy/

Internasjonal avfallstrafikk til Raudsand

Fredag 4. februar 2022 ankom et nytt skip til farlig avfallsbedriften Real Alloy på Raudsand i Molde kommune. Skipet kom fra Immingham i England. Skipet reiser videre til Kotka i Finland. Forrige skipsanløp til Raudsand fra Storbritannia var for 9 dager siden.

Bilde: Skipet Prima Viking ankommer Raudsand

Skipet Prima Viking forlot havna i Immingham i nærheten av Grimsby på østkysten av Storbritannia. Skipet brukte 4 døgn på overfarten.

Reiserute for Prima Viking. Skipet forlot Immingham 1. februar 2022
Reiserute fir Prima Viking fra Raudsand. Skipet forlot Raudsand 5. februar 2022 og beregnet ankomst til Kotka i Finland er 10 februar kl 18:00.

Prima Viking

Skipet Prima Viking var bygd i 1999 og er 23 år gammelt. Bilder av båten utenfor Raudsand viser utslipp av eks0s fra skipets motor.

Prima Viking utenfor Raudsand 4. februar 2022

Miljødirektoratet godkjenner alle utslipp fra bedriften

Utslippene / deponeringen fra bedriften er godkjent av Miljødirektoratet. Direktoratet godkjenner økte utslipp. Nei til Giftdeponi har aldri påstått av utslippene /deponeringen er ulovlig.

Rester etter behandling av restavfall slippes ut til fjorden

Real Alloy – samleside

Mener kommunen forsøker å komme seg unna

Miljøvernforbund (NMF) antyder at Molde kommune trenerer arbeidet med å registrere grunnforurensing på Raudsand. I 2019 anmeldte NMF daværende Nesset kommune for manglende registrering av grunnforurensing på Raudsand. Kommunene er ifølge NMF pålagt å registrere slik forurensing.

https://www.driva.no/nyheter/2022/02/01/Mener-kommunen-fors%C3%B8ker-%C3%A5-komme-seg-unna-25094138.ece