Video av forurenset utslipp

Real Alloy på Raudsand behandler saltslagg fra Europa og sender oksid ut av Norge. Fjordbunnen utenfor anlegget viser høye konsentrasjoner av miljøgifter. Nei til Giftdeponi har tilgang på en video som viser utslipp ved lasting og lossing. Videoen viser tydelig forurenset fjord. Bedriften opplyser ikke Miljødirektoratet om utslippene.

Forsidebilde: Stillbilde fra videoen som viser lasting av oksid med store mengder forurensning som faller ned utenfor båten. Vind blåser også oksidstøv ut i fjorden.

Video av utslipp av forurensning til fjorden vår/sommer 2021

Diffuse utslipp

Videoen viser misfarging av fjorden på grunn av utslipp av forurenset avfall. Dette kalles diffuse utslipp. Miljødirektoratet påpeker at Real Alloy ikke har redegjort for diffuse utslipp. Bedriften sendte en studie til Miljødirektoratet den 17. august 2021. Studien er utarbeidet en innleid konsulent fra Bergfald Miljørådgiver. Miljødirektoratet gir en tilbakemelding den 25. oktober 2021 hvor de uttaler at utredningen ikke oppfyller kravet.

Misfarging av fjorden

Stillbilde fra videoen som viser forurensning av fjorden.

Fjorden misfarges av utslipp fra avfallsrester. Forurenset regnvann slippes direkte ut i fjorden. Nei til Giftdeponi kjenner ikke til rapportering av utslippet. Utslippet vises i videoen.

Plikt til å redusere forurensning

Bedriften Real Alloy har plikt til å redusere sine utslipp så langt det er mulig. Her er det miljøet i fjorden som må ta kostnadene.

I tillatelsen angis det at overflatevann skal håndteres:

Tilsyn varsles lang tid i forveien

Miljødirektoratet varsler sine tilsyn god tid i forveien. Direktoratet har sannsynligvis aldri vært tilstede ved lossing og lasting på bedriften. Et tilsyn av bedriften fra Miljødirektoratet gir et feilaktig virkelighetsbilde.

Dumping av store mengder giftig prosessavfall i Tingvollfjorden

Det pumpes store mengder med prosessavfall til Tingvollfjorden etter behandling av europeisk spesialavfall. Prosessavfallet blandes med forurenset avrenning fra deponiene på fjellet. Avrenningen fra deponiene sendes gjennom forurenset giftig avfall som er deponert i gruvene under fjorden. Alt sendes samlet ut i Tingvollfjorden. Miljødirektoratet gir flere forskjellige utslippstillatelser som går ut i fjorden i samme rør. Sover Miljødirektoratet?

Miljødirektoratet: Utredningen oppfyller ikke kravet

Miljødirektoratet melder til Real Alloy at utredningen for å redusere diffuse utslipp ikke oppfyller kravet i tillatelsen.

Foto: Real Alloy november 2021

På følgende punkt oppfyller ikke bedriften kravet i utslippstillatelsen:

 • Ikke redegjort for sine diffuse utslipp til vann.
 • Ikke oppgitt størrelsen på de diffuse utslippene per kilde.
 • Bedriften har oppgitt at det diffuse utslippet kan inneholde ammoniakk, støv, fluorider, hydrogensulfid, fosfin og arsin. Vil det si at det diffuse utslippet ikke inneholder andre stoffer av miljømessig betydning?
 • Det er ikke gjort en miljørisikovurdering av utslippet. Hvorfor ikke?

Miljødirektoratet opplyser i brevet til Real Alloy at en fullstendig utredning skal returneres snarest.

Tilbakemelding til Real Alloy den 25. oktober 2021

Vil bygge kulvert under fylkesvegen

Veidekke forbereder seg på deponidrift i Bergmesteren på Raudsand, og søker om tillatelse til å etablere adkomstveg og bygging av kulvert under fylkesvegen.

(pluss-artikkel)

https://www.driva.no/nyheter/2021/11/22/Vil-bygge-kulvert-under-fylkesvegen-24847911.ece

https://www.rbnett.no/nyheter/2021/11/22/Vil-bygge-kulvert-under-fylkesvegen-24849823.ece

Hva nå Raudsand?

På Raudsand er det og registrert betydelige mengder av Jern, Vanadium, Chrome og Ilmenitt. Mineraldirektoratet anslo i sin høringsuttalelse av 01.06.2018 ved behandling av reguleringsplanen for Bergmesteren Raudsand AS at det kan være inntil 120 millioner tonn av den omtalte Raudsand malmen, vanadium er definert som et kritisk mineral med stor betydning for utvikling av batterier med særskilt lang levetid.

Av Finn Arne Follestad, fylkesleder Industri og Næringspartiet 

https://ksu.no/artikler/leserinnlegg/110839-hva-na-raudsand-20211119

Kontrollutvalget vil ikke kontrollere

Kontrollutvalget vil ikke følge opp ulovlig veibygging. Kommunen orienterer ikke kontrollutvalget om tilsyn på eiendommen.

Forsidebilde: Veien som var bygd i et LNF-område i 2016

Kontrollutvalget i Molde kommune fikk tilsendt en henvendelse om ulovlig bygging av vei i LNF-sone på Raudsand. Den omtalte veien er bygd på Veidekkes eiendom uten tillatelse fra kommunen. Etter at Norges Miljøvernforbund varslet om den ulovlige byggingen 7. oktober 2020 startet kommunen et tilsyn om ulovligheter. Kommunedirektøren orienterer ikke kontrollutvalget om tilsynet.

Kjenner ikke kontrollutvalget til kommunens tilsyn?

Sekretariatet til kontrollutvalget uttaler i sin vurdering at henvendelser om ulovlig bygging må innbyggere eller andre kontakte kommunen. Kjenner ikke kontrollutvalget til kommunens tilsyn av ulovlighetene som baseres på en henvendelse fra Norges Miljøvernforbund? Kommunedirektøren deltar i møtene i kontrollutvalget uten å orientere om tilsynet.

Kontrollutvalget henviser til at henvendelsen er sendt statsforvalteren .

Kontrollutvalget må ha «åpne ører»

Norges Kommunerevisorforbund (NKRF) viser til hvordan utvalget kan fange opp saker. Kommunerevisorforbundet påpeker at det er viktig at kontrollutvalget har åpne ører for indikasjoner på avvik i kommunen. Sakene kan komme gjennom oppslag i media eller henvendelser fra publikum. Det påpekes at kontrollutvalget ikke bare passivt baserer seg på informasjon som fremkommer i saker som er til behandling.

Fra «Hjelp – jeg er ny i kontrollutvalget» av NKRF

Artikkel om ulovlig veibygging:

https://neitilgiftdeponi.com/2021/01/31/ulovlig-bygging-av-vei-politikere-ikke-orientert/

Artikkel om kommunens tilsyn:

https://neitilgiftdeponi.com/2021/09/02/kommunen-undersoker-lovbrudd-fra-veidekke/

100 år gammel konsesjon – vil søke om tillatelse 5 år etter bygging

Nei til Giftdeponi er kjent med at Veidekke har svart kommunen om bygging av veien. Her skriver Veidekke at de har konsesjon i området og at deler av veibyggingen faller inn under konsesjonen. Gir en konsesjon etter industrikonsesjonsloven av 1917 for gruvedrift mulighet til alle tiltak i området? For den delen som var bygd på LNF-området tilbyr utbygger å sende inn en byggesøknad. Opplysningene er unntatt offentlighet av kommunen. Hvorfor kommunedirektøren ikke orienterer kontrollutvalget er underlig.

Ny utsettelse for å dekke til møllestøvet

Miljødirektoratet har vedtatt ny frist for tildekking av møllestøvsekkene på Raudsand. Første frist var satt til 1. september 2009. Etter stadige utsettelser er ny frist 30. september 2022 – over 13 år etter første frist!

Foto: Møllestøvsekkene har ligget åpent for vær og vind i 20 år – her fra 29. juni 2021

«Forurensningsdirektoratets» fristutsettelser:

Endret tillatelse fra Miljødirektorat den 4. november 2021
 • 30. september 2022 (frist vedtatt 4. november 2021)
 • 30. juni 2021 (frist vedtatt 13. november 2020)
 • 31. oktober 2020 (frist vedtatt 24. september 2019)
 • 30. juni 2020 (frist vedtatt 29. august 2019)
 • 24. juli 2015 ble avslutningen stilt i bero fir å avslutte deponi 1.
 • 1. desember 2013 (frist vedtatt 1. oktober 2012)
 • 11. november 2011 (frist vedtatt 30. mai 2011)
 • 1. september 2009 (frist vedtatt 20 april 2009)

To forskjellige tilpassede forklaringer

Veidekke angir manglende mulighet til å dekke til møllestøvet med manglende avklaring av eierforholdene. Samtidig forklarer Veidekke at deres konsesjon gir anledning til veibygging på den samme eiendommen. Tillatelsen til veibygging baseres i følge Veidekke på en konsesjon fra 1990. Hvis konsesjonen gir tillatelse til veibygging i jomfruelig terreng gir også konsesjonen absolutt tillatelse til tildekking av møllestøvet.

Bergmesteren Raudsand / Veidekkes tilbakemelding fra 27. august 2021 til kommunen angående tilsyn med ulovlig veibygging i området.

Miljøet er taperen

Manglende tildekking av møllestøvsekkene gir en fortsatt forgiftning av fjorden. Miljøet er nok en gang taperen.

Søker leder for deponiet på Raudsand

Veidekke Industri AS søker leder for deponivirksomheten på Raudsand. – En krevende, men interessant jobb, sier Lars Merakerås som er leder for deponivirksomheten i Veidekke Industri AS.

(pluss-artikkel)

https://www.driva.no/nyheter/2021/11/08/S%C3%B8ker-leder-for-deponiet-p%C3%A5-Raudsand-24794702.ece

https://www.rbnett.no/nyheter/2021/11/08/S%C3%B8ker-leder-for-deponiet-p%C3%A5-Raudsand-24795820.ece

Dynamittfunn og eksplosivhund.no

Funn av udetonert sprengstoff på flere områder i Deponin 2 på Raudsand har medført stor aktivitet for å renske området. I følge eksplosivhund.no avdekket de over 200 kg dynamitt.

Forsidebildet viser avdekking av udetonert sprengstoff i deponi 2.

Ni dager med bombehund

Fra rapport innsendt til DSB

Firmaet eksplosivhund.no brukte ni dager med søk med bombehund etter sprengstoff på Raudsand. Søkene ble gjennomført i perioden 25. mars 2021 til 28. april 2021.

Høy risiko som med stor sikkerhet kunne ført til skader/død

I følge rapporten fra eksplosivhund.no var det ett omfattende arbeid på relativt store områder med funn av flere hundre kilo sprengstoff. «Mengder sprengstoff som er funnet har vært en høy risiko som med stor sikkerhet kunne ført til skader/død.»

Fra rapport innsendt til DSB

Dynamitt og tennere

Flere hundre kilo sprengstoff ble funnet. Hovedsakelig dynamitt, men også noe Minitt sammen med 32 stk. tennere.

Grunnen under møllestøvdeponiet ikke undersøkt

Grunnen under møllestøvdeponiet er sannsynligvis ikke undersøkt siden det var tildekket med 30 000 tonn masse. I rapporten kommer det ikke frem en vurdering av dette området.

Deponi 5 er ikke undersøkt.

Deponi 5 som ligger lenger opp på fjellet er ikke undersøkt. Dette området er ikke forsvarlig inngjerdet og området bør snarest undersøkes for sprengstoff.

Prioriterer å bygge nytt deponi -dekker ikke til møllestøvet

Veidekke prioriterer å bygge nytt deponi og utsetter tildekking av møllestøvet. Møllestøvet skulle tildekkes innen 30. juni 2021, men Veidekke gjennomfører ikke pålagt arbeid før tidligst høsten 2022.

Veidekke overholder ikke frist om tildekking av møllestøvet

Fristen for tildekking av møllestøvsekkene var satt til 30. juni 2021. Ved inngangen til vinteren prioriterer Veidekke å bygge nytt deponi i stedet for å oppfylle krav satt fra Miljødirektoratet.

Møllestøvsekkene ligger fortsatt uten tildekking. Foto November 2021

Veidekke prioriterer å bygge nytt deponi

Veidekke er godt i gang med å klargjøre nytt deponi. Veidekke ønsker ikke å dekke til møllestøvsekkene, men ber Miljødirektoratet om oppstart av deponiet fra 1. januar 2021.

Veidekke prioriterer å bygge nytt deponi og overholder ikke krav om tildekking av møllestøvet. Foto November 2021

Miljødirektoratet vil ikke reagere

Miljødirektoratet vil ikke reagere på manglende tildekking av møllestøvet. Veidekke har sendt inn varsel til Miljødirektoratet den 7. oktober 2021 om at møllestøvet ikke vil være tildekket før 30. september 2022.

Fristutsettelser:

 • 30. september 2022 (fristen som Miljødirektoratet vil vedta i oktober 2021)
 • 30. juni 2021 (frist vedtatt 13. november 2020)
 • 31. oktober 2020 (frist vedtatt 24. september 2019)
 • 30. juni 2020 (frist vedtatt 29. august 2019)
 • 24. juli 2015 ble avslutningen stilt i bero fir å avslutte deponi 1.
 • 1. desember 2013 (frist vedtatt 1. oktober 2012)
 • 11. november 2011 (frist vedtatt 30. mai 2011)
 • 1. september 2009 (frist vedtatt 20 april 2009)