Blandet mottakelse for Rotevatns deponi-utspill

Etter at reguleringsplanen falt på plass har Bergmesteren Raudsand nå startet arbeidet med de ulike påkrevde søknadene for behandlingsanlegget. Søknaden om å etablere sorteringsanlegg for rensing av flyveaske er allerede på plass.

………………………………………………..

Daglig leder Harald Storvik i Bergmesteren Raudsand er glad for Rotevatns tilnærming i deponispørsmålet.

– Her er Rotevatn ved det helt sentrale poenget, begrepet «Nasjonalt anlegg for uorganisk farlig avfall» er ett konstruert begrep. Han har helt rett i at dette ikke kan utdeles noe monopol på behandling av farlig avfall, sier Storvik.

Raudsand-deponiet eies av Bergmesteren Raudsand, Stena Recycling og Veidekke. Etter at reguleringsplanen falt på plass har de nå startet arbeidet med de ulike påkrevde søknadene for behandlingsanlegget. Søknaden om å etablere sorteringsanlegg for rensing av flyveaske er allerede på plass.

…………………………………………………

https://avfallsbransjen.no/2020/03/30/blandet-mottakelse-for-rotevatns-deponi-utspill-2/

Åpner for flere deponier for farlig avfall

Det er ikke nødvendig med ett stort, nasjonalt deponi for farlig avfall. Hvem som helst kan søke om å etablere det, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn.

Sveinung Rotevatn har arvet saken fra sin forgjenger og varsler nå at det kan bli aktuelt å skrinlegge ideen om et nasjonalt deponi.

– Det er fritt frem for den som ønsker å etablere et behandlingsanlegg og deponi for farlig avfall å gjøre det. Det er ingen som har et tildelt monopol på det. Det kan hvem som helst gjøre, så lenge det de etablerer er i tråd med krav, regler og lokale reguleringer. Men vi vet jo også at den typen prosjektet nå er på gang flere plasser. For eksempel på Raudsand er det aktører som er i gang med det og som jobber med nødvendige tillatelser, sier Rotevatn til Avfallsbransjen.no

https://avfallsbransjen.no/2020/03/30/apner-for-flere-deponier-for-farlig-avfall

REG bekrefter flyveaske-interesse

Fullskalarensing av flyveaske er fortsatt aktuelt ved avfallsforbrenningsanlegget på Haraldrud. Det bekrefter Oslo kommune.

Energigjenvinningsetaten i Oslo var i dialog med den Grenland-baserte selskapet NorSep om å bygge et fullskala renseanlegg for flyveaske i tilknytning til avfallsforbrenningsanlegget på Haraldrud. Renseanlegget gjør transport av miljøfarlig flyveaske unødvendig og sparer behovet for deponikapasitet.

Planene ble imidlertid stoppet da Oslo kommune bestemte seg for å slå sammen Renovasjonsetaten og Energigjenvinningsetaten (REG). Det medførte at det første fullskalaanlegget for flyveaskerensing i Norge ble lagt på is.

– Det er stadig aktuelt for REG å installere et anlegg for nøytralisering / gjenvinning av deler av flyveasken fra anlegget, sier teknisk direktør Johnny Stuen i REG til Avfallsbransjen.no.

Både i Sverige og Danmark bygges det anlegg for fullskalarensing av flyveaske fra forbrenningsanlegg. Rensingen foregår ved at det skilles ut salter og tungmetaller fra asken. Selve askeavfallet kan gjenbrukes i sement eller betong, mens saltene som skilles ut kan benyttes som veisalt, gjødselproduksjon og kjemiske næringer.

Det som blir igjen, er tungmetaller som enten kan gjenvinnes eller deponeres. Ragn-Sells regner med at omkring to prosent av flyveasken, inneholdende tungmetaller, må sendes til deponering som farlig avfall. NorSep sier at de vil nyttegjøre seg det meste av tungmetallet og derfor få enda lavere deponeringsbehov.

Administrerende direktør Susan Heldal i NorSep sier de arbeider med å skaffe en industriell investor, men at de fortsatt håper på at anlegget på Haraldrud kan bygges. Stuen kan ikke si når et eventuelt renseanlegg kan påbegynnes.

– Dette vurderes på lik linje med andre investeringer i energigjenvinningsanlegget. Vi er fortsatt midt i en stor omorganisering etter sammenslåingen av to etater, så det er vanskelig å si noe mer per i dag, sier Stuen.

https://avfallsbransjen.no/2020/03/13/reg-bekrefter-flyveaske-interesse/

Bygger flygeaske-anlegg for 600 millioner

Neste måned starter Ragn-Sells byggingen av et gjenvinningsanlegg for flygeaske utenfor Stockholm. Anlegget får kapasitet til å behandle halvparten av all flygeaske i Sverige.

Flygeaske er et restprodukt fra avfallsforbrenningsanlegg. I dag fraktes halvparten av den svenske asken til NOAHs behandlingsanlegg for farlig avfall på Langøya. Ragn-Sells har ambisjoner om å behandle asken på svensk jord og nyttegjøre seg avfallsrestene, istedenfor å deponere dem.

Det nye behandlingsanlegget som bygges ved Högtorpby utenfor Stockholm, benytter en såkalt Ash2salt-teknologi, som er patentert av Ragn-Sells. Teknologien går ut på å renvaske flygeasken og trekke ut saltene natriumklorid, kaliumklorid og kalsiumklorid. Ifølge selskapet vil resten av asken ikke lenger være farlig avfall, siden miljøtoksinene er skilt ut.

De tre saltene kan benyttes blant annet i gjødselsproduksjon, kjemiske næringer og som veisalt.

– Mellom 15 og 20 prosent av flygeasken består av salter. Og rundt 80 prosent består av ufarlig avfall. Da står vi igjen med ca to prosent som er en ansamling av tungmetaller. Denne delen må behandles som farlig avfall. Den delen som er utfarlig avfall kan deponeres i ordinært deponi eller benyttes i betong eller sement, sier direktør for forretningsutvikling Jon Lille-Schulstad i Ragn-Sells til Avfallsbransjen.no.

……………………………………

https://avfallsbransjen.no/2020/03/11/bygger-flygeaske-anlegg-for-600-millioner/

Dette er ikke et privat anliggende!

Forretningsmannen Stig O. Jacobsen er ikke tilfreds med at styrelederen i Bergmesteren Raudsands håndtering av korrupsjonsbeskyldningene fra selskapets daglige leder.

Den 6. mars refererer fagtidsskriftet «Avfallsbransjen» korrupsjonsbeskyldninger som daglig leder i Bergmesteren Raudsand AS, Harald Storvik, har kommet med på sosiale medier og som blir gjengitt i det nevnte tidsskrift.

Storvik retter beskyldninger mot stortingsrepresentant Steinar Reiten og hans parti KrF om korrupsjon, vennetjenester osv. Videre insinueres det i den samme artikkelen at undertegnede og Bjørn Rune Gjelsten er en del av denne konspirasjonsteorien.

Påstandene er usanne, injurierende og ærekrenkende.

I mitt leserinnlegg i Romsdals Budstikke 7. mars besvarer jeg beskyldningene. På bakgrunn av at Harald Storvik er daglig leder i Bergmesteren Raudsand AS og da nødvendigvis må anses å uttale seg på vegne av selskapet, rettet jeg et direkte spørsmål til Storviks overordnede, nemlig styreleder John Strand, om hvorvidt selskapet – og for så vidt aksjonær og samarbeidspart Veidekke hvor Strand er konsernadvokat – stiller seg bak de svært alvorlige beskyldninger som Storvik fremsetter.

Jeg registrerer at styreleder Strand i denne forbindelse finner det betimelig å forsøke å gjøre dette til en privat ordkrig mellom Storvik og meg.

Det er et faktum, John Strand, at både du og Harald Storvik har formelle roller i det selskapet som nå arbeider for å få realisert de omstridte planene om et «nasjonalt behandlingsanlegg og deponi for uorganisk farlig avfall» på Raudsand. Det er i disse roller dere uttaler dere i denne saken – ikke som privatpersoner. Ergo, har du som styreleder et formelt ansvar overfor daglig leder i selskapet og hva han måtte uttale til offentligheten.

For Veidekke som et stort børsnotert selskap bør det være av stor betydning hvorvidt selskapets interesser i andre virksomheter, håndteres i henhold til de høye etiske standarder som gjelder i morselskapet. Det er således også viktig å få avklart i hvilken grad Veidekke er delaktig i korrupsjonsanklagene.

John Strand avstår i sitt svar i RB 8. mars å gi et svar på vegne av selskapet. Det er vanskelig å tilbakeholde sin forbauselse over svaret. Her snur han saken på hodet, og nærmest pålegger de som er blitt fornærmet og gjort gjenstand for grove og usanne beskyldninger, å føre «bevisbyrde».

Strand sier riktignok i sitt svar: «Uten å ta stilling til hvilke beskyldninger som er fremsatt kan jeg både for Veidekke og Bergmesteren Raudsand klargjøre at verken Veidekke eller Bergmesteren Raudsand har noen oppfatning, eller grunnlag for å mene, at Stig O. Jacobsen eller andre har gjort seg skyldig i korrupsjon». Imidlertid, gjør han i sitt svar et bevisst grep: Han ønsker å gjøre dette til en ordkrig mellom privatpersonene Harald Storvik og undertegnede, Stig O. Jacobsen. Det er et umulig grep, John Strand. Det er som profesjonelle aktører dere uttaler dere i «deponisaken», enten det er på sosiale medier, i bransjetidsskrifter eller i dagspressen. Det er skuffende at John Strand forsøker å skape et inntrykk for allmennheten at det skal være en ordkrig mellom Harald Storvik og meg. Jeg kan her opplyse at gjennom de 3 årene jeg har vært engasjert i «deponi-saken» – for øvrig på frivillig og idealistisk grunnlag – har jeg overhodet ikke hatt direkte dialog, samtaler eller tatt kontakt med Harald Storvik utover at han har møtt opp på åpne møter som vår organisasjon har arrangert.  Det er forstemmende at styreleder John Strand og daglig leder Harald Storvik i kampens hete nå går inn på en strategi der det skal såes tvil om deponimotstanderes redelighet i den åpenbare hensikt å skade motstandernes omdømme.

Dette er altså de fremste representanter for et selskap som tar mål av seg å skulle forvalte en viktig samfunns-oppgave av nasjonalt omfang som et deponi for farlig avfall er. En slik oppgave er like mye et samfunns- og miljøansvar som ren forretningsvirksomhet. Det burde egentlig være dere som fremstod som de tydeligste representantene for ansvarlighet, redelighet og etisk forretningsdrift. Denne saken svekker tilliten til ledelsen, selskapet og prosjektet for øvrig. Hvordan kan vi stole på den informasjonen som er sentral i dette prosjektet når man er villig til å ta i bruk alvorlige og åpenbart uriktige beskyldninger mot meningsmotstandere? For Bergmesteren Raudsand sin troverdighet og omdømme er dette ikke positivt, og det må fange politikeres og beslutningstageres interesse.

En uforbeholden beklagelse fra John Strand på vegne av Bergmesteren Raudsand overfor de personer som er rammet av beskyldninger om korrupsjon og skjulte pengestrømmer, hadde vært på sin plass.

Molde, 10. mars 2020
Stig O. Jacobsen

https://avfallsbransjen.no/2020/03/10/innlegg-dette-er-ikke-et-privat-anliggende/

https://www.rbnett.no/meninger/leserinnlegg/2020/03/17/Dette-er-ikke-et-privat-anliggende-21366471.ece

Beskylder Krf-politiker for korrupsjon

Krf-politiker Steinar Reiten går ærend for sin storsponsor og hans forretningspartner når han snakker ned Raudsand-deponiet. Det mener daglig leder av det planlagte deponiet for farlig avfall.

………………….

«Ærend for sin gode venn og forretningsforbindelse»

Daglig leder Harald Storvik i Bergmester Raudsand, svarer med å beskylde Reiten for korrupsjon. I en Facebook-melding langer Storvik ut mot stortingspolitikeren. Storvik skriver blant annet «Reiten lytter vel til sin gode venn og stor sponsor av KrF M&R som går ærend for sin gode venn og forretningsforbindelse som har snakket Raudsand ned for å beholde sitt monopol på uorganisk avfall i det norske markedet. Dette blir bare for gjennomsiktig».

Skjulte pengestrømmer

– Ja, jeg mener det er korrupsjon. Pengestrømmene her er godt skjult, men de er der. Det er sterke ord, men det brukes også sterke ord mot oss og har gjort det i flere år. Jeg er blitt beskyldt for å være alt fra konkursrytter til skatteflyktning, sier Storvik til Avfallsbransjen.no.

Krfs stortingsrepresentant fra Møre og Romsdal, Steinar Reiten reagerer kraftig på påstandene om at han skal være korrupt.

– Nå må Harald Storvik roe seg ned. Dette begynner å nærme seg ærekrenkende beskyldninger. Jeg har overhodet ingen økonomisk samrøre eller økonomiske interesser i noe selskap. Dette går helt klart over streken, sier Reiten til Avfallsbransjen.no

– Opplever du dette som en korrupsjonsanklage?

– Ja visst gjør jeg det. Og de beskyldningene faller på sin egen urimelighet. Dette er alvorlige påstander som Harald Storvik også tidligere har kommet med i sosiale medier. Jeg har sagt nei til alle verv og har ingen forbindelser eller økonomiske interesser med noen. Jeg er kun politiker, sier Reiten.

……………..

https://avfallsbransjen.no/2020/03/06/raudsand-sjef-beskylder-krf-politiker-for-korrupsjon/

Innkaller til hastemøte om deponi for farlig avfall

Næringsminister Torbjørn Røe-Isaksen og klima- og miljøminister Ola Elvestuen har innkalt bransjen til et hastemøte 5. desember. Tema: å finne overgangsløsninger for behandling og deponering av farlig avfall inntil en erstatning for Langøya er på plass.

Samtidig har Klima- og miljøministeren bestemt at ekspertrapporten om farlig avfall blir sendt ut på formell høring. Fristen er satt til 15. januar.

Blant dem som er innkalt til hastemøtet førstkommende torsdag, er Norsk forening for farlig avfall (NFFA) og Avfall Norge. NFFA var en av de sterkeste pådriverne for at rapporten skulle sendes på høring.

…………………………………………………………

https://avfallsbransjen.no/2019/12/02/hastemote-om-deponi-for-farlig-avfall

Etterforskes for ulovlig samarbeid

Stena Recycling AS og Østbø AS etterforskes for mistanke om ulovlig samarbeid om anbud, opplyser Konkurransetilsynet.

Konkurransetilsynet foretok i midten av juni uanmeldte kontroller hos Stena Recycling med datterselskap, Østbø AS og Salten Bilruter AS, etter en beslutning fra Bergen tingrett.

Brudd på konkurranseloven?

Bakgrunnen for aksjonene var at Konkurransetilsynet ville undersøke om det foreligger brudd på konkurranselovens paragraf 10 om ulovlig samarbeid.

Stena Recycling AS

Konkurransetilsynet foretok bevissikring hos Stena Recycling AS, inkludert datterselskaper og Østbø AS, for å søke etter bevis i forbindelse med mulig overtredelse av konkurranseloven § 10 og EØS-avtalens artikkel 53, skrev Bergen tingrett videre i sin kjennelse.

Tilsynet fikk adgang til søk etter bevis i alle lokaler, eiendommer, transportmidler og andre oppbevaringssteder, herunder lagringsmedier for elektronisk informasjon som disponeres av foretaket eller andre på foretakets vegne. Beslutningen gjelder ikke adgang til private boliger, skrev Bergen tingrett i juni.

Østbø er Nord-Norges største private aktør innen avfall og gjenvinning. Selskapet har 130 ansatte, med en omsetning på drøyt 250 millioner kroner i fjor.

Østbø og Stena Recycling samarbeider

Anders Mjaaland, fungerende adm. dir. i Østbø, bekrefter at Konkurransetilsynet undersøker om det foreligger brudd på konkurranseloven.

Vi har en ordinær kunde/leverandør relasjon, Stena er et av flere selskap vi selger returmetaller til. Og vi er i noen tilfeller underleverandør/underentreprenør til Stena innen innsamling og håndtering av avfall.

Alvorlige konsekvenser

– Ulovlig prissamarbeid og lignende konkurransebegrensende samarbeid kan foruten bøter og straff også føre til at man blir utestengt fra offentlige anbud.

– Formålet med bevissikringen er å avkrefte eller bekrefte mistanke om ulovlig samarbeid i form av utveksling av strategisk informasjon mellom aktører i avfallsmarkedet, sier etterforskningsdirektør Kari Bjørkhaug Trones til Konkurransetilsynets hjemmeside.

https://avfallsbransjen.no/2019/09/10/etterforskes-fortsatt-for-ulovlig-samarbeid/

https://avfallsbransjen.no/2019/06/28/siste-nytt-konkurransetilsynet-mistenker-ulovlig-prissamarbeid/