Sunndalsfjorden – offer for gigantisk søppelplass for spesialavfall?

Om planene blir realisert skal det sprenges ut store fjellhaller som skal fylles med farlig avfall. Mesteparten av avfallet vil komme langveisfra. Det farlige avfallet skal fraktes med båt langs hele kysten av Sør-Norge, forbi Stad og Hustadvika, passere Kristiansund og gå videre inn Freifjorden og Tingvoll-/Sunndalsfjorden.

Med den mengden avfall det er snakk om, vil det gjennomsnittlig alle hverdager komme et fullastet skip (cirka 3.500-tonnere) som skal losses på Raudsand. Avfallet skal behandles i et anlegg som skal etableres nede ved sjøen før det sendes til deponi i fjellhaller. Kapasiteten til anlegget skal være dimensjonert for minst 20 års drift og vil koste flere milliarder.

Avfallet det er snakk om kommer fra mange ulike kilder og består blant annet av syrer, tungmetaller (for eksempel kvikksølv, kadmium, bly) og PCB.

……

https://www.tk.no/meninger/leserbrev/tingvoll/sunndalsfjorden-offer-for-gigantisk-soppelplass-for-spesialavfall/o/5-51-277093

«Bergmesteren fra havet»

……………………………

– Vi begynner med sjøbunnkartlegging på Raudsand mandag. Vi skal fylle ut grunnen med tanke på å lage industriområde. Vi gjør dette også for annen type industri enn deponi for farlig avfall. Vi er på prosjekteringsstadiet og om to-tre måneder ser vi mer tydelig konturene av ting. Vi er på detaljnivå med å alt av prosessutstyr, plassering av kai med mer. Det er et stort apparat i sving. I dag leier vi inn en del folk og sysselsetter både lokale folk og folk over hele landet- spesialister på ulike områder. Vi bruker 10–15 millioner før sommeren og har brukt en del millioner allerede på konsulenter, bygging av fjellhall og grunnfjellsboring. Vi gjør dette for å få bekreftet at geologien er bra. Miljødirektoratet har hevdet at fjellet er uegnet og det har vi nå motbevist. Vi mener at vi har et godt grunnlaga for at Raudsand er egnet som deponi for farlig avfall, sier han til Driva. Han tror det kan ta et år før svaret foreligger.

………………………………………..

http://www.driva.no/nyheter/2017/02/02/Bergmesteren-fra-havet-14157751.ece