………..

Negativ til søknad

DMF er mellom instansane som har levert svar på høyring for Bergmesteren Raudsand sin søknad om etablering av deponi for ordinært avfall. I høyringssvaret konkluderer DMF med at dei ser saka som utilstrekkeleg utgreidd, og stiller seg negativ til at søknaden vert innvilga på føreliggande grunnlag.