Fullastet skip med spesialavfall til Raudsand

Skipet Wilson Alicante ankom onsdag 26. januar 2022 kl 12 Raudsand med spesialavfall fra Briton Ferry i Wales. Avfallet sendes fra en fabrikk for omsmelting av restavfall i Waunarlwydd utenfor Swansea i Wales. 40 % av restavfallet deponeres i Tingvollfjorden.

Foto: Wilson Alicante legger til kai ved Real Alloy på Raudsand med spesialavfall. Fiskeoppdrett i bakgrunnen.

1 000 tonn deponeres i fjorden

Siste året har det vært 16 skip som har ankommet Raudsand med farlig avfall fra utlandet. Skipet bruker 4,5 døgn på turen fra Wales til Raudsand. Etter en behandling og vasking av avfallet på Raudsand fraktes aluminiumsrestene videre. 40 % eller 1 000 tonn av avfallsrestene fra dette skipet deponeres i fjorden sammen med miljøgifter.

Wilson Alicante på vei inn fjorden med flytebrua på Bergsøya og Freikollen i bakgrunnen.

Saltslagg fra Wales til Raudsand

Real Alloy på Raudsand i Molde kommune tar imot store mengder saltslagg fra Wales. Saltslagget er rester etter smelting av aluminiumsavfall. På Raudsand behandles saltslagget videre før aluminiumsrestene sendes for behandling. Avfallsrestene er miljøgifter som deponeres i fjorden.

29.1.2022: Redigert navn på båt.

Saltslagg fra Wales til Raudsand

Video av forurenset utslipp Real Alloy 2021

Video fra lasting av båt i 2021

Samleside om Real Alloy:

Real Alloy – en samleside

Real Alloy – en samleside

Nei til Giftdeponi har organisert et utvalg av kilder på en egen side. Kildene er informasjon og dokumentasjon av innlegg publisert av Nei til Giftdeponi.

Real Alloy på Raudsand behandler restavfall fra restavfall. Avfallet er karakterisert som farlig avfall. 40 % av avfallet deponeres i fjorden. Deponering av avfallet i fjorden er uten kostnad for bedriften.

https://neitilgiftdeponi.com/real-alloy/

Ny båtlast fra Wales med farlig avfall

Onsdag 26. januar 2022 kommer en ny båtlast med farlig avfall til Raudsand. Båten kommer fra Wales lastet med 2 450 000 kg Saltslagg. 1 000 000 kg (1 000 tonn) av restene av det farlige avfallet slippes ut i fjorden. Fjorden brukes som deponi for miljøgifter.

Foto: Wilson Alicante ankommer Raudsand 26. januar 2022 lastet med farlig avfall

Grønnvasking

Wilson Alicante losset farlig avfall på Raudsand 24. oktober 2020. Hele 16 skipslaster har i mellomtiden ankommet Raudsand for grønnvasking av avfall og forurensning av fjorden.

Saltslagg fra Wales til Raudsand

Real Alloy på Raudsand i Molde kommune tar imot store mengder saltslagg fra Wales. Saltslagget er rester etter smelting av aluminiumsavfall. På Raudsand behandles saltslagget videre før aluminiumsrestene sendes for behandling. Avfallsrestene er miljøgifter som deponeres i fjorden.

Tingvollfjorden er dumpingplass for rester etter britisk farlig avfall

Real Alloy oppgir til myndighetene i Wales at 40 % av avfallet ikke kan gjenvinnes. Restene etter det farlige avfallet slippes ut og deponeres i fjorden. Miljødirektoratet bekrefter bedriftens opplysninger.

Samleside om Real Alloy:

Gyda sender avfallsrester til fjorden

Ekstremværet Gyda påvirker driften ved Real Alloy på Raudsand. I en video publisert på Snapchat viser hvordan regnet sender avfallsrester til fjorden.

Videoen var filmet på Real Alloy den 12. januar 2022 og delt på Snapchat.

Diffuse utslipp til fjorden

Diffuse utslipp går direkte til fjorden uten rensing. I en video publisert tidligere vises hvordan utslipp sendes direkte til fjorden ved regnvær. Også utslipp ved lasting vises:

Når Miljødirektoratet Abdiserer

Miljødirektoratets oppgave er å forvalte natur og hindre forurensning. Miljødirektoratet mangler oppfølging av forurensning på Raudsand i Molde kommune.

Forsidebilde: Deler av industriområdet på Raudsand med bedriftene Real Alloy og Veidekke november 2021

Noen av direktoratets oppgaver

  • Miljødirektoratet skal sikre ett godt kunnskapsgrunnlag.
  • Miljødirektoratet skal følge opp de nasjonale miljømålene.
  • Miljødirektoratet fører tilsyn for å sikre at krav og regler blir fulgt.

Miljødirektoratet og Raudsand

https://www.miljodirektoratet.no/om-oss/

På Raudsand i Molde kommune er det både ny og gammel forurensning. Miljødirektoratet følger ikke opp nasjonale mål men tillater nye og større utslipp av miljøgifter. Miljødirektoratet mottar varsel og svarer at det ikke er deres ansvarsområde. Miljødirektoratet henviser ikke til eller orienterer ansvarlig myndighet.

Har Miljødirektoratet abdisert?

Fra Årsrapport for Miljødirektoratet M-2039

Utslippene fra Real Alloy, deponiene og gruvene går alle sammen ut i samme rør i fjorden. Miljødirektoratet gir tillatelser som om det er egne utslipp og vurderer ikke helheten ved utslipp av flere giftige stoffer i samme utslipp. I konsekvensutredningen som er grunnlag for reguleringsplanen for området er utslippene for Real Alloy ikke vektlagt. Har Miljødirektoratet abdisert?

Dårlig Økologisk og Kjemisk tilstand

En undersøkelse fra NIVA (Norsk institutt for vannforskning) datert 7. oktober 2020 om miljøgifter og metaller i sedimentene i Tingvollfjorden utenfor Raudsand viser at tilstanden er forverret i forhold til tidligere undersøkelser.

Fra Årsrapport for Miljødirektoratet M-2039
Økologisk og Kjemisk tilstand til vannforekomsten karakteriseres som dårlig.

Tilstanden til fjorden utenfor Raudsand er forverret

Dobbelt utslipp av tillatt mengde

Kobber er en prioritert miljøgift. Real Alloy hadde en tillatelse til å slippe ut 600 kg pr år. Bedriften slapp ut det dobbelte av hva de hadde tillatelse til i 2020. Det er også vist en økning av den prioriterte miljøgiften Kobber i sedimentene i fjorden utenfor Raudsand. Miljødirektoratet tillater over en dobling i utslipp av miljøgiften kobber. Bedriften krever en økning på 250 % i forhold til tidligere grenser etter en stor produksjonsøkning i 2020.

Dumping av store mengder giftig prosessavfall i Tingvollfjorden

Avvik i utslippstillatelsen

Real Alloy bryter utslippstillatelsen. Miljødirektoratet ser mellom fingrene med avviket og vil gi bedriften en ny og større utslippstillatelsn.

Miljødirektoratet påpeker avvik

Avvik i utslippstillatelsen

Fordobling av miljøgiften PCB i fjorden på seks år

Fjordbunnen utenfor Raudsand er forurenset og det er en økning av miljøgiften PCB på fjordbunnen. Polyklorerte bifenyler (PCB) er en av verdens farligste miljøgifter. Stoffet er på listen over prioriterte miljøgifter og utslippene skulle vært stanset. PCB er akutt giftig for marine organismer. Innholdet i prøvene fra 2019 viser en fordobling i forhold til målingene i 2013.

Fra Årsrapport for Miljødirektoratet M-2039

Fordobling av miljøgiften PCB i fjorden på seks år

Hemmelighold av Miljødirektoratet

Miljødirektoratet hemmeligholder informasjon. Miljødirektoratet journalfører ikke dokument, uthuler innsynsretten og følger ikke offentlighetsloven.

Miljødirektoratet journalfører ikke dokument

Utslipp til fjorden er ikke Miljødirektoratets ansvar

Utslippene til fjorden som dokumenteres på bildet er ikke Miljødirektoratets ansvarsområde i følge en sjefingeniør i Miljødirektoratet.

Miljødirektoratet: Ikke vårt ansvarsområde

Deponi i LNF-område er ikke Miljødirektoratets ansvar

Miljødirektoratet påpeker at deponeringen av masse fra Deponi 2 til et LNF-område ikke er deres ansvar.

Deponi på myr

Miljødirektoratet påpeker at deponering av store mengder grus fra et forurenset område med masse direkte på ei myr ikke er Miljødirektoratets ansvarsområde. Miljødirektoratet henviser ikke til ansvarlig myndighet.

Utslipp av avfall ved lasting og lossing

Miljødirektoratet reagerer ikke på informasjon om utslipp ved lasting og lossing fra våren / sommeren 2021.

Sakene nevnt ovenfor er kun et utdrag.

Vil satse på gjenvinning av farleg avfall

Harald Storvik vil inn i «Det grøne skiftet» – satsar på gjenvinning av mellom anna bilbatteri i ny Raudsand-bedrift.

……….

Vi ser på ulike alternativ, mellom anna gjenvinning av bilbatteri.

……….

Men det er klart at fleire typar næring har avfall som kan gjenvinnast. Dette gjeld til dømes innan oppdrett, og også avfallsfraksjonar frå biogassanlegg, seier Storvik.

……….

Bergmesteren Recycling AS har avtale med Veidekke om å disponere eit areal på 20 mål på Raudsand, og eventuelt også tilgang til bruk av areal i fjellhall.

……….

https://www.rbnett.no/nyheter/naeringsliv/2022/01/06/Vil-satse-p%C3%A5-gjenvinning-av-farleg-avfall-24972412.ece

https://www.driva.no/nyheter/2022/01/06/Vil-satse-p%C3%A5-gjenvinning-av-farleg-avfall-25010543.ece