Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Bergmesteren Raudsand AS

Deponiet tillates benyttet til deponering av saltslagg og filterstøv fra omsmelteverket på Rød samt oksid og mindre mengder saltslagg og skrap fra gjenvinning av saltslagg ved Reox AS på Raudsand. Rammen for total deponert mengde er satt til 80 000 tonn saltslagg og filterstøv fra Alumox AS og 25 000 tonn saltslagg fra Reox AS.  

Tillatelse gitt: 30.08.07PDF – søknad