Stena Recycling med flere avvik for farlig avfall

Fylkesmannen i Oslo og Akershus gjennomførte inspeksjon ved Stena Recycling – Farlig avfall, Ausenfjellet den 08.02.2018. Fylkesmannen avdekket 2 avvik og ga 3 anmerkninger under inspeksjonen.

Avvik:

 • Stena Recycling AS har mangelfulle rutiner for drift, overvåking og vedlikehold av tankanlegget
 • Stena Recycling AS sin miljørisikoanalyse for tankanlegget er mangelfull

Anmerkninger:

 • Avvikssystemet kan forbedres når det gjelder håndtering av farlig avfall
 • Beredskapsplanen kan forbedres for akutt forurensning
 • Rutiner for korrekt deklarering i avfallsdeklarering.no kan forbedres

Definisjoner:

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.
Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Funn for avvik:

 • Virksomheten har liten oversikt over teknisk tilstand for oppsamlingsbasseng/barriere rundt tankene
 • Virksomheten har ikke utarbeidet/satt kriterier for hva som regnes som tilfredsstillende teknisk tilstand for tankanlegg i sitt internkontrollsystem
 • Virksomheten mangler skriftlig vedlikeholdsprogram for tankanlegget
 • Virksomheten mangler skriftlige rutiner for drift og overvåking av tankanlegget
 • Virksomheten har ikke dokumentert skriftlig at de har vurdert flere relevante aktiviteter og utstyr for tankanlegget i miljørisikoanalysen
 • Virksomheten har ikke vurdert sårbarheten konkret til miljøet for et akuttutslipp fra tankanlegget

Inspeksjonsrapport:

https://neitilgiftdeponi.files.wordpress.com/2019/12/2018.043.i.fmoa-stena-recycling-as-avd-frogner.pdf

Stena Recycling med flere avvik

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder gjennomførte inspeksjon ved Stena Recycling AS avd. Kristiansand den 14. februar 2018 og avdekket 1 avvik. Fylkesmannen ser alvorlig på avviket, da dette forholdet med feil deklarering av farlig avfall var avvik i forrige tilsyn 2016.

Avvik som Fylkesmannen påpeker er: Farlig avfall er deklarert feil i avfallsdeklarering.no

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder ser alvorlig på avviket som ble avdekket i denne inspeksjonen.

Dette forholdet ble også tatt opp ved tilsynet 2016 og påpekt under avvik 1 i inspeksjonsrapporten datert 23.8.2016. Gjentakende avvik anses som alvorlig avvik.

Inspeksjonsrapport:

https://neitilgiftdeponi.files.wordpress.com/2019/12/3412_kontroll_2018.pdf

Tidligere omtalt avvik:

https://neitilgiftdeponi.com/2018/01/09/stena-recycling-med-svaert-alvorlig-avvik/

Stena recycling med svært alvorlig avvik

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder gjennomførte en inspeksjon i 2016 av Stena recycling AS i Kristiansand. Inspeksjonen ble gjennomført etter melding om spesielle hendelser og tips om ulovlig farlig avfallsaktivitet. Fylkesmannen ville kontrollere om forurensningsloven ble overholdt.

_JJB1260 as Smart Object-1

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder fant to avvik:
Avvik 1: Stena recycling AS sin håndtering av farlig avfall er ikke i tråd med regelverket.
Avvik 2: Stena recycling AS har mangelfull internkontroll.
Et avvik er definert som «Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov»
Fylkesmannen ser svært alvorlig på avvik 1 som ble avdekket i forbindelse med håndteringen av farlig avfall. Det er alvorlig at virksomheten har levert farlig avfall til anlegg som ikke har tillatelse til å ta det imot.
Vi har tidligere omtalt at Stena Recycling på Ausenfjellet fikk varsel om stenging etter lagring av flere typer avfall på uforsvarlig vis:
Disse avvikene viser at selskapet ikke etterlever lover og regler for avfallshåndtering og ved en utbygging på Raudsand vil medføre fare for nye feil.
Kilder:

Trues med stenging etter flere års forurensing

Bergmesteren har nylig opplyst i media at de har inngått avtale med Stena Recycling som er eid av det svenske konsernet Stena Metal. Stena Recycling på Ausenfjellet i Sørum har lagret flere typer avfall på uforsvarlig vis ifølge Fylkesmannen i Oslo og Akershus og truer med stans av anlegget.

En artikkel fra nrk.no 28. mars 2017 beskriver forholdene ved anlegget:

Miljøgifter som tungmetaller, bromerte flammehemmere og PCB har i flere år sluppet ut fra anlegget til Stena Recycling AS på Ausenfjellet i Sørum, ifølge Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Utslippene skyldes uforsvarlig lagring og håndtering av avfall.

Allerede i 2013 ble det dokumentert ulovlig høye konsentrasjoner av tungmetaller som bly, kadmium og kvikksølv i en bekk ved anlegget.

– Dette er alvorlige miljøgifter som ikke skal være ute i naturen. Vi forventer at man stanser disse utslippene. Dette har Stena ikke fulgt opp, men utsatt, sier fylkesmiljøvernsjef Anne-Marie Vikla.
………………………………………….
Her er hele NRK artikkelen:
https://www.nrk.no/…/trues-med-stenging-etter-flere-ars-for…

Artikkel i Romerikes Blad:
https://www.rb.no/…/trues-med-stenging-ma-sta…/s/5-43-468390

Her er brevet fra Fylkesmannen
https://www.fylkesmannen.no/…/Stena%20Recycling%20AS%20-%20…