Gi fjorden tilbake

«Den har vært offer for kriminalitet, overvåking og giftutslipp. Mange tror de kan herje som de vil med min fjord, Tingvollfjorden».

Bilde: Faksimile fra nettavisen Panorama, Høgskolen i Moldes nettavis

«Molde kommunestyre bør passe på å holde orden også ved sin yttergrense i øst slik at dette ikke blir en bakgård for Rosenes by. Vi andre, skal sette båten på vannet og finne tilbake til de gamle mea».

https://panorama.himolde.no/2020/09/25/gi-fjorden-tilbake/

Veibygging i urørt natur uten tillatelse

På et fjellområde på Raudsand har Veidekke anlagt 1200 meter med ny vei. Nesten 600 meter av veien er anlagt i et urørt område som er beskrevet som «jomfruelig terreng». Deler av veien er anlagt i et område som i kommuneplanens arealdel er et LNF-område. Byggingen er utført i et uregulert område og Nei til Giftdeponi finner ikke søknad om tiltaket i kommunale dokument eller møter. Veibyggingen er sannsynligvis et ulovlig inngrep.

Bildet viser områder hvor veier er bygd uten tillatelse? Rød ring viser vei i deponi 4. Blå ring viser vei i og ved deponi 2.

Jomfruelig terreng

Området hvor veibyggingen er utført er i planbeskrivelsen til reguleringsplanen beskrevet som «jomfruelig terreng». Veiene finnes ikke i kartene som er i planbeskrivelsen.

1200 meter ny vei

Det er anlagt 1200 meter ny vei. Satellitt- og flyfoto viser at byggingen er gjennomført i 2016. Byggingen er antageligvis ulovlig. Området var ikke regulert og kommunal tillatelse er ikke gitt.

Kart som viser veier anlagt i 2016

Deler av veien er anlagt på statens eiendom. En annen del ligger på Veidekkes eiendom. En liten strekning er anlagt på eiendommen til Bergmesteren Raudsand. Deler av veien ligger på et LNF-område. Veien på 1200 meter ble anlagt på et område uten reguleringsplan.

Satellitt- og flyfoto

Et flyfoto fra 2012 og et satellittfoto fra 2015-2016 viser at de aktuelle veiene ikke er bygd. Flyfoto fra 2017 viser at veiene er ferdigbygd. Veiene er etter all sannsynlighet bygd i 2016 etter oppstart av reguleringsplan.

Flyfoto datert 24. september 2012, ingen veier vises.

Nei til Giftdeponi kjenner ikke til at kommunen har gitt tillatelse. Byggingen er et inngrep i uberørt natur og krever en regulering av området sammen med tillatelse fra kommunen. Sakene til Nesset formannskap er gjennomgått i årene 2014, 2015 og 2016 og ingen saker omhandler bygging i aktuelt område.

Satellittfoto fra 2015 – 2016. De omtalte veiene er ikke synlig.

Reguleringsplan ble godkjent i 2020 men det fritar ikke utbygger for ansvar for mulig ulovlig bygging 4 år tidligere. Det er uansett ikke gitt tillatelse til deponi i området. Det er ikke søkt om deponi i området til hverken Miljødirektoratet eller kommunen.

Flyfoto datert 29.juni 2017. Her vises veiene tydelig.

Fjerning av myr

I samme område er det fjernet myr. Område på bildet er på statens grunn og er regulert som LNF område. Tiltaket er ikke omsøkt. Det er et grunt myrområde og det finnes mange steder i forbindelse med veibyggingen hvor myr og vegatasjon er fjernet.

Fjerning av myr på statens grunn

Vei på statens grunn

Veibygging på statens grunn

Bildet viser veien som er bygd uten tillatelse. Veien er anlagt på en eiendom som staten eier. Bildet viser også hvordan veiene er oppbygd. Deler av veien ligger på et område som er regulert som LNF-område. Veiene er på cirka 1,2 kilometer.

Boringer

I 2016 vart det gjennomført boringer i området og veiene er antagelig brukt til å kjøre inn utstyr for boringene. Å anlegge vei i området er et søknadspliktig tiltak. Fra siste borehull er det anlagt 500 meter vei videre inn i det uberørte terrenget. Denne delen av veien er unødvendig for gjennomføring av boringene og er hivedsaklig bygget i et LNF-område.

Bildet er fra undersøkelse av borehull vinteren 2017

Veidekkes talsmann

I behandling av mulig gjenopptagelse av reguleringsplanen i kommunestyremøtet 17. september 2020 opplyste gruppelederen fra Høyre at det aktuelle området består av veier. Det er trist at ulovlig bygging skal føre til at et uberørt område blir et gedigent deponi. Gruppelederen i Høyre har inngående kjennskap til området og har vært på befaring flere ganger. Gruppelederen fungerer som en talsmann for Veidekke.

Er området et fristed for gjennomføring av tiltak uten tillatelser?

Mangler utredning – gir kommunen ansvaret

Bildet fra deponi 2 viser området hvor fjellet er sprengt bort. Dette byggetiltaket har ikke kommunen gitt tillatelse til.

Bergmesteren Raudsand (BMR) gir kommunen ansvaret for å ikke overholde frist for å dekke til møllestøvsekkene. Her skyver utbygger (BMR) ansvaret over på kommunen. Årsaken til at kommunen ikke kan gi tillatelse er at utbygger (BMR) ikke har oppfylt krav i reguleringsplanen.

For å få tillatelse til å starte arbeidet skal utbygger (BMR) påse at rekkefølgekravene er oppfylt. Kommunen kan ikke gi tillatelse til oppstart av deponiet før det aktuelle kravet er godkjent av kommunen. Utbygger har ennå ikke lagt frem dokumentasjon som kreves i rekkefølgekravet.

Rekkefølgekrav

Det er et rekkefølgekrav i reguleringsplanen som utbygger ikke har fått utredet. Rekkefølgekravet er en sentral bestemmelse for å beskytte miljøet og virkningene på fjorden. Rekkefølgekravet sier følgende: «Før nye tiltak …. igangsettes skal effekten for vannforekomsten dokumenteres med undersøkelser av vannsøylen, strømningsforhold og forventet utslipp …«. For å oppfylle rekkefølgekravet MÅ utbygger legge frem for kommunen disse undersøkelsene. Utbygger har ikke gjennomført undersøkelsene og følgelig har ikke kommunen noen mulighet til å gi tillatelse før kravet er gjennomført. Alt ansvaret ligger på utbygger.

Fra planbestemmelsene

Ansvaret for manglende tillatelse

Miljødirektoratet skriver i henvendelsen til kommunen den 8. september 2020: «Miljødirektoratet ser alvorlig på at det nå ser ut til å bli ytterligere forsinkelser i arbeidet med å dekke til møllestøvsekkene. Samtidig ser vi at det er vanskelig for Bergmesteren Raudsand å gjennomføre tiltaket når de ikke har nødvendige tillatelser fra kommunen». Utbygger har ikke opplyst om rekkefølgekravet til Miljødirektoratet. Det er utbyggers ansvar å sørge for nødvendige dokumentasjon for å oppfylle rekkefølgekravet. Hvis ikke må utbygger søke om dispensasjon. Miljødirektoratet ser ikke ut til å verne miljøet når de ser bort i fra rekkefølgekravet i reguleringsplanen.

Ulovlig byggestart deponiet

Nei til Giftdeponi har tidligere dokumentert byggestart av deponiet. Det er foretatt betydelige terrengforandringer med utsprenging av fjellskråninger. Kommunen har ikke gitt denne tillatelsen og tiltaket er igangsatt ulovlig. Det er også tilført nesten 30 000 tonn avfallsmasser til deponiet uten godkjent tillatelse fra kommunen.

Vil Miljødirektoratet gi en fristutsettelse for tildekking av møllestøvsekkene på grunn av manglende dokumentasjon fra utbygger? Miljødirektoratet ser alvorlig på ytterligere forsinkelser i arbeidet med å dekke til møllestøvsekkene, og det er utbyggers ansvar å sørge for denne dokumentasjonen. Dette har utbygger (BMR) neglisjert. Overskridelse av fristen er Bergmesteren Raudsands ansvar.

Dokumentasjon

Utbygger søker Miljødirektoratet om forlenget frist den 26. august 2020: https://neitilgiftdeponi.files.wordpress.com/2020/08/20200826-soknad-om-forlenget-frist.pdf

I et brev den 8. september 2020 ber Miljødirektoratet om tilbakemelding fra kommunen om utsettelse av tildekkingsfristen: https://neitilgiftdeponi.files.wordpress.com/2020/09/20200908-deponi-2-brev-fra-miljodirektoratet.pdf

Ulovlig bygging av deponi: https://neitilgiftdeponi.com/2020/07/14/ulovlig-bygging-av-deponi/

Deponering av masse uten tillatelse: https://neitilgiftdeponi.com/2020/07/17/deponering-av-masse-uten-tillatelse/

Ordfører og Empati

I et kommunestyremøte irettesatte ordføreren en representant fra MDG som i sitt innlegg argumenterte for å stoppe et deponiområde. Området det gjelder er et stort område i uberørt natur.

Publisert 20. september 2020

Se opptak av irettesettelsen her:

Video av ordfører som irettesetter en representant i kommunestyret.

Ordføreren svarte i en replikk og tiltalte representanten med fullt navn. Ordføreren kom med disse utsagnene:

 • Er det mulig for deg å skjønne ..
 • viser en svært næringsfiendtlig holdning …
 • Er det mulig for deg å se det ?
 • Det kalles empati

Håndbok for ordførere

I håndbok for ordførere laget av KS (Kommunesektorens organisasjon) beskriver ordførerens oppgave og møteledelse. Noen utdrag fra håndboken:

 • Ordføreren er valgt som ordfører for hele kommunestyret.
 • Som møteleder må man derfor opptre nøytral
 • legge vekt på å behandle alle representantene likt.
 • Ordføreren skal tilrettelegge for åpne demokratiske prosesser
 • bidra til at tonen mellom politikerne i kommunestyret er så god som mulig.
 • bidra til at tonen mellom politikerne i kommunestyret er så god som mulig.
 • På tross av ulikheter, – ordføreren må likevel opptre med respekt for alle sine medrepresentanter.

Empati

Ordføreren avsluttet irettesettelsen med «det kalles empati.» I følge store norske leksikon betyr empati: «innlevelse, evne til å identifisere, forstå og anerkjenne gyldigheten av andres følelsesmessige tilstand og reaksjoner«. Er det følelsesmessige tilstander og reaksjoner hos tiltakshaver ordføreren mener?

Er det mulig for deg å skjønne

Representanten svarte ordføreren med «empati kan en ha i mange retninger – ikke bare overfor en næringsaktør.» En SV representant kommenterte fra talerstolen: «det er veldig ufint av deg som ordfører å si – er det mulig for deg å skjønne…«. Ordføreren repliserte: «Det er notert

Respekt

Viser denne møteledelsen fra ordfører respekt for andre meninger?

Usikker på om alle vet hva de stemte på

Frank Ove Sæther (Ap) mener det hadde vært mer spiselig om man sa et absolutt nei til farlig uorganisk avfall på Raudsand. – Å si nei til et nasjonalt deponi er bare å ta avstand fra en del av miljøutfordringen.

Frank Ove Sæther (Ap) – Bilde fra Kommune TV

————————

– Jeg må være så sjenerøs at jeg tror at alle vet hva de stemte for. Men selv fikk jeg dette forslaget inn på e-post nøyaktig 11 minutter før møtet startet. Så jeg synes ikke det er en veldig god prosess. Jeg frykter at mange nå tror de har sagt nei til farlig avfall, men det har de altså ikke. De har stemt for å ta imot en mindre mengde, sier Sæther som også spurte hvordan fellesforslaget skulle passe inn med resten av innstillingen.

Pluss-artikkel – les mer:

https://www.rbnett.no/nyheter/2020/09/19/Usikker-p%C3%A5-om-alle-vet-hva-de-stemte-p%C3%A5-22689020.ece

Trist som f…

Leserbrev av Ann-Karin Sæther, Sunndalsøra

Da ser det ut til at 3,5 års kamp mot deponiplanene på Raudsand er over. Vi tapte mot Moldes Høyres sterke klan.

Dette takket også politikere fra AP, Sp, Venstre og KrF som ikke holder hva de lover til sine medlemmer og velgere.

Bare noen få personer i disse partiene kan med god samvittighet si at de virkelig har stått på og all ære til de få som har valgt å stå i stormen tross sjikane og trusler. Resten kan bare skamme seg langt fram i evigheten når de velger å gå imot sine egne rått og brutalt. Takk til Fremskrittspartiet som har stått klar og tydelig i stormen og ikke sviktet sine kolleger og velgere og de har virkelig stått på! Spesielt Anders, Gunnhild og David skal ha en stor takk.

Takk til de andre partiene også som har kjempet imot.

Men det hjalp dessverre ikke. Vi tapte, nabokommunene tapte, Tingvollfjorden tapte, mange naboer til deponiene og som har kjempet imot gamle deponier og gjenvinningsbedrifter gjennom flere tiår tapte. Og ikke minst naturen taper aller mest nok en gang, jeg er både skuffet og lei meg. Når det er mer synd i de som har forårsaket både nåværende og tidligere forurensninger og ødeleggelser i både sjø og på land enn de som uskyldig har måttet leve i dette forurensede området i alle år.

Ja, da er det ikke håp for den vanlige «mann i gata» å bli hørt noen steder. Trist, leit og bekymringsfullt for fremtidig utbygging av enorme deponier man nesten ikke kan tro er mulig.

https://www.auraavis.no/trist-som-f/o/5-5-214802

Molde støtter fortsatt Giftdeponi

Molde kommunestyre vedtok å støtte deponi for uorganisk farlig avfall (giftdeponi) torsdag 17. september 2020. Samtidig ville ikke kommunen stoppe et deponi (Deponi 4) som vil legges i et jomfruelig terreng bestående av mye myr på fjellet.

Kommunen vedtok riktignok å si nei til nasjonalt deponi for uorganisk farlig avfall, men dette var allerede avklart fra minister Rotevatn at var uaktuelt. Veidekke kan fortsatt benytte reguleringsplanen til deponi for uorganisk farlig avfall.

Vedtaket om å fortsette med et deponi for farlig uorganisk avfall ble vedtatt med støtte fra:

 • Høyre
 • Venstre
 • et flertall i Krf
 • et flertall i Arbeiderpartiet
 • et flertall i Senterpartiet
 • et mindretall i SV

Frp, Mdg og Rødt var samlet imot.

Valglovnadene forsvinner fort.

Kampen mot deponi for farlig avfall fortsetter

Nei til Giftdeponi vil fortsette å kjempe mot deponi for farlig avfall. Import av avfall for deponering på urørte fjellområder er viktig å stoppe. Det vil fokuseres på sak og ikke på personer. Det er feil som ordfører i Molde uttaler at dette vil være en slutt.

Her er hva besøkende som kommer til Molde ser:

Bilde av budskapet
Bildet fra hovedveien

Ord er null – Handling er gull

Motsatt vei vil besøkende til kommunen lese: Ord er null – Handling er gull.

 • Det er bekymringsfullt med politikere som går bort fra valgløfter.
 • Det er bekymringsfullt med feil i saksbehandlingen.
 • Det er bekymringsfullt med forsøk på å hindre et flertall i kommunestyret med feilaktige tolkninger av kommuneloven.
 • Det er bekymringsfullt at utbygger tar seg tilrette med bygging av deponi uten tillatelser.
 • Det er bekymringsfullt med truslene som er fremsatt i saken.

Kampen mot deponi vil fortsette uansett utfall

Vil politikerne stå ved sine lovnader?

Vil politikerne som tidligere har flagget sin motstand og blitt gitt tillit av folket stå ved sine lovnader, eller vil de velge ut fra det som nå gavner dem selv og deres egen posisjon?

Tingvollfjorden

Leserbrev fra Styrkar Gagnat

Er det nå i anledning behandlingen av deponisaken på Raudsand at de politiske partiene i Nye Molde kommunestyre skal vise hva de står for i forhold til miljøet nå og for fremtidige generasjoner, og i forhold til egen befolkning og sine naboer som vil bli bli berørt? Vil politikerne som tidligere har flagget sin motstand og blitt gitt tillit av folket stå ved sine lovnader, eller vil de velge ut fra det som nå gavner dem selv og deres egen posisjon?

Gir kommunestyret tillatelse vil det berøre mange på en måte som skaper utrygghet og som skaper mistillit, ikke bare for de som berøres i dag, men også for de som kommer etter oss.

Trygghet og tillit har vært bærende for utviklingen av det gode samfunn vi har i dag, og en svekkelse av dette kan raskt koste oss dyrt. Beslutningen kommunestyret treffer har derfor en større betydning enn det å gi profittører anledning til å drive innbringende og risikofylt virksomhet. Vi er i en tid der økonomer har advart mot at vi kan stå overfor en betydelig økonomiske nedgang, noe som kan skape utfordringer for forsvarlig drift og det å være i stand til å verne miljøet.

Molde kommune har blitt forelagt muligheten for arbeidplasser og inntekter, men har de blitt til del likeverdig informasjon om hvilke kostnader de negative konsekvensene kan ha? Jeg håper alle representantene i Molde kommunestyre har lest og forstått de risikovurderinger som er utarbeidet for de planlagte tiltakene på Raudsand, og forstår hvilket ansvar de har! Nei til deponi ble i alle fall min konklusjon etter å ha lest utredningene!

Vil skalere ned Raudsand-anlegg

Bergmesteren Raudsand informerer Molde kommune om at dei vil skalere ned kraftig det planlagde anlegget for gjenvinning av uorganisk farleg avfall på Raudsand. Dei informerer om dette i forkant av behandlinga i kommunestyremøtet torsdag, og skriv at nedskaleringa i stor grad møter innvendingane mot deponi-planane. Planane var at anlegget skulle kunne ta imot store mengder svovelsyre på Raudsand, men no har den største leverandøren av dette avfallet, Krono Titan i Fredrikstad, funne ei anna løysing enn Raudsand, og dermed kan dei lage eit mindre anlegg, opplyser Bergmesteren.

https://www.nrk.no/mr/vil-skalere-ned-raudsand-anlegg-1.15162061