Miljødirektoratet med 6 avvik på Real Alloy Rød

Miljødirektoratet gjennomførte tilsyn på Real Alloy Rød den 30. mars 2022. Direktoratet rapporterte om 6 avvik på bedriften og avvikene må rettes snarest. Det varsles en tvangsmulkt på kr 400 000 om avvikene ikke rettes.

Manglende etterlevelse av lov

Avvik er manglende etterlevelse av krav fastsatt i lov. Miljødirektoratet ser alvorlig på omfanget av avvikene som ble avdekket.

Varsel om tvangsmulkt på 400 000 kroner

For avvikene varslet Miljødirektoratet om tilsammen kr 400 000 kroner som vil påløpe hvis avvikene ikke rettes.

Avvik: Mangler program for utslippskontroll

Real Alloy Rød kunne ikke vise til et måleprogram som var oppdatert siden 2017. Målerogrammet er ikke lengre i bruk. Programmet er ikke oppdatert og dekkende for hvordan virksomheten måler sine utslipp i dag, og tilfredsstiller ikke kravene til program for utslippskontroll. Virksomheten mangler dermed et fungerende program for utslippskontroll.

Avvik: Mangler tiltak for å forhindre avrenning av farlig avfall

Real Alloy Rød lagrer filterstøv i big bags utendørs. Lagringsområdet har ingen vegger som hindrer at lekkasjer av filterstøv blåser bort med vinden eller oppsamling av avrenning.

Presset saltslagg lagres i former til avkjøling utendørs i et område uten tett dekke og oppsamling.

Saltlageret har ikke avtrekk som håndterer støv og hadde en stor åpning i østre vegg. Veggen manglet port. Transporten av saltslagget fører til at saltslagg kommer ut på området.

Avvik: Mangler kjennskap til regelverk

Bedriften kunne ikke vise at de har oversikt over krav som er viktig. Det gjelder hva et program for utslippskontroll skal inneholde, hvilke krav som gjelder for lagring og håndtering av farlig avfall og kart over lagret avfall

Avvik: Utslipp av farlig avfall

Under befaring ble det observert et hull i lageret hvor saltslagg flyter ut av hullet. Bedriften opplyste om at de var kjent med dette og at det ikke er av nyere dato.

Varsel om tvangsmulkt

Miljødirektoratet varsler vedtak om tvangsmulkt på tilsammen 400 000 kroner om avvikene ikke rettes innen 30. juni 2022.

Miljødirektoratet gjennomførte i mars tilsyn på Real Alloy Raudsand. Her fant direktoratet fem avvik og trakk tilbake importtillatelsen på farlig avfall.

Kilde:

https://neitilgiftdeponi.files.wordpress.com/2022/05/20220422-rapport-etter-tilsyn-real-alloy-avd.-rod.pdf

Real Alloy ber om møte for å søke om produksjonsøkning

Etter et uanmeldt tilsyn fra Miljødirektoratet på Real Alloy Raudsand jobber ledelsen med å søke om en produksjonsøkning på Raudsand. Tilsynet førte til fem avvik og varsel om tvangsmulkt på tilsammen en million kroner.

Det er en konsulent fra Bergfald Miljørådgivere som ber om et uformelt møte med Miljødirektoratet. Sammen med en av lederne fra Real Alloy i Tyskland ba de om et snarlig møte for å sende søknad om produksjonsøkning.

Samtidig sendte Miljødirektoratet en inspeksjonsrapport som påviste fem avvik og varslet en samlet tvangsmulkt på 1 000 000 kroner. Miljødirektoratet svarte på ønsket om møte om at de vil avvente diskusjon om søknad inntil etterspillet fra tilsynet på Raudsand er mer avklart.

Krever økte utslipp

Tidligere har Real Alloy varslet umiddelbar produksjonsstopp på Raudsand og Rød hvis ikke Miljødirektoratet øker tillatelsen til utslipp.

Forurenser Tingvollfjorden

Betydelig forsøplingseffekt

Langvarig overskridelse av tillatelse

Real Alloy på Raudsand vil søke om fornyet import av farlig avfall

Miljødirektoratet fjernet den 21. april 2022 importtillatelsen for import av farlig avfall til Real Alloy Raudsand. Bakgrunnen var flere alvorlige avvik fra utslippstillatelsen.

Miljødirektoratet ga den 6. april 2022 beskjed om at de vurderte å stanse mottak av avfall på bedriften. 15 dager senere slettet Miljødirektoratet samtykket til import av farlig avfall.

Store mengder rester etter farlig avfall til fjorden

Miljødirektoratet har i mange år gitt tillatelse til import av store mengder farlig avfall til Raudsand. Behandlingen på Raudsand har tilført fjorden store mengder med rester etter det farlige avfallet. Et utslipp som tilfører fjorden store mengder prioriterte miljøgifter sammen med andre rester av det farlige avfallet. Miljødirektoratet stoppet importtillatelse på 34 000 tonn saltslagg for sesongen 2022/2023 på grunn av flere alvorlige avvik.

Når Real Alloy har ordnet opp i avvikene vil de søke om å gjenoppta importen av saltslagget.

Langvarig overskridelse av tillatelse

Real Alloy har overskredet utslippstillatelsen i lang tid. Miljødirektoratet har i alle år mottatt verdiene som viser overskridelse av utslippstillatelsen fra bedriften. Først nå i april 2022 reagerte endelig Miljødirektoratet og stoppet import av avfall og varslet tvangsmulkt.

Forsidefoto: Real Alloy på Raudsand i Molde kommune april 2022

Miljødirektoratet utførte et uanmeldt tilsyn av virksomheten til Real Alloy på Raudsand i Molde kommune i mars 2022. Direktoratet meldte om fem avvik. Et av avvikene er at bedriften har et pH-utslipp som ikke er i tråd med tillatelsen. Avvik er manglende etterlevelse av lov eller forskrift. En gjennomgang av tilgjengelige målinger utført fra 2017 og frem til i dag viser overskridelser på alle målinger av pH i utslippet fra bedriften.

Overskridelser i årene 2017 – 2022

I alle rapporter siden 2017 er det konsekvent gjennomført utslipp av vann til fjorden over tillatt verdi. I 2017 stoppet Miljødirektoratet bedriften på grunn av lukt. Selv i prøveperioden etter stoppen i 2017 var det overskridelser før bedriften fikk starte opp igjen. Alle rapporterte målinger viser overskridelser. Våren 2022 meldte Miljødirektoratet endelig avvik på overskridelsen av utslippstillatelsen, og varslet en tvangsmulkt på tilsammen kr 1 000 000 på de fem avvikene.

Fra Miljødirektoratets rapport etter tilsyn 17. mars 2022

Overskridelser i 2021

Real Alloy’s to målinger i 2021 viser pH-verdier på over 10. Miljødirektoratet opplyser at også bedriftens interne måling av pH viser for høye verdier.

Fra egenkontrollrapport for 2021 for Real Alloy Raudsand. pH målingene er satt som > 10 i de to målingene utført av Sintef.

Overskridelser i 2020

Real Alloy’s målinger i 2020 viser pH-verdier med en middelverdi på 10,5 med høyeste pH-verdi målt til 10,7.

Fra egenkontrollrapport for 2020 for Real Alloy Raudsand

Overskridelser i 2019

Real Alloy’s målinger i 2019 viser pH-verdier med en middelverdi på 10,8. Målingene er målt kontinuerlig med en pH-verdi på 10,8.

Fra egenkontrollrapport for 2019 for Real Alloy Raudsand

Overskridelser i 2018

Real Alloy’s 8 målinger i 2018 viser pH-verdier med en middelverdi på 10,6. Høyeste målt pH-verdi er på 10,8.

Fra egenkontrollrapport for 2018 for Real Alloy Raudsand

Overskridelser i 2017

Miljødirektoratet sendte en tilbakemelding på egenkontrollrapport fra Real Alloy for året 2017. Miljødirektoratet hadde stanset driften i begynnelsen av 2017 . I prøveperioden etter stansen hadde bedriften flere avvik fra utslippstillatelsen. Miljødirektoratet påpekte allerede på dette tidspunktet at det har vært flere overskridelser av pH i utslippet til vann.

Fra en tilbakemelding fra Miljødirektoratet på egenkontrollrapport for 2017

pH-verdi

pH-skalaen er en logaritmisk skal som betyr at pH 11 er 10 ganger mer basisk enn pH 10. NIVA skriver i 2016 studie om pH i utslippet fra Real Alloy:

 • Vi (NIVA) antar at biologiske effekter vil kunne inntreffe når pH overstiger 8,5-9.
 • For å unngå slike effekter må utslippet fortynnes.
 • pH på 8,1-8,3 er ansett som normalt for sjøvann.
 • En pH på både 10 og 10,5 i åpne vannmasser i en fjord anses imidlertid som et betydelig avvik i forhold til normalen for sjøvann.
 • Endringer i pH ut over det som er normalt for sjøvann kan ha en direkte effekt på organismene som eksponeres.

Betydelig forsøplingseffekt

Miljødirektoratet var på uanmeldt tilsyn på Real Alloy Raudsand i slutten av mars 2022. Direktoratet påpekte fem avvik og varslet tvangsmulkt på til sammen en million kroner. Miljødirektoratet varsler om stans hvis ikke renholdet er tilfredsstillende.

Forsidefoto: Støvsky av aluminiumoksid og store mengder støv på bedriftsområde. Foto: Miljødirektoratet

Miljødirektoratet anser forsøplingseffekten som betydelig

Omfanget av støv på anlegget er så omfattende at Miljødirektoratet anser forsøplingseffekten som betydelig.

Omfattende historikk

Miljødirektoratet ser svært alvorlig på renholdssituasjonen på anlegget. Real Alloy Raudsand har en omfattende historikk med manglende oppfyllelse av vilkårene i tillatelsen.

Bedriften skal ha regelmessig rengjøring av bedriftsområdet, men kunne ikke dokumentere når bedriftsområdet har blitt feiet.

Medfører avrenning til sjø

Rundt området ved knusehallen var overvannsystemet gått tett grunnet aluminiumoksid i systemet. Dette medførte at hadde dannet seg en stor vanndam. Dette ble også observert hauger med snø ved kai som var forurenset med aluminiumoksid. Når snøen smelter vil det medføre avrenning av aluminiumoksid til sjø.

Støvsky av aluminiumoksid og store mengder støv på bedriftsområde. Foto: Miljødirektoratet

Store støvskyer

Det ble videre observert flere store støvskyer som medførte at støvet ble spredd på utsiden av bedriftsområdet, blant annet til sjø. Dette er et ulovlig utslipp.

Kilde:

https://neitilgiftdeponi.files.wordpress.com/2022/04/20220406-realalloy-inspeksjonsrapport.pdf

Real Alloy Raudsand varsles om stans i avfallsmottak: –⁠ Forurenser Tingvollfjorden

Forsidefoto: Miljødirektoratet var nylig på uanmeldt tilsyn hos virksomheten, der flere mangler ble avdekket. Her et bilde fra lagerhallen, der porten ikke kunne lukkes på grunn av for mye aluminiumoksid i denne delen av hallen. Foto: Miljødirektoratet.

Trekker tilbake samtykke

Real Alloy Raudsand importerer saltslagg fra Storbritannia. Siden saltslagg regnes som farlig avfall, må virksomheten ha samtykke fra Miljødirektoratet for å importere råstoff.

– Etter en totalvurdering av situasjonen har vi besluttet å trekke samtykket til import med umiddelbar virkning. Det betyr at bedriften må søke på nytt før de eventuelt kan få samtykke til å ta imot avfall fra utlandet, opplyser Miljødirektoratet.

(Pluss-artikkel)

https://www.auraavis.no/uanmeldt-tilsyn-avdekket-store-mangler-real-alloy-raudsand-varsles-om-stans-i-avfallsmottak-forurenser-tingvollfjorden/s/5-5-358321

Real Alloy frakter over 50 000 tonn avfall med bil og brenner 1 020 tonn propan

Real Alloy på Rød bruker store mengder propan for å smelte om aluminium. I 2021 brenner bedriften 1 020 tonn med propan. Forbrenningen tilsvarer et utslipp på 3 060 tonn CO2. Over 5o ooo tonn avfallsprodukter og produkter fraktes til og fra bedriften med bil gjennom Eidsvåg.

Forsidefoto: Utslipp til luft fra Real Alloy Rød

Brenning av propan og stor biltrafikk gir store CO2 utslipp

Forbrenningen av 1 020 tonn propan tilsvarer en effekt på 13 158 MWh og et CO2 utslipp på 3 060 tonn. Bedriften bruker i tillegg 3 508 MWh elektrisk kraft. Sammen med bilfrakt av over 50 000 tonn har bedriften store utslipp av CO2.

Produksjonen på Rød

Real Alloy Rød smeltet i 2021:

 • 29 991 tonn Aluminiumdross
 • 6 706 tonn Ulakkert aluminiumsskrap
 • 222 tonn Lakkert aluminium

Til sammen gir dette 36 919 tonn aluminiumsskrap. Produsert mengde med aluminium er oppgitt til 19 455 tonn. Bedriften brukte 5 676 tonn med tilsatsstoff i produksjonen (flussmiddel). 850 tonn med filterstøv sendes til NOAH på Langøya for sluttdeponering.

Over 50 000 tonn fraktes gjennom Eidsvåg med bil

Aluminiumsskrap, propan, flussmiddel, metaller, saltslagg og filterstøv transporteres med bil. 15 867 tonn med saltslagg sendes til søsterbedriften på Raudsand med lastebiler gjennom Eidsvåg og Raudsand. 850 tonn med filterstøv sendes til NOAH. Totalt fraktes over 50 000 tonn gjennom Eidsvåg med bil.

Informasjonen ovenfor er hentet fra bedriftens egenkontrollrapport for 2021.

Informasjon om produksjonen

Informasjonen er hentet fra Tilstandsrapport Fase 1 utarbeidet av COWI.

Aluminiumsdrosset lastes fra råvarelager til produksjonshall og tilsettes salt i form av NaCl/KCl før omsmeltning. Verket har tre roterende ovner, som fyres med propan i såkalte «oxy-fuel» brennere. Under slagging og tapping tippes ovnen fremover.

Aluminiumen lagres i ferdigvarehallen. Restproduktet saltslagg (EAL
100308) lagres på saltslagglageret til avkjøling. Dette mellomproduktet blir også behandlet som farlig avfall da det inneholder Na2O. Stoffet er klassifisert som etsende. Når saltslagget er nedkjølt kjøres det med bil til Raudsand for videre behandling.

Avtrekk fra produksjonen kjøres igjennom filteranlegg hvor det tilsettes Ca2OH. Filterstøvet (EAL 100320) som generes, sendes til NOAH. Filterstøvet behandles som farlig avfall på grunn av innhold av etsende irriterende stoffer. Innen det sendes til NOAH lagres filterstøvet i bigbags utenfor bedriften.

Lagring av filterstøv utendørs

Fortsatt store utslipp til fjorden

Real Alloy på Raudsand fortsetter med store utslipp av miljøgifter til fjorden. Utslippene dokumenteres fra egenkontrollrapport for 2021. Utslipp av Kobber og Suspendert stoff viser en betydelig økning i forhold til tidligere år. Økning i utslippet fører til at miljømålene for fjorden ikke nås.

Forsidefoto: Stor økning i behandling av Saltslagg

Utslipp av Kobber

Utslipp av Kobber til Tingvollfjorden er en av hovedårsakene til den dårlige miljøtilstanden. Utslippene av Kobber fra Real Alloy i 2021 var på 897 kg. Utslippet i 2020 var på 1170 kg, nesten dobbelt så mye som den tidligere utslippsgrensen på 600 kg. Utslippsgrensen på 600 kg var gjeldende frem til 10. september 2020. Miljødirektoratet har ennå ikke pr 27. mars 2022 oppdatert utslippstillatelsen.

Kilder: Real Alloy og Miljødirektoratet

Innholdet av kobber i sedimentene er en av hovedårsakene til at fjorden har dårlig kjemisk tilstand.

Utslipp av Bly

Grensen for utslipp av bly er på 4 kg årlig. Utslippet i 2021 3,5 kg og i 2020 på 3,4 kg. Hele tiden like under tillatt utslippsmengde.

Kilder: Real Alloy og Miljødirektoratet

Utslipp av Krom

Krom er en prioritert miljøgift. Å importere store mengder saltslagg for å sende miljøgiften Krom er svært betenkelig. Utslippet fra Real Alloy var i 2021 på 9,52 kg og er økende.

Kilder: Real Alloy og Miljødirektoratet

Stort utslipp av suspendert stoff til fjorden

Tillatelsen til Real Alloy for utslipp av Suspendert stoff var i tillatelsen frem til 2020 på 27 000 kg. I 2021 oppgir bedriften et utslipp på 60 000 kg. I 2020 rapporterte bedriften et utslipp på 87 800 kg. I 2019 rapporterte Real Alloy et utslipp av Suspendert stoff til fjorden på 37 940 kg. Alle årene langt over tidligere tillatelse. Miljødirektoratet har ennå ikke pr 27. mars 2022 oppdatert utslippstillatelsen.

Kilder: Real Alloy og Miljødirektoratet

Natrium

Utslipp av Natrium er i 2021 på 4 700 tonn etter en topp i 2020 pål 6 860 tonn. I 2019 var utslippet av Natrium på 489 tonn. Årsaken til lavere utslipp i 2021 etter en større produksjon er uforklarlig. Men kun to målinger av utslippet kan være årsaken.

Kilder: Real Alloy og Miljødirektoratet

Nikkel

Utslippet av Nikkel var ikke rapportert før i 2020. Utslippet av miljøgiften Nikkel var i 2021 på 36,2 kg over en fordobling fra 2020. En variasjon som vanskelig kan forklares.

Kilder: Real Alloy og Miljødirektoratet

Høye nivå av miljøgifter i fjorden

Frakt av farlig avfall i fem døgn til Raudsand i Molde

Skipet Wilson Amsterdam forlot Sør-Wales søndag 20. mars. Fredag 25. mars etter fem døgn til havs kom skipet inn fjorden til Raudsand i Molde kommune. Skipet seiler under Barbados-flagg og frakter farlig avfall. Rester av avfallet vaskes ut i fjorden.

Forsidebilde: Wilson Amsterdam ankommer Raudsand 25. mars kl 12:55

Norge tillater utslipp til sjø, forurensningen i fjorden øker

Norge tillater utslipp som inneholder miljøgifter til sjø etter behandling av saltslagg. Miljødirektoratet i Norge tillater utslipp til en fjord som har dårlig økologisk tilstand og dårlig kjemisk tilstand. En frakt på over 1000 nautiske mil i skip med utslipp som fører til en forverring av miljøtilstanden i fjorden.

Deler av reiseruten til Wilson Amsterdam

Gratis å fylle fjorden med avfallsrester

Det finnes ingen avgift på å sende restene etter avfallet til fjorden. Bedriften som eksporterer det farlige avfallet oppgir at det ikke er kostnader forbundet med dumping av restene til fjorden.

Høye nivå av miljøgifter i fjorden

NIVA har gjennomført en vannovervåking på oppdrag fra Real Alloy med undersøkelse av blåskjell i 2021. Undersøkelsen viser en forhøyet konsentrasjon av miljøgifter i blåskjell hvis det sammenlignes med andre fjorder.

Rapporten om vannovervåking med undersøkelse av blåskjell er utarbeidet av NIVA (Norsk institutt for vannforskning) og publisert 28. februar 2022. Link til rapporten ligger til slutt.

Miljøgifter overskrider EUs miljøkvalitetsstandard

Fra NIVA vannovervåking i 2021: «Blåskjell på alle de fem stasjonene har konsentrasjoner av arsen og kvikksølv som overskrider de foreslåtte EQS-verdiene. Konsentrasjonen av krom overskrider den foreslåtte EQS-verdien på stasjon SU4«. EQS (Environmental Quality Standard) er en miljøkvalitetsstandard for EUs prioriterte miljøgifter.

Miljøgifter overskrider norsk referanse for miljøgifter

Fra NIVA vannovervåking i 2021: «I blåskjellene fra overvåkingen i 2021 ble PROREF overskredet for arsen (ved alle stasjoner, krom (ved tre stasjoner), nikkel (ved fire stasjoner) og sink (ved én stasjon). På blåskjellstasjonene SU1 og SU3 som er mest representative for vannforekomsten, var det overskridelser av PROREF-verdiene for arsen og nikkel, samt for krom ved SU3«. PROREF (Norwegian provisional high reference contaminant concentration) er en norsk referanse for miljøgifter.

Miljøgiftene krom, nikkel og sink var høyere i 2021 enn i 1987

Fra NIVA vannovervåking i 2021: «Blåskjell ble undersøkt i 1987 på stasjon 11 Øraneset» viser at «Nivåene av krom, nikkel og sink var noe høyere i 2021 ved blåskjellstasjon SU1 enn i 1987 ved Øraneset 1,5 km sør.«

Kvikksølvkonsentrasjoner overstiger ikke grenseverdiene

«Resultatene viser at de fem blåskjellstasjonene ble klassifisert til å være i «god» kjemisk tilstand fordi det ikke var konsentrasjoner av kvikksølv som oversteg grenseverdien for dette prioriterte stoffet.«

Utdatert informasjon

NIVA viser til industriutslipp – industrien som NIVA viser til er nedlagt

NIVA tegner inn industrianlegg med utslipp som en mulig forklaring på miljøgiftene. Innvik Sellgren og Berggren Angvik Fiskemat stoppet driften i 2013, Nordmøre Bioel gikk konkurs i 2009. NIVAs oversikt over industrianlegg må sies å være utdatert. Mangler NIVA og Miljødirektoratet oppdatert informasjon?

Real Alloy: «Avrenning fra åssidene»

Real Alloy leier inn en konsulent fra Bergfald Miljørådgivere. Konsulenten mener at det ikke er bevis for at Real Alloy er ansvarlig for de forhøyede verdiene. Konsulenten fra Bergfald mener at forurensningen kan stamme fra «avrenning i åssidene«.

Konsulent fra Bergfald Miljørådgivere i innsendt mail på vegne av Real Alloy

Økte utslipp

Real Alloy AS produserte 3500 m3 avløpsvann per dag i løpet av 280 virkedager i 2020 og det dreneres totalt 980 000 m3 avløpsvann til sjøvann. Utslippene til sjøvann har økt fra 2019 til 2020 for bly, kobber, natrium og suspendert tørrstoff. Hovedkomponentene i bedriftens nåværende avløp er metaller, ammonium og salt (NaCl, KCl), og utslippet har høyt pH-nivå i forhold til naturlig sjøvann

Bergmesteren Raudsand AS har utslipp av metaller, PAH-16, klorid, og materiale som kan medføre biologisk oksygenforbruk (BOF) og kjemisk oksygenforbruk (KOF).

Kilde:

Tiltaksorientert vannovervåking etter vannforskriften for Real Alloy AS i Tingvollfjorden. Undersøkelse av blåskjell i 2021 – NIVA

Import av farlig avfall øker – utslippene øker

Real Alloy på Raudsand i Molde kommune importerer farlig avfall fra Wales. I perioden 1. mars 2022 til 28. februar 2023 vil bedriften motta 34 000 tonn farlig avfall fra Waunarlwydd i Wales. Avfallet vil fraktes i fire til fem døgn til Raudsand på 14 båtlaster over havstrekninger fra sør i Wales, over Stadt og inn Nordmørsfjorden til bedriften i Molde kommune.

Forsidebilde: Real Alloy på Raudsand i Molde kommune november 2021.

Import av farlig avfall øker

Siste år hadde bedriften en tillatelse til import av farlig avfall bare fra Wales på 30 000 tonn. I år økes den til 34 000 tonn. Bedriften mottar også store mengder farlig avfall fra andre norske og utenlandske bedrifter.

40 % til fjorden

Vedlegg til eksport/import meldingen datert 16. februar 2022

Restene etter behandling av det ikke-gjennvinnbare restavfallet (The planned method of disposal for the non-recoverable fraction after recovery) er å slippe restavfallet ut i fjorden (Permitted discharge to fjord). Det er i dokumentet oppgitt at 40 % restavfall (non-recoverable waste) slippes ut i fjorden.

Kilde:

Import notification – overføring fra britiske myndigheter

Real Alloy planlegger en økning av miljøutslipp

Real Alloy på Raudsand i Molde kommune planlegger en stor økning av produksjonen. Det søkes om en økning som er 300 % større enn gjennomsnittlig produksjon i årene 2012 -2019. Firmaet vil søke om tillatelse til økte utslipp. Utslippene vil økes til en allerede sterkt forurenset fjord.

Forsidefoto: Et bilde av Real Alloy på Raudsand i en rapport som Miljødirektoratet holder hemmelig

Fra et referat skrevet av Miljødirektoratet 2. februar 2022.

300 % produksjonsøkning

Real Alloy Raudsand vil søke om å behandle 60 000 tonn saltslagg årlig. Gjennomsnittlig produksjon i årene 2012 -2019 var på ca 20 000 tonn årlig. Økningen i produksjonen vil være på 300 % av gjennomsnittlig farlig avfall behandlet i årene 2012 – 2019. Saltslagg defineres som farlig avfall. Det meste av det farlige avfallet er importert fra land utenfor EU.

Forurensningsgrensen overskrides

Real Alloy opplyser: «En slik økning kan medføre at noen av forurensningsgrensene i tillatelsen overskrides» og at det er «Aktuelt å søke om en midlertidig tillatelse til økte utslipp».

Antall tonn saltslagg til behandling på Raudsand. Verdiene frem til 2019 er fra Miljødirektoratet. Verdiene i år 2022 er planlagt maksimal produksjon.

Massiv økning i skipsanløp

Oversikt over skipsanløp til Raudsand i perioden 2012-2021. Kilde: Kystverket/Kystinfo
Oversikt over bruttotonnasjen til skip som anløp Raudsand i perioden 2012-2021. Kilde: Kystverket/Kystinfo

115 timer i reisetid med farlig avfall til Raudsand

Skipet Wilson Clyde ankom Raudsand i Molde kommune med nesten 3 000 tonn saltslagg natt til søndag 27. februar 2022. Saltslagg er farlig avfall og rester etter smelting av forskjellig aluminiumsskrap.

Skipet brukte nesten 5 døgn eller 115 timer på reisen. Skipet seilte rundt Storbritannia og gjennom den engelske kanal før skipet ankom Raudsand i Molde kommune.

Utslipp av restavfall til fjorden

Etter behandling av det farlige avfallet på Raudsand slippes restene av avfallet ut i nordmørsfjorden. Det slippes ut 40 % eller over 1 000 tonn med rester av avfallet.

Nei til Giftdeponi omtalte denne skipsfrakten fra Waunarlwydd i Wales i en tidligere artikkel.

Stor produksjonsøkning på Real Alloy

Real Alloy på Raudsand i Molde kommune har fordoblet produksjonen. Bedriften behandler farlig avfall først og fremst fra Storbritannia. Produksjonsøkningen fører til økte utslipp til fjorden. En fjord som er forurenset. Produksjonen i 2020 er fordoblet i forhold til gjennomsnittlig produksjon i årene 2012 til 2019.

Diagram: Oversikt over behandlet saltslagg på Real Alloy i årene 2012-2020.

Stort utslipp av natrium. Utslippet utgjør 15 % av behandlet avfall

I produksjonsåret 2020 hadde Real Alloy et utslipp til fjorden på 6 860 tonn Natrium. Utslippet utgjør 15 % av alt behandlet saltslagg. Utslippet i 2020 er større enn summen av årene 2015 til 2019.

Kilde: norskeutslipp.no

Stor økning i utslipp av miljøgiften kobber

Real Alloy hadde et utslipp av kobber i 2020 på 1 170 kg. Et utslipp som er fordoblet i forhold til tidligere tillatelse. Tidligere tillatelse var på 600 kg. Miljødirektoratet har ikke fastsatt noen ny utslippsgrense. Utslippet i 2020 er femdoblet i forhold til snittet i årene 2013 – 2019.

Kilde: norskeutslipp.no

Økning i utslipp av suspendert stoff

Real Alloy øker utslipp av suspendert stoff. Utslippet i 2020 er 3 ganger større enn snittet av utslippet i de fire årene fra 2016 til 2019.

Kilde: norskeutslipp.no

Kilde:

https://www.norskeutslipp.no/no/Diverse/Virksomhet/?CompanyID=5132

https://neitilgiftdeponi.com/real-alloy/

Internasjonal avfallstrafikk til Raudsand

Fredag 4. februar 2022 ankom et nytt skip til farlig avfallsbedriften Real Alloy på Raudsand i Molde kommune. Skipet kom fra Immingham i England. Skipet reiser videre til Kotka i Finland. Forrige skipsanløp til Raudsand fra Storbritannia var for 9 dager siden.

Bilde: Skipet Prima Viking ankommer Raudsand

Skipet Prima Viking forlot havna i Immingham i nærheten av Grimsby på østkysten av Storbritannia. Skipet brukte 4 døgn på overfarten.

Reiserute for Prima Viking. Skipet forlot Immingham 1. februar 2022
Reiserute fir Prima Viking fra Raudsand. Skipet forlot Raudsand 5. februar 2022 og beregnet ankomst til Kotka i Finland er 10 februar kl 18:00.

Prima Viking

Skipet Prima Viking var bygd i 1999 og er 23 år gammelt. Bilder av båten utenfor Raudsand viser utslipp av eks0s fra skipets motor.

Prima Viking utenfor Raudsand 4. februar 2022

Miljødirektoratet godkjenner alle utslipp fra bedriften

Utslippene / deponeringen fra bedriften er godkjent av Miljødirektoratet. Direktoratet godkjenner økte utslipp. Nei til Giftdeponi har aldri påstått av utslippene /deponeringen er ulovlig.

Rester etter behandling av restavfall slippes ut til fjorden

Real Alloy – samleside

Fullastet skip med spesialavfall til Raudsand

Skipet Wilson Alicante ankom onsdag 26. januar 2022 kl 12 Raudsand med spesialavfall fra Briton Ferry i Wales. Avfallet sendes fra en fabrikk for omsmelting av restavfall i Waunarlwydd utenfor Swansea i Wales. 40 % av restavfallet deponeres i Tingvollfjorden.

Foto: Wilson Alicante legger til kai ved Real Alloy på Raudsand med spesialavfall. Fiskeoppdrett i bakgrunnen.

1 000 tonn deponeres i fjorden

Siste året har det vært 16 skip som har ankommet Raudsand med farlig avfall fra utlandet. Skipet bruker 4,5 døgn på turen fra Wales til Raudsand. Etter en behandling og vasking av avfallet på Raudsand fraktes aluminiumsrestene videre. 40 % eller 1 000 tonn av avfallsrestene fra dette skipet deponeres i fjorden sammen med miljøgifter.

Wilson Alicante på vei inn fjorden med flytebrua på Bergsøya og Freikollen i bakgrunnen.

Saltslagg fra Wales til Raudsand

Real Alloy på Raudsand i Molde kommune tar imot store mengder saltslagg fra Wales. Saltslagget er rester etter smelting av aluminiumsavfall. På Raudsand behandles saltslagget videre før aluminiumsrestene sendes for behandling. Avfallsrestene er miljøgifter som deponeres i fjorden.

29.1.2022: Redigert navn på båt.

Saltslagg fra Wales til Raudsand

Video av forurenset utslipp Real Alloy 2021

Video fra lasting av båt i 2021

Samleside om Real Alloy:

Real Alloy – en samleside

Real Alloy – en samleside

Nei til Giftdeponi har organisert et utvalg av kilder på en egen side. Kildene er informasjon og dokumentasjon av innlegg publisert av Nei til Giftdeponi.

Real Alloy på Raudsand behandler restavfall fra restavfall. Avfallet er karakterisert som farlig avfall. 40 % av avfallet deponeres i fjorden. Deponering av avfallet i fjorden er uten kostnad for bedriften.

https://neitilgiftdeponi.com/real-alloy/

Ny båtlast fra Wales med farlig avfall

Onsdag 26. januar 2022 kommer en ny båtlast med farlig avfall til Raudsand. Båten kommer fra Wales lastet med 2 450 000 kg Saltslagg. 1 000 000 kg (1 000 tonn) av restene av det farlige avfallet slippes ut i fjorden. Fjorden brukes som deponi for miljøgifter.

Foto: Wilson Alicante ankommer Raudsand 26. januar 2022 lastet med farlig avfall

Grønnvasking

Wilson Alicante losset farlig avfall på Raudsand 24. oktober 2020. Hele 16 skipslaster har i mellomtiden ankommet Raudsand for grønnvasking av avfall og forurensning av fjorden.

Saltslagg fra Wales til Raudsand

Real Alloy på Raudsand i Molde kommune tar imot store mengder saltslagg fra Wales. Saltslagget er rester etter smelting av aluminiumsavfall. På Raudsand behandles saltslagget videre før aluminiumsrestene sendes for behandling. Avfallsrestene er miljøgifter som deponeres i fjorden.

Tingvollfjorden er dumpingplass for rester etter britisk farlig avfall

Real Alloy oppgir til myndighetene i Wales at 40 % av avfallet ikke kan gjenvinnes. Restene etter det farlige avfallet slippes ut og deponeres i fjorden. Miljødirektoratet bekrefter bedriftens opplysninger.

Samleside om Real Alloy:

Når Miljødirektoratet Abdiserer

Miljødirektoratets oppgave er å forvalte natur og hindre forurensning. Miljødirektoratet mangler oppfølging av forurensning på Raudsand i Molde kommune.

Forsidebilde: Deler av industriområdet på Raudsand med bedriftene Real Alloy og Veidekke november 2021

Noen av direktoratets oppgaver

 • Miljødirektoratet skal sikre ett godt kunnskapsgrunnlag.
 • Miljødirektoratet skal følge opp de nasjonale miljømålene.
 • Miljødirektoratet fører tilsyn for å sikre at krav og regler blir fulgt.

Miljødirektoratet og Raudsand

https://www.miljodirektoratet.no/om-oss/

På Raudsand i Molde kommune er det både ny og gammel forurensning. Miljødirektoratet følger ikke opp nasjonale mål men tillater nye og større utslipp av miljøgifter. Miljødirektoratet mottar varsel og svarer at det ikke er deres ansvarsområde. Miljødirektoratet henviser ikke til eller orienterer ansvarlig myndighet.

Har Miljødirektoratet abdisert?

Fra Årsrapport for Miljødirektoratet M-2039

Utslippene fra Real Alloy, deponiene og gruvene går alle sammen ut i samme rør i fjorden. Miljødirektoratet gir tillatelser som om det er egne utslipp og vurderer ikke helheten ved utslipp av flere giftige stoffer i samme utslipp. I konsekvensutredningen som er grunnlag for reguleringsplanen for området er utslippene for Real Alloy ikke vektlagt. Har Miljødirektoratet abdisert?

Dårlig Økologisk og Kjemisk tilstand

En undersøkelse fra NIVA (Norsk institutt for vannforskning) datert 7. oktober 2020 om miljøgifter og metaller i sedimentene i Tingvollfjorden utenfor Raudsand viser at tilstanden er forverret i forhold til tidligere undersøkelser.

Fra Årsrapport for Miljødirektoratet M-2039
Økologisk og Kjemisk tilstand til vannforekomsten karakteriseres som dårlig.

Tilstanden til fjorden utenfor Raudsand er forverret

Dobbelt utslipp av tillatt mengde

Kobber er en prioritert miljøgift. Real Alloy hadde en tillatelse til å slippe ut 600 kg pr år. Bedriften slapp ut det dobbelte av hva de hadde tillatelse til i 2020. Det er også vist en økning av den prioriterte miljøgiften Kobber i sedimentene i fjorden utenfor Raudsand. Miljødirektoratet tillater over en dobling i utslipp av miljøgiften kobber. Bedriften krever en økning på 250 % i forhold til tidligere grenser etter en stor produksjonsøkning i 2020.

Dumping av store mengder giftig prosessavfall i Tingvollfjorden

Avvik i utslippstillatelsen

Real Alloy bryter utslippstillatelsen. Miljødirektoratet ser mellom fingrene med avviket og vil gi bedriften en ny og større utslippstillatelsn.

Miljødirektoratet påpeker avvik

Avvik i utslippstillatelsen

Fordobling av miljøgiften PCB i fjorden på seks år

Fjordbunnen utenfor Raudsand er forurenset og det er en økning av miljøgiften PCB på fjordbunnen. Polyklorerte bifenyler (PCB) er en av verdens farligste miljøgifter. Stoffet er på listen over prioriterte miljøgifter og utslippene skulle vært stanset. PCB er akutt giftig for marine organismer. Innholdet i prøvene fra 2019 viser en fordobling i forhold til målingene i 2013.

Fra Årsrapport for Miljødirektoratet M-2039

Fordobling av miljøgiften PCB i fjorden på seks år

Hemmelighold av Miljødirektoratet

Miljødirektoratet hemmeligholder informasjon. Miljødirektoratet journalfører ikke dokument, uthuler innsynsretten og følger ikke offentlighetsloven.

Miljødirektoratet journalfører ikke dokument

Utslipp til fjorden er ikke Miljødirektoratets ansvar

Utslippene til fjorden som dokumenteres på bildet er ikke Miljødirektoratets ansvarsområde i følge en sjefingeniør i Miljødirektoratet.

Miljødirektoratet: Ikke vårt ansvarsområde

Deponi i LNF-område er ikke Miljødirektoratets ansvar

Miljødirektoratet påpeker at deponeringen av masse fra Deponi 2 til et LNF-område ikke er deres ansvar.

Deponi på myr

Miljødirektoratet påpeker at deponering av store mengder grus fra et forurenset område med masse direkte på ei myr ikke er Miljødirektoratets ansvarsområde. Miljødirektoratet henviser ikke til ansvarlig myndighet.

Utslipp av avfall ved lasting og lossing

Miljødirektoratet reagerer ikke på informasjon om utslipp ved lasting og lossing fra våren / sommeren 2021.

Sakene nevnt ovenfor er kun et utdrag.

400 % økning av utenlandske skipsanløp til Raudsand

16 skip ankom kaia til Real Alloy på Raudsand i Molde kommune i 2021 fra utenlandske havner. Dette er en økning på 400 % i forhold til snittet i årene 2012 til 2019. Registreringene av skipene er registrert hos Kystverket. Real Alloy tar i mot saltslagg som karakteriseres som farlig avfall. Restene etter restavfallet slippes ut i fjorden.

16 utenlandske skipsanløp med farlig avfall

Oversikt over skipsanløp til Raudsand i perioden 2012-2021. Kilde: Kystverket/Kystinfo

Dårlig Økologisk og Kjemisk tilstand

I 2021 er det registrert 16 utenlandske skipsanløp til Raudsand. Skipene ankommer med farlig avfall. På Raudsand behandles det farlige avfallet og restene slippes ut i fjorden. En vannforekomst som viser i følge Vann-Nett har en Dårlig Økologisk tilstand og Kjemisk tilstand.

59 skipsanløp fra europeiske havner

I perioden 2012 – 2021 har kystverket registrert 59 skipsanløp fra utenlandske havner. Totalt er 10 land representert. De siste årene er det trafikken fra Storbritannia som dominerer.

 • Storbritannia
 • Belgia
 • Tyskland
 • Island
 • Nederland
 • Polen
 • Danmark
 • Spania
 • Litauen
 • Færøyene
Oversikt over bruttotonnasjen til skip som anløp Raudsand i perioden 2012-2021. Kilde: Kystverket/Kystinfo

Utslipp med 1 170 kg av den prioriterte miljøgiften Kobber

Kobber er en prioritert miljøgift. Real Alloy hadde tillatelse til å slippe ut 600 kg pr år. Bedriften slapp ut det dobbelte av hva de hadde tillatelse til i 2020. Undersøkelser viser også en økning av den prioriterte miljøgiften Kobber i sedimentene i fjorden utenfor Raudsand.

Utslipp av kobber fra Real Alloy på Raudsand. Grensen var på 600 kg, Miljødirektoratet godtar overskridelsen 0g vil vedta en økt utslippsgrense.