Miljødirektoratet tillater økt pH i utslippet

Real Alloy Raudsand får tillatelse til å øke pH i utslippet til fjorden. Bedriften har i alle år brutt tillatelsen og Miljødirektoratet gir nå tilgivelse.

Forsidebilde: Støvsky av aluminiumoksid fra Miljødirektoratets tilsyn på Real Alloy i 2022.

Real Alloy Raudsand søkte høsten 2020 om å øke pH i utslippet til fjorden. Bedriften har i flerfoldige år brutt utslippstillatelsen med for høy pH. Miljødirektoratet meldte avvik på utslippet sommeren 2022.

Fra Miljødirektoratets endring av utslippstillatelse for Real Alloy Raudsand

Høringsuttalsene ikke vektlagt

Direktoratet gjennomførte en høring på å øke pH i utslippet. Høringsfristen om å øke pH i utslippet var 26. februar 2022. Et halvt år etterpå den 17. februar 2023 sendte direktoratet et forslag til utslippstillatelse uten å ta hensyn til høringsuttalene. Forslaget vil være det samme som endelig vedtak med å øke pH i utslippet til en pH på 10.5.

Utslippstillatelsen er midlertidig frem til utgangen av 2024, men bedriften vil sannsynligvis fortsette med samme utslipp også etter 2024.

Ny last fra Wales til Raudsand – utslippene av miljøgifter fortsetter

Torsdag 26. januar 2023 ankommer skipet Wilson Ghent Raudsand med 3 000 tonn farlig avfall. En stor del av avfallet deponeres i fjorden. Miljøgifter sendes til fjorden som prosessvann. Firmaet Real Alloy har i lang tid overskredet tillatelsen til utslipp. Ingen andre land i Europa tillater de samme utslippene av miljøgifter til en fjord eller til havet.

Forsidefoto: Skipet Wilson Heron ankommer Raudsand i september 2022 med Saltslagg fra Wales

Skipet Wilson Ghent på 3608 DWT forlot Briton Ferry utenfor Swansea i Wales kl 17:20 lørdag den 21. januar 2023. Skipet er lastet med Saltslagg som fraktes til Raudsand. På Raudsand vaskes salter og miljøgifter ut av det farlige avfallet og restene deponeres i fjorden. Forsiktige anslag angir at 40 % av avfallet deponeres i fjorden.

Skipet Wilson Ghent har startet frakten av farlig avfall til Raudsand. Posisjonen til skipet er kl 08:20 søndag 22. januar 2023.

Miljødirektoratet godtar overskridelser på tillatelsen

Miljlødirektoratet sendte ut et forslag den 7. juli 2022 om å gi tillatelse til en økning av pH i utslippet til fjorden. Et halvt år etterpå har Miljødirektoratet ennå ikke innfridd bedriftens ønske om en økning i utslippet. Bedriften fortsetter uansett å bryte utslippsgrensene på samme måte som de har gjort i alle år. Og Miljødirektoratet vil snart gi tillatelse til en økt pH i utslippet.

Miljødirektoratet setter ikke ny utslippsgrense for kobber

Innhold av kobber i sedimentene i fjorden er en av årsakene til at fjorden ikke oppnår god tilstand. Fram til 10. september 2020 var utslippstillatelsen på 600 kg pr år. Det tyske firmaet sendte inn en klage på utslippsgrensen, og Miljødirektoratet ga den 22. januar 2021 bedriften en ny tillatelse uten begrensning i utslippet av kobber, kun et ønske om en utredning.

Ingen ny utslippsgrense etter to år med saksbehandling

Bedriften Real Alloy skulle utrede utslippet av kobber og vise at utslippet av miljøgiftene ikke ville være skadelig for fjorden før en ny utslippsgrense ble fastsatt. To år etter har ikke Miljødirektoratet satt en utslippsgrense for kobber. Og bedriften fortsetter å slippe ut miljøgifter. Miljøgiftene som slippes ut til fjorden er årsaken til at avfallet defineres som farlig avfall.

Dokumenter om miljøgifter i fjorden

Avvik på Real Alloy

Arbeidstilsynet gjennomførte tilsyn hos Real Alloy på Rød 29. september 2022. Tilsynet medførte 6 avvik og 3 anmerkninger. Avvik er manglende etterlevelse av krav gitt i lov.

Forsidefoto: Røykutslipp fra Real Alloy Rød 2. august 2022. Bildet har ikke «direkte» sammenheng med tilsynet.

Tilsynsrapport fra Arbeidstilsynet datert 28. november 2022

6 Avvik og 3 anmerkninger

Tilsynet avdekket 6 avvik. Avvik er lovbrudd, Anmerkninger er forhold som Arbeidstilsynet mener det er nødvendig å påpeke, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Utvider med ny ovn

Real Alloy opplyser til Arbeidstilsynet at det jobber 21 personer på Rød. Det jobbes i en fem-skiftsordning. Det er tre ovner i dag. Produksjonen vil utvides med en ny ovn sommeren 2023. Den nye ovnen vil også bruke propan.

Miljødirektoratet med 3 avvik og 2 anmerkninger i 2019

Miljødirektoratet gjennomførte storulykketilsyn i 2019. Her påpekte direktoratet 3 avvik, 2 anmerkninger, 2 andre forhold og 2 pålegg. Miljødirektoratet har i følge bedriften ikke fulgt opp tilsynet fra 2019.

Mangler rutiner, system og risikovurderinger

Arbeidstilsynet avdekket avvik med manglende rutiner og system for å melde hendelser om storulykke. Risikovurderingene er ikke tilfredsstillende. Risiko tilknyttet eksplosjonsvern er mangelfull.

Brudd på Arbeidsmiljøloven

Arbeidstilsynet påpeker brudd på arbeidsmiljøloven om tiltak for å forebygge og begrense storulykker der farlige kjemikalier forekommer.

Utslipp fra Real Alloy er ikke omtalt i reguleringsendring

Samtidig som det er en reguleringsendring for industriområdet på Raudsand fortsetter frakt av store mengder farlig avfall til Raudsand fra utlandet. På Raudsand deponeres avfallsrestene i fjorden. 40 % av det farlige avfallet er avfallsrester og sendes til fjorden. Det store utslippet er ikke behandlet i reguleringsplanen, konsekvensanalyse eller ROS-analyse.

Forsidebilde: Skipet Wilson Aviles fra Swansea til Raudsand. Strekningen som er avmerket tilsvarer et døgns seilas.

Positivt for klima og miljø ?

Fra kommunedirektørens saksframlegg til reguleringsendring vedtatt i Molde kommunestyre 20. oktober 2022

Kommunedirektøren vurderer at planen har positive konsekvenser for klima og miljø i saksframlegget for reguleringsendring. Det er lite troverdig at utslipp som sørger for at fjorden opprettholder dårlig økologisk og kjemisk tilstand er positivt for klima og miljø.

Nytt skip med farlig avfall fra Wales

Wilson Aviles forlot Briton Ferry utenfor Swansea i Wales om ettermiddagen onsdag 23. november 2022 og ankommer Raudsand natt til tirsdag 29. november 2022. Skipet er til havs i fem og et halvt døgn. På grunn av storm går skipet mellom Orknøyene og Skottland. Skipet fortsetter sør for Shetland før det krysser stormen i Nordsjøen.

Avfallet fra Wales dekker halvparten av kapasiteten på Raudsand. Den andre halvparten kommer med lastebil. Klimautslipp i forbindelse med frakt til og fra Raudsand er ikke vurdert i reguleringsplanen.

Bare Norge slipper ut rester etter Saltslagg til hav eller fjord

Tingvollfjorden er dumpingplass for rester etter britisk farlig avfall

Moldes klimabløff

Real Alloy Rød økte CO2-utslippet med 74 % fra 2009 til 2021. Real Alloy Rød brenner 1 020 tonn propan i 2021. Forbrenningen gir 3 060 tonn CO2. Molde kommunestyre har vedtatt å redusere klimagassutslipp med 60 prosent i 2030 og 95 prosent innen 2050 i forhold til 2009-nivå.

Forsidebilde: Real Alloy Rød og utslipp.

På området Industri, olje og gass er det en økning i CO2 utslippet i Molde kommune på hele 158,6 % i 2020 sammenlignet med 2009. Real Alloy Rød står for nesten 60 % av CO2 utslippet i Molde kommune. Real Alloy Rød økte CO2 utslippet med 37 % fra 2016 til 2021. Fra 2020 til 2021 er økningen på over 15 %.

CO2-utslipp fra Real Alloy Rød. Utslippet i 2021 var på hele 3 060 tonn som følge av brenning av 1 020 tonn propan.

Hofseth Biocare

Oppdrettselskapet Hofset Biocare på Midsund slipper også ut CO2 i Molde kommune innenfor området Industri. Selskapet brenner diesel på grunn av manglende tilgang til elektrisk kraft.

Molde kommune utarbeider en klima- og energiplan. Direkte klimagassutslipp skal reduseres med 60 prosent i 2030 og 95 prosent innen 2050. Å brenne store mengder propan på Real Alloy gir store klimagassutslipp i strid med behovet for å redusere klimagassutslippene.

Kilder:

https://www.molde.kommune.no/toppmeny/om-molde/tall-og-fakta/klimagassutslipp-2/klimagassutslipp-i-kommunen/

https://www.miljodirektoratet.no/tjenester/klimagassutslipp-kommuner/?area=451&sector=-2

https://www.norskeutslipp.no/no/Diverse/Virksomhet/?CompanyID=5149

Farlig avfall til Raudsand

Skipet Wilson Leer ankom Raudsand lørdag den 29. oktober 2022 kl 0800. Det Barbados registrerte skipet på 3 680 DWT forlot Briton Ferry utenfor Swansea med Saltslagg fra et omsmelteverk i Waunarlwydd. Skipet brukte nesten 5 døgn eller 112 timer på havet for å frakte avfallet til Raudsand.

Forsidefoto: Wilson Hero legger til kai på Raudsand i september 2022 med saltslagg fra Wales.

Utslipp til fjord

Anlegget på Raudsand slipper ut store mengder restavfall til fjorden. Anlegget på Raudsand er det eneste i Europa som slipper ut store mengder avfall til fjord. De store mengdene med forurenset salter i saltslagget slippes ut i fjorden. Andre tilsvarende anlegg i Europa gjenvinner saltene.

Skipet Wilson Leer ankom Raudsand lørdag 29. oktober kl 0800 etter 112 timer over havet fra Wales

Økning i utslippene

Miljødirektoratet vil i løpet av kort tid godkjenne en økning i utslippstillatelsen. Bedriften jobber også med en søknad om produksjonsøkning og omlegging av produksjonen.

Skipet Wilson Leer forlot Swansea mandag 24. oktober 2022 kl 1630.

På grunn av storm i Nordsjøen gikk skipet sør for Shetland. Sporet viser hvor langt skipet går i løpet av ett døgn.

Utslipp til luft

Anlegget på Raudsand har også utslipp til luft. Noen ganger observeres det store røykskyer over bygda.

Ny skipslast med farlig avfall til Raudsand

Skipet Wilson Leer ankommer Raudsand natt til lørdag med det farlige avfallet saltslagg. På Raudsand vaskes saltslagget. Restene av avfallet med miljøgifter deponeres i fjorden. Fjorden utenfor Raudsand er allerede sterkt forurenset. Ingen andre land i Europa deponerer avfallsrester etter saltslagg i fjord eller hav.

Forsidebilde: Kart som viser skipets ferd til Raudsand.

Skipet Wilson Leer er på 3 680 DWT og registrert i Barbados. Skipet befinner seg tirsdag den 25. oktober 2022 kl 1730 mellom Isle of Man og Nord-Irland. Skipet forlot Swansea mandag 24. oktober 2022 kl 1630 og beregnet ankomst til Raudsand er lørdag morgen kl 0600.

Wilson Leer

Fjorden er dårligere

NIVA har nylig publisert to store undersøkelser av fjorden utenfor Raudsand. De to undersøkelsen viser at tilstanden til fjorden er dårligere enn tidligere

Saltslagg fra Wales til Raudsand

Real Alloy på Raudsand i Molde kommune tar imot store mengder saltslagg fra Wales. Saltslagget er rester etter smelting av aluminiumsavfall. På Raudsand behandles saltslagget videre. 40 % av avfallsrestene deponeres i fjorden.

Enorme mengder med salter vaskes ut i fjorden

Real Alloy slipper ut store mengder med salter til Tingvollfjorden. Alle andre lignende fabrikker i Europa gjenvinner saltene. På Raudsand vaskes saltene ut fra spesialavfallet saltslagg ved hjelp av store mengder vann fra Raudsandvatnet. Saltene sammen med miljøgiftene deponeres i fjorden.

Amerikansk eierfond tar over Real Alloy

Det tyske selskapet Speira tar over Real Alloy Europe. Speira er kontrollert av det amerikanske eierfondet KPS. Real Alloy på Raudsand og Rød får dermed nye eiere.

Europakommisjonen har godkjent kjøpet under forutsetning at anlegget i Swansea i Wales og RVA i Frankrike selges til en selges til en annen kjøper. En stor del av det farlige avfallet saltslagg som behandles på Raudsand importeres fra anlegget i Wales. Hvor det farlige avfallet vil importeres fra i fortsettelsen er ukjent.

Real Alloy Raudsand

Kilde:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_6274

Real Alloy slipper ut miljøgifter til fjorden

Real Alloy har tillatelse til å slippe ut miljøgifter og salter. Utslippene er økende og Miljødirektoratet vil øke pH i utslippet etter en nylig høring.

Nei til Giftdeponi er sterkt kritisk til en økning i utslippet

Miljødirektoratet har nylig avsluttet en høring om forhøyet utslipp av pH i utslippet av forurenset prosessvann til fjorden. Nei til Giftdeponi er sterkt kritisk til en økning av pH i utslippet og har sendt inn en lengre høringsuttale.

Utdrag fra høringsuttalen:

 • Dokumentasjon viser overskridelser av tillatelsen de siste 10 årene
 • Økte utslipp kan ikke godtas, en høring på kun pH i utslippet er mangelfullt
 • Kan en langvarig overskridelse rettferdiggjøre en forhøyet grense?
 • Utslippet er ikke vurdert helhetlig sammen med utslippene fra gruvene
 • Fjorden viser en negativ miljømessig utvikling
 • Nedgang i arter og individer i bløtbunnsfaunaen
 • Dårlig Økologisk tilstand og Kjemisk tilstand
 • Miljødirektoratet har ikke satt grense for utslipp for kobber og suspendert stoff
 • Fordobling av miljøgiften PCB i fjorden på seks år

Hele høringsuttalen finnes her:

https://neitilgiftdeponi.files.wordpress.com/2022/09/20220922-horingsuttalelse-real-alloy-ph.pdf

Økte utslipp – høring

Real Alloy på Raudsand søker om å øke pH i utslippet av prosessvann til fjorden. Høringsfristen er den 22. september 2022.

https://www.miljodirektoratet.no/hoeringer/2022/juli-2022/real-alloy-soker-om-okt-ph-i-avlopsvann-pa-raudsand/

Oversikt over noen av tillatelsene til utslipp:

Samleside om Real Alloy med vannovervåking, studier, egenkontrollrapporter, tillatelser og innlegg:

Langvarig overskridelse av tillatelse

Send inn høringssvar her:

https://www.miljodirektoratet.no/hoeringer/2022/juli-2022/real-alloy-soker-om-okt-ph-i-avlopsvann-pa-raudsand/

Kommunedirektøren villeder politikerne

Miljødirektoratet gjennomfører en høring om å øke pH i utslippet til Real Alloy Raudsand. Kommunedirektøren i Molde feilinformerer politikerne i saksfremlegget med å påstå at nåværende utslippstillatelse er 9 ganger større enn aktuell tillatelse.

Forsidebilde: pH skala – en verdi på 10,7 tilsvarer omtrent salmiakk.

Overskrider tillatelsen i 42 % av tiden

Real Alloy søker om å øke pH til 10,7 i utslippet til fjorden på Raudsand. Bedriften har overskredet utslippstillatelsen i mange år. Bare i første halvår i 2022 er det brudd på tillatt verdi i 42 % av tiden.

Målinger av ph i utslipp 1. halvår 2022 opplyst av Real Alloy i søknaden. Utslippet overskrider tillatelsen 42 % av tiden.

Feilaktig konklusjon

Administrasjonen i Molde legger frem et forslag til uttale fra kommunen. Saksbehandler er enhetsleder på Byggesak og geodata. I vurderingen brukes en feil verdi som fører til en feilaktig konklusjon. Real Alloy har en tillatelse til utslipp av 5 000 m3 prosessvann til fjorden. I saksframlegget viser kommunedirektøren til at nåværende tillatelse er på 45 000 m3, noe som er direkte feil.

Villeder politikerne

Molde kommune konkluderer med det er mer gunstig for miljøet med et utslipp på makismalt 5 000 m3/døgn og pH på 10,7 i forhold til «nåværende» tillatelse på 45 000 m3/døgn og pH 10. Feilen er når kommunen angir nåværende utslippstillatelse til å være på 45 000 m3/døgn. Dette er 900 % (9 ganger) mer enn riktig verdi på 5 000 m3. Kommunens feilaktige saksfremlegg villeder politikerne.

Utslippstillatelse 2021

Gjeldende utslippstillatelse fra 22. januar 2021 viser til at utslippsgrensen er 5 000 m3/døgn.

Utslippstillatelse fra Miljødirektoratet datert 22. januar 2021 viser en vannstrøm på 5000 m3/døgn

Kilde: https://neitilgiftdeponi.files.wordpress.com/2021/02/20210122-tillatelse-til-virksomhet-etter-forurensningsloven-for-real-alloy-raudsand.pdf

Utslippstillatelse 2020

Utslippstillatelsen fra 10. september 2021 viser også til en utslippsgrensen på 5 000 m3/døgn.

Utslippstillatelse fra Miljødirektoratet datert 22. januar 2021 viser en vannstrøm på 5000 m3/døgn

Langvarig overskridelse av tillatelse

En gjennomgang av tilgjengelige målinger utført fra 2017 og frem til i dag viser overskridelser på alle målinger av pH i utslippet fra bedriften.

Et utslipp med en pH på opptil 10,7 kan umulig være mer gunstig for miljøet enn et utslipp med pH på opptil 10,0.

Skipslast med farlig avfall til Raudsand

Skipet Wilson Heron ankom fra Wales til Raudsand i dag 1. september 2022 kl 11:00 etter 5 dager på en seilas over Irskesjøen, Atlanterhavet, Nordsjøen og Norskehavet før turen gikk inn Tingvollfjorden. Skipet frakter farlig avfall. På Real Alloy Raudsand vaskes salter og tungmetaller til sjøen.

Forsidefoto: Wilson Heron legger til kai på Raudsand etter fem dagers seilas fra Wales med farlig avfall

40 % av avfallet til fjorden

I tillatelsen for import opplyses det at 40 % av avfallet deponeres i fjorden. Det er store mengder salt sammen med tungmetaller som deponeres i fjorden Miljødirektoratet gir nye og økte tillatelser til utslipp.

Wilson Heron legger til kai på Raudsand etter fem dagers seilas fra Wales med farlig avfall

Avvik

Miljødirektoratet stoppet importen noen måneder i første del av 2022. Direktoratet meldte om 6 avvik. Avvikene medførte ingen andre reaksjoner.

Fem døgn med farlig avfall fra Wales til Raudsand

Lørdag kveld den 27. august 2022 startet skipet Wilson Heron seilasen fra Briton Ferry utenfor Swansea i Wales. Skipet er fullastet med farlig avfall som fraktes til Raudsand i Molde kommune. På Raudsand vaskes avfallsstoffene ut av saltslagget og deponeres i fjorden.

Forsidebilde: Wilson Heron

Etter nesten fem døgns seilas kommer skipet forbi Kristiansund og inn til Raudsand. Skipet med farlig avfall ankommer Raudsand om morgenen 1. september 2022.

Øker produksjon og utslipp

Det planlegges for jevnlig transport av saltslagg til Raudsand. En båtlast inneholder omlag 2500 tonn. Real Alloy på Raudsand har tillatelse til å behandle 50 000 tonn i året. Bedriften ønsker å øke mengden som behandles.

Avvik

Miljødirektoratet trakk tillatelsen til import for Real Alloy på Raudsand i vår på grunn av avvik som direktoratet påviste etter et uanmeldt besøk. Bedriften fikk tilbake tillatelsen etter kort tid.

Eneste i Europa

Saltslagg inneholder store mengder salt. Real Alloy på Raudsand er den eneste bedriften som håndterer saltslagg i Europa som slipper ut salt og miljøgifter til sjø.

Wilson Heron

Er det slik vi vil ha det i Molde kommune ?

En tipser har sendt inn et bilde av utslipp fra Real Alloy Rød til Miljødirektoratet. Direktoratet ber om en kommentar fra bedriften til utslippshendelsen kl 21.30 den 2. august 2022.

Er det slik vi vil ha det i Molde kommune ?

Real Alloy Rød slipper ut store mengder forurensning til luft. Real Alloy lover bedring men ingenting skjer. Miljødirektoratet og Molde kommune foretar seg ingenting. Lokalavisene tier. Video og bilder er fra flere forskjellige dager i juli 2022.

Enorme mengder med salter vaskes ut i fjorden

Real Alloy slipper ut store mengder med salter til Tingvollfjorden. Alle andre lignende fabrikker i Europa gjenvinner saltene. På Raudsand vaskes saltene ut fra spesialavfallet saltslagg ved hjelp av store mengder vann fra Raudsandvatnet. Saltene sammen med miljøgiftene deponeres i fjorden.

Forsidebilde: Bildet tatt fra ROV utenfor Raudsand av Abyss Subsea i 2017. Hele bunnen er dekket av fint melaktig støv/slam.

Saltslagg består av store mengder forskjellige salter. Innholdet av salter i saltslagget er større enn innholdet av aluminium. Utvaskingen av salter fører miljøgiftene ut til fjorden gjennom store mengder prosessvann. Utslippene er store og stadig kommer det nye søknader om økende utslipp.

Alle andre anlegg for saltslagg i Europa gjenvinner saltene

Real Alloy Raudsand er det eneste anlegget i Europa som vasker saltene ut i fjord eller hav. ScholzAlu Stockach i Tyskland, BEFESA Salzschlacke GmBH (Lünen og Hannover i Tyskland, Vallodolid i Spania), Vedani metalli Milano i Italia og RVA Les Islettes i Frankrike gjenvinner saltene. RVA i Frankrike er en del av Real Alloy konsernet.

Deponering i fjorden

De store mengdene med salt deponeres i fjorden. Det er utslipp av Natrium og Kalium som er de dominerende stoffene som deponeres i fjorden. Ammoniumnitrogen slippes også ut i store mengder i fjorden. Miljøgiftene som slippes ut sammen med saltene forurenser fjorden.

6 860 tonn Natrium (NA) til fjorden

I 2020 slapp Real Alloy Raudsand alene ut 6 860 tonn med natrium til fjorden. Opplysningene er hentet fra Miljødirektoratet og norskeutslipp.no. Bedriften har også store utslipp av andre stoffer men disse verdiene opplyses ikke.

Andre anlegg i Europa gjenvinner saltet. Real Alloy opplyser at dette er en kjent metode fra andre internasjonale saltslaggsgjenvinningsanlegg. Andre anlegg i Europa gjenvinner saltet og støtter en sirkulær økonomi. På Raudsand slippes saltene direkte ut i sjøen sammen med miljøgifter.

Forurensning fra Real Alloy Rød

Den idylliske bygda Rød i Molde kommune røyklegges. Videoopptak om forurensning til luft fra Real Alloy Rød. Bilder og video fra juli 2022.

Forsidebilde: Røykutslipp fra Real Alloy Rød 25. juli 2022.

Video:

Real Alloy Rød slipper ut store mengder forurensning til luft.

 • Den idylliske bygda røyklegges.
 • Problemet med utslippene har pågått i mange år.
 • Den tyske bedriften har mange avvik, senest etter uanmeldt besøk våren 2022.
 • Miljødirektoratet påpekte 6 avvik og varslet en tvangsmulkt på kr 400 000.
 • Real Alloy lover bedring men ingenting skjer.
 • Miljødirektoratet og Molde kommune foretar seg ingenting.
 • Real Alloy Raudsand var stengt på grunn av utslipp til luft og store luktproblem i 2014 og 2016.
 • Miljødirektoratet truet med å stenge bedriften på Raudsand i 2022.
 • Utslippene til luft fortsetter uten kontroll.
 • Video og bilder er fra flere forskjellige dager i juli 2022.

Molde kommune gir bort Raudsand-dammen

Molde kommune gir bort dammen ved Raudsandvatnet for en symbolsk sum på kroner en til Real Alloy. Real Alloy på Raudsand er avhengig av store mengder ferskvann for å vaske ut avfallsstoffer. Dette vannet får de fra Raudsandvatnet. Avfallsstoffene slippes ut i fjorden. Molde kommune er nåværende eier av dammen ved Raudsandvatnet.

Forsidefoto: Dammen ved Raudsandvatnet juli 2022.

Vil senke Raudsandvatnet

Real Alloy opplyser Miljødirektoratet om at de er tilbudt dammen for den symbolske prisen på kroner en. Real Alloy opplyser også til Miljødirektoratet at de vil senke vannivået i Raudsandvatnet. Dammen har behov for renovasjon og Real Alloy vil ikke vedlikeholde nåværende dam. Bedriften vil i stedet bygge en liten inntaksdam.

Rettighetene til vannet selges til Tyskland

Det har tidligere vært planer om å bygge kraftverk for å produsere strøm fra Raudsandvatnet. Raudsandvatnet ligger 394 meter over havet noe som er ideelt for kraftproduksjon. Men det kan virke som om Molde kommune mener det er viktigere å vaske ut avfallsrester til fjorden fra utenlands farlig avfall enn ren produksjon av strøm.

Dammen ved Raudsandvatnet juli 2022

Juridisk tvilsomt

Å gi bort fallrettigheter for den symbolske summen kr 1 er spesielt. En gave som ikke offentliggjøres men selges direkte til et firma er juridisk tvilsomt. Spesielt siden salget også omfatter uttak av store mengder vann og tilhørende fall.

Klimamål

Molde kommunes har et klimamål om å redusere klimagassutslipp. Kommunens overordnede klimamål er «Moldesamfunnet er klimanøytralt innen 2050». Det virker ikke å gjelde på Raudsand da de ser bort fra muligheten om å produsere ren energi fra vannkraft.

Raudsandvatnet juli 2022

Kollaps av Kleiv-dammen

Real Alloy er også avhengig av Kleiv-dammen som ligger like ovenfor bedriften. Vannet fra Raudsandvatnet føres via Kleivdammen til bedriften. Vannet brukes til å vaske oksid og restene slippes ut i fjorden. Det er Veidekke som er eier av Kleivdammen, en dam som kan kollapse. Daglig leder i Molde Vann og Avløp var høsten 2020 på en inspeksjon av Kleivdammen. Inspeksjonen viste at «Hovedkonstruksjonen i dammen er en aldrende råtten tre-kledning som i realiteten allerede som i partier har kollapset«.

Hemmelighold

Molde kommune nekter å utlevere et dokument fra Norconsult om «Dam Raudsandvatn». Nei til Giftdeponi klagde på avslaget om dokumentinnsyn men Molde kommune svarer ikke. Nei til Giftdeponi purrer på manglende klagebehandling. Ved manglende klagebehandling eller fortsatt hemmelighold sendes klagen til Statsforvalteren.

Utslipp fra Real Alloy ?

Et område utenfor kaien til Real Alloy på Raudsand viser det som sannsynligvis er utslipp fra bedriften. Ett rør ender i området hvor det sannsynligvis hoper seg opp etter utslipp.

Forsidebilde: Dronebilde fra april 2022 som viser en uforklarlig forhøyning på bunnen utenfor kaia.

Utenfor kaia på industriområdet på Raudsand vises en tydelig forhøyning på fjordbunnen. Årsaken til forhøyningen er ukjent. Kaia brukes av Real Alloy og Veidekke. Et utslippsrør fra Real Alloy ender i samme området.

Inspeksjonsrapport fra Abyss Subsea

Abyss Subsea gjennomførte en inspeksjon av havbunnen utenfor industriområdet på Raudsand den 7. februar 2017. Kartleggingen viste ikke noe som kan forklare hva det er som vises på dronebildene. ROV tok mange bilder og et av bildene viser et utslippsrør som ender på samme plass som vises som ett hvitt felt på dronebilder fra 2022.

Abyss Subsea gjennomførte kartlegging av sjøbunnen 7. februar 2017. Bildet er tatt utenfor kaia og viser et utslippsrør. Inspeksjonsrapporten omtaler ikke området som vises på dronebildene. Er det utslipp fra røret som vises på dronebildene?
Dronebilde fra våren 2022 som viser en uforklarlig forhøyning på bunnen utenfor kaia.

Utslipp av forurenset avfall vises på ekkolodd

Ekkoloddbilde fra oktober 2021 som viser en topp nede på bunnen utenfor Real Alloy. Bildet er tatt i oktober 2021. Viser bildet dumpet avfall?

Et ekkoloddbilde utenfor Real Alloy viser noe ukjent på bunnen på omlag 30 meters dyp. Er det forurenset avfall som vises?

Utslipp ved lossing og lasting

Bedriften hadde i mange lossinger og lastinger våren 2021 feil på krana som medførte utslipp av farlig avfall til sjø. Utslippene er dokumentert i en video:

Bare Norge slipper ut rester etter Saltslagg til hav eller fjord

Real Alloy Raudsand er den eneste fabrikken i Europa som tillater utslipp av miljøgiftrestene fra behandling av saltslagg til hav eller fjord. Ingen andre behandlingsanlegg slipper ut store mengder prosessvann til hav eller fjord.

Forside: Kart over behandlingsanlegg for saltslagg i Europa presentert på Mineral Recycling Forum 2017

Utslipp av produksjonsrester

Miljødirektoratet godkjenner import av saltslagg som fører til store utslipp i Norge. Myndighetene i Wales godtar eksport av det farlige avfallet til Norge. Det er ingen andre land i Europa som godkjenner utslipp av produksjonsrester med miljøgifter til hav eller fjord etter behandling av saltslagg. Saltslagg er i hele verden karakterisert som farlig avfall.

Deponering av saltslagg er forbudt i de fleste europeiske land. Avfallet må behandles riktig for å minimere miljøpåvirkningen. I Europa er det mer enn 270 kjente aluminiumforedlingsanlegg, men bare ca. 9 resirkuleringsanlegg for saltslagg. De er lokalisert i Tyskland, Frankrike, Italia, Norge og Spania. Det må transporteres tusenvis av tonn med saltslagg tusenvis av kilometer for behandling, noe som innebærer en stor økonomisk og miljømessig kostnad.

Tyskland

I Tyskland var det i 2018 tre anlegg for behandling av saltslagg: Befesa Hanover, Befesa Lunen og Kali & Salz Hanover. Ingen har utslipp av prosessvann. Stockach Aluminium ligger sør-vest i Tyskland. Gjenvinning av saltslagg i Stockach har ikke utslipp av prosessvann.

Frankrike

I Frankrike ligger RVA Les Islettes 200 km øst for Paris. Real Alloy kjøpte opp firmaet i 2021. Avisartikler beskriver om en mistillit mellom befolkningen og firmaet. Naboene klager på uutholdelige lukt- og støyplager. På samme måte som på Raudsand er det en kommune som får det økonomiske inntektene og en annen kommune som får miljøproblemene. RVA ligger i kommunen Marne og grenser til Meuse. Innbyggerne i Les Islettes har gjentatte ganger klaget på lukt og utslipp fra fabrikken. Uansett har fabrikken små utslipp til vann i forhold til Raudsand.

Kart som viser fabrikken til RVA i Les Islettes

Italia

Raffmetal gjenvinner saltslagg i Brescia nord i Italia Fabrikken ligger 90 km øst for Milano. Fabrikken har ikke utslipp til vann.

Vedani i Parona ligger 50 km vest for Milano. Fabrikken har ikke utslipp til vann.

Spania

Befesa Valladolid ligger 200 km nord for Madrid i Spania. Fabrikken er en av de største i Europa for gjenvinning av saltslagg. Befesa er også eier av de tyske fabrikkene i Hanover og Lunen. Fabrikken i Spania har ikke utslipp til vann.

Storbritannia

Befesa UK i Wales er lagt ned.

Norge

På Raudsand i Molde kommune har Real Alloy fabrikk for behandling av saltslagg. En stor del av saltslagget importeres fra Storbritannia. Anlegget på Raudsand er det eneste som ligger nær en fjord og slipper ut store mengder prosessvann. Anlegget slipper ut 980 000 m3 forurenset prosessvann årlig, en mengde som tilsvarer 3 500 000 liter forurenset vann til fjorden hver arbeidsdag. Anlegget ønsker å øke produksjonen.

Miljødirektoratet gjennomførte tilsyn med bedriften i mars 2022. Direktoratet stoppet import som følge av flere avvik. Bildet viser støvskyer etter behandling av saltslagg.