Den største miljøbomben i Molde kommune

Rødt Molde med interpellasjon i kommunestyret om opprydding i de gamle forurensede gruvene på Raudsand. Rødt Molde etterlyser fremdriftsplan for opprydding i området, og vil at kommunen gir tvangsmulkt om tiltak ikke iverksettes innen rimelig tid.

Forsidebilde: Oversikt over gruveganger på Raudsand som er delvis oppfylt med forurenset avfall. Forurenset vann siger ut i fjorden fra gruvene.

Rødt Molde kommer med interpellasjonen på kommunestyremøtet torsdag 20. april 2023. Staten tok på seg ansvaret for det forurensede avfallet som befinner seg i gruvegangene på Raudsand. Dette ansvaret overtok staten da de solgte området til Bergmesteren/Veidekke.

Fra Molde kommunestyre

Rødt mener det er viktig å få klarhet i hvorfor den største miljøbomben i Molde kommune ikke er håndtert i tråd med regelverk og avtaler.

  1. Hva har tiltakshaver foretatt seg for å følge opp statens ansvar?
  2. Hva har Molde kommune foretatt seg som miljøvernmyndighet?
  3. Hva har miljødirektoratet forberedt i denne saken.
  4. Hva vil ordføreren foreta seg for å stille staten til ansvar?
Gasser stiger opp fra gruvene etter reaksjoner med avfallet som er tilført gruvene

Forslag Rødt

«På bakgrunn av Statens kontraktfestede ansvar for å rydde opp i avfallet som ligger i gruvegangene på Rausand vil kommunen etter forurensingsloven og rundskriv T-5/98 etterlyse framdriftsplanen for å iverksette opprydding i dette området. Kommunen gjør oppmerksom på at tvangsmulkt kan kreves dersom tiltak ikke iverksettes innen rimelig tid».

Rødt påpeker at «det vil selvsagt vekke oppsikt at en kommune trekker staten til ansvar for ikke å følge sitt eget lovverk men det er nødvendig for å opprettholde respekten for det lovverket vi alle er forpliktet på«.