Forsøk med CO2 for å øke utslippet på Raudsand

Real Alloy starter opp med CO2-innsprøyting i utslippet av prosessvannet. Prosessvannet består av saltrester og miljøgifter som slippes ut i fjorden. For å kunne øke utslippet starter Real Alloy opp med å sprøyte CO2 inn i utslippsvannet.

Forsidefoto: Real Alloy Raudsand 22. april 2022

Mange overskridelser av tillatelsen

Utslippsmålinger for 2022 for Real Alloy Raudsand

For høyt utslipp av krom

I 2022 hadde Real Alloy Raudsand tillatelse til å slippe ut 14 kg av miljøgiften krom. Bedriften gjennomførte 10 målinger som viste et utslipp på 16,3 kg i 2022 noe som er 16 % høyere en maksimalt tillatt utslipp.

Over dobbelt så mye utslipp av suspendert stoff som tillatt

Bedriften hadde tillatelse til å slippe ut inntil 100 mg/l med suspendert stoff i timen. Middelverdien i utslippet var målt til 111,1 mg/l. Høyeste målte verdi var på 210 mg/l noe som er over dobbelt så mye som tillatt.

For høy pH i utlsippet

Real Alloy hadde i 2022 en tillatelse til en pH på maksimalt 10,0 i utslippet. Snittverdien bedriften målte i sine 10 målinger viser en verdi på 10,6 med en toppverdi på 10,9. Siden måleskalaen for pH er en logaritmisk skala er det en vesentlig forhøyd verdi. Snittverdien er også høyere enn den nye tillatelsen.

Maksimerer utslippet

Produksjonen ved Real Alloy gir en kontinuerlig avløpsstrøm til sjø på 130 m3 per time (ca. 36 liter per sekund). Totalt er det produksjon ved Real Alloy ca. 280 døgn i året. Utslipp av prosessvann fra Real Alloy er ferskvannbasert og vannet hentes fra Raudsandvatnet.

Labaratorieforsøk på Raudsand høsten 2022 er gjennomført for å forbedre
bruken av flokkulant. Flokkulant er et kjemisk middel som brukes for å fortykke avløpsvannet. Flokkulant har vært i bruk i lang tid på Raudsand, men bedriften prøver ut nye teknikker for å maksimere utslippet.

Tilsetter CO2 i avløpsvannet

Real Alloy oppgir at de starter med å tilsette CO2 i mars 2023. Ved å tilsette CO2 til avløpsvannet håper Real Alloy på å senke pH i utslippet. pH i utslippet nøytraliseres når det blandes med store mengder sjøvann. Sjøvannets evne til å nøytralisere skyldes i all hovedsak innholdet av oppløst karbondioksyd (CO2). Ved å kunstig tilføre CO2 til prosessvannet ønsker bedriften å senke pH, samtidig vil de kunne slippe ut mer av andre miljøgifter.

Kilde:

Egenkontrollrapport 2022 Real Alloy Raudsand:

https://neitilgiftdeponi.files.wordpress.com/2023/04/20230301-egenkontrollrapport-2022-real-alloy-raudsand.pdf