NIVA: Ammoniakk i utslippet kan føre til økt giftighet

Real Alloy har «kjøpt og betalt» et notat fra NIVA for å få godkjent en økning av pH i utslippet. NIVA er usikker på giftigheten av tungmetaller i utslippet på grunn av ammoniakk. NIVA uttaler at selve økningen av pH raskt nøytraliseres i fjorden, men kan ikke si noe om giftigheten i tungmetallene.

Forsidebilde: Deler av industriområdet til Real Alloy.

Notatet fra NIVA legges fram for Miljødirektoratet nesten to måneder etter høringsfristen på søknaden om å øke pH i utslippet . Miljødirektoratet venter lenge med å svare på et innsynskrav i dokumentet.

Kan føre til at utslippet blir mer biotilgjengelig

I følge NIVA er det ikke mulig å konkludere om en utslippsendring vil føre til økt giftighet av tungmetaller i utslippet uten tilgang til nye kjemiske analyser. Avløpsvannets pH reguleres av ammoniakk. Økt innhold av ammoniakk øker muligheten for at utfelte metallhydroksider omdannes til vannløselige metall-amin-ioner og blir dermed biotilgjengelig og giftigheten kan øke.

NIVA: Vil ikke gi pH-forstyrrelser

Utslippet fra Real Alloy vil ikke kunne gi pH-forstyrrelser i fjorden, selv for en kontinuerlig avløpsstrøm med pH 10,7 gjennom hele året uttaler NIVA.

NIVA kjenner ikke til utførte målinger i fjorden

NIVA uttaler i notatet at «NIVA er ikke kjent med tilsvarende undersøkelser i resipienten utenfor Raudsand» om vannstrømmer i fjorden. Det er overraskende at NIVA ikke kjenner til en undersøkelse gjennomført av Multiconsult i 2017 om strømforholdene utenfor Raudsand. Målingene ble gjennomført over 47 dager høsten 2017. Antagelsene som NIVA bruker i notatet stemmer riktignok med resultatene fra målingene til Multiconsult.

Unøyaktig lokalisering av utslipp

Utslippet som NIVA viser til i notatet er unøyaktig. Utslippet er ca 500 meter lenger inn i fjorden enn hva NIVA viser på sitt kart.

Fra NIVA-notat som viser feilaktig plassering av utslippet.

Utslippet fra Real Alloy er også i et annen figur ført feilaktig med en avstand på ca 500 meter fra hvor utslippet er, og ca 900 meter fra industribygget til Real Alloy. Er notatet like unøyaktig som kartene?

Fra en figur i notatet som viser feil plassering

Tar ikke høyde for utslipp i samme rør fra deponiene

NIVA presiserer: «Det understrekes, at vurderingen gjelder utslipp fra Real Alloy isolert. Vurderingen tar ikke høyde for bidrag fra Bergmesteren i Raudsand, som slipper ut avløpsvann gjennom samme rør som Real Alloy«. Nei til Giftdeponi har i høringsuttalen påpekt at utslippene i samme rør må sees i sammenheng.

Tregt svar på innsynskrav

Miljødirektoratet publiserte informasjon om dokumentet etter 14 dager. Nei til Giftdeponi sendte innsynskrav og fikk tilbakemelding om at direktoratet behøvde mer tid. Over tre uker etter sendt innsynskrav klagde Nei til Giftdeponi på sent svar. Etter klagen sendte Miljødirektoratet noen dokumenter hvorav dokumentet fra NIVA. Nei til Giftdeponi venter ennå på flere dokument fra innsynskravet. Det er vanskelig å forstå behovet for Miljødirektoratets vurdering av hemmelighold av notatet fra NIVA.

Kilde:

https://neitilgiftdeponi.files.wordpress.com/2023/01/20221116-niva-notat-ph-effekter.pdf