Statsforvalteren uenig om reguleringsendring

Statsforvalteren i Møre og Romsdal varsler innsigelse (motsegn) mot reguleringsendringen som er foreslått på Raudsand. Reguleringsendringen for å hindre deponering av farlig avfall som kommunen foreslår blir stoppet av Statsforvalteren. Statsforvalteren representerer Staten og er overordnet kommunen.

Planen kan ikke bare endres, ny plan må utarbeides

Statsforvalteren varsler den 19. desember 2022 innsigelse mot en endring av reguleringsplanen

I reguleringsplanen er det samfunnsnytten av et nasjonalt deponi for farlig avfall som åpnet opp for uttak av store mengder stein og utfylling i sjø.
Når muligheten til deponering av farlig avfall blir tatt ut av planen faller viktige deler av samfunnsnytten bort. Endringene er så store at de ikke kan bli gjort som en endring av planen. Eneste løsningen er at det må utarbeides en helt ny plan.

Industri under bakken ikke tilstrekkelig opplyst

Statsforvalteren varsler innsyn mot et planforslag som ikke er tilstrekkelig opplyst. Kommunestyret ønsker å legge inn formålet industri i reguleringsplanen. Dette vil åpne for en ukjent næring på et stort areal under bakken. Statsforvalteren påpeker at kommunen må sørge for en grundig vurdering med offentlig medvirkning og en tilhørende politisk prosess.

Statsforvalteren varsler den 19. desember 2022 en mulig innsigelse mot et planforslag som ikke er tilstrekkelig utarbeidet.

Innsigelse mot manglende ROS-analyse

Statsforvalteren varsler den 19. desember 2022 innsigelse på grunn av manglende ROS-analyse.

På grunn av at eksisterende ROS-analyse ikke er oppdatert eller gjennomført på nytt varsler Statsforvalteren innsigelse (motsegn).

Konklusjon: Innsigelse mot planendringen

Statsforvalteren varsler den 19. desember 2022 innsigelse mot en endring av reguleringsplanen

Endringen som kommunen forslår er så stor at planen ikke kan endres. Kommunens mulighet til endring består i å utarbeide en ny plan.

Kilde:

https://neitilgiftdeponi.files.wordpress.com/2022/12/20221219-endring-av-reguleringplan.pdf

En ny reguleringsplan ikke klar før om flere år

Kommunestyret i Molde kommune vedtok allerede den 17. september 2020 en omregulering av industriområdet på Raudsand. Kommunestyret purret den 16. desember 2021 om å sette fortgang i arbeidet. Vedtakene kom etter flere obstruksjoner av ordfører og administrasjon. Administrasjonen i kommunen mener at en endring av planen var tilstrekkelig. Etter over 2 år og 3 måneder er ikke kommunen nærmere å nå målet. Utarbeidelse av ny plan vil sannsynligvis ta flere år.

Statsforvalteren påpekte allerede den 1. april 2022 at kommunen må følge saksbehandlingsreglene for en ny reguleringsplan. Selv om Statsforvalteren var tydelig, fortsatte kommunens administrasjon å jobbe for en endring av planen. Administrasjonens feil har ført til mange unødvendige politiske behandlinger. Hvis kommunen hadde gjennomført en endring gjennom å lage en ny reguleringsplan ville planen sannsynligvis sluttbehandles nå.