Farlig avfall i fjellhaller

Molde kommunestyre har vedtatt å tillate industri i fjellhaller på Raudsand. Industri i fjellhaller er ikke omhandlet i konsekvensutredning eller utredet av administrasjonen. En aktuell industri i fjellhallene er behandling og lagring av farlig avfall.

Forsidebilde: I filmen Flåklypa Grand Prix var Mysil Bergsprekken (fritenker) andrefører i Rudolf Blodstrupmoens racerbil Boomerang Rapido. For å tåkelegge for Il Tempo Gigante brukte Mysil Bergsprekken Dirty Tricks.

Forslaget om industri i fjellhaller ble fremmet av Høyre direkte i møtet i planutvalget (Hovedutvalg for teknisk, plan, næring og miljø) den 4. oktober 2022. Industri i fjellhaller ble videre enstemmig vedtatt formannskapet den 11. oktober og kommunestyret den 20. oktober 2022. Politikerne var ikke orientert om at det gjaldt industri i fjellhaller (under bakken). Administrasjonen orienterte ikke politikerne om hva vedtaket innebærer.

Administrasjonen vil ikke legge industri i fjellhaller på høring

Endring av reguleringsplanen er nå på høring. Høringsdokumentet er utarbeidet av administrasjonen i Molde kommune. Endringen sendes på høring uten at industri under bakken (i fjellhaller) er med i planbestemmelsene. Kommunestyret vedtok at industri under bakken skulle innarbeides. Kommunedirektøren opplyser ikke hvorfor industri i fjellhaller (under bakken) ikke er en del av høringen.

Utdrag fra høringsdokumentet, et dokument som ikke er lagt ut offentlig

Industri i fjellhaller skal innarbeides

Kommunedirektøren gjør oppmerksom på at industri skal innarbeides i planbestemmelsene for tiltak under bakken. Hvorfor en så stor forandring ikke er en del av høringen er ukjent. Industri i fjellhaller er ikke omtalt i konsekvensutredning eller ROS-analyse.

Skjuler informasjon

Molde kommunestyres vedtak 20. oktober 2022

I Høyres forslag til endring av planbestemmelsene vises det kun til noen paragrafer ($4.1, 4.1.1 og 4.1.2). Det orienteres ikke at dette legger til rette for industri i fjellhaller og at denne industrien kan være behandlingsanlegg og lager for farlig avfall.

Stort område omreguleres

Skravert felt viser området hvor kommunestyret har vedtatt å tillate industri i fjellhaller

Området hvor kommunestyret ønsker industri i fjellhaller er enormt. Området er på 917,9 dekar og strekker seg fra kaiområdet og over 2,2 kilometer vestover helt opp til 420 meter over havet. Fjellhallene vil ligge under de store deponiområdene på fjellet. Området følger kommunegrensa mot Gjemnes kommune helt opp på snaufjellet. Hvor store og hva fjellhallene skal brukes til er det ikke informert om. Men innsyn i hemmelig kommunikasjon mellom kommuneadministrasjonen og Veidekke viser et felles ønske om å legge til rette for industri og deponihaller for uorganisk farlig avfall.

Statsråden godkjente ikke industri i fjellhaller

Fra gjeldende reguleringsplan endret den 06. mars 2020 av Kommunal- og
moderniseringsdepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet ved daværende statsråd Nikolai Astrup vedtok gjeldende reguleringsplan den 6. mars 2020. I reguleringsplanen godkjent av departementet finnes ikke industri i tiltak under bakken (fjellhaller). Reguleringsplanen måtte til departementet etter innsigelser fra nabokommuner.

Deponihaller for uorganisk farlig avfall

Kommunedirektøren la frem sak om reguleringsendring på slutten av sommeren. Formannskapet sendte den 6. september 2o22 forslaget tilbake til administrasjonen hvor de ba om et forslag i tråd med tidligere kommunestyrevedtak uten deponi for farlig avfall.

Fra kommunedirektørens forslag til formannskapsmøte 6. september 2022

Her presiserte kommunedirektøren at tiltak i området (fjellhaller) innen industribegrepet- kan kreve egen saksbehandlingsprosess og medføre behov for tilleggsutredninger.

Fra kommunedirektørens forslag til formannskapsmøte 6. september 2022

I saksframlegget i om reguleringsendring til formannskapsmøtet den 6. september 2022 prøvde kommunedirektøren å tillate «stabilisert uorganisk farlig avfall». Kommunedirektøren ville ikke utelukke å ha deponihaller for «stabilisert uorganisk farlig avfall» inne i fjellet. Kommunedirektøren leter etter en mulighet for å tilfredsstille forurensningsindustrien og overprøve flertallet i kommunestyret.

Fra kommunedirektørens forslag til formannskapsmøte 6. september 2022

Desperat hemmelighold om farlig avfall og industri i fjellhaller

Statsforvalteren opphever Molde kommunes avslag på innsyn i dokument om forslag til endring av reguleringsbestemmelse.

Molde kommune ville hemmeligholde et innspill fra Veidekke til reguleringsendring. Nei til Giftdeponi klagde på hemmeligholdet til kommunen og purret på resultatet. Nei til Giftdeponi klagde videre til Statsforvalteren. Statsforvalteren ga Nei til Giftdeponi fullt medhold i innsyn. I dokumentet legger Veidekke frem at de vil ha industri sammen med deponi i fjellhallene.

Statsforvalteren minner samtidig kommunen på at at en endring av reguleringsplan som hovedregel må følge saksbehandlingsreglene for utarbeiding av ny reguleringsplan. Å tillate industri for farlig avfall i fjellhaller skal medføre en konsekvensutredning. Men det kan se ut som kommunen ikke vil gjennomføre en konsekvensutredning, men tillater et «benkeforslag» om industri i fjellhaller.

Kilder:

Vedtak i kommunestyret 20. oktober 2022:

https://neitilgiftdeponi.files.wordpress.com/2022/11/20221020-vedtak.pdf

Høringsdokument om reguleringsendring 18. november 2022:

https://neitilgiftdeponi.files.wordpress.com/2022/11/20221118-horing-av-endring-bmr.pdf

Forslag til planbestemmelser fra Veidekke 2. februar 2022 (hemmeligholdt av Molde kommune):

https://neitilgiftdeponi.files.wordpress.com/2022/04/20220202-plan-22_00154-2-planbestemmelser_bmr.pdf

Tåkelegging

Mysil Bergsprekken brukte Dirty Tricks for å tåkelegge Il Tempo Gigante for å hindre Reodor Felgen å vinne Flåklypa Grand Prix