Miljøgiften PFAS til Raudsand

Veidekke orienterer Miljødirektoratet om mottak av avfall forurenset med miljøgiften PFAS. Deponiet vil inneholde 3 områder på til sammen 5 000 m2 som vil inneholde PFAS-masser. Miljødirektoratet har gitt tillatelse til mottak i forbindelse med tillatelse for møllestøvdeponiet og deponi 2. Molde kommune har gitt tillatelse til tiltaket.

Sigevann til fjorden

Sigevannet fra PFAS-deponiet vil sendes gjennom et rensefilter i renseanlegget før sigevannet sendes til fjorden. Veidekke opplyser i redegjørelsen til Miljødirektoratet at de vil teste ut ulike filter!

Redegjørelse fra Veidekke om mottak av PFAS på deponi Raudsand

Opplysningene kommer frem i en orientering sendt fra Veidekke den 30. september 2022 til Miljødirektoratet. Miljødirektoratet ventet seks uker til den 10. november 2022 før de publiserte informasjon om dokumentet.

Hva er PFAS?

PFAS er en gruppe på tusenvis av menneskeskapte kjemiske stoffer med høyt innhold av fluor. PFAS er en miljøgifte som er blant de mest bekymringsfulle stoffene vi omgir oss med. Stoffene finnes i en rekke produkter vi bruker, som tekstiler, matemballasje og kjøkkenutstyr, kosmetikk, skismøring, og brannskum.

PFAS-er er satt i sammenheng med en rekke ulike effekter på helse og miljø. Noen effekter er godt dokumenterte, mens andre har blitt påvist i innledende studier. Blant de mer etablerte effektene finner vi sammenhenger mellom PFAS-er og effekter på immunsystemet, lever og stoffskiftet i mennesker, mens i dyrestudier er det også sett sammenhenger mellom noen PFAS-er og kreft og fosterskader.

Miljøeffekter

Et fellestrekk for alle PFAS-ene er at de brytes svært sakte ned i miljøet. 

I tillegg vet vi følgende om de ulike PFAS-ene:

  • PFOS hoper seg svært lett opp i organismer og i næringskjeder. Stoffet er også giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
  • PFHxS hoper seg svært lett opp i organismer og i næringskjeder. 
  • PFBS er veldig mobilt i vann og fjernes ikke i vannrenseanlegg. Studier tyder også på at stoffet kan forstyrre reproduksjonen og hormonsystemet hos fisk.
  • PFOA hoper seg svært lett opp i organismer og i næringskjeder.
  • C9-C14 PFCA hoper seg opp i organismer og næringskjeder.
  • PFHxA er veldig mobilt i vann og fjernes ikke i renseanlegg. Stoffet kan anrikes i planter.
  • HFPO-DA brukes som erstatningsstoff for PFOA i produksjon av fluorpolymere. Det brytes ikke ned i naturen og er svært mobilt i vann. Studier har vist at stoffet kan forårsake irreversible og alvorlige effekter i rotter.

Kilder:

https://miljostatus.miljodirektoratet.no/tema/miljogifter/prioriterte-miljogifter/perfluorerte-stoffer-pfos-pfoa-og-andre-pfas-er/

https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/kjemikalier/reach/restriksjoner-under-reach/forbud-mot-pfas/

https://en.wikipedia.org/wiki/Per-_and_polyfluoroalkyl_substances

Veidekke vil teste ut ulike filtermedier

Veidekke opplyser i redegjørelsen til Miljødirektoratet at de vil samarbeide med Basal Norge for å teste ut ulike filtermedier. En utprøving av rensing av PFAS-sigevann virker ikke betryggende.

Fra redegjørelsen fra Veidekke om mottak av PFAS på deponi Raudsand